OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 102/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie: układu wykonawczego Budżetu Gminy Pakosław na 2005 r.

Zarządzenie Nr 102/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie: układu wykonawczego Budżetu Gminy Pakosław na 2005 r.

Numer dokumentu: 102
Rok: 2005
UCHWAŁA NR XXI / 127 / 2004
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 ROKUw sprawie : uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pakosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:


§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Traci moc Statut Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21.05.1990 r. nadany przez Naczelnika Gminy Pakosław.§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik
Do Uchwały Nr XXI / 127 / 2004
Rady Gminy Pakosław
z dnia 29 grudnia 2004 r.

S T A T U T

G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J

W P A K O S Ł A W I U


Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu, zwany dalej
Ośrodkiem lub GOPS, jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy
utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z
zakresu pomocy społecznej.
2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy :
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm. ),
3) ustawy z dnia 22marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm. ),
4) ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
ze zm. ),
5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
( Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zm. ),
6) innych właściwych aktów prawnych,
7) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Terenem działania GOPS jest Gmina Pakosław.
2. Siedziba GOPS mieści się w Pakosławiu przy ul. Kolejowej 2.


§ 3. Bieżący nadzór nad działalnością GOPS sprawuje Wójt Gminy.
Rozdział II.

Zakres działania i zadania Ośrodka

§ 4. 1. Zadania GOPS określa szczegółowo ustawa o pomocy społecznej.
2. GOPS realizuje również zadania w zakresie świadczeń rodzinnych
oraz zadania przewidziane w innych ustawach szczególnych

§ 5.1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we
współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy
instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim,
innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami,
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i
prawnymi.
2. W zakresie realizacji zadań GOPS współdziała ponadto z
Samorządem Wojewódzkim i Powiatowym w szczególności z
Powiatowym Urzędem Pracy, oraz z administracją rządową w
województwie.
3. GOPS przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w
zakresie pomocy społecznej, z poza terenu gminy.


§ 6. Ośrodek realizuje remonty i inwestycje służące do wykonania zadań
GOPS w zakresie ustalonym przez Radę Gminy i Wójta Gminy.


Rozdział III.

Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik, który
odpowiada za całokształt działalności jednostki i który działa
jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez
Wójta Gminy.
2. Do czynności przekraczających zakres określony pełnomocnictwem
wymagana jest odrębna zgoda Wójta Gminy.
3. Kierownika GOPS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
4. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.
5. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym
zarządzaniem GOPS wykonuje w imieniu GOPS pisemnie
upoważniony przez Kierownika pracownik.

§ 8. 1. Kierownik odpowiada przed Radą Gminy za właściwą realizację
przypisanych GOPS zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie
powierzonych GOPS środków finansowo- rzeczowych.
2. Kierownik GOPS składa Radzie Gminy corocznie sprawozdanie z
działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy
społecznej.


§ 9. Do obowiązków i uprawnień Kierownika GOPS należy w
szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału
zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,
2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w
stosunku do osób zatrudnionych w GOPS,
3) podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących
merytorycznej działalności GOPS
4) nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w GOPS
pracownikami.


§ 10. GOPS wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.


§ 11. Szczegółową strukturę organizacyjną GOPS ustala Wójt Gminy na wniosek Kierownika w „Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.


§ 12. Rada Gminy uchwala zasady odpłatności za świadczenia z zakresu
pomocy społecznej realizowane przez GOPS.Rozdział IV

Gospodarka finansowa i mienie

§ 13. 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.
2. Obsługę finansową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Pakosławiu.


§ 14. Działalność GOPS jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.


§ 15. GOPS może korzystać ze środków poza budżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz darami pieniężnymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.


§ 16. Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy.


§ 17. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.Rozdział V


Postanowienia końcowe


§ 18. Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy .


§ 19. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.


§ 20. GOPS używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl