OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Stworzenie gabinetu geograficzno - fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu

Stworzenie gabinetu geograficzno - fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu

Data publikacji: 31 lipca 2010
Termin składania ofert: 9 sierpnia 2010

Pakosław: Stworzenie gabinetu geograficzno - fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu
Numer ogłoszenia: 232820 - 2010; data zamieszczenia: 31.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław , ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 54 78 332, faks 0-65 54 78 332.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pakoslaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie gabinetu geograficzno - fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Stworzenie gabinetu geograficzno - fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem: Odnowienie pomieszczenia w tym: 1) malowanie - powierzchnia 160 m2, kolor - lamperia odcienie brązu, góra beżowa, 2) montaż rolet - powierzchnia 15,12 m2, kolor biały. Wyposażenie gabinetu (dostawa i montaż) w tym: 1) tablica multimedialna interaktywna 82 cale - 88 cale z zestawem do przeprowadzania testów dla 32 uczniów, 2) zestaw komputerowy z wyposażeniem: wymagania minimalne - jednostka centralna (Intel Core 2 Duo 2,8 GHz, cache 3 MB, pamięć RAM 4 GB, pojemność HDD: 500 GB, 32 MB cache, złącze Sata II, nagrywarka DVD, porty szeregowe USB - 4 szt. , stacja dysków 3,5, monitor 21 cali LCD + wbudowane głośniki, klawiatura, mysz komputerowa optyczna, drukarka laserowa kolorowa, zasilacz awaryjny UPS min 500 VA, oprogramowanie standardowe: system operacyjny Windows XP + oprogramowanie biurowe) - gwarancja min. 2 lata, 3) notebook (minimalne parametry) - procesor 2,0 GHz, 2 MB cache, pamięć RAM 4 GB, dysk twardy 250 GB, przekątna ekranu LCD 15,4 cala, system operacyjny Windows XP + oprogramowanie biurowe, torba, mysz optyczna - gwarancja min. 2 lata, 4) projektor multimedialny (technologia przetwarzania obrazu- LCD lub DLP, rozdzielczość SVGA 800x600, jasność powyżej 1200 lumenów, kontrast min 4000:1 Full on-Full off, żywotność lampy powyżej 3000h - gwarancja min. 2 lata, 5) tellurium (układ Słońce-Ziemia-Księżyc, wielkość odpowiednio 100 mm - 70 mm - 10 mm lub większy), 6) ekran projekcyjny przenośny 200x200 cm, 7) tablica obrotowo-jezdna, dwustronna, zielona-biała 170x100 cm, 8) zestaw filmów dydaktycznych na DVD (fizyka i geografia) - dowolna treść zawierająca cały materiał programowy dla gimnazjum, 9) zestaw programów edukacyjnych (EduROM geografia i EduROM fizyka), 10) szafki -3 szt. wymiary 1850x900x400 (dół zabudowa - jedna trzecia wysokości, góra przeszklona - dwie trzecie wysokości) i stolik do sprzętu audio - standard, 11) małe biurko do demonstracji - kolor buk i krzesło obrotowe, 12) stojaki do map 3 szt. - metalowe, standard. 13) miernik uniwersalny (woltomierz, amperomierz) z możliwością wyboru zakresu automatyczny lub ręczny, pomiar napięcia i natężenia prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury, wilgotności, natężenia światła i dźwięku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ma przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminu składania ofert.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ma przedstawić wykaz wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. Warunek wiedzy i doświadczenia spełni minimum jedno wykonanie dostarczenia różnego sprzętu komputerowego o wartości min. 10.000 zł;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ma przedstawić oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ma przedstawić opłaconą polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 PAKOSŁAW.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 PAKOSŁAW, pok 5/6 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest częścią inwestycji współfinansowanej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego. Całość zadania ma nazwę Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakosławiu wraz ze stworzeniem gabinetu geograficzno - fizycznego w Gimnazjum..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2010-07-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl