OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych

Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych

Data publikacji: 8 kwietnia 2011 r.
Termin składania ofert: 18 kwietnia r.

Pakosław: Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych
Numer ogłoszenia: 70700 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.
Ustanowienie dynamicznego systemu zakupu: nie dotyczy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie, tel. 65 54 78 478.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Biblioteka Publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Wyposażenie biblioteki (dostawa i montaż): 1. Regały biblioteczne o wymiarach 90/200/30 cm; kolor dąb sedan, 6 półek - 5 szt. 2. Krzesła obrotowe biurowe; kolor czarny; tkanina o strukturze siatki (siedzisko tapicerowane) i wyprofilowane oparcie, mechanizm CPT (regulacja wysokości siedziska i oparcia, kat nachylenia oparcia względem siedziska oraz odległości siedziska od oparcia); profilowane podłokietniki - 2 szt. 3. Zestaw biurowy 2 - stanowiskowy, schemat poniżej, wymiary w centymetrach; kolor calvados - 1 szt. 4. Stół konferencyjny 4-stanowiskowy o wymiarach 80 x 140 cm; kolor calvados - 1 szt. Krzesła drewniane (kolor calvados) z tapicerką (kolor brązowy) - 4 szt. 5. Szafka o wymiarach 100/200/50 cm; dzielona - górna część 2 półki i dolna część 1 półka (zamykane); kolor calvados - 1 szt. 6. Komoda o wymiarach 100/100/40 cm; kolor calvados; nie szuflady - półki z drzwiczkami - 1 szt. 7. Komputer - wymagania minimalne: procesor o częstotliwości 4 GHz; pamięć 2 GB RAM DDR2; dysk twardy o pojemności 320 GB; wbudowana karta graficzna i dźwiękowa; nagrywarka DVD; 6 portów USB; wbudowana karta sieciowa - 1 szt. Drukarka atramentowa - rozdzielczość 6000 x 1200 dpi; szybkość druku w czerni 25 str/min.; panel sterowania; czytnik kart - 1 szt. Monitor LSD; 17 cali; kontrast 1000:1; czas reakcji maks. 4 ms; wbudowany głośnik - 1 szt. Klawiatura i mysz optyczna. Pakiet programów aplikacji biurowych zawierający minimum edytora tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych (np. MS Office lub równoważny), system operacyjny (np. Windows XP lub równoważny). 8. Aparat telefoniczny - bezprzewodowy - 2 szt. 9. Gablota wystawowa w zabudowie drewnianej z szybą zamykaną 5 półek regulowanych o wymiarach 375/200/55 cm; kolor dąb sedan - 1 szt. 10. Ekran przenośny, ręcznie rozwijany wraz ze statywem o wymiarach 210 x 210 cm. Projektor - minimalne wymagania: rozdzielczość 1024 x 768; jasność 2200 ANSI Lumenów; kontrast 3000:1; technologia LCD; wielkość obrazu przekątna 0,58 - 7,7 m; dystans (odległość od ekranu) 1,00 - 11,00 m wraz z okablowaniem do laptopa. Laptop - wymagania minimalne: procesor czterordzeniowy; pamięć podręczna 6 MB; matryca 17 cali; pamięć RAM 4GB; dysk twardy 640 GB; karta graficzna 1GB; wbudowana kamera; Bluetooth 11. Aparat fotograficzny cyfrowy - wymagania minimalne: rozdzielczość 12,1 mp; szerokokątny obiektyw od 25 mm z 10 x zumem optycznym; optyczny stabilizator obrazu; nagrywanie filmów; pamięć wewnętrzna 15 MB, SD, SDHC, SDXC 12. Scena estradowa przenośna dla występów plenerowych o wymiarach 6,0x8,0 m, wysokość 6 m, konstrukcja zadaszenia wraz z plandeką ZE-68 (4 słupy kratownicowe z wciągarkami); podest sceniczny typu PAL-3, nogi teleskopowe 0,6-1,00 m, powierzchnia antypoślizgowa i p.poż., uchwyt UM-1, schodki modułowe 0,8 m, bariery ochronne POR 2 m, uchwyt UPR, osłony sceny 3 boki siatka plandekowa (np. firmy WAMAT lub równoważne), 13. Nagłośnienie - wymagania minimum: Peavey SP4 (lub równoważna) kolumna szerokopasmowa 1000 W, RMS - 2 szt.; Peavey PV2600 (lub równoważny) wzmacniacz mocy 2 x 950 W; Peavey PV14 mikser (lub równoważny) 14-kanałowy, skrzynia typu CASE (lub równoważna) do miksera i wzmacniacza, Beyerdynamic TGX58 (lub równoważny) mikrofon dynamiczny 4 szt., Proel PRO 100BK (lub równoważny) statyw mikrofonowy 4szt., NOVOX 120NH (lub równoważny) podwójny zestaw bezprzewodowy, okablowanie. II. Roboty budowlane: 1. Roboty posadzkarskie (rozebranie istniejącej posadzki z wykładzin PCV w nowych pomieszczeniach; rozebranie posadzki z płytek w pomieszczeniu sanitariatu, ułożenie nowych wykładzin homogenicznych gr. 2 mm wraz z wywinięciem na ścianę o wys. 10 cm, spawanych i klejonych do podłoża zagruntowanego i wyrównanego masą samopoziomującą; ułożenie nowej posadzki cementowej wraz z ułożeniem płytek posadzkowych gres w pomieszczeniu sanitariatu), 2. Remont sanitariatu (rozebranie wykładziny z płytek na ścianach wraz ze skuciem tynku na ścianach; wykonanie nowych tynków na ścianach wraz z ułożeniem płytek ceramicznych ściennych na wysokości 2,05 m, powyżej płytek ściennych oraz na suficie poszpachlowanie ścian i sufitu, pomalowanie farbą emulsyjną; wymiana istniejącej armatury sanitarnej (wc, umywalka z bateriami, podgrzewacz wody), 3. Stolarka (wymiana drzwi drewnianych dwuskrzydłowych na aluminiowe oszklone szybą bezpieczną dwuskrzydłowe; wymiana skrzydeł drewnianych pozostałych drzwi wewnętrznych na płytowe typowe okleinowe; wykucie ościeżnic metalowych z pomieszczenia korytarza do nowego pomieszczenia biblioteki; montaż żaluzji pionowych wertikale w oknach PCV; wykucie otworów w ściankach działowych pomiędzy nową a istniejącą biblioteką), 4. Roboty malarskie (zerwanie tapet, zeskrobanie farby ze ścian i sufitów, poszpachlowanie i zagruntowanie ścian i sufitów, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, malowanie lamperii w pomieszczeniach na wysokość 1,60 m), 5. Oświetlenie (wymiana opraw oświetleniowych, dodanie nowych opraw jarzeniowych)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.20.00-9, 30.20.00.00-1, 39.15.00.00-8, 39.15.51.00-4, 45.40.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 późn. zm.). 4. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z w/w form zostanie odrzucona bez rozpatrywania, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Jutrosin oddział Pakosław Nr 45 8674 0009 1305 9952 2000 0010 z dopiskiem: Wadium - wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych. Dowód wniesienia wadium w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający za spełnienie warunku uzna oświadczenie o posiadaniu uprawnień pozwalających na realizację zamówienia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca ma złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje) - za spełnienie warunku zamawiający uzna wykonanie co najmniej jednej dostawy urządzeń komputerowych sklasyfikowanych wg kodu CPV jako 30200000-1 o wartości powyżej 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) lub wykonanie dostawy co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przenośnej scenie estradowej do występów plenerowych klasyfikowanej wg kodu CPV jako 44212000-9 o wartości powyżej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający za spełnienie warunku uzna oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego i osób zdolnych do realizacji zamówienia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca ma złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający za spełnienie warunku uzna oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy pozwalającej na realizację zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Zmiany dotyczyć mogą terminu wykonania zamówienia ze względu na zmianę terminu zakończenia prac wywołaną warunkami pogodowymi. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 4, 63-920 PAKOSŁAW.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 4, 63-920 PAKOSŁAW.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja przedmiotowego projektu finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2011-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl