OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Przetargi » SIWZ

SIWZ


Gmina Pakosław


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA
Dostawę chazackich strojów folklorystycznych

Zatwierdzam: __________________________________
[podpis i piecz*tka zatwierdzającego]


Pakosław 22 czerwca 2006 r.

Spis zawartości:


 1. Zamawiający.

 2. Tryb i numer postępowania.

III. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.
IV. Informacje uzupełniające.

 1. Przedmiot zamówienia.

 2. Sposób przygotowania oferty.

 3. Warunki wymagane od wykonawcy.

 4. Wymagane oświadczenia.

 5. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 6. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

 7. Termin realizacji zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
XIII. Opis kryteriów wyboru oferty.
XIV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XV. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert.
XVI. Tryb zawarcia umowy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
XVIII. Postanowienia końcowe.
XIX. Wykaz załączników.
I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Gmina Pakosław
Adres: ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław
Telefon: + 48 65/54-78-332, Faks: + 48 65/54-78-332
Adres e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00.
NIP: 699-187-10-92 Regon: 411050758


II. Tryb i numer postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia w granicach od 6 tys. do 60 tys. euro z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RiG.L. 341/8/2006
Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinien powoływać się na ten znak.


III. Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami

 1. Imię i nazwisko: Stanisław Stelmach - inspektor

Przemysław Turbański - referent

 1. Numer telefonu: + 48 65/54-78-332 Faks: + 48 65/54-78-332

 2. Adres e-mail: rolnictwo@pakoslaw.pl

 3. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 800 - 1400IV. Informacje uzupełniające

   1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

   2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

   3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

   4. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności formularz oferty i załączniki zostaną wypełnione przez oferenta ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje „nie dotyczy”.

   5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadku określonym w art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim udział.

   6. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składani ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

   7. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wstępnymi miarami oraz rozmiarami strojów folklorystycznych, które ma dostarczyć, w obecności przedstawiciela Zamawiającego do Domu Kultury w Chojnie, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

   8. Koszty odwiedzenia miejsca dostarczenia strojów poniesie Wykonawca.

   9. Podane w SIWZ oraz załącznikach do niej marki i nazwy służą wyłącznie zilustrowaniu oczekiwań Zamawiającego odnośnie jakości i parametrów technicznych strojów. Oferent może zastosować inne urządzenia i materiały, pod warunkiem przedstawienia danych technicznych i wymaganych aprobat i atestów i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

   10. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w terminie 3 dni, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.V. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest :.
Dostawa chazackich strojów folklorystycznych
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 18230000-0 - Odzież różna
Projekt obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczowego :
- dostarczenie 8 sztuk stroju damskiego I,
- dostarczenie 8 sztuk stroju damskiego II,
- dostarczenie 10 sztuk stroju męskiego I,
- dostarczenie 8 sztuk stroju męskiego II,
- dostarczenie 4 sztuk strojów dla kapeli dudziarskiej.
Szczegółowy wykaz części strojów przedstawia załączona charakterystyka poszczególnych strojów folklorystycznych.

 1. Wszystkie zamawiane stroje folklorystyczne należy dostarczyć do Domu Kultury w miejscowości Chojno w terminie nie późniejszym niż wskazany w pkt 4. Odbiór strojów dokonany zostanie w obecności przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego i osób przez niego wskazanych.

 2. Pobranie przez Wykonawcę szczegółowych miar i rozmiarów poszczególnych części strojów nastąpi po podpisaniu umowy na dostawę chazackich strojów folklorystycznych.

 3. Realizacja przedmiotowego projektu finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz ze środków budżetu Gminy Pakosław.

 4. Okres realizacji inwestycji - inwestycja ma zostać zrealizowana do dnia 30 października 2006 roku..

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowychVI. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a) wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ),
b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),
c) dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ.

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

 2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu wykonawcy w tym postępowaniu.

 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

4. Opakowanie i oznakowanie ofert :

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego,

Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres zamawiającego) oraz opisana j.n. Dostawa chazackich strojów folklorystycznych
NIE OTWIERAĆ PRZED 10 lipca 2006r. godz. 10.30


VII. Warunki wymagane od wykonawców:

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.VIII. Wymagane oświadczenia

1. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenia, że w myśl art. 22 ustawy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


2. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

3. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu złoży oświadczenie, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń.


IX. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia oprócz spełnienia warunków wymienionych w pkt. VII wymagane jest, przedstawienie niżej wymienionych dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87 z 2006r. poz. 605), mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę podpisującą ofertę):

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

 4. Wykaz dostarczonych strojów ludowych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

 5. Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.),X. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


XI. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 października 2006 roku.


XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:
a) cyfrowo i słownie w PLN
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto.
Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).


XIII. Opis kryteriów wyboru oferty

Ocena ofert
1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach przetargowych.

2. Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi formalne oraz dodatkowe kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane na podstawie danych przedstawionych w ofercie, według następujących kryteriów:
- w przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Cena = 100%


- sposób przyznawania punktów przez członków komisji wg wzoru:

cena ofertowa najniższa / z VAT-em /
C = ------------------------------------------------------ x 100
cena badanej oferty / z VAT-em /

Skala od 0 - 100 punktów

 1. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszej SIWZ oraz załącznikach) odrzuca się.

 2. Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Cena obejmuje całość prac przewidzianych do wykonania zgodnie z przedmiotem zamówienia
Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz cenowy (załącznik nr 2).


XIV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

 2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

 3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, na której znajdować się będzie SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

 4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.XV. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

 1. Terminy i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. Nr 5/6 - sekretariat

 • Termin składania ofert 10 lipca 2006 r. do godz. 10.00


 1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, Sala Narad - pokój nr 13

 • Termin otwarcia ofert 10 lipca 2006 r. godz. 10.30.


 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.XVI. Tryb zawarcia umowy

 1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.

 2. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego:

Wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz rękojmi.

 1. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące środków ochrony prawnej (Dział VI).

W postępowaniu tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przepisów przysługują środki odwoławcze:

 • protest (art. 180 - 183 ustawy).XVIII. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


XIX. Wykaz załączników

Załączniki:

 • nr 1: „Formularz ofertowy”

 • nr 2: „Oświadczenia wykonawcy”

 • nr 3: Cena oferty

 • nr 4: Wzór umowy

 • nr 5: Charakterystyka poszczególnych strojów ludowych

ZAŁĄCZNIK nr 1: „FORMULARZ OFERTOWY”

FORMULARZ OFERTOWYstrona
(pieczęć wykonawcy)FORMULARZ OFERTOWY


PRZETARG NA: “Dostawę chazackich strojów ludowych


Wykonawca :

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Numer faksu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Adres e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy................................................
(podpis, pieczęć)
Data : .....................................
ZAŁĄCZNIK nr 2: „OŚWIADCZENIA WYKONAWCY"

FORMULARZ OFERTOWYstrona
(pieczęć wykonawcy)


Oświadczenia wykonawcy

 1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu w trybie nieograniczonym, przeprowadzanego przez Zamawiającego - w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


 1. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.


 1. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


 1. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także osoby zdolne do wykonania zamówienia.


 1. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.


 1. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy jeżeli zostanie przyznany nam kontrakt.


 1. Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w określonym czasie.


 1. Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ zapoznaliśmy się z wstępnymi miarami oraz rozmiarami strojów folklorystycznych, które mamy dostarczyć do Domu Kultury w Chojnie.


 1. Oświadczamy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu ofertowym” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.


 1. Upoważniamy ............................................................. (Zamawiający) lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. Dla tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszym „Formularzu ofertowym” do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.


 1. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz 177 z 2004 roku z późn. zm).Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy....................................................
( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................ZAŁĄCZNIK nr 3 - “CENA OFERTY”

FORMULARZ OFERTOWYstrona
(pieczęć wykonawcy)

Cena oferty

Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania zakresu prac zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

PRZETARG NA: “Dostawę chazackich strojów folklorystycznych

Dostarczenie 8 sztuk stroju damskiego I:
- cena netto................................... (słownie:............................. ...........................................................),
- podatek VAT w wysokości.....%, to jest kwota.................. (słownie:....................................................),
- cena brutto................................... (słownie:............................. ..........................................................),

Dostarczenie 8 sztuk stroju damskiego II:
- cena netto................................... (słownie:............................. ...........................................................),
- podatek VAT w wysokości.....%, to jest kwota.................. (słownie:....................................................),
- cena brutto................................... (słownie:............................. ..........................................................),
Dostarczenie 10 sztuk stroju męskiego I:
- cena netto................................... (słownie:............................. ...........................................................),
- podatek VAT w wysokości.....%, to jest kwota.................. (słownie:....................................................),
- cena brutto................................... (słownie:............................. ..........................................................),
Dostarczenie 8 sztuk stroju męskiego II:
- cena netto................................... (słownie:............................. ...........................................................),
- podatek VAT w wysokości.....%, to jest kwota.................. (słownie:....................................................),
- cena brutto................................... (słownie:............................. ..........................................................),

Dostarczenie 4 sztuk strojów dla kapeli dudziarskiej:
- cena netto................................... (słownie:............................. ...........................................................),
- podatek VAT w wysokości.....%, to jest kwota.................. (słownie:....................................................),
- cena brutto................................... (słownie:............................. ..........................................................),

Dostawa wszystkich chazackich strojów folklorystycznych za cenę :

 • w kwocie netto złotych: .....................................................


(słownie:.......................................................................................................................................)


 • w kwocie brutto złotych:....................................................


(słownie:.......................................................................................................................................)


 • w tym podatek VAT w wysokości ..........%, to jest w kwocie: .........................................zł


(słownie:......................................................................................................................................)


Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy....................................................
( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................


W Z Ó R
UMOWY NA DOSTAWĘ CHAZACKICH STROJÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

zawarta w dniu ................................ roku w Pakosławiu, pomiędzy:
Gminą Pakosław, mającą siedzibę w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2
reprezentowaną przez Wójta Gminy - Kazimierza Chudego,
przy kontasygnacie Skarbnika Gminy - Teresy Miernik

zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

- firmą ........................................................................................
mającą siedzibę w .......................................................................
- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez:
1. ...............................................................................................
2.................................................................................................

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. Nr 19, poz. 177z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych, została zawarta umowa o następującej treści:


ROZDZIAŁ I
PRZEDMIOT UMOWY


PRZEDMIOT UMOWY

  1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia na rzecz Zamawiającego chazackich strojów folklorystycznych w skład której wchodzi następujący zakres

rzeczowy:

- dostarczenie 8 sztuk stroju damskiego I,
- dostarczenie 8 sztuk stroju damskiego II,
- dostarczenie 10 sztuk stroju męskiego I,
- dostarczenie 8 sztuk stroju męskiego II,
- dostarczenie 4 sztuk strojów dla kapeli dudziarskiej.

  1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz charakterystyką poszczególnych strojów folklorystycznych.


ROZDZIAŁ II
WARUNKI OGÓLNE


SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

  1. Obowiązki Zamawiającego

   1. Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia pobrania miar szczegółowych przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do dnia ........................................ roku.

  2. Obowiązki Wykonawcy

   1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

 1. ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

 2. charakterystyką poszczególnych strojów folklorystycznych.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

   1. Materiały o których mowa w pkt. 2.2.1. powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia.

   2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji zamówienia, jakość robót, opóźnienie planowanej daty dostarczenia oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

   3. Pobrać miary i rozmiary poszczególnych części strojów w Domu Kultury w Chojnie, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.


TERMINY

  1. Termin dostarczenia strojów 30 październik 2006rARTYKUŁ 4
ODBIORY I PROCEDURA

   1. Zamawiającego doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

  1. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

   1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

 1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

 2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  2. jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.


ARTYKUŁ 5
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

  1. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

Wykonawca zobowiązuje się do:
- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;
- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

  1. Podwykonawstwo

   1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej.

   2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

   3. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

   4. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 5.2.1., Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy.

   5. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części dostaw.


ARTYKUŁ 6
GWARANCJA JAKOŚCI

  1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

  2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

  3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

ARTYKUŁ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
7.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu:
- niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
- rękojmii za wady,
- gwarancji,
ARTYKUŁ 8
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

  1. Kary umowne

   1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

   2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

 • zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

 • zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

 • odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w art. 9 ust. 1 Umowy.

  1. Roszczenia odszkodowawcze.

   Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.


   ARTYKUŁ 9
   WYNAGRODZENIE

    1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ............................. (słownie: .....................................................................................................................................) brutto, w tym VAT .........% stanowi kwotę .............................................. PLN (słownie: .............. ........................................................................................................... PLN) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ...........................

    2. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

    3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót z uwzględnieniem postanowień art.1.

    4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

   Termin płatności należności Wykonawcy wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury, po uprzednim podpisaniu protokółu odbioru robót i usunięciu ewentualnych usterek, za wyjątkiem zapłaty za tą część zamówienia, która realizowana będzie przez podwykonawców.
   Zamawiający dokona zapłaty pozostałych należności, tj. za tą cześć zamówienie, która zrealizowana została przez podwykonawców w terminie 7 dni od daty przedłożenia oświadczenia podwykonawcy, iż wykonawca generalny uregulował jego należności z tytułu wykonanych robót.

    1. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych strojów

    2. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy ................................................................................................................................ w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.   ARTYKUŁ 10
   ZMIANY UMOWY
   10.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.


   ARTYKUŁ 11
   ODSTĄPIENIE

    1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

     1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części:

   1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

   2. jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

   3. jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    1. Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy.

     1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:


   1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy

   Poza okolicznościami określonymi w 11.2.1. i 11.2.2., Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

    1. Forma odstąpienia

   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.


   ARTYKUŁ 12
   ZAWIADOMIENIA

    1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

    2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

    3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. W przypadku odmowy odbioru postanowienia przez adresata, uważa się za doręczone.   ROZDZIAŁ III
   WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
   ARTYKUŁ 13
   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   13.1. Postanowienia końcowe
   13.1.1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
   13.1.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

   13.1.3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
   13.1.4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

    1. Wersja obowiązująca umowy

   Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
   ZAMAWIAJĄCY

   WYKONAWCA
   Załączniki:
   1.Specyfikacja Istotnych Warunków
   Zamówienia.
   2.Charakterystyka poszczególnych strojów folklorystycznych.
   3.Oferta Wykonawcy
   4.Kosztorys ofertowy

   3
   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   Dostawa chazackich strojów folklorystycznych

  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Przetargi
  Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
  Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
  Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
  Opublikowany dnia: 2006-06-02
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie
  Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
  Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


  Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl