OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Dowóz i odwóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, w okresie od 01-09-2012 r. do 30-06-2013 r.

Dowóz i odwóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, w okresie od 01-09-2012 r. do 30-06-2013 r.

Data publikacji: 5 czerwca 2012 roku
Termin składania ofert: 13 czerwca 2012 roku

Pakosław: Dowóz i odwóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, w okresie od 01-09-2012 r. do 30-06-2013 r.
Numer ogłoszenia: 189786 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.
Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław , ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 54 78 332, faks 0-65 54 78 332.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakoslaw.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, w okresie od 01-09-2012 r. do 30-06-2013 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Rawiczu (ul. Gen. Grota Roweckiego 9F) oraz Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu (ul. Sarnowska 9A) przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich, ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej. 2. Dzieci należy zabrać z, ustalonych z Zamawiającym, punktów w miejscowościach: Pakosław - 2 dzieci, Osiek - 5 dzieci, Sowy - 2 dzieci, Ostrobudki - 4 dzieci, Chojno - 1 dziecko, Golejewko - 1 dziecko i Zaorle - 2 dzieci. Razem dowóz i odwóz obejmuje 17 dzieci. 3. Zapewnienie opiekuna w czasie przewozu należy do obowiązków Wykonawcy. Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekunowie przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków winni zostać przeszkoleni przez Wykonawcę z zakresu przepisów prawa ruchu drogowego. 4. Dzienna trasa łącznie wynosić będzie ok. 90 km..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób udzielonej oferentowi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi (obejmującej rok szkolny) z zakresu transportu drogowego dzieci do szkół, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określił szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku Zamawiający uzna przedłożenie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający za spełnienie warunku uzna przedłożenie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (autobusów) dostępnych wykonawcy usług oraz posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Zmiany dotyczyć mogą trasy, liczby dzieci oraz liczby przejechanych kilometrów w związku ze zmianą organizacji nauczania w poszczególnych placówkach oświatowych, a także w związku z koniecznością zabrania dodatkowych uczniów lub rezygnacją obecnie objętych dowozem.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. Nr 8..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. Nr 5/6 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Przemyslaw Turbański
Informację wprowadził: Przemyslaw Turbański
Opublikowany dnia: 2012-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl