OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » "Sowy nie tylko nasza Mała Ojczyzna, ale smaczny grzyb i zagadkowe ptaki" - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz jego ogrodzenie

"Sowy nie tylko nasza Mała Ojczyzna, ale smaczny grzyb i zagadkowe ptaki" - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz jego ogrodzenie

Data publikacji: 9 maja 2011r.
Termin składania ofert: 17 maja 2011r.

Pakosław: Sowy nie tylko nasza Mała Ojczyzna, ale smaczny grzyb i zagadkowe ptaki - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz jego ogrodzenie
Numer ogłoszenia: 106020 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.
Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław , ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 54 78 332, faks 0-65 54 78 332.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakoslaw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sowy nie tylko nasza Mała Ojczyzna, ale smaczny grzyb i zagadkowe ptaki - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz jego ogrodzenie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wyposażenie placu zabaw stanowić będą: - zestaw zabawowy Oliwia Premium firmy Inter-FLORA sp. z o.o. lub równoważny składający się z wieży sześciokątnej z daszkiem, wieży kwadratowej z daszkiem x 2, ślizgu rurowego, kładki linowej, mostu linowego, wejścia linowego, kociego grzbietu, drabinki wejściowej; wysokość podestu 125 cm, grupa wiekowa 3-14; przestrzeń minimalna 12,2 × 11,7 m; maksymalna wysokość 3,8 m; konstrukcja tworzywo HDPE, drewno klejone, zjeżdżalnia metalowa, stopy stalowe ocynkowane, - huśtawka podwójna z siedziskami: podstawowym i zamykanym SH2B+Z Premium firmy Inter-FLORA sp. z o.o. lub równoważna; grupa wiekowa 3 14; przestrzeń minimalna 3,5 × 7,5 m; maksymalna wysokość 2,4 m; belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna klejonego o przekroju 90 mm × 90 mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie, zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone gumą, - huśtawka wagowa SHW Premium firmy Inter-FLORA sp. z o.o. lub równoważna; grupa wiekowa 3-14; przestrzeń minimalna 3,3×6,0 m; maksymalna wysokość 1,0 m; słupy podstawy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka z drewna klejonego o przekroju 90 mm × 90 mm, łożysko i uchwyty malowane proszkowo, siedziska profilowane z tworzywa sztucznego. - karuzela Daniel Classic firmy Inter-FLORA sp. z o.o. lub równoważna; grupa wiekowa 0-14; przestrzeń minimalna 5,5 m; maksymalna wysokość 0,9 m; beztrzpieniowa, łożyskowana tocznie, bezobsługowa rurowa konstrukcja malowana proszkowo; tarcza wykonana z aluminiowej blachy ryflowanej; - sprężynowiec SPR Premium firmy Inter-FLORA sp. z o.o. lub równoważny; grupa wiekowa 0-14; przestrzeń minimalna 3,0 m; maksymalna wysokość 0,6 m; główny element konstrukcyjny: sprężyna o średnicy 200 mm, wysokości 400 mm, zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej ogniowo kotwy; wykonanie z tworzywa HDPE, 2. Ponadto przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości około 1,5 m typu Plast-Met Fortis 2W - 5/5 lub równoważny z podmurówką prefabrykowaną (kompletne systemy wraz z montażem): panele Fortis 2W - 5/5 lub równoważne o wymiarze 250 x 142 cm, słupki stalowe wysokości około 180-200cm - rura prostokątna 40 x 60 x 2 mm malowane proszkowo, komplet obejm i akcesoriów; podmurówka prefabrykowana: stopa nośna - element podporowo-łączący, pokrywa wieńcząca i płyta cokołowa zbrojona 20 x 223 x 7cm). - wykonanie bramy dwuskrzydłowej DS-2W lub równoważna w wersji SOLID, H=1400 mm, L=2900 mm, system DUPLEX (ocynk ogniowy + poliester). Furtka F-2W lub równoważna w wersji SOLID, H=1400 mm, L?1000 mm, system DUPLEX (ocynk ogniowy + poliester). - wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych - 15 sztuk w formacie A3 dotyczące gatunków grzybów i ptaków (sów) - wzory tablic znajdują się z załączonym dokumencie..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 34.92.82.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.07.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający za spełnienie warunku uzna oświadczenie o posiadaniu uprawnień pozwalających na realizację zamówienia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca ma złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje) - za spełnienie warunku zamawiający uzna wykonanie co najmniej jednej dostawy elementów wyposażenia placu zabaw o wartości powyżej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający za spełnienie warunku uzna oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego i osób zdolnych do realizacji zamówienia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca ma złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający za spełnienie warunku uzna oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy pozwalającej na realizację zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Zmiany dotyczyć mogą terminu wykonania zamówienia ze względu na zmianę terminu zakończenia prac wywołaną warunkami pogodowymi. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 PAKOSŁAW, pok. 9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 PAKOSŁAW, pok. 5/6 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja przedmiotowego projektu finansowana jest ze środków Województwa Wielkopolskiego, z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi oraz ze środków Gminy Pakosław..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2011-05-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl