OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Przedszkole Samorządowe w Chojnie

Przedszkole Samorządowe w Chojnie


UntitledS T A T U T P R Z E D S Z K O L A

W CHOJNIE


§ 1.


 1. Przedszkole w Chojnie prowadzone jest przez Gminę Pakosław zwaną dalej organem prowadzącym.

2. Siedzibą Przedszkola w Chojnie jest wieś Chojno nr 6a.

3.Imię przedszkolu nadaje organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.

4.Nazwa przedszkola jest używana na pieczęci w pełnym brzmieniu:

Przedszkole w Chojnie
63-921 Chojno§ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 roku z póżniejszymi zmianami i wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych oraz na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

   1. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju

dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym:
3.Celem przedszkola jest:
3.1 objęcie opieką wszystkich wychowanków i zapewnienie im bezpieczeństwa;
3.2 zapewnienie optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju dziecka;
3.3 wspieranie indywidualnego rozwoju wychowanków;
3.4 inicjowanie procesów rozwojowych dziecka;
3.5 kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata;
3.6 przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN;
3.7współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
3.8 kreowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i lokalnych;
3.9 aktywizowanie społeczności przez zaangażowanie osób do działań na rzecz rozwoju
przedszkola;
4. Zadaniem przedszkola jest opieka, wychowanie i edukacja w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa, a w szczególności:
4.1 tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;
4.2 kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz
rozwijania ich sprawności ruchowej;
4.3 budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie
więzi uczuciowej z rodziną;
4.4wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej
inicjatyw;
4.5udzielanie na bieżąco informacji rodzicom lub opiekunom o postępach dziecka;
4.6uzgadniania z rodzicami kierunkówi zakresu zadańrealizowanych w przedszkolu;
4.7pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej
i interwencji specjalistycznej.


5.Przedszkole udziela dzieciom pomocy logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
5.1 obserwacje, konsultacje, prowadzenie badań i diagnozowanie
organizację zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy prowadzonych przez nauczyciela specjalistę;
5.2 organizację zajęć indywidualnych lub w małych grupach w I i III części dnia, dla dzieci wymagających pracy korekcyjno-kompensacyjnej i wyrównawczej
5.3stałe kontakty z rodzicami;
5.4organizację zajęć otwartych, konsultacji, prelekcji;
5.5współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną/ kierowanie dzieci do poradni za zgodą rodziców/

6.Przedszkole może zorganizować opiekę, wychowanie i edukację dla dzieci specjalnej troski po spełnieniu następujących warunków:
6.1 brak barier architektonicznych w budynku przedszkola,
6.2 kadra przedszkola posiada wystarczające kwalifikacje, nadające uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
6.3 rodzice dziecka przedłożą odpowiednią dokumentację badań Poradni specjalistycznej w terminie do 31 sierpnia roku szkolnego, poprzedzającego przyjęcie dziecka do przedszkola,
6.4opieka, wychowanie i edukacja niepełnosprawnych organizowana jest z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów prawa.

7. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej
i religijnej .
Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole organizuje naukę religii katolickiej na wniosek rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami.    1. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną zgodnie z odrębnymi

przepisami.

9.Przedszkole realizuje swoje zadania dostosowując ich zakres i sposób wykonywania
odpowiednio do wieku dzieci i ich potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

9.1 organizuje zajęcia z całą grupą, w małych zespołach, indywidualne.
9.2 w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola
dziecko ma zapewnioną opiekę nauczyciela wychowawcy, a dzieci 3-4-5- letnie dodatkowo pomocy nauczycielskiej,
9.3 wyjścia poza teren przedszkola zgłaszane są dyrektorowi przedszkola, a ich
organizacja i porzebieg zgodne są z prawem o ruchu drogowym i przepisami
bezpieczeństwa,
9.4 w trakcie zjęć organizowanych przez placówkę poza miejscowość, w której znajduje się przedszkole/wycieczki krajoznawcze/ zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 5 dzieci jedna osoba dorosła jako opiekun.
/ nauczyciel, rodzic, pracownik obsługi/

10.Dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub
doraźna pomoc materialna mogą korzystać z form indywidualnej opieki Ośrodka omocy Społecznej.

11.Dziecko powinno być przyprowadzane i oddawane pod opiekę nauczycielce i odbierane z przedszkola przez rodziców ,( opiekunów ) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Rodzice ,(opiekunowie), co roku w pierwszych dniach wrześniach składają pisemnie upoważnienie o osobach odbierających ich dziecko z przedszkola.
11.1Nie wydaje się dziecka osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu lub środków odurzających.
11.2. W przypadku nie odebrania dziecka do ustalonej godziny, rodzice dziecka są
zobowiązani do wykonania prac społecznych na rzecz przedszkola w formie wskazanej
przez nauczyciela lub dyrektora.
11.3. Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo od momentu przekazania dziecka
nauczycielowi(pracownikowi przedszkola) do momentu odebrania dziecka od nauczyciela
(pracownika przedszkola).

12. W przedszkolu mogą być organizowane na życzenie rodziców zajęcia dodatkowe.

12.1 Oferta zajęć dodatkowych powinna w sposób szczególny uwzględniać wiek dzieci
i ich możliwości.

12.2 Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

12.3 Prowadzenie nauki religii, zajęć rewalidacyjnych oraz nauczania języków obcych
wymaga przygotowania specjalistycznego nauczyciela


§ 3.


 1. Organami przedszkola są:


a/ dyrektor przedszkola
b/ rada pedagogiczna
c/ rada rodziców

 1. Zakres kompetencji dyrektora przedszkola


  1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych

w przedszkolu

  1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą przedszkola

  2. realizowanie zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących pracę

przedszkola,

   1. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz

2.3.2 stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez
działania pro-zdrowotne,
2.3.3 sprawowanie opieki nad dziećmi

   1. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji

   2. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki

   3. ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie środków

finansowych

   1. dopuszczanie do użytku w przedszkolu programów wychowania

przedszkolnego realizowanych przez nauczycieli po zaopiniowaniu przez
Radę Pedagogiczną i Rodziców

  1. podejmowanie decyzji w sprawach


   1. przyznawanie nagród dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych

nauczycielom i innym pracownikom przedszkola

   1. występowanie z wnioskiem o odznaczenie, nagrody i inne wyróżnienia

dla nauczycieli i innych pracowników

   1. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola


  1. przewodniczenie radzie pedagogicznej

  2. przedstawianie radzie pedagogicznej / co najmniej dwa razy w roku szkolnym /

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacji o działalności placówki

  1. wstrzymanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa

i niezwłocznie powiadomienie o tym organu prowadzącego przedszkola
sprawującego nadzór pedagogiczny

  1. ustalanie oceny pracy nauczyciela

  2. ponoszenie odpowiedzialności za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola

  3. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań i ich doskonalenia

zawodowego oraz uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego zgodnie z
odrębnymi przepisami

  1. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych

3.W razie nieobecności dyrektora jego obowiązki przyjmuje wskazany przez organ
prowadzący nauczyciel.
 1. Zakres kompetencji rady pedagogicznej:


  1. zatwierdzanie strategicznych planów pracy przedszkola

  2. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

  4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

   1. organizację pracy przedszkola

   2. zestaw programów dopuszczonych do użytku w Przedszkolu przez MEN

   3. projekt planu finansowego

   4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   1. propozycje dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród

i innych wyróżnień

   1. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola

   2. opiniowanie pracy dyrektora przez radę pedagogiczną

   3. Rada pedagogiczna przyjmuje kompetencje Rady Przedszkola

   4. rada pedagogiczna uchwala statut przedszkola

   5. rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego

przedszkole o odwołanie dyrektora z pełnionej funkcji

  1. szczegółowy zakres kompetencji i działania Rady Pedagogicznej określa regulamin

Rady Pedagogicznej . 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców

wychowanków

  1. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców wychowanków tego

Przedszkola.

  1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być

sprzeczny ze statutem przedszkola.

  1. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola

  1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców

oraz innych źródeł.

  1. Szczegółowy zakres kompetencji i działania Rady Rodziców oraz zasad

wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców oraz zasady tworzenia i tryb podejmowania uchwał.

5.6 Regulamin Rady Rodziców jest zatwierdzony przez ogólne zebranie rodziców.
 1. Zasady współdziałania organów przedszkola


  1. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny.

Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września.
Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich
powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.

  1. Każdy organ przedszkola po analizie planów działania pozostałych organów,

może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola,
proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając
kompetencji organu uprawnionego.

  1. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania

przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

  1. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do sporządzania i przekazania każdemu

organowi przedszkola sieci kompetencyjnej organów kierujących przedszkolem”
opracowanej na podstawie ustaw oświatowych i niniejszego statutu.

6.5 Uchwały podjęte przez Radę Rodziców w ramach ich kompetencji
podaje się do ogólnej wiadomości w przedszkolu wszystkim rodzicom w formie
pisemnej informacji zamieszczonej w kąciku dla rodziców.

  1. Koordynatorem działań między organami jest dyrektor Przedszkola


  1. Organy Przedszkola mogą przekazywać dyrektorowi opinię i wnioski dotyczące

wszystkich spraw przedszkola.

  1. Dyrektor ma obowiązek udzielić odpowiedzi na złożony wniosek w ciągu 14 dni od

daty jego otrzymania.
 1. Sposób rozwiązywania sporów miedzy organami przedszkola


  1. Spory między organami przedszkola są rozstrzygane wyłącznie na terenie przedszkola, w formie negocjacji i dochodzenia do kompromisu stron biorących udział w sporze.

  2. Przebieg spotkania negocjacyjnego jest protokołowany,

  3. Protokół sporządza przedstawiciel organu nie biorącego udziału w sporze.

  4. W wyjątkowych i skomplikowanych przypadkach w negocjacjach może uczestniczyć(na zaproszenie zainteresowanych stron lub jednej ze stron przedstawiciel organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego w zależności od problematyki, jakiej te negocjacje dotyczą)

§ 4.
Organizacja przedszkola

1. Przedszkole mieści się w budynku będącym własnością gminy.
2. Podstawą tworzenia oddziałów są potrzeby środowiska, wynikające z:
2.1 liczby dzieci danego rocznika w wieku od 3 do 6 lat, których rodzice widza potrzebę
korzystania z usług przedszkola, z zastrzeżeniem, że łączna liczba dzieci w oddziale
nie może być niższa niż 10 osób,
2.2 liczby dzieci najstarszego rocznika przedszkolnego, które w najbliższym roku
szkolnym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej, a które mają prawo do rocznego
przygotowania przedszkolnego tzw. „rok zerowy”

 1. Wyposażenie i urządzenie przedszkola zapewnia warunki prawidłowej realizacji

statutowych zadań wychowania przedszkolnego, bezpieczeństwa i zdrowia
wychowanków.

 1. Przedszkole zapewnia wypoczynek/ leżakowanie/ dzieciom w zależności od potrzeb i na

życzenie rodziców.

 1. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładów

kształcenia nauczycieli lub innych instytucji naukowych oraz praktyk zawodowych dla
potrzeb szkół o kierunkach pedagogicznych, żywienia zbiorowego i medycznych.

 1. Przedszkole może być placówką eksperymentalną na zasadach określonych odrębnymi

przepisami.

7. Dokładne terminy przerw urlopowych w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący
przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej stosownie do
potrzeb środowiska/ jeżeli zostanie zgłoszonych co najmniej 10 dzieci./
7.1 Jeżeli frekwencja wszystkich dzieci z przedszkola w oddziale dyżurującym jest niższa
niższa niż 10 dzieci, wówczas przedszkole zawiesza swoją działalność,
7.2 przerwę w pracy opiekńczo-wychowawczej przedszkola wykorzystuje się na
prowadzenie remontów i gruntownych porządków.
8. Rezygnację z usług przedszkola zgłaszają rodzice (prawni opiekunowie) dyrektorowi
przedszkola z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec
miesiąca.
8.1 odpłatność za przedszkole musi nastąpić do 12 każdego miesiąca począwszy od
miesiąca września i składa się z opłaty „czesnego” oraz kosztów żywienia.
8.2 koszty żywienia to stawka dzienna x ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu,
8.3 koszty żywienia mogą być umniejszone o nieobecność dziecka związaną z chorobą, ale
powyżej 2 dni następujących po sobie,
8.4 w sytuacji tymczasowej rezygnacji dziecka z przedszkola na skutek choroby, wypadku
lub innych powodów rodzice są zwolnieni z opłaty czesnego, jeżeli dziecko jest nieobecne dokładnie cały miesiąc.
8.5 całkowite zwolnienie z opłat może nastąpić w momencie rezygnacji rodziców z przedszkola i zwolnienia miejsca przez dziecko w grupie przedszkolnej.
8.6 Rodzice dziecka wypisanego z przedszkola mogą się ponownie ubiegać o przyjęcie
dziecka do przedszkola w sytuacji wolnego miejsca lub na zasadach rekrutacji nowego
naboru na nowy rok szkolny.

§ 5.


 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci

zgrupowanych według zbliżonego przedziału wiekowego.

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.


 1. W oddziałach do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków

nie powinna przekroczyć 15 do 20 w tym 3 - 5 niepełnosprawnych.

 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia

poradni psychologiczno - pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizy-
cznego i stanu zdrowia.
§ 6.


 1. Praca dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie

programu wychowania w przedszkolu zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

  1. obszary edukacyjne są ze sobą integralnie powiązane stwarzają możliwość

jednoczesnego realizowania różnorodnych zadań wychowawczo - dydaktycznych.

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.


 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalnia-

jących, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być
dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:1/ z dziećmi w wieku 3 - 4 lat około 15 minut
2/ z dziećmi w wieku 5 - 6 lat około 30 minut


 1. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7.


 1. Przedszkole jest dwuoddziałowe.


  1. do realizacji celów statutowych przedszkole zapewnia sale dydaktyczne

z wyposażeniem, plac zabaw oraz zaplecze kuchenne i sanitarne

2. Przedszkole zlokalizowane jest w jednym budynku.
§ 8.

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku określa

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący po zaopiniowaniu przez organ nadzoru
pedagogicznego.

 1. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:


  1. czas pracy poszczególnych oddziałów

  2. liczbę pracowników przedszkola a w tym pracowników zajmujących kierownicze

stanowiska

  1. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzący przedszkole.


§ 9. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy oraz oczekiwań rodziców umieszczony w dziennikach zajęć i na tablicy
ogłoszeń.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel któremu powierzono opiekę

nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.


§ 10.


 1. Organizacja pracy przedszkola


  1. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek

dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej zawarty jest w arkuszu organizacyjnym
przedszkola, a zmiany w ustalonym dziennym czasie pracy zawarte są w aneksie do
wyżej wspomnianego arkusza organizacyjnego przedszkola.

Przedszkole czynne jest od 6.45 do 15.15
1.2 Przedszkole zapewnia czas na realizację podstawy programowej wychowania
Przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
1.3 Przedszkole jest placówką nie feryjną

   1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny za wyjątkiem przerw ustalonych

w porozumieniu z organem prowadzącym.W czasie ferii przy obecności minimum 10 dzieci.
1.3.2 Urlop wypoczynkowy pracownicy wykorzystują w czasie ustalonym w planie
urlopowym, z uwzględnieniem szczególnym przerwy w pracy przedszkola.
W razie potrzeby dyrektor może zmienić pracownikowi termin urlopu, po
uprzednim powiadomieniu pracownika.
1.3.3 Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy.

 1. Odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkole i realizację zadań wykraczających poza podstawę programową ,ustala organ prowadzący2.1Podczas pobytu w przedszkolu wychowankowie korzystają z trzech
posiłków; śniadania, II śniadania,obiadu. Wyłącznie dzieci w oddziale 6-latków
przebywające w przedszkolu 5- godzin mogą korzystać z dwóch posiłków.
2.2 Rodzice wnoszą opłaty za koszty poniesione przy przyrządzaniu posiłków
oraz zużyte produkty do ich wykonania zgodnie z aktualnymi cenami.
2.3 Kalkulacja wnoszonych opłat podana jest na tablicy informacyjnej
dla rodziców
2.4 Rodzice dzieci korzystających z 8,5 godzinnej opieki przedszkola, wnoszą
dodatkową opłatę tzw. „czesne” za realizację zadań wykraczających poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego. Opłatę dodatkową
wnoszą również rodzice dzieci 6-letnich, które korzystają z opieki
przedszkola,

2.4.1 wysokość opłaty dodatkowej ustala organ prowadzący po
zasięgnięciu opinii dyrektora przedszkola
2.4.2 w przypadkach nieobecności dziecka powyżej 2 dni zgodnie
z ustaleniami uzgodnionymi z rodzicami
odlicza się koszty poniesione za żywienie zgodnie z
aktualną stawką

   1. opłaty za przedszkole rodzice wnoszą za każdy miesiąc z góry nie później niż do 12 każdego miesiąca.

   2. opłata stała związana z realizacją zadań wykraczających poza podstawę programową Wychowania Przedszkolnego nie podlega zmniejszeniu ani odpisowi.

   3. w przypadku zalegania rodziców z opłatami za przedszkole, zostaną naliczone ustawowe odsetki zgodnie z zawartą „Umową”

   4. Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola w sytuacji nie dokonania przez rodziców opłaty za okres 1 miesiąca. 1. Pracownicy i inne osoby zatrudnione w przedszkolu mogą korzystać z wyżywienia na

płacąc miesięczną stawkę żywieniową tj. koszt produktów§ 11.
1. Zakres zadań nauczycieli.

  1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny

za jakość i wyniki swojej pracy, oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

  1. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do

pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez
wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

  1. Tworzy klimat akceptacji i miłości.

  2. Sprawuje opiekę i nadzór nad przydzieloną salą zajęć, dba o pomoce oraz sprzęt

przedszkolny.

  1. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą prowadzonego oddziału

zgodnie z odrębnymi przepisami.

  1. Nauczyciel wykonuje inne czynności dotyczące oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami

oraz wykonuje prace zlecone przez dyrektora placówki.

  1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje

kontakt z jego rodzicami.

  1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze

strony dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych w tym zakresie
placówek i instytucji oświatowych i naukowych oraz:

   1. prawo i obowiązek do uczestniczenia w konferencjach metodycznych i kursach

doskonalenia zawodowego,

   1. w przypadku nauczyciela odbywającego staż na awans zawodowy (stażysta,

kontraktowy), przydzielenia nauczyciela opiekuna

   1. korzystania ze zbiorów bibliotecznych


2. Zasady zatrudniania pracowników administracyjno-obsługowych określa organ prowadzący w
zależności od wynikających potrzeb organizacyjnych uwzględniając:

 • zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa i zdrowia,

 • tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci i umożliwienie pełnej realizacji przyjętych zadań programowych.

3. Zasady zatrudniania, wynagradzania nauczycieli i innych pracowników przedszkola określają
odrębne przepisy.
4. Pracownicy przedszkola otrzymują zakresy czynności, Dyrektor przedszkola ma prawo zlecić
wszystkim zatrudnionym pracownikom dodatkowe czynności i zajęcia wynikające z potrzeb
organizacji pracy przedszkola.

§ 12.


1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników
administracyjnych i pracowników obsługi.
1.1 Ilość zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników określa corocznie projekt
organizacyjny przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. Przedszkole jest 2-oddziałowe. W związku z tym nie tworzy się stanowiska wicedyrektora.
3. W przypadku nieobecności dyrektora na placówce, jego obowiązki przejmuje wskazany przez
organ prowadzący nauczyciel.§ 13.


1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece wychowawczej
nauczycielkom pracującym w tych oddziałach, wg projektu organizacyjnego.

2. Obowiązki wychowawcy powierza dyrektor przedszkola.

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej
każdy nauczyciel w miarę możliwości będzie prowadził swój oddział przez wszystkie
lata pobytu dziecka w przedszkolu.§ 14.


1. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego może powstać oddział integracyjny.

2. Prawidłowe funkcjonowanie oddziału integracyjnego wymaga zapewnienia kadry

 • specjalistycznej, zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 15.


1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania
dzieci:

  1. Nauczyciel utrzymuje bieżący kontakt oraz współdziała z rodzicami (prawnymi

opiekunami) dziecka w celu:
1.1.1 poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych, opiekuńczo-wychowawczych i
materialnych dzieci,
1.1.2 przekazywania informacji rodzicom o rozwoju, postępach i zachowaniu dziecka,

  1. W tym zakresie nauczyciel realizuje następujące zadania:

1.2.1 organizuje co najmniej 3 razy w roku spotkania grupowe z rodzicami
1.2.2 prowadzi zajęcia i warsztaty dla dzieci i rodziców
1.2.3 przygotowuje uroczystości wewnątrzprzedszkolne,
1.2.4 gromadzi wytwory i prace dzieci,
1.2.5 organizuje wystawy plastyczne
1.2.6 współdziała w redagowaniu kwartalnika przedszkolnego,
1.2.7 zapoznaje rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w tej grupie,
1.2.8 włącza rodziców w działalność dydaktyczno-wychowawczą i gospodarczą
przedszkola,

  1. Nauczyciel planuje pracę dydaktyczno-wychowawczą na okres nie krótszy niż na 1

tydzień i nie dłużej niż na 1 miesiąc, w formie ustalonej przez Radę Pedagogiczną,
1.3.1 Rzetelnie i sumiennie przygotowuje się do pracy z dziećmi,
1.3.2 systematycznie doskonali swoje kwalifikacje i umiejętności w trosce o jakość
przedszkola.
1.4 Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mając na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje prowadzone
obserwacje z uwzględnieniem przyjętego kierunku pracy z dzieckiem.

1.5 Współpracuje z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
nauczycielem doradcą, pracownikami służby zdrowia, w celu zapewnienia dziecku
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej.
2. Dyrektor co najmniej dwukrotnie w ciągu roku organizuje zebrania ogólne z rodzicami,
informuje o planie pracy przedszkola i jego realizacji.
2.1 Wychowawcy grup, 3 razy w roku organizują zebrania z rodzicami, które dotyczą
2.1.1 pracy wychowawczej w danym oddziale,
2.1.2 wyników realizowanych zadań dydaktycznych,
2.1.3 pedagogizacji rodziców z udziałem specjalistów,
§ 16. 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem punktu 2.

  1. Dziecko 6-letnie odbywa w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne(obowiązuje od dnia 01.09.2004r)

  2. Obowiązek o mowa w ust 1 pkt.1, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

  3. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust.2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

 1. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mogą uczęszczać do przedszkola po ukończeniu 6 lat, ale nie dłużej jak do końca roku szkolnego, w którym kończy 10 lat.


2.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć
dzieci 2,5 letnie, które mają ukończone dwa i pół roku życia przed dniem 1 września
roku szkolnego, w którym dziecko zostało zapisane do przedszkola i w
sytuacjach:
2.1.1 badania poradni specjalistycznych wskazują na konieczność przebywania
dziecka w przedszkolnej grupie rówieśniczej,
2.1.2 dzieci matek lub ojców, samotnie wychowujących
2.1.3 dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności,
2.1.4 w przedszkolu są wolne miejsca

2.2 Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne jeżeli rodzice tych dzieci
przedłożą orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określające poziom
rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia umożliwiający dziecku bezpieczny pobyt
w przedszkolu.
2.2.1 Rada pedagogiczna może wyznaczyć tzw. „okres próbny”, w celu rozpoznania
zachowania dziecka w grupie i podjęcia decyzji o przyjęciu dziecka do
przedszkola,

 1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, prowadzącym rekrutację dzieci w oparciu o

zasadę powszechnej dostępności.

  1. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie zgłoszenia przez rodziców, jeżeli liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza liczby wolnych miejsc w przedszkolu.


 1. Szczegółowe kryteria przyjęć dzieci z uwzględnieniem przepisów w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych.


4.1 rekrutację dzieci prowadzi się co roku według następującego harmonogramu:
1.03 - 31.03 wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci”
1.04 - 15.04 kwalifikowanie dzieci przez dyrektora lub komisję społeczną
16.04 - 30.04 wywieszanie imiennych list dzieci przyjętych oraz informacja
dla rodziców dzieci nieprzyjętych,


5. Przedszkole gwarantuje poufność danych osobowych, zawartych w „Karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola”.


 • W przypadku zgłoszenia się do przedszkola większej liczby dzieci niż miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6 - letnie, dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących, matek ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych.W dalszej kolejności będą przyjmowane dzieci 5- letnie, 4- letnie oraz 3- letnie.

 • W każdej z grup wiekowych dzieci 5-4-3 letnich pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących zawodowo / oboje rodzice pracują/,bądź pracujących w gospodarstwie indywidualnym.

     1. Komisja kwalifikacyjna kwalifikując dzieci 5-4-3- letnie może przyjąć

  dodatkowe kryteria przyjęć, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała.


  9.Dzieci zameldowane poza obwodem miejscowości/ Chojno, Golejewko, Golejewo,Podborowo,Sworowo, Kubeczki, Niedżwiadki,Dębionka będą przyjmowane do przedszkola , jeżeli placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami

  10.W przypadku złożonej większej liczby zgłoszeń do przedszkola niż statutowych miejsc w przedszkolu, przyjęć do przedszkola dokonuje powołana przez dyrektora przedszkola komisja społeczna, której decyzje są protokołowane i ostateczne, a akta komisji łącznie z kartami zgłoszeń przechowywane w kancelarii przedszkola.

  10.1 W skład komisji społecznej wchodzi: dyrektor przedszkola, 2 członków rady
  pedagogicznej, 2 przedstawicieli rady rodziców, 1 członek Rady Gminy w
  Pakosławiu.
  11.Dzieci zakwalifikowane raz przez dyrektora lub powołaną komisję społeczną
  mają prawo uczęszczać do przedszkola w następnych latach do ukończenia przez
  dziecko 6 roku życia i jeżeli nie nastąpiło złożenie przez rodzica wcześniejszej
  pisemnej rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola.

  12.Rodzice mogą w ciągu dwóch tygodni od momentu wywieszenia list przyjęć
  dzieci do przedszkola składać odwołania do Organu Prowadzącego.
  Organ Prowadzący powołuje Komisję Odwoławczą. Komisja Odwoławcza
  dokonuje weryfikacji decyzji Komisji Społeczną. Decyzja Komisji
  Odwoławczej jest ostateczna .

  13.W przypadku zwalniania się miejsc w ciągu roku szkolnego przyjmowane są dzieci oczekujące wg listy porządkowej ustalonej przez komisję Społeczną.

  15.Dziecko przyjęte do przedszkola ma prawo do:
  15.1.właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydakty-
  cznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej,
  15.2 życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
  15.3 indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
  15.4 akceptacji takim jakie jest,
  15.5 zabaw i wyboru towarzyszy zabawy,
  15.6 spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
  15.7 aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
  różnorodnego bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
  15.8 badania i eksperymentowania
  15.9 aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
  15.10spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi
  15.11doświadczania konsekwencji własnego zachowania / ograniczonego względami
  bezpieczeństwa /
  15.12 wypoczynku, jeśli jest zmęczone
  15.13 zdrowego żywienia oraz jedzenia jako przeżycia zmysłowego; odprężenia i
  spokoju podczas spożywania posiłków

  16.Respektując prawa dziecka przedszkole określa jego obowiązki, przyzwyczajając je
  do:
  16.1 aktywności , twórczości i eksperymentowania
  16.2 samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,
  zaradności w sytuacji problemowej
  16.3działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami
  16.4poznania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
  16.5otwartości i tolerancji wobec innych,
  16.6przestrzegania reguł i zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu


  17.Przedszkole zapewnia swoim wychowankom bezpieczne warunki przebywania w
  przedszkolu:
  17.1proces wychowawczo-dydaktyczny przebiega zgodnie z zasadami higieny pracy
  umysłowej,
  17.2meble i sprzęt przedszkolny dostosowany jest do fizycznego rozwoju dziecka,
  17.3plac zabaw wyposażony jest w urządzenia, zapewniające dzieciom w wieku
  przedszkolnym bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu,
  17.4nauczyciele posiadają przygotowanie do udzielania dzieciom pierwszej pomocy
  przed-medycznej,


  18. Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków w sytuacjach gdy:
  18.1dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwa innych,
  18.2 rodzice nie wnoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
  18.3w innych szczególnych przypadkach na wniosek rady pedagogicznej lub rady
  rodziców,
  18.4skreślenie z listy wychowanków przebiega z zachowaniem następującej procedury:
  a)powiadomienia na piśmie rodziców o zaistniałym problemie,
  b) próby rozwiązania problemu przedszkola z rodzicami,
  c) zasięgnięcie opinii specjalistycznej( np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
  18.5W przypadku braku korzystnych zmian w zachowaniu dziecka, dyrektor
  przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej dokonuje skreślenia
  dziecka z listy wychowanków.
  18.6Dyrektor decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przekazuje rodzicom
  na piśmie.

  Postanowienia końcowe
  § 17.


  1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


  1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.


  Niniejszy statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu...18.01.2005........................

  1Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 1991-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl