OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Wykonanie usługi edukacyjnej (prowadzenie zajęć) w ramach projektu pn. Szansa edukacyjna dla ucznia, POKL.09.01.02-30-099/11

Wykonanie usługi edukacyjnej (prowadzenie zajęć) w ramach projektu pn. Szansa edukacyjna dla ucznia, POKL.09.01.02-30-099/11

Data publikacji: 6 grudnia 2011 roku
Termin składania ofert: 14 grudnia 2011 roku

Pakosław: Wykonanie usługi edukacyjnej (prowadzenie zajęć) w ramach projektu pn. Szansa edukacyjna dla ucznia, POKL.09.01.02-30-099/11
Numer ogłoszenia: 321219 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.
Ustanowienie dynamicznego systemu zakupu: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław , ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 54 78 332, faks 0-65 54 78 332.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakoslaw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi edukacyjnej (prowadzenie zajęć) w ramach projektu pn. Szansa edukacyjna dla ucznia, POKL.09.01.02-30-099/11.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu. pn.: Szansa edukacyjna dla ucznia, POKL.09.01.02-30-099/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt pn.: Wykonanie usługi edukacyjnej (prowadzenie zajęć) w ramach projektu pn. Szansa edukacyjna dla ucznia, POKL.09.01.02-30-099/11 Zamówienie obejmuje (zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie): Szkoła Podstawowa w Pakosławiu 1) Część nr 1 zamówienia Rodzaj zajęć: Zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych Liczba godzin ogółem: 30 h Liczba uczniów/uczennic: 10 Harmonogram: od grudnia 2011 do sierpnia 2012 r. 2) Część nr 2 zamówienia Rodzaj zajęć: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne Liczba godzin ogółem: 30 h Liczba uczniów/uczennic: 12 Harmonogram: od września 2011 do sierpnia 2012 r. 3) Część nr 3 zamówienia Rodzaj zajęć: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy Liczba godzin ogółem: 30 h Liczba uczniów/uczennic: 24 Harmonogram: od września 2011 do sierpnia 2012 r. Szkoła Podstawowa w Chojnie 4) Część nr 4 zamówienia Rodzaj zajęć: Zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych Liczba godzin ogółem: 90 h Liczba uczniów/uczennic: 12 Harmonogram: od grudnia 2011 do sierpnia 2012 r. 5) Część nr 5 zamówienia Rodzaj zajęć: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy Liczba godzin ogółem: 90 h Liczba uczniów/uczennic: 28 Harmonogram: od września 2011 do sierpnia 2012 r. Szkoła Podstawowa w Sowach 6) Część nr 6 zamówienia Rodzaj zajęć: Zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych Liczba godzin ogółem: 30 h Liczba uczniów/uczennic: 5 Harmonogram: od grudnia 2011 do sierpnia 2012 r. 7) Część nr 7 zamówienia Rodzaj zajęć: Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją Liczba godzin ogółem: 30 h Liczba uczniów/uczennic: 7 Harmonogram: od września 2011 do sierpnia 2012 r. 8) Część nr 8 zamówienia Rodzaj zajęć: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy Liczba godzin ogółem: 30 h Liczba uczniów/uczennic: 17 Harmonogram: od września 2011 do sierpnia 2012 r..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii dokumentacji potwierdzającej stopień awansu zawodowego (minimum nauczyciel kontraktowy) oraz kwalifikacji wymaganych do prowadzenia wybranych zajęć.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający za spełnienie warunku uzna dysponowanie osobami (min 1 dla każdego rodzaju zajęć) posiadającymi minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz: - wykształcenie dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub do realizacji zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją, - wykształcenie dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej lub do realizacji zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - wykształcenie dającym kwalifikacje do nauczania w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej do realizacji zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, - wykształcenie dające kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i uprawnienia do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej do realizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy. 4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zmiany adresu, numerów konta bankowego dokonuje się w formie zawiadomienia, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. Nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. Nr 5/6 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja przedmiotowego projektu finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu złożonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl