OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Stworzenie gabinetu geograficzno – fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu

Stworzenie gabinetu geograficzno – fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu

Data publikacji: 26 sierpnia 2010 r.
Termin składania ofert: 3 września 2010 r.

Pakosław: Stworzenie gabinetu geograficzno - fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu
Numer ogłoszenia: 231995 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.
Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław , ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 54 78 332, faks 0-65 54 78 332.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pakoslaw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie gabinetu geograficzno - fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Stworzenie gabinetu geograficzno - fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem: I - Odnowienie pomieszczenia w tym: 1) malowanie - powierzchnia 160 m2, kolor - lamperia odcienie brązu, góra beżowa, 2) montaż rolet - powierzchnia 15,12 m2, kolor biały. II - Wyposażenie gabinetu (dostawa i montaż) w tym: 1) tablica multimedialna interaktywna 82 cale - 88 cali z zestawem do przeprowadzania testów dla 32 uczniów, 2) zestaw komputerowy z wyposażeniem: wymagania minimalne - jednostka centralna (Intel Core 2 Duo 2,8 GHz, cache 3 MB, pamięć RAM 4 GB, pojemność HDD: 500 GB, 32 MB cache, złącze Sata II, nagrywarka DVD, porty szeregowe USB - 4 szt. , stacja dysków 3,5, monitor 21 cali LCD + wbudowane głośniki, klawiatura, mysz komputerowa optyczna, drukarka laserowa kolorowa, zasilacz awaryjny UPS min 500 VA, oprogramowanie standardowe: system operacyjny Windows XP + oprogramowanie biurowe) - gwarancja min. 2 lata, 3) notebook (minimalne parametry) - procesor 2,0 GHz, 2 MB cache, pamięć RAM 4 GB, dysk twardy 250 GB, przekątna ekranu LCD 15,4 cala, system operacyjny Windows XP + oprogramowanie biurowe, torba, mysz optyczna - gwarancja min. 2 lata, 4) projektor multimedialny (technologia przetwarzania obrazu- LCD lub DLP, rozdzielczość SVGA 800x600, jasność powyżej 1200 lumenów, kontrast min 4000:1 Full on/Full off, żywotność lampy powyżej 3000h - gwarancja min. 2 lata, 5) tellurium (układ Słońce-Ziemia-Księżyc, wielkość odpowiednio 100 mm - 70 mm - 10 mm lub większy), 6) ekran projekcyjny przenośny 200x200 cm, 7) tablica obrotowo-jezdna, dwustronna, zielona-biała 170x100 cm, 8) zestaw filmów dydaktycznych na DVD (fizyka i geografia) - dowolna treść zawierająca cały materiał programowy dla gimnazjum, 9) zestaw programów edukacyjnych (EduROM geografia i EduROM fizyka), 10) szafki -3 szt. wymiary 1850x900x400 (dół zabudowa 1/3, góra przeszklona 2/3) i stolik do sprzętu audio - standard, 11) małe biurko do demonstracji - kolor buk i krzesło obrotowe, 12) stojaki do map 3 szt. - metalowe, standard. 13) miernik uniwersalny (woltomierz, amperomierz) z możliwością wyboru zakresu automatyczny/ręczny, pomiar napięcia i natężenia prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury, wilgotności, natężenia światła i dźwięku..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca ma przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminu składania ofert.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca ma przedstawić wykaz wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. Warunek wiedzy i doświadczenia spełni minimum jedno wykonanie dostarczenia różnego sprzętu komputerowego o wartości min. 5.000 zł.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca ma przedstawić oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca ma przedstawić opłaconą polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 PAKOSŁAW.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 PAKOSŁAW, pok 5/6 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest częścią inwestycji współfinansowanej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego. Całość zadania ma nazwę Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakosławiu wraz ze stworzeniem gabinetu geograficzno - fizycznego w Gimnazjum.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2010-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl