OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Budowę sieci kanalizacji sanitarnejw miejscowości Góreczki Wielkie (Baranowo) oraz na terenie zbiornika wodnego „Pakosław”

Budowę sieci kanalizacji sanitarnejw miejscowości Góreczki Wielkie (Baranowo) oraz na terenie zbiornika wodnego „Pakosław”

Data publikacji: 08-10-2010
Termin składania ofert: 25-10-2010


Pakosław: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góreczki Wielkie (Baranowo) oraz na terenie zbiornika wodnego Pakosław
Numer ogłoszenia: 325286 - 2010; data zamieszczenia: 08.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.
Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław , ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 54 78 332, faks 0-65 54 78 332.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góreczki Wielkie (Baranowo) oraz na terenie zbiornika wodnego Pakosław.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dwie osobne części (wg załączonej dokumentacji technicznej): część I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góreczki Wielkie (wg przedmiaru robót pn. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z pompowniami domowymi w miejscowości Góreczki Wielkie) obejmuje: kolektory PCV ø 200 mm - 98 m kanalizacja ciśnieniowa PE ø 50 mm - 1.840 m kanalizacja ciśnieniowa PE ø 40 mm - 1.137 m przydomowe przepompownie ścieków - 10 szt część II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zbiornika wodnego Pakosław (wg przedmiaru robót pn. Budowa sieci wod-kan do budynku gastronomiczno-socjalnego) obejmuje: w zakresie kanalizacji sanitarnej: wykonanie rurociągu tłoczonego ciśnieniowego z rur PE 90 mm - 265 m rurociąg grawitacyjny PCW ø 200 mm - 64 m przyłącze z rur ø 160 mm - 10 m studnię rozprężna ø 1200 mm przepompownie ścieków z monitoringiem - 1 szt studnie rewizyjne - 1000 mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego ułożenie rury osłonowej stalowej ø 219/8,0 mm, L - 8,0 m montaż hydrantu ppoż. ø 100 mm - 1 szt w zakresie sieci wodociągowej: wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV 160 mm - 23,0 m wykonanie sieci wodociągowej z rur PCW 110 mm - 224,0 m wykonanie rurociągu z rur PE ø 63 mm - 134 m wykonanie przyłącza z rur PE ø 40 mm - 10,0 m wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej ø 219/8,0 mm - 8,0 m ułożenie rury osłonowej stalowej ø 219/8,0 mm, L - 8,0 m.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca ma przedstawić oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca ma przedstawić, wykaz robót budowlanych (nie mniej niż jednej) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje); Zamawiający za roboty spełniające warunek wiedzy i doświadczenia uzna wykonanie: dla części I - łącznie 1,0 km sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 2 szt. przepompowni, dla części II - łącznie 100 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 1 szt. przepompowni.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca ma przedstawić wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca ma przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca ma przedstawic opłaconą polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Zmiany dotyczyć mogą terminu wykonania zamówienia ze względu na warunki pogodowe
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pokój 9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, sekretariat - pokój 5/6.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góreczki Wielkie (Baranowo).
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góreczki Wielkie (Baranowo) (wg przedmiaru robót pn. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z pompowniami domowymi w miejscowości Góreczki Wielkie) obejmuje: kolektory PCV ø 200 mm - 98 m kanalizacja ciśnieniowa PE ø 50 mm - 1.840 m kanalizacja ciśnieniowa PE ø 40 mm - 1.137 m przydomowe przepompownie ścieków - 10 szt.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.05.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zbiornika wodnego Pakosław.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zbiornika wodnego Pakosław (wg przedmiaru robót pn. Budowa sieci wod-kan do budynku gastronomiczno-socjalnego) obejmuje: w zakresie kanalizacji sanitarnej: wykonanie rurociągu tłoczonego ciśnieniowego z rur PE 90 mm - 265 m rurociąg grawitacyjny PCW ø 200 mm - 64 m przyłącze z rur ø 160 mm - 10 m studnię rozprężna ø 1200 mm przepompownie ścieków z monitoringiem - 1 szt studnie rewizyjne - 1000 mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego ułożenie rury osłonowej stalowej ø 219/8,0 mm, L - 8,0 m montaż hydrantu ppoż. ø 100 mm - 1 szt w zakresie sieci wodociągowej: wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV 160 mm - 23,0 m wykonanie sieci wodociągowej z rur PCW 110 mm - 224,0 m wykonanie rurociągu z rur PE ø 63 mm - 134 m wykonanie przyłącza z rur PE ø 40 mm - 10,0 m wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej ø 219/8,0 mm - 8,0 m ułożenie rury osłonowej stalowej ø 219/8,0 mm, L - 8,0 m.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.05.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2010-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl