OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawoowej i Gimnazjum w Pakosławiu"

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawoowej i Gimnazjum w Pakosławiu"

Data publikacji: 27 sierpnia 2009 rok
Termin składania ofert: 4 września 2009 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Nadzór inwestorski na realizacją zadania „Budowa sali sportowej
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakosławiu”
Numer ogłoszenia: 296266-2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.
Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław , ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie, tel. 065/54-78-332, fax. 065/54-78-332.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pakoslaw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski na realizacją zadania „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakosławiu”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad budową sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakosławiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (drogami komunikacyjnymi, placem manewrowym, drogami p.poż., boiskiem, punktem czerpania wody) oraz instalacjami wewnętrznymi.
Powierzchnie elementów objętych projektem:
 powierzchnia terenu objętego opracowaniem 6.950,00 m2,
 teren zabudowy 1.750,00 m2,
 teren zagospodarowany przy sali 5.200,00 m2,
w tym:
 zieleń 3.323,00 m2,
 chodniki 397,20 m2,
 boisko 800,00 m2,
 plac manewrowy 258,40 m2,
 droga p.poż 352,70 m2,
 opaska żwirowa 68,70 m2.

Szczegółowy zakres robót budowlanych, których dotyczy nadzór, przedstawia załączony do SIWZ projekt budowlany.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających: Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.10.2010.
II.3) Harmonogram realizacji zamówienia:
Etapy realizacji robót budowlanych, których dotyczy nadzór:
a) Roboty ziemne i fundamenty od podpisania umowy do 30 września 2009
b) Stan surowy zamknięty od 30 września 2009 do 29 grudnia 2009
c) Wykończenia i instalacje od 29 grudnia 2009 do 31 sierpnia 2010
d) Roboty zewnętrzne od 1 sierpnia 2010 do 30 września 2010
e) Wyposażenia sali od 1 września 2010 do 30 września 2010

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) dostarczą potwierdzenie posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz parafowany na każdej stronie wzór umowy,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy,
6) dostarczą wymagane oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt VIII i IX SIWZ,
7) dostarczą wypełnione załączniki do SIWZ.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenia, że w myśl art. 22 ustawy:
• posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)
Ponadto od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia oprócz spełnienia warunków wymienionych w pkt 1-3 wymagane jest, przedstawienie niżej wymienionych dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 87 z 2006r. poz. 605 z póz. zm.), mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – osobę podpisującą ofertę (W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) :

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) wykaz wykonanych nadzorów robót budowlanych (nie mniej niż jeden) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem nadzorom na robotami budowlanymi sklasyfikowanymi w grupie 126 lub 241 PKOB o wartości nie mniejszej niż 750.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje);
6) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności;
7) dokument stwierdzający, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia z zakresu budownictwa, sanitarne, elektryczne i drogowe potwierdzone przynależnością do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa;
8) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 1, 2 i 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) pkt 3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslaw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 PAKOSŁAW.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 4.09.2009 do godziny 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 PAKOSŁAW, sekretariat - pok 5/6.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt jest współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego.

Gmina Pakosław w związku z dofinansowaniem zadania z WRPO przewiduje płatności w następujących terminach: I kwartał 2010 oraz IV kwartał 2010 (faktura końcowa). Przedstawione powyżej terminy są zależne od postępu prac. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru.
SEKCJA V : ZMIANY UMOWY
V.1) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
V.2) Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Zmiany dotyczyć mogą terminu wykonania zamówienia ze względu na zmianę harmonogramu robót budowlanych.


Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2009-08-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl