OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo) i Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika wodnego „Pakosław”

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo) i Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika wodnego „Pakosław”

Data publikacji: 6 września 2010r.
Termin składania ofert: 21 września 2010r.

Pakosław: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo) i Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika wodnego Pakosław
Numer ogłoszenia: 279670 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław , ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 54 78 332, faks 0-65 54 78 332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakoslaw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo) i Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika wodnego Pakosław.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje cztery osobne części (wg załączonej dokumentacji technicznej): część I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golejewko (wg przedmiaru robót pn. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - Golejewko) obejmuje: -wykonanie rurociągu tłoczonego ciśnieniowego z rur PE 90 mm zgrzewanych doczołowo - 288 m -rurociąg PCW ø 200 mm - 2,5 m -studnię rozprężna ø 2000 mm -modernizacja istniejącej przepompowni polegającą na wymianie pomp wraz z armaturą (wykonanie nowej szafki, zainstalowanie monitoringu) część II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góreczki Wielkie (wg przedmiaru robót pn. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z pompowniami domowymi w miejscowości Góreczki Wielkie) obejmuje: -kolektory PCV ø 200 mm - 98 m -kanalizacja ciśnieniowa PE ø 50 mm - 1.840 m -kanalizacja ciśnieniowa PE ø 40 mm - 1.137 m -przydomowe przepompownie ścieków - 10 szt część III Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pakosław - ul. Leśna (wg przedmiaru robót pn. Kanalizacja sanitarna oraz rurociągi tłoczne) obejmuje: -kanały kanalizacji sanitarnej wykonany z rur PCV ø 200 - 499,0 m -rurociąg tłoczony RT-1 PE ø 90 mm - 166 m -rurociągi tłoczne RT-2 PE ø 110 mm - 68 m -studnia rozprężna - 1 szt -studzienka z kratą - 1 szt -studzienki kanalizacyjne ø 1000 mm na kolektorach - 15 szt cześć IV Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zbiornika wodnego Pakosław(wg przedmiaru robót pn. Budowa sieci wod-kan do budynku gastronomiczno-socjalnego) obejmuje: w zakresie kanalizacji sanitarnej: -wykonanie rurociągu tłoczonego ciśnieniowego z rur PE 90 mm - 265 m -rurociąg grawitacyjny PCW ø 200 mm - 64 m -przyłącze z rur ø 160 mm - 10 m -studnię rozprężna ø 1200 mm -przepompownie ścieków z monitoringiem - 1 szt -studnie rewizyjne - 1000 mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego -ułożenie rury osłonowej stalowej ø 219/8,0 mm, L - 8,0 m -montaż hydrantu ppoż. ø 100 mm - 1 szt w zakresie sieci wodociągowej: -wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV 160 mm - 23,0 m -wykonanie sieci wodociągowej z rur PCW 110 mm - 224,0 m -wykonanie rurociągu z rur PE ø 63 mm - 134 m -wykonanie przyłącza z rur PE ø 40 mm - 10,0 m -wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej ø 219/8,0 mm - 8,0 m -ułożenie rury osłonowej stalowej ø 219/8,0 mm, L - 8,0 m Szczegółowy zakres robót do wykonania przedstawia załączone przedmiary robót, projekty budowlane i specyfikacje techniczne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ma przedstawić oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładją obowiazek posiadania takich uprawnień

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonanwca ma przedstawić wykaz robót budowlanych (nie mniej niż jednej) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje); Zamawiający za roboty spełniające warunek wiedzy i doświadczenia uzna wykonanie: dla części I - łącznie 100 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 1 szt. przepompowni, dla części II - łącznie 1,0 km sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 2 szt. przepompowni, dla części III - 500 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, dla części IV- łącznie 100 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 1 szt. przepompowni.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ma przedstawić wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ma przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ma przedstawić opłaconą polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Zmiany dotyczyć mogą terminu wykonania zamówienia ze względu na warunki pogodowe.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, sekretariat - pok. 5/6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golejewko.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - wykonanie rurociągu tłoczonego ciśnieniowego z rur PE 90 mm zgrzewanych doczołowo - 288 m - rurociąg PCW ø 200 mm - 2,5 m - studnię rozprężna ø 2000 mm - modernizacja istniejącej przepompowni polegającą na wymianie pomp wraz z armaturą (wykonanie nowej szafki, zainstalowanie monitoringu).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góreczki Wielkie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - kolektory PCV ø 200 mm - 98 m - kanalizacja ciśnieniowa PE ø 50 mm - 1.840 m - kanalizacja ciśnieniowa PE ø 40 mm - 1.137 m - przydomowe przepompownie ścieków - 10 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pakosław - ul. Leśna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - kanały kanalizacji sanitarnej wykonany z rur PCV ø 200 - 499,0 m - rurociąg tłoczony RT-1 PE ø 90 mm - 166 m - rurociągi tłoczne RT-2 PE ø 110 mm - 68 m - studnia rozprężna - 1 szt - studzienka z kratą - 1 szt - studzienki kanalizacyjne ø 1000 mm na kolektorach - 15 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zbiornika wodnego Pakosław.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: w zakresie kanalizacji sanitarnej: -wykonanie rurociągu tłoczonego ciśnieniowego z rur PE 90 mm - 265 m -rurociąg grawitacyjny PCW ø 200 mm - 64 m -przyłącze z rur ø 160 mm - 10 m -studnię rozprężna ø 1200 mm -przepompownie ścieków z monitoringiem - 1 szt -studnie rewizyjne - 1000 mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego -ułożenie rury osłonowej stalowej ø 219/8,0 mm, L - 8,0 m -montaż hydrantu ppoż. ø 100 mm - 1 szt w zakresie sieci wodociągowej: -wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV 160 mm - 23,0 m -wykonanie sieci wodociągowej z rur PCW 110 mm - 224,0 m -wykonanie rurociągu z rur PE ø 63 mm - 134 m -wykonanie przyłącza z rur PE ø 40 mm - 10,0 m -wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej ø 219/8,0 mm - 8,0 m -ułożenie rury osłonowej stalowej ø 219/8,0 mm, L - 8,0 m.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2010-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl