OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 155/2006 z dnia 6 lutego2006 roku w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE NR 155/2006 z dnia 6 lutego2006 roku w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 ZARZĄDZENIE NR 155/2006 Wójta Gminy  Pakosław z dnia 6 lutego2006 roku

w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działając na podstawie:
art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 12, poz. 1591 z  późn. zmianami), w związku z § 2 Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XXX/173/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz art.13 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873),
zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Powołuje się Komisję Konkursową do oceny oferty na realizację zadań publicznych realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (zwanej dalej w treści niniejszego zarządzenia Komisją Konkursową) w składzie:
      1)  Józef Chudy – przedstawiciel Rady Gminy w Pakosławiu
      2)   Wojciech Walkowiak – pracownik Urzędu Gminy w Pakosławiu
     3) Anna Kolber – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
                                 Pakosławiu
     4) Halina Kusz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

§ 2

Regulamin działania Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 155/2006
Wójta Gminy w Pakosław
z dnia 6 lutego 2006 roku


REGULAMIN PRAC
KOMISJI KONKURSOWEJ

1.      Komisja Konkursowa jest zespołem opiniującym, który ma na celu ocenę składanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ofert na realizację zadań publicznych.
 
2.      Komisja Konkursowa zbiera się w terminie 7 dni od daty zakończenia zbierania ofert na realizację zadań publicznych.

3.      Każdy z członków Komisji Konkursowej informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

4.      Spotkania Komisji Konkursowej prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji lub wskazaną przez niego osobę.  Przewodniczącym Komisji jest zawsze członek Komisji będący przedstawicielem Rady Gminy.

5.      Spotkania Komisji Konkursowej są protokołowane przez pracownika Urzędu Gminy Pakosław.
6.   Każdy członek Komisji Konkursowej przed przystąpieniem do oceny złożonych ofert składa pisemne oświadczenie, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Członek Komisji, który nie złoży oświadczenia lub nie spełni warunków określonych w oświadczeniu nie bierze dalszego udzialu w pracach Komisji a Przewodniczący Komisji występuje do Wójta Gminy Pakosław o wyłączenie tego członka Komisji  z jej składu i powołanie nowego członka.
      Nowy członek Komisji przed przystąpieniem do oceny ofert składa pisemne oświadczenie o którym wyżej mowa.

1. Protokoły spotkań Komisji Konkursowej, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są w zbiorze prowadzonym przez pracownika Urzędu Gminy w Pakosławiu zajmującego się w/w sprawami.

8.Opinie Komisji Konkursowej są formułowane na zasadzie konsensusu. Opinie,  
    o których mowa w niniejszym punkcie, są przedstawiane w formie pisemnej   
    Wójtowi Gminy.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław

Wójt Gminy Pakosław ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Nr XXX//173/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 listopada  2005 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 
§ 1
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Pakosław lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę).
 
§ 2
Konkurs dotyczy zadań, których przedmiotem jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez:
 - prowadzenia zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w gminie i na terenie jednostek pomocniczych Gminy Pakosław, których celem jest przygotowanie zawodników gminnych klubów sportowych do rywalizacji sportowej ,a szczególnie w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu oraz rozgrywek określonych przez  Polskie Związki Sportowe
– organizacje imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych z udziałem mieszkańców Gminy Pakosław, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów.


§ 3
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2004 r. wynosiła 16.274,00 PLN i przeznaczona była na dotacje dla LUKS „Awdaniec” Pakosław (dotacja na opłaty sędziów, wpisowe dla OZPN, utrzymanie przygotowanie boiska, ubezpieczenia, podróże), natomiast w 2006 r. wyniesie 26.050,00 PLN;
§ 4
Zasady przyznawania dotacji:
1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia  8 marca 2005 r. do godz. 15.00 oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w siedzibie zamawiającego – Urzędzie Gminy w Pakosławiu ul. Kolejowa 2 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Formularze ofert można odebrać w  Urzędzie Gminy w Pakosławiu ul. Kolejowa 2 pok nr 8.
2.Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych”
4.Do oferty należy dołączyć:
a/ aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru
    dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej
    przez niego działalności (np. aktualny odpis z KRS)
b/ aktualny statut, o ile przepisy prawa przewidują opracowanie takiego
    dokumentu dla danego podmiotu,
c/ sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za trzy
    kwartały 2005 roku,
Podpunkt c/ nie dotyczy podmiotów, które rozpoczęły działalność  od drugiej połowy 2005 roku.
5.Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Pakosław lub na rzecz jej mieszkańców.
6.Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8.Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1/ merytoryczne - zbieżność oferty z przedsięwzięciami określonymi w
    § 2 i oferowany zakres działań oceniane w skali: 0-2),
2/ społeczne - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla
    mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie
    społeczne na usługi świadczone w ramach projektu
    (oceniane w skali: 0-2),
3/ finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, udział środków
    własnych oraz z innych źródeł finansowania (oceniane w skali: 0-2),
4/ organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie
    (oceniane w skali: 0-2),
5/ analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych
    latach (oceniane w skali: 0-2)  – nie dotyczy podmiotów, które rozpoczęły
    działalność od drugiej połowy 2004 roku,
6/ promujące Gminę – (oceniane w skali: 0-2).
9.Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.
10.Dotacja  może być przyznana jednemu lub podzielona na większą liczbę podmiotów.
11.Podmiot dotujący nie jest związany wnioskowaną przez oferenta wysokością dotacji i może  przyznać inną kwotę dotacji.
12.Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zakończenia zbierania ofert, w siedzibie zamawiającego przy ul. Kolejowej 2 w Pakosławiu.
13.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Pakosław w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Wójta jest ostateczna.
14.W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.
15. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Pakosław oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego
16.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
17.Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31 grudnia 2006 r.
18.Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 ) w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia zadania.
19.Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela inspektor Wojciech Walkowiak w Urządzie Gminy w Pakosławiu ul. Kolejowa 2, pok. Nr 8 tel. +48 65 547 83 32. W Urzedzie można zapoznać się również z wzorem umowy oraz wzorami sprawozdania finansowego i merytorycznego.

 

 

                                                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                                                 do Regulaminu prac
                                                                                                 Komisji Konkursowej

 

Oświadczenie
Członka Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych zleconych na podstawie ustaw o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Imię (imiona)…………………………………………………………………………

Nazwisko     …………………………………………………………………………

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1) nie ubiegam się na podstawie ustawy o działalności publicznej i wolontariacie o zleceni mi realizacji zadania publicznego
2) nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oferentem jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych oferentów ubiegających się o udzielenie zlecenia.
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania konkursowego na udzielenie zlecenia pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem i nie byłem członkiem organów nadzorczych oferentów ubiegających się o udzielenie zlecenia.
4) nie pozostaję z żadnym oferentem w takim stopniu prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności,
5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 

  …………………………………. dnia………………r.                       ………………………………………..
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 1990-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl