OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 165/06 z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie:Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 165/06 z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie:Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
ZARZĄDZENIE NR 165/06
WÓJTA GMINY Pakosław
z dnia 11 maja 2006r.


w sprawie: REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU GMINY


Na podstawie art. 33 ust 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U.NR 142 Poz. 1591 ze zmianami) nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Pakosławiu.


§ 1. 1. Urząd Gminy w Pakosławiu zwany dalej „Urzędem” stanowi aparat  pomocniczy Wójta.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na nim zadań:
1) własnych gminy
2) z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono gminie na mocy obowiązujących przepisów,
3) z zakresu administracji rządowej powierzonych samorządowi na podstawie zawartego porozumienia,
4) inne - wynikające z uchwał szczególnych, uchwał organów gminy, porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.


§ 2. Urząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Gminy oraz niniejszego Regulaminu.


§ 3.1. Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza Gminy.
2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określenie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
6) reprezentowanie gminy,
7) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
8) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
9) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
10) powoływanie rzecznika dyscyplinarnego,
11) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,
12) występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie powołania i odwołania sekretarza i skarbnika,
13) dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
14) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
15) podejmowanie działań warunkujących wewnętrzną i zewnętrzną koordynacje działań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.
16) podejmowanie działań warunkujących bieżącą kontrole wykonywania uchwał Rady,
17) pełnienie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie realizacji ustawy o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

3. Wójt może upoważnić swojego zastępcę, sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

§ 4. W skład Urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy i referat finansów:
1. Samodzielne stanowiska
1) Sekretarz Gminy,
2) Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansów,
3) Radca Prawny
4) Stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego i geodezji,
5) Stanowisko pracy do spraw rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, inwestycji, zamówień publicznych,
6) Stanowisko pracy do spraw funduszy strukturalnych, zamówień publicznych i drogownictwa,
7) Stanowisko pracy do spraw gospodarki lokalowej, czynszów i dzierżaw dodatków mieszkaniowych i promocji,
8) Stanowisko pracy do spraw oświaty, kultury, kultury fizycznej, zdrowia i turystyki,
9) Stanowisko pracy do spraw obronnych, działalności gospodarczej, spraw p. pożarowych i informacji niejawnych,
10) Stanowisko pracy do spraw kadr, obsługi sekretariatu, archiwum, bezpieczeństwa higieny pracy,
11) Stanowisko pracy do obsługi rady, komisji, jednostek pomocniczych, i administrator BIP,
12) Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych ewidencji ludności i zbiórek publicznych.

2.Referat Finansów.
1. Referatem Finansów kieruje Skarbnik Gminy. W skład referatu finansów wchodzą następujące stanowiska:
a) stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej i obsługi kasowej,
b) stanowisko pracy do spraw podatków i opłat
c) stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej,
d) stanowisko pracy do spraw płac i księgowości budżetowej.

3. Schemat struktury organizacyjnej przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu.

4. Wymienione w ust.1i 2 stanowiska pracy i referat finansów otrzymują następujące symbole literowe:
1) Sekretarz Gminy (S.Gm.)
2) Referat Finansów (RF)
3) Radca Prawny (RP)
4) Stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego i geodezji ( GG.P.)
5) Stanowisko pracy do spraw rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, inwestycji, zamówień publicznych, (Ri GL)
6) Stanowisko pracy do spraw funduszy strukturalnych, zamówień publicznych i drogownictwa (F.S)
7) Stanowisko pracy do spraw gospodarki lokalowej, czynszów i dzierżaw dodatków mieszkaniowych i promocji (L.Dm)
8) Stanowisko pracy do spraw oświaty, kultury, kultury fizycznej, zdrowia i turystyki, (OKZ)                   
9) Stanowisko pracy do spraw obronnych, działalności gospodarczej, spraw p. pożarowych i informacji niejawnych (OC.P.Poż)
10) Stanowisko pracy do spraw  kadr, obsługi sekretariatu, archiwum, bezpieczeństwa higieny pracy (KA),
11) Stanowisko pracy do spraw obsługi rady, komisji i jednostek pomocniczych i administrator BIP (OOG),
12) Stanowisko pracy do spraw dowodów osobistych i ewidencji ludności, i zbiórek publicznych (Do.E.)

5. Dokumentacja Urzędu Stanu Cywilnego oznaczona zostaje symbolem (USC)


§ 5. Samodzielne stanowiska pracy i referat finansów prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Gminy.

§ 6. Do wspólnych zadań samodzielnych stanowisk pracy i referatu finansów w Urzędzie należy w szczególności:

1) koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju gospodarczego gminy,
2) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
3) współdziałanie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi działającymi na terenie gminy,
4) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej,
5) rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości,
6) opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju w zakresie swojego działania,
7) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
8) przygotowywanie materiałów na sesję Rady i posiedzenia komisji,

§ 7. Do podstawowego zakresu działania samodzielnych stanowisk pracy należy:

I. Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz w tym zakresie nadzorowanie działalności stanowisk pracy,
2) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
3) nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
4) organizacja przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków,
5) zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez stanowiska pracy materiałów na posiedzenia komisji i sesje Rady,
6) koordynacja i kontrola wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów Gminy ,
7) organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i  referendum,
8) nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi, przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
9) nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów,
10) nadzór nad procesem informatyzacji Urzędu,
11) dokonywanie kontroli wewnętrznej,
12) przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych,
13) realizacja zadań zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych,
14) prowadzenie remontów w Urzędzie Gminy.
15) prowadzenie spraw gminy, powierzonych przez Wójta,


II. Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:

1) do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.

III. Do zadań Skarbnika- Kierownika Referatu Finansów należy w szczególności:

1) kierowanie pracą Referatu Finansów
2) opracowanie projektu budżetu gminy,
3) dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
4) nadzór nad sporządzeniem okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu, sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
5) kontrasygnowanie umów powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
6) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Urzędu,
7) dokonywanie kontroli finansowej,
8) organizacja obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie,
9) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy.
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa w zakresie ich właściwości rzeczowej oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.


IV. Do zadań stanowiska do spraw gospodarki gruntami, zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego i geodezji należy w szczególności:

1) prowadzenie zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem gminnym - obót, użytkowanie wieczyste
2) prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia Gminy,
3) prowadzenie spraw z zakresu obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
4) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru i kontroli zarządzania gruntami,
5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów,
6) prowadzenie spraw z zakresu bazy ewidencji gruntów,
7) załatwianie spraw z zakresu geodezji dotyczących podziału nieruchomości, rozgraniczeń i scaleń gruntów,
8) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki przestrzennej,
9) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem wskazań i decyzji lokalizacyjnych.

V. Do zadań stanowiska pracy do spraw rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, inwestycji, zamówień publicznych, należy w szczególności:

1) prowadzenie całości spraw z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i łowieckiej,
2) prowadzenie całości zagadnień z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami,
3) prowadzeniu spraw z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
4) prowadzenie zagadnień z zakresu urządzeń wodno melioracyjnych i kanalizacji deszczowej
5) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.
6) prowadzenie inwestycji z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej, zaopatrzenia w wodę i gaz,
7) realizacja zadań zawartych w ustawie o utrzymanie czystości i porządku w gminach
8) prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną w lasach niepaństwowych
i gospodarki zadrzewieniami,

VI. Do zadań stanowiska pracy do spraw funduszy strukturalnych, zamówień publicznych i drogownictwa należy w szczególności:

1) przygotowanie wniosków wraz z załącznikami przy realizacji zadań z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych - krajowych, monitoring oraz prowadzenie rozliczeń i wniosków o płatność,
2) prowadzenie spraw związanych z budową , modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych, chodników oraz właściwym oznakowaniem i zimowe utrzymanie dróg,
3) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.


VII. Do zadań stanowiska pracy gospodarki lokalowej, czynszów i dzierżaw, dodatków mieszkaniowych i promocji należy w szczególności:

1) Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i najmem mienia komunalnego ( grunty i lokale użytkowe)
2) prowadzenie spraw z zakresu administrowania gruntami i nieruchomościami gminnymi, ( czynsze i dzierżawy) ich przeglądu i utrzymania ( remontów, modernizacji, kosztów ogrzewania i oświetlenia ) oraz bieżącego utrzymania
3) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew,
4) ochrona parków wiejskich,
5) prowadzenie zagadnień w zakresie gospodarki lokalowej (czynsze najmu, oraz realizacja remontów budynków mieszkalnych),
6) prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,
7) zbieranie materiałów dotyczących charakterystyki gminy i wykorzystanie ich w promocji gminy.
8) realizacja zadań zawartych w programie działań dotyczących ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
9) przyjmowanie zeznań świadków.
10) prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest.


VIII. Do zadań stanowiska pracy do spraw oświaty, kultury, kultury fizycznej, zdrowia i turystyki należy w szczególności:


1) prowadzenie całości spraw z zakresu oświaty należących do organu prowadzącego placówki oświatowe,
2) współpraca ze Szkołami Podstawowymi, Gimnazjum i Przedszkolami Samorządowymi.
3) prowadzenie spraw z zakresu kultury, rejestru instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej),
4) prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej, sportu szkolnego i pozaszkolnego, oraz klubów i organizacji sportowych,
5) prowadzenie spraw z zakresu rekreacji i turystyki,
6) opieka nad grobami wojennymi,
7) koordynowanie spraw dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakresie wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
8) ) prowadzenie spraw w zakresie organizowania imprez masowych,
9) prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej ( stypendiów socjalnych),
10) prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania nauki zawodu.

IX. Do stanowiska pracy do spraw obronnych, działalności gospodarczej, spraw p. pożarowych i informacji niejawnych należy w szczególności:

1) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju,
2) prowadzenie zagadnień związanych z ochroną p.poż.,
3) prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych,
4) ewidencjonowanie działalności gospodarczej.
5) wykonywanie prac związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony.

X Do zadań stanowiska pracy do spraw kadr, obsługi sekretariatu, archiwum, bezpieczeństwa higieny pracy należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw kadrowych Urzędu,
2) prowadzenie kancelarii Urzędu, obsługi sekretariatu, faxu, i centrali telefonicznej,
3) prowadzenie archiwum zakładowego,
4) prowadzenie spraw związanych z współpracą z zagranicą,
5) planowanie i prowadzenie prac publicznych i interwencyjnych, staży, praktyki uczniowskie
i bezrobotnych,
6) współpraca z kuratorem sądowym w sprawie wykonywania kar społecznych,
7) prowadzenie spraw z zakresu bhp, wypadków przy pracy,
8) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
9) Prowadzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych,


XI.Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi rady, komisji, jednostek pomocniczych i administrator BIP należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z działalnością Rady Gminy i Komisji,
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek pomocniczych - sołectw
i udzielenie im pomocy w realizacji zadań,
3) wydawanie gazetki samorządowej (dwumiesięcznik) „Pakosław i okolice”,
4) systematyczne nanoszenie danych otrzymanych od pracowników do Biuletynu Informacji Publicznych ,
5) prowadzenie strony www.pakoslaw.pl

XII. Do zadań stanowiska pracy do spraw dowodów osobistych i ewidencji ludności należy w szczególności:

  1. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

  2. prowadzenie ewidencji ludności,

3) prowadzenie rejestru stałych wyborców,
4) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości. ulic, placów i nadawanie numerów porządkowych,
5) prowadzenie kancelarii tajnej,
6) prowadzenie spraw w zakresie zbiórek publicznych.


XIII Do zadań Referatu Finansów należy w szczególności:


1) Dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od posiadania psów,
2) prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych,
3) prowadzenie spraw z zakresu wystawiania zaświadczeń, naliczania dochodów z gospodarstw, wydawania informacji o spłacie należności PFZ,
4) prowadzenie spraw w zakresie dokonywania zmian w wymiarze podatków w związku ze zmianami geodezyjnymi,
5) prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji w sprawie: odroczenia, umorzenia, zaniechania poboru podatków i ulg ustawowych
6) kontrola wewnętrzna i zewnętrzna podatników
7) prowadzenie księgowości podatkowej, zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych,
8) prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem sołtysów,
9) windykacja należności podatkowych od osób prawnych i fizycznych,
10) prowadzenie obsługi kasowej oraz sprzedaż znaków skarbowych, weksli i ewidencji druków ścisłego zarachowania,
11) prowadzenie urządzeń księgowych działalności gospodarczej Urzędu w zakresie objętym typowym planem kont,
12) rozliczanie dochodów budżetu w zakresie czynszów i opłat, mienia komunalnego, za wynajem, użytkowania wieczystego,
13) wystawianie rachunków VAT oraz prowadzenie ewidencji VAT,
14) prowadzenie księgowości instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna i jednostki organizacyjnej - OPS
15) realizacja wydatków osobowych urzędu , OPS i Biblioteki
a) osobowego funduszu płac
b) umów zlecenia i o dzieło
c) rozliczeń ubezpieczeń społecznych
d) kosztów pozostałych ( podróże krajowe, zagraniczne, służbowe rozliczenia zaliczek, pożyczki itp.)
16) prowadzenie ewidencji PFRON,
17) kontrola finansowa jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 8. Obsługa interesantów:

1) Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 9.oo - 16.oo .
2) Sekretarz Gminy oraz pracownicy Urzędu przyjmują interesantów we wszystkie dni tygodnia w godzinach urzędowania tj.
poniedziałek od godz. 8.oo - 16.oo
od wtorku do piątku od godz. 7.oo - 15.oo
3) Kasa Urzędu przyjmuje interesantów w każdy dzień w godzinach urzędowania.

§ 9.Integralną częścią Regulaminu stanowią załączniki określające:

1. Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy.
2. Zasady przygotowywania aktów prawnych.
3. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli.
4. Zasady działalności kontrolnej.
5. Ocena pracy pracowników samorządowych mianowanych.
6. Zasady podpisywania pism i decyzji.

§ 10. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Pakosław o Regulaminie Organizacyjnym Nr 138/05 z dnia 7 października 2005r.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006r.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2006-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl