OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Statut Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu

Statut Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu
Statut Gimnazjum Gminnego
w Pakosławiu


Wersja jednolita, uwzględniająca nowelizacje uchwalone przez Radę Pedagogiczną
18 maja 2004 roku, 23 czerwca 2004 roku oraz zmiany w prawie oświatowym.
Stan na 1 września 2004 r.NAZWA SZKOŁY

§ 1.1. Nazwa szkoły zawiera:
1/ Typ szkoły: gimnazjum
2/ Siedziba: Pakosław ul. Parkowa 15
3/ Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu:
Gimnazjum Gminne w Pakosławiu

a/ pieczątka:
Gimnazjum Gminne w Pakosławiu
ul. Parkowa 15
63-920 Pakosław
b/ pieczęć:
„ Gimnazjum Gminne w Pakosławiu”
2. Szkole imię nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów. Imię gimnazjum powinno być związane z kierunkiem realizowanej w nim pracy wychowawczej i dydaktycznej.

INFORMACJE O GIMNAZJUM

§ 2.1.Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Pakosław.
2.Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
3.Cykl kształcenia trwa 3 lata i jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
4.Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przerw świątecznych i ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
5. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
6.W szkole mogą być prowadzone klasy specjalistyczne i inne formy pracy z dziećmi zgodne z aktualnymi przepisami.
7.Na terenie gimnazjum mogą być prowadzone zajęcia płatne i nieodpłatne dla uczniów, organizowane przez osoby prywatne, fundacje, stowarzyszenia i podmioty gospodarcze.
8.Gimnazjum może wprowadzać innowacje pedagogiczne i eksperymenty.
Forma wprowadzania innowacji powinna być zgodna z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
9.W ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami w szkole mogą być prowadzone różne formy działalności komercyjnej, np. prowadzenie sklepiku, wydawanie gazetki itp.
10.Zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane przez gimnazjum uwzględniać powinny optymalne warunki rozwoju ucznia oraz zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ucznia.
11.Zasady wewnątrzszkolnego oceniania określa „Regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu”.
12.Uczniowie w gimnazjum mogą otrzymać pomoc i wsparcie z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych, w tym również pomoc materialną. Formy opieki i pomocy uczniom powinny być zgodne z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
13.Organizację i formy współdziałania gimnazjum z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki określa „Regulamin Rady Rodziców”.
14.W szkole funkcjonuje program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki, które uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
15.Gimnazjum może współpracować z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.


CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 3.1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w
przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Gimnazjum realizuje proces dydaktyczny w ten sposób, że zapewnia równe szanse edukacyjne i wysoki poziom kształcenia każdemu uczniowi oraz wspomaga jego wszechstronny rozwój jako osoby, wprowadzając go w życie społeczne.
3. Gimnazjum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dalszego kształcenia, a w szczególności:


 1. wprowadza atrakcyjne i nowatorskie formy nauczania, udziela wszystkim uczniom pomocy w uzyskaniu możliwie najwyższych osiągnięć zapewniając im równe szanse do pełnej realizacji ich możliwości,

 2. rozpoznaje, rozbudza i rozwija indywidualne intelektualne i twórcze uzdolnienia i umiejętności,

 3. rozbudza miłość do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie,

 4. wprowadza w świat kultury i sztuki.


4. Aby umożliwić szeroki rozwój zainteresowań uczniów i ich szczegółowych zdolności, gimnazjum podejmuje następujące działania:


 1. rozwija zainteresowania uczniów zwiększając ilość godzin tygodniowo z określonych przedmiotów oraz wprowadzając zajęcia pozalekcyjne,

 2. realizuje indywidualne programy nauczania,

 3. organizuje warsztaty naukowe i językowe,

 4. współdziała ze szkołami wyższego stopnia,

 5. wykorzystuje możliwości środowiska w tym zakresie,

 6. bierze udział w konkursach tematycznych, przedmiotowych i olimpiadach sportowych.

5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:


 1. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,

 2. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów


6. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:


 1. łamanie barier architektonicznych,

 2. zorganizowanie zajęć świetlicowych,

 3. prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

 4. prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

 5. prowadzenie zajęć logopedycznych,

 6. zajęcia, o których mowa w punkcie 3-5 prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Rawiczu oraz w miarę posiadanych środków finansowych.


7.W celu wprowadzenia efektywnych oddziaływań dydaktycznych w szkole będzie prowadzona szeroka diagnoza bieżącego stanu oraz systematyczne monitorowanie skuteczności wprowadzanych rozwiązań.
8. Formy i metody diagnozowania i monitorowania stosowane w szkole zostaną opracowane i zapisane w dokumencie „ Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły”.
9. Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w opracowanym przez Radę Pedagogiczną „Wewnątrzszkolnym systemie oceniania”.
10. Gimnazjum kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez realizowanie własnego programu wychowawczego.
Program wychowawczy oraz program profilaktyki gimnazjum uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
11. Gimnazjum zawiera corocznie stosowne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej.
12. Ogólne zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i przerw lekcyjnych reguluje zarządzenie dyrektora gimnazjum.
13. W celu wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami, gimnazjum może powołać pedagoga oraz określa jego szczegółowy zakres obowiązków.


ORGANY GIMNAZJUM

§ 4.1. Organami gimnazjum są:
1) Dyrektor gimnazjum
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców
4) Samorząd Uczniowski
2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum oraz szczegółowe zasady ich współdziałania określają ustawy, rozporządzenia wykonawcze do ustawy oraz regulaminy wewnętrzne.
3. Do rozstrzygania spraw spornych i konfliktów między organami gimnazjum powołuje się komisję. W skład komisji wchodzi jeden przedstawiciel z każdego organu gimnazjum. Postanowienia komisji są ostateczne.
4. Dyrektor gimnazjum zapewnia wszystkim organom możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji i uprawnień określonych w statucie.


DYREKTOR GIMNAZJUM

§ 5.1.Dyrektor wykonuje zadania administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji na podstawie ustaw i przepisów wykonawczych, w szczególności:
1/ kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum,
2/ sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
3/ przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
4/ realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ nadzorujący,
5/ zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
6/ przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom,
7/ dysponuje środkami finansowymi,
8/ opracowuje arkusz organizacyjny,
9/ dba o powierzone mienie,
10/ wydaje polecenia służbowe,
11/ dokonuje oceny pracy nauczycieli,
12/ realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela” i ustawy
„O systemie oświaty”,
13/ kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
14/ reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,
15/ współpracuje z Radą Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
16/ przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
17/ podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
18/ prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
19/ do kompetencji dyrektora należy doskonalenie jakości rozwoju szkoły z ukierunkowaniem na wszechstronny rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela oraz kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum.
2. Dyrektor gimnazjum jako kierownik jednostki oświatowej samorządu gminnego:


 1. opracowuje arkusz organizacyjny,

 2. dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów,

 3. organizuje pracę szkoły i kieruje jej działalnością,

 4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i jest odpowiedzialny za prawidłowe ich wykorzystanie,

 5. dba o powierzone mienie,

 6. zapewnia bieżącą informację o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach.


3. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:


 1. realizuje jej uchwały i sprawuje nadzór w zakresie przestrzegania prawa,

 2. prowadzi i przygotowuje zebrania rady,

 3. przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy do roku ogólne wnioski sprawowanego nadzoru,

 4. stwarza warunki do prawidłowej i terminowej realizacji wniosków.


RADA PEDAGOGICZNA

§ 6. 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym gimnazjum i działa zgodnie z opracowanym przez siebie regulaminem w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.
3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady.
4.Uchwały Rady Pedagogicznej powinny mieć charakter aktu prawnego.
5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1/ zatwierdzanie planu pracy gimnazjum
2/ podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i�promocji uczniów,
3/ podejmowanie uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu,
4/ podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
5/ uchwalanie programu wychowawczego szkoły,
6/ uchwalanie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
7/ ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
8/ występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,
9/ delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
10/ opiniowanie pracy szkoły w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
11/ opiniowanie projektu planu finansowego,
12/ opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania,
13/ opiniowanie propozycji dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i zajęć,
14/ wykonywanie kompetencji przewidzianych dla Rady Gimnazjum zgodnie z ustawą „O systemie oświaty”.

RADA RODZICÓW

§ 7. 1. W Gimnazjum tworzy się Radę Rodziców, która jest organem społecznym.
2. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu i opiniowaniu wszystkich spraw wewnętrznych szkoły, a w szczególności:
1/ występuje do rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświatowych. Wnioski Rady Rodziców nie mają charakteru wiążącego,
2/ opiniuje program wychowawczy szkoły,
3/ opiniuje szkolny zestaw programów nauczania,
4/ udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
5/ działa na rzecz stałej poprawy bazy,
6/ pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
7/ współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
8/ współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum,
9/ deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum.
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który ustala między innymi:


 1. kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,

 2. organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,

 3. tryb podejmowania uchwał,

 4. zasady wydatkowania funduszy,SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 8. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Samorząd uczniowski posiada własny regulamin pracy, który jest uchwalony przez ogół uczniów.
4. Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia:


 1. prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 2. prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawa do organizacji życia szkolnego,

 4. prawa redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 5. w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

 6. prawo do opiniowania programu wychowawczego i profilaktycznego,

 7. prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 9. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.

§ 10.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku po zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego.
2. W arkuszu organizacyjnym gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 11.1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział, liczbę uczniów w oddziale określają odrębne przepisy.
2.Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczestniczą we wszystkich zajęciach edukacyjnych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
3.Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.
4. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz
wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
5.W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, liczba uczniów w oddziale może być mniejsza.

§ 12. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum
na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy ucznia.

§ 13.1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny
lekcyjnej /nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa i nie krótszy niż 30 minut /, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 14.1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych
warunków bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych
rozporządzeniach MENiS.
2. Oddziały należy dzielić na grupy w nauczaniu:


 1. języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,

 2. podczas zajęć wychowania fizycznego- prowadzone są one w grupach liczących od 12 do 26 uczniów,

 3. podczas ćwiczeń (w tym laboratoryjnych), w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.


3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem
prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.; zajęcia wyrównawcze,
specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań,
które mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 16.1. Uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można kierować do szkół posiadających klasy przysposabiające do pracy zawodowej.
2. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do szkoły, o której mowa w ust.1 na podstawie
uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i
możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych
ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, zgodę
rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia.

§ 17.1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki
związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.

§ 18.1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Do zadań bibliotekarza należy:


 1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

 2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

 3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

 4. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

 5. opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

 6. prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

 7. określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,

 8. organizowanie konkursów czytelniczych,

 9. przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

 10. współpraca z nauczycielami gimnazjum,

 11. współpraca z rodzicami,

 12. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

 13. współpraca z innymi bibliotekami,

 14. zakup i oprawa książek.§ 19.1. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły przedmiotowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu.

§20.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski.
2. Do zadań zespołu należy między innymi:


 1. wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

 2. opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć,

 3. tworzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego,

 4. wypracowanie metod i form integracji w procesie dydaktycznym.NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 21.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i
obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w
ust.1,określają odrębne przepisy.


 • 3. W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska obsługi:


- sprzątaczki,
- konserwator- woźny,
4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza
dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
5. Obsługę finansowo - kadrową zapewnia się tworząc stanowiska, głównego księgowego i referenta, dla których zakres czynności opracowuje dyrektor.§ 22.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczyciela należy:


 1. kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2. uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,

 3. przestrzegać zapisów statutowych,

 4. zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

 5. usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,

 6. w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,

 7. w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,

 8. na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

 9. pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,

 10. przygotować się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

 11. dbać o poprawność językową uczniów,

 12. stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

 13. podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

 14. służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

 15. wzbogacić warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,

 16. aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

 17. stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,

 18. wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.§ 23.1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z
nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,
by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.
3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego. Wychowawca pełni swoją
funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy-oddziału do chwili ukończenia
przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba, że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami
gimnazjum, a w szczególności:


 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

 2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.


5.Wychowawca w celu realizacji zadań winien:


 1. zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

 2. opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,

 3. utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

 4. współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

 5. współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Rawiczu,

 6. śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

 7. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

 8. udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.

 9. kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

 10. utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,

 11. powiadomić o przewidywanych dla ucznia śródrocznych/rocznych ocenach na miesiąc przed zakończeniem semestru/ roku.

 12. na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o stopniach śródrocznych/rocznych,

 13. uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.


6. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej.
7. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i pedagoga szkolnego.

§ 24.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.


UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 25.1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają
oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla
szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
3. Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki
organizacyjne na to pozwalają.
4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno -
pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku
szkolnego.

§ 26.1. Uczeń gimnazjum ma prawo do:
1/ informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
2/ posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
3/ korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
4/ tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
5/ poszanowania swej godności,
6/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7/ swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,


 • 8/ korzystania z pomocy doraźnej,

 • 9/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

 • 10/ nietykalności osobistej,

 • 11/ bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

 • 12/ korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

 • 13/ reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.


2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza powinien:


 • 1/ systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

 • 2/ dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

 • 3/ wystrzegać się szkodliwych nałogów,

 • 4/ naprawiać wyrządzone szkody,

 • 5/ przestrzegać zasad kultury współżycia,

 • 6/ dbać o honor i tradycję gimnazjum,

 • 7/ podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu uczniowskiego,

 • 8/ okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.


3. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:


 • 1/ rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

 • 2/ wzorową postawę,

 • 3/ wybitne osiągnięcia,

 • 4/ dzielność i odwagę.


4. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu
Uczniowskiego, Rady Rodziców; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I-III gimnazjum:


 • 1/ pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

 • 2/ pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

 • 3/ dyplom,

 • 4/ nagrody rzeczowe.


6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców gimnazjum.
7. Ustala się następujące rodzaje kar:


 • 1/ upomnienie wychowawcy wobec klasy,

 • 2/ upomnienie dyrektora,

 • 3/ upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

 • 4/ pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

 • 5/ zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

 • przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły.


6/ Przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.
Przypadki, w których dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innego gimnazjum:


 1. przychodzenie ucznia do szkoły w stanie nietrzeźwym albo wprowadzanie się w taki stan podczas pobytu w szkole,

 2. przychodzenie do szkoły w stanie odurzenia lekami psychotropowymi lub innymi albo wprowadzanie się w taki stan podczas pobytu w szkole,

 3. szczególnie rażące naruszenie postanowień niniejszego statutu, a uprzednio stosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły skutku.


8. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.
9. Tryb odwołania się od kary:


 1. w przypadku naruszenia prawa, uczniowi przysługuje prawo odwołania się. Uczeń odwołuje się bezpośrednio do wychowawcy, czyni to nie później niż w ciągu 2 dni od naruszenia jego praw. Wychowawca podejmuje odpowiednie działania i odnotowuje odwołanie i jego wynik w zeszycie spostrzeżeń przy nazwisku ucznia,

 2. jeśli rozstrzygnięcie wychowawcy nie rozwiązuje problemu, uczeń, rodzic (prawny opiekun) za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego składa pisemne odwołanie do dyrektora szkoły. Termin złożenia odwołania wynosi 3 dni od rozmowy z wychowawcą. W zależności od rodzaju naruszenia praw ucznia, dyrektor podejmuje odpowiednie działania w celu wyjaśnienia problemu i w ciągu 7 dni udziela odpowiedzi uczniowi i jego rodzicom ( opiekunom prawnym).

 3. decyzja dyrektora jest ostateczna.ZADANIA I ORGANIZACJA ŚWIETLICY

§ 27.1.Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze�względu na organizację dojazdu do szkoły.
2.Cele i zadania świetlicy są następujące:


 1. zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,

 2. zapewnienie uczniom pomocy w nauce,

 3. zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji,

 4. realizacja programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki w ramach zajęć grup świetlicowych.

 1. Świetlica jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 2. Świetlica jest czynna w dni obowiązkowych zajęć szkolnych w godzinach ustalonych przez dyrektora, zgodnie z potrzebami uczniów.

 3. Świetlica prowadzi zajęcia w stałych grupach wychowawczych, liczących do 25 uczestników.

 4. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, opracowany na podstawie programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki,

 2. plany pracy grup świetlicowych,

 3. dzienniki zajęć grup świetlicowych.
PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

§ 28.1. W ramach nadrzędnego celu gimnazjum realizuje Program Wychowawczy, poprzez który:


 1. rozwija poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,

 2. kształtuje patriotyzm,

 3. przygotowuje do uczestnictwa w kulturze ojczystego kraju,

 4. przygotowuje do uczestnictwa w zjednoczonej Europie,

 5. kształtuje postawy otwartości i tolerancji,

 6. przygotowuje do podejmowania aktywności zawodowej, rozwija samodzielność.

 7. uczy żyć w harmonii ze sobą,

 8. uczy żyć w harmonii z innymi ludźmi, kształtuje system wartości,

 9. przygotowuje do życia w rodzinie,

 10. przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,

 11. kształtuje potrzeby i umiejętność dbania o własne zdrowie,

 12. kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska naturalnego,

 13. przygotowuje do korzystania z informacji i skutecznego komunikowania się.


2.Program Wychowawczy Gimnazjum opiniuje Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski a uchwala Rada Pedagogiczna.

PROGRAM PROFILAKTYKI

§ 29.1.W ramach nadrzędnego celu gimnazjum realizuje opracowany na podstawie diagnozy potrzeb uczniów i występujących w środowisku zagrożeń Program Profilaktyki, poprzez który:


 1. ogranicza wśród młodzieży przemoc i agresję,

 2. podnosi poziom kultury osobistej uczniów,

 3. chroni uczniów przed zagrożeniami,

 4. propaguje wśród gimnazjalistów zdrowy styl życia,

 5. dąży do zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa,

 6. dąży do zapewnienia uczniom poczucia własnej wartości.


2.Program Profilaktyki opiniuje Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski a uchwala Rada Pedagogiczna.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2 Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające z celów i
zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 31.1. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 32.1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ
prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 33.1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada
Pedagogiczna. O wprowadzonych zmianach informuje organ prowadzący oraz właściwego Kuratora Oświaty.

1
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: T.Gospodarek
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-24
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl