OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Dowóz i odwóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, w okresie od 01-09-2009r. do 30-06-2010r.

Dowóz i odwóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, w okresie od 01-09-2009r. do 30-06-2010r.

Data publikacji: 14-07-2009
Termin składania ofert: 22-07-2009

Pakosław: Dowóz i odwóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, w okresie od 01-09-2009r. do 30-06-2010r.
Numer ogłoszenia: 111665 - 2009; data zamieszczenia: 14.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie, tel. 065 5478332, faks (065) 547 83 32.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pakoslaw.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, w okresie od 01-09-2009r. do 30-06-2010r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu (ul. Gen. Grota Roweckiego 9F) oraz Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu (ul. Sarnowska 9A) przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich, ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) dostarczą potwierdzenie posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, kosztorys szczegółowy oraz parafowany na każdej stronie wzór umowy, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy, 6) dostarczą wymagane oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt VIII i IX SIWZ, 7) dostarczą wypełnione załączniki do SIWZ. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków odbędzie się na podstawie przedłożonych przez Wykonawców kompletnych dokumentów..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia oprócz spełnienia warunków wymienionych w pkt. VI SIWZ wymagane jest, przedstawienie niżej wymienionych dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 87 z 2006r. poz. 605 z póz. zm.), mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę podpisującą ofertę (W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) : 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 3) Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w ZUS lub KRUS, 4) Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 2 ustawy, 5) Oświadczenie o spełnianiu warunków do występowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 22 ust. 1 ustawy) z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ, 6) Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób udzielona oferentowi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125 poz 874 z późn. zm.) 7) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (prawo jazdy odpowiedniej kategorii), doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; 8) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 7, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (prawo jazdy odpowiedniej kategorii), doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; 9) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, wraz z podaniem ich daty produkcji i liczby miejsc siedzących; 10) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 9, wykonawca wskazał pojazdy, którymi będzie dysponował, wraz z podaniem ich daty produkcji i liczby miejsc siedzących; 11) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności spółki cywilnej, konsorcjum itp.) dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 23 ust 2 ustawy, 12) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wymienionych wyżej dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 1. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenia, że w myśl art. 22 ustawy: - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r nr 223 poz. 1655). 3. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu złoży oświadczenie, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslaw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 PAKOSŁAW, pok. 9.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 PAKOSŁAW, pok. 5/6 - sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2009-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl