OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 120/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie:przygotowania i przeprowadzenia kwartalnego treningu elementów systemu wykrywania i alarmowania w gminie Pakosław.

Zarządzenie Nr 120/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie:przygotowania i przeprowadzenia kwartalnego treningu elementów systemu wykrywania i alarmowania w gminie Pakosław.
ZARZĄDZENIE NR 120/2005r.
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 20 CZERWCA 2005 ROKU.


w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia kwartalnego treningu elementów systemu wykrywania i alarmowania w gminie Pakosław.

Zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania w zakresie Obrony Cywilnej Powiatu Rawickiego z dnia 11 stycznia 2005 roku, oraz pismem Starostwa Powiatowego nr SO. 5221/45/05. z dnia 15. 06. 2005r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu elementów systemu wykrywania i alarmowania w dniu 23 czerwca 2005 roku w godz. od 11.00 do 12.00 zostanie przeprowadzony kwartalny trening elementów systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu rawickiego - gminy Pakosław na temat:

DZIAŁANIE SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA W ZAKRESIE ZBIERANIA I OCENY DANYCH O NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻENIACH, ODBIÓR I PRZEKAZYWANIE SYGNAŁÓW TRENINGOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE SIECI ZARZĄDZANIA WOJEWODY DO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA.

Celem treningu jest:
Doskonalenie gminnego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w zakresie:
- zbierania i przetwarzania informacji,
- oceny sytuacji skażeń i zakażeń,
- powiadamiania i alarmowania ludności o zagrożeniach,
- zgrywanie poszczególnych ogniw gminnego systemu wykrywania i
alarmowania.

W celu przygotowania i sprawnego przeprowadzenia treningu
z a r z ą d z a m :

 1. Treningiem objąć następujące jednostki organizacyjne:


A/. Zespół Kierowania Obroną ( pod telefonem) w składzie:

 • z-ca Szefa OC gminy Pakosław - Sekretarz Gminy Kalicinska Maria - 5478332,

 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych nr 5 w Pakosławiu - Spychalski Grzegorz - 5478397,

 • Komendant Ochrony Przeciwpożarowej - Kmieć Henryk - 5470205.


B/. Drużyna Wykrywania i Alarmowania gminy Pakosław:
drużyna łączności w zakładzie pracy, sołectwie - pod telefonem:
- Dom Pomocy Społecznej w Osieku - zakładowy pal - 5478331,
- Sołectwo Pomocno - sołecki pal - 5478352.

Drużyny łączności w zakładzie pracy, sołectwie - biorące udział w treningu pełnią dyżur pod wyżej wskazanymi telefonami i zobowiązane są zgłosić się telefonicznie do godz 11.00. oraz na każde wezwanie telefoniczne sekcji łączności w Urzędzie Gminy w Pakosławiu.

- 2 -


 1. Przygotowanie treningu pod względem organizacyjnym i dokumentacyjnym powierzam

inspektorowi ds. OC - Hądzlikowi Januszowi.

 1. W okresie przygotowawczym tj. do dnia 23 czerwca 2005 roku do godz. 10.00 dokonać

przeglądu stanu technicznego urządzeń alarmowych.

 1. Przeszkolić obsady formacji ćwiczących w czasie poprzedzającym trening.

 2. W toku treningu do przekazywania sygnałów i meldunków wykorzystać sieć

radiowo-telefoniczną Zarządzania Wojewody oraz telefoniczną.

Gotowość do treningu osiągnąć do dnia 20 czerwca 2005 roku. godz. 10.00.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie przygotowania i przeprowadzenia treningu.SZEF OBRONY CYWILNEJ
GMINY PAKOSŁAW
W Ó J T

Kazimierz ChudyOtrzymują:

 1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Osieku.

 2. Sołtys wsi Pomocno.
W Ó J T G M I N Y
P A K O S Ł A W

DECYZJA SZEFA OBRONY CYWILNEJ - WÓJTA GMINY PAKOSŁAW DO ZAŁOŻERŃ WYJŚCIOWYCH PLANU PODGRYWKI KWARTALNEGO TRENINGU SW i A W DNIU 23 WRZEŚNIA 2004 ROKU.


W związku z decyzją Komitetu Obrony Kraju o wprowadzeniu w dniu 10.03.2000 roku o godz. 12.00 stanu podwyższonej gotowości obronnej państwa, przystąpiłem do realizacji przygotowawczego I i II zestawu zadań, a następnie w dniu 23.03.2000 roku o godz. 10.00 - III zestawu zadań.
Stosownie do zaistniałej sytuacji zaktualizowane zostały plany Obrony Cywilnej oraz plany działania formacji tj. Przeprowadzone zostały szkolenia organów i sił obrony cywilnej oraz treningi systemu wykrywania i alarmowania. Powołałem Zespół Kierowania Gminy w dotychczasowym miejscu pracy.
Główny wysiłek skierowałem na realizację zadań ściśle związanych z ochroną ludności i tak powołałem elementy systemu wykrywania i alarmowania.
Przystąpiłem do zabezpieczenia załóg zakładów pracy i ludności w indywidualne środki ochrony, z uzupełnieniem środków zastępczych wykonanych przez „MODENĘ” - Rawicz, w ramach PMG. Potrzeby zabezpieczyłem w 80%.
Zrealizowano zadania związane z ochroną przed skażeniami i zakażeniami (ujęcia wody, zastępcze pomieszczenia ochronne - ukrycia przed opadem promieniotwórczym).
Zrealizowano zadania z zakresu zaciemniania oświetlenia zewnętrznego i środków transportu oraz wygaszania oświetlenia zewnętrznego.
Doprowadzono zastępcze źródła energii elektrycznej dla potrzeb OC.
W pierwszej kolejności powołałem formacje o wyższym stopniu gotowości:

 1. Drużynę Wykrywania i Alarmowania - 16 osób.

 2. Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego Pakosław - 34 osoby.

Stan ukompletowania stanów osobowych formacji wynosi 80% sprzętu, oraz wyposażenia indywidualnego 75%.
Doprowadzono do pełnej gotowości urządzenia specjalne:

 • punkt odkażania transportu samochodowego i sprzętu na bazie SKR Pakosław - (obsługa pracownicy SKR),

 • punkt zabiegów weterynaryjnych (polowy) na bazie Stadniny Koni Golejewko - (obsługa pracownicy SK Golejewko),

 • punkt odkażania odzieży na bazie Domu Pomocy Społecznej w Osieku - (obsługa pracownicy DPS),

 • punkt zabiegów sanitarnych na bazie SKR Pakosław - (obsługa pracownicy SKR).

W godzinach nocnych 23.03. br. dokonano napadu i podpalenia sklepu spożywczego w Pakosławiu, oraz spowodowano uszkodzenia stacji transformatorowych w Pakosławiu nr 684 i w Białymkale nr 929.
W związku z powyższą sytuacją wydałem polecenie o skierowaniu OSP Pakosław, oraz powiadomieniu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu. Skierowałem komendanta Komisariatu Policji w Pakosławiu w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
Powiadomiono grupę dochodzeniowo - śledczą z KP Policji w Rawiczu w celu przeprowadzenia dochodzenia. Zawiadomiono Rejon Energetyczny w Jutrosinie o uszkodzonych stacjach w celu ich naprawy. Na okres przerwy w dopływie prądu zabezpieczono zakłady produkujące żywność w agregaty prądotwórcze.


- 2 -

W dniu 23.03. br. w godzinach popołudniowych odnotowano podpalenie Szkoły Podstawowej w Sowach.
Wyznaczyłem miejscową OSP do gaszenia budynku i skierowałem do pomocy jednostkę OSP z Pakosławia dysponującą samochodem pożarniczym GBM-8/8. Nakazałem policji wyznaczenie dróg objazdu i zabezpieczenie terenu oraz powiadomienie dyrektora szkoły o pożarze. W celu umniejszenia strat podjąłem decyzję o gaszeniu obiektu środkami pianotwórczymi - deteor.
Po ugaszeniu pożaru do oględzin budynku wewnątrz skierowano trzech strażaków ( z Pakosławia) wyposażonych w aparaty powietrzne AP-3. Miejscową OSP pozostawiono do dozorowania obiektu. Po wstępnych oględzinach postanowiłem, że dzień następny jest wolnym od nauki celem usunięcia szkód powstałych w wyniku pożaru. Przyczyny pożaru poleciłem zbadać KP Policji w Rawiczu, którą powiadomiono o zaistniałej sytuacji.

O godzinie 17.15. sołtys wsi Białykał powiadomił mnie poprzez posterunek alarmowy, że na obrzeżach gminy Pakosław i gmin Żmigród - Milicz płonie las.
Skierowałem jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Chojna, Sworowa a także miejscową ludność(z Białegokału) do gaszenia pożaru. Powiadomiłem Komendanta Powiatowego PSP w Rawiczu o pomoc. Otrzymałem do pomocy 2 samochody pożarnicze - 1 z KP PSP w Rawiczu i 1 z OSP Miejska Górka.


W dniu 23.03. o godzinie 16.00 SWA woj. dolnośląskiego stwierdził podwyższone dawki promieniowania spowodowane uszkodzeniem reaktora w elektrowni jądrowej w Duhowanach (Czechy). O godzinie 16.45 miejscowa sekcja rozpoznania nr 407 zameldowała, że promieniowanie wynosi 0,016 mR/h. o godz. 17.00 promieniowanie wzrosło do 40 mR/h. Wobec powyższego postawiłem w stan gotowości punkty alarmowe, zakładowe i sołeckie celem ostrzeżenia ludności o wzrastającym skażeniu. O godzinie 17.45 skażenie zmniejszyło się do 22 mR/h, natomiast o godzinie 18.15 zmniejszyło się do 16 mR/h.
W związku z powyższym wydałem polecenie:

 1. Drużynie wykrywania i alarmowania:

 • zwiększenia częstotliwości pomiarów skażeń promieniotwórczych,

 • prowadzenia kontroli napromieniowania ludności.

 1. Mieszkańcom gminy poprzez pal-e:

 • ograniczenia przebywania ludności w terenie otwartym, zleciłem przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych do czasu przeprowadzenia dezaktywacji,

 • zabezpieczyć przed opadem promieniotwórczym środki spożywcze, paszę i wodę. zleciłem co 6 godzin usuwanie pyłu z powierzchni opakowań,

 • zwierzęta przetrzymywać w pomieszczeniach przez co najmniej 5 dni, w miarę potrzeb wietrzyć pomieszczenia.

 1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławiu i w Sowach:

 • przygotować siły i środki do sprawnego przeprowadzenia dezaktywacji miejsc najczęściej uczęszczanych przez ludzi - polanie wodą.


W dniu 23.03. br. w godzinach wieczornych w miejscowości Sowy wykryto zachorowania zwierząt hodowlanych na pryszczycę.

 • 3 -


Skierowałem służby weterynaryjne, w ilości 4 osoby do leczenia i likwidowania zachorowań. Wprowadziłem obszar kwarantanny i wytypowałem drużynę ratownictwa ogólnego do zabezpieczenia wszystkich dróg prowadzących do Sów. Powiadomiłem sąsiednie miejscowości oraz gminy o wystąpieniu choroby i wprowadzeniu kwarantanny. Wyznaczyłem GS „SCh” Pakosław do zabezpieczenia żywności i pasz dla miejscowości objętej kwarantanną. Do transportowania żywności wyznaczyłem tabor z SKR Pakosław. W miejscowości zapowietrzonej na drogach dojazdowych oraz gospodarstwach rozłożono maty dezynfekcyjne - nasączone sodą kaustyczną lub wilkanem. Dla zwierząt zdrowych wyznaczono trzy gospodarstwa jako izolacyjne. Zwierzęta zdrowe poddano szczepieniu.
Zwierzęta nie rokujące nadziei wyzdrowienia skierowano do utworzonej w pobliżu grzebowiska (mieszczącego się przy drodze Sowy - Zaorle) ubojni. Obsługę ubojni powierzono miejscowym masarzom. Pozostałe zwierzęta, które przypuszczalnie miały styczność z pryszczycą zarażono sztucznie wiechciem słomy.
Do zakopywania padłych zwierząt wyznaczono miejscową ludność. Mieszkańców powiadomiono, że okres kwarantanny trwa 14 dni z tym, że zakaz przemieszczania się ludzi będzie obowiązywał przypuszczalnie od 2 do 2,5 miesiąca. W przypadku naruszenia dyscypliny kwarantanny wprowadziłem przepis porządkowy o nakładaniu grzywny. Postanowiłem w Sowach zawiesić zajęcia w szkole, natomiast dzieci sąsiednich miejscowości dowozić do szkoły w Chojnie.
WÓJT GMINY PAKOSŁAW

Kazimierz Chudy
OBSADA ZAKŁADOWYCH I SOŁECKICH PUNKTÓW ALARMOWYCH GMINY PAKOSŁAW BIORĄCYCH UDZIAŁ W TRENINGU SW i A W DNIU 23 MARCA 2000 ROKU.L.p.

Nazwa posterunku - punktu alarmowego.

Nazwisko i imię dyżurnego punktu.

Numer
telefonu.

Data i godzina zgłoszenia.

Uwagi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

GS”SCH”Pakosław,
ul. Dubińska nr 4.

Łukowiak Marek

5478708

23.03.2000r.
godz. 16.10


2.

SKR Pakosław,
ul. Leśna nr 1.

Wybierała Maria

5478727

23.03.2000r.
godz. 16.12


3.

Bank Spółdzielczy
Jutrosin O/Pakosław.
ul. Kolejowa nr 4.

Stelmach Irena

5478719

23.03.2000r.
godz. 16.14


5.

Sołectwo Pakosław

Szponik Marian

5478439

23.03.2000r.
godz. 16.18.


6.

Sołectwo Chojno

Pokładek Albin

5478293

23.03.2000r.
godz. 16.20


7.

Sołectwo Sowy

Rusek Andrzej

5478305

23.03.2000r.
godz. 16.22


8.

Sołectwo Zaorle

Hańćkowiak Stanisław

5478605

23.03.2000r.
godz. 16.24


9.

Sołectwo Pomocno

Przybylski Stanisław

5478352

23.03.2000r.
godz. 16.26


10.

Sołectwo Osiek

Tomczak Józef

5478594

23.03.2000r.
godz. 16.28


11.

Sołectwo Golejewo

Janiak Maciej

5478471

23.03.2000r.
godz. 16.30


12.

Sołectwo Golejewko

Juskowiak Leon

5478632

23.03.2000r.
godz. 16.32


MELDUNKI Z PODGRYWKI TRENINGU SW i A W DNIU 24. 03. 2003 ROKU.


 1. Meldunek nr 1 - godz. 16.15.

Posterunek nr 407.
Sytuacja meteorologiczna:

 • wiatr z kierunku południowego - 190 stopni,

 • prędkość wiatru - 50 km/godz.

 • temperatura - 12 stopni C.

 • inwersja.


W godzinach nocnych dokonano napadu na sklep spożywczy w Pakosławiu, uszkodzone zostały stacje transformatorowe - 929 (Pakosław), 684 (Białykał).

 1. Meldunek nr 2. - godz. 16.30.

Posterunek nr 407.
Sytuacja meteorologiczna

 • wiatr z kierunku południowego - 190 stopni,

 • prędkość wiatru 50 km/godz.

 • temperatura powietrza - 15 stopni C.

 • inwersja.


Podpalono obiekt użyteczności publicznej w Sowach - szkołę podstawową.

 1. Meldunek nr 3. - godz. 16.45.

Posterunek nr 407.
Sytuacja meteorologiczna

 • wiatr z kierunku południowego - 190 stopni,

 • prędkość wiatru - 50 km/godz.

 • temperatura powietrza - 15 stopni C.

 • inwersja

Promieniowanie

 • czas pomiaru 16.45.

 • wielkość mocy dawki - 0,016 mR/h.


 1. Meldunek nr 4. - godz. 17.15.

Posterunek nr 407.
Promieniowanie
Czas pomiaru 17.15.
Wielkość mocy dawki - 40 mR/h.

Pożar lasu na obrzeżu gminy Pakosław - Żmigród - Milicz.

 1. Meldunek nr 5. - godz. 17.45.

Posterunek nr 407.

 • wiatr z kierunku południowego - 190 stopni,

 • prędkość wiatru - 50 km/h,

 • temperatura powietrza - 15 stopni C.

 • izotermia


- 2 -

Promieniowanie
Czas pomiaru - 17.45.
Wielkość mocy dawki 22 mR/h.

 1. Meldunek nr 6 - godz. 18.15.

Posterunek nr 407.
Promieniowanie
Czas pomiaru - 18.15.
Wielkość mocy dawki - 16 mR/h.

 1. Meldunek nr 7 - godz. 18.45.


W miejscowości Sowy stwierdzono pryszczycę.

Decyzja Szefa Obrony Cywilnej gminy Pakosław:

 1. Skierowałem służby weterynaryjne - 4 osoby.

 2. Wprowadziłem obszar kwarantanny, drużyna ratownictwa ogólnego zabezpiecza drogi dojazdowe.

 3. Powiadomiłem sąsiednie gminy o zaistniałej sytuacji.

 4. Wyznaczyłem GS”SCH” Pakosław do zabezpieczenia żywności i pasz dla Sów.

 5. Wyznaczyłem tabor SKR Pakosław do transportu żywności.

 6. W Sowach na drogach dojazdowych oraz gospodarstwach rozłożono maty dezynfekcyjne nasączone sodą kaustyczną lub wilkanem.

 7. Wyznaczyłem 3 gospodarstwa izolacyjne dla zwierząt zdrowych.

 8. Zwierzęta zdrowe poddano szczepieniu.

 9. Zwierzęta nie rokujące wyleczenia skierowano do utworzonej w pobliżu grzebowiska (przy drodze Sowy-Zaorle)- ubojni, obsługiwanej przez miejscowych masarzy. Pozostałe zwierzęta podejrzane o chorobę zarażono sztucznie wiechciem słomy.

 10. Powiadomiono mieszkańców, że okres kwarantanny trwa 14 dni a zakaz przemieszczania ludzi do ok. 2 miesięcy.

 11. Zawiesiłem zajęcia w szkole w Sowach, dzieci z sąsiednich miejscowości dowożone są do szkoły w Chojnie.


Pakosław, dnia 24.03.2000r.Nr Zn. 5351-1/2000r.

Starostwo Powiatowe
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Rynek nr 17.
63-900 R A W I C ZZgodnie z Kalendarzowym Planem Działania Obrony Cywilnej gminy Pakosław z dnia 10.02.2000r. oraz Kalendarzowym Planem Działania Powiatu Rawickiego z dnia 01.02.2000r. Urząd Gminy w Pakosławiu w załączeniu przesyła:

 1. Zarządzenie Szefa OC w sprawie przygotowania i przeprowadzenia rejonowego

treningu OC w dniu 23.03.2000r.

 1. Wykaz punktów alarmowych zakładowych i sołeckich biorących udział w

treningu.

 1. Meldunki z podgrywki treningu SW i A z gminnego posterunku alarmowego.

 2. Decyzję Szefa OC gminy Pakosław do założeń wyjściowych planu podgrywki

Rejonowego treningu SW i A w dniu 23.03.2000r.
5. Sprawozdanie z treningu systemu wykrywania i alarmowania gminy Pakosław.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl