OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ NR XXII/05 Z DNIA 22 LUTEGO 2005 R.

PROTOKÓŁ NR XXII/05 Z DNIA 22 LUTEGO 2005 R.PROTOKÓŁ NR XXII/05
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 22 LUTEGO 2005 R.


Otwarcie obrad.
Po wypowiedzeniu przez Przewodnicząca Rady Gminy Pakosław Danutę Rybacką formuły „Otwieram XXII Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00, miejsce obrad - sala narad Urzędu Gminy,
Po powitaniu radnych i gości stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Radny nieobecny usprawiedliwiony:
1.Henryk Kmieć - Sworowo
Radny nieobecny nieusprawidliwiony
1.Zenon Maciejak- Zaorle.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik - Skarbnik Gminy
4.Sołtys wsi: Golejewko,Golejewko,Dębionka,Pomocno,Sowy,Sworowo,Zaorle
5.Honorata Dymiterko - redaktor gazety Życie Rawicza,
6.Stanisław Kośmider - redaktor gazety Poznańskiej.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Miniutą ciszy uczczono pamięć zmarłej Marii Werno byłej radnej kilku kadencji.
Porządek obrad dzisiejszej Sesji przedstawia się następująco:
l .Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy
3.Interpelacje i zapytania radnych
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie .
b) zmian w budżecie gminy na 2005 r
c) sprzedaży nieruchomości położonej w Białymkale
d) nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosław
e)ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli
f) wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakosław
g) ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych
h) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
i) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu
j) przyjęcia sprawozdania z wykonania planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2004 rok,
k) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy.
5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym ,
6.Sprawozdanie przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międyzysesyjnym oraz informacja dot udziału radnych w obradach sesji w 2004 r.
7.Odpowiedzi na interpelacje.
8.Wolne głosy i wnioski,
9.Zakończenie.

Ad.2
Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazał, że protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy został sporządzony i z treścią się zapoznała.
Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” przyjęła protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy Pakosław.
Przewodnicząca rady wyznaczyła radnego Albina Pokłada do obliczania i podawania wyników głosowania do protokołu.

Ad.3
Interpelacja i zapytania.
Nie zgłoszono interpelacji.

Ad.4.
Podjęcie uchwał w sprawie:


  1. zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie.


Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik przekazała, że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Poznaniu w wysokości 1.840.106,00 zł z przeznaczeniem na prefinansowanie działań w ramach priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pakosław, Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki”.
Przypomniała radnym, że w wieloletnim programie inwestycyjnym przyjęto zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pakosław, Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki”, w związku z tym do budżetu gminy po stronie dochodów na realizację tego zadania została wprowadzona kwota w 75 procentach finansowania z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w 10 procentach dotacja od Wojewody.
Zaciągnięta pożyczka w wysokości 1.840,106,00 zł spłacana byłaby w kolejnych dwóch równych ratach w roku 2005 i 2006 w wysokości 920.053,00 zł. Pożyczka ta w skali roku oprocentowana jest w wysokości, 1,05 procent.
Pożyczka ta pozwoli na zapłacenie faktur w ramach realizacji inwestycji ze środków własnych i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, a jak zostaną zapłacone faktury to Bank Gospodarstwa Krajowego będzie automatycznie rozliczał się ze ZPOR-em.
Wysoka Rada do przedłożonego materiału nie niosła uwag.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 13 głosów”za”
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.
Uchwała Nr XXII/129/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


  1. zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik przekazała, że proponuje się zwiększenie dochodu budżetu gminy w wysokości 79.403 zł i tak
- w administracji publicznej o kwotę 8 272,00 zł są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie 2 pracowników interwencyjnych ,
- w dochodach od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 8 591,00 zł
- w dziale różne rozliczenia o kwotę 62 540,00 zł jest to część subwencji oświatowej .
Wydatki budżetu zwiększa się także o kwotę 79.403,00 zł i tak:
w dziale administracja publiczna o kwotę 8 272,00 ( wnagrodzenia dla pracowników interwencyjnych
w dziale różne rozliczenia o kwotę 68 665,00 zł są to rezerwy ogólne
w dziale oświata i wychowanie o kwotę 2 466,00 zł jest to opłata za pobyt dziecka z naszej gminy w prywatnym Przedszkolu Nr 13 w Rawiczu ,
proponuje się w rozdziałach przemieszczenie kwoty 1 200 00 zł na opłaty za usługi internetowe z paragrafu zakup usług pozostałych.
Oprócz tego w postanowieniach uchwały proponuje się wprowadzić zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą pożyczkę po stronie przychodów i dochodów na prefinansowanie projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pakosław, Pomocno,Osiek, Zaorle i Ostrobudki w kwocie 920.053,00 zł
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2005 rok wynosi.
dochody 9.132,086 zł, wydatki 7.979,086 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 1.153.000 zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z pożyczek i kredytu.
Wysoka Rada do przedłożonego materiału nie niosła uwag.
Przewodnicząca Rady przedłożyła projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 13 głosów”za”
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr XXII/130/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


  1. sprzedaży nieruchomości położonej w Białymkale.


Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że budynek mieszkalny i gospodarczy w Białymkale którego Gmina jest właścicielem został opuszczony przez dotychczasowych najemców w związku z tym proponuje się dokonać sprzedaży nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego . Koszty związane z sprzedażą poniosą nowonabywcy.
Wysoka Rada nie wniosła uwag do przedłożonego materiału.
Przewodnicząca Rady przedłożyła projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 13 głosów”za”
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Białaymkale.
Uchwała Nr XXII/131/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymkale stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

d) nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosław

Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się dokonać zakupu i zamianę gruntu o powierzchni nie przekraczającej 20 ha z przeznaczeniem pod projektowany zbiornik małej retencji „Pakosław”.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości poniosłaby Gmina.
Wysoka Rada nie wniosła uwag.
Zastępca Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 13 głosów”za”
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie: nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosław.
Uchwała Nr XXII/132/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie:
nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosław stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

e)ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że zgodnie z Kartą Nauczyciela Rada Gminy ustala co roku regulamin wynagradzania nauczycieli .
Pan Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i zgodnie z Kartą Nauczyciela określa wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród i niektórych innych składników wynagradzania.Stawki które zostały zapisane w projekcie uchwały zostały uzgodnione ze Związkami Zawodowymi jakie działają na terenie naszej gminy.
Projekt uchwały został przedstawiony na Komisjach Stałych Rady Gminy. Komisja Oświaty zaproponowała w regulaminie usunięcie niektórych zapisów szczególnie w dodatku motywacyjnym i nagrodach, co też uczyniono, jednakże stawki pozostały bez zmian.
Wysoka Rada nie wniosła uwag.
Zastępca Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 13 głosów”za”
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie:. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Uchwała Nr XXII/133/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie:
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

f) wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakosław

Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że kolejny artykuł Karty Nauczyciela obliguje Rady Gminy do wprowadzania co rocznie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakosław.Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ustalana jest w procentach od minimalnego wynagrodzenia , które od stycznia br. wynosi 849 zł .]
Projekt tej uchwały został przedłożony na wszystkich Komisjach Stałych Rady Gminy. Komisje zaproponowały różne stawki procentowe dodatku mieszkaniowego.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka przekazała, że Komisja Oświaty zaproponowała :
I propozycja dodatku w wysokości
dla 1 osoby - 1,1 %
dla 2 osób - 1,2 %
dla 3 osób 1,3% %
dla 4 i więcej osób - 1,4%
i druga propozycja
dla 1 osoby - 4,5 %
dla 2 osób - 6,5 %
dla 3 osób - 8,0%
dla 4 i więcej osób - 10%
Przypomniała propozycję Pana Wójta Gminy , która przedstawia się następująco:
dla 1 osoby - 5,5 %
dla 2 osób - 7,5 %
dla 3 osób - 9,0%
dla 4 i więcej osób - 11%
Komisja Rolnictwa oraz Komisja Finansów i Rewizyjna podtrzymała propozycję Pana Wójta Gminy.
Głos zabrał radny Ryszard Samol i zadał pytanie - czy nauczyciel który uczy w Szkole w Pakosławiu a mieszka w Rawiczu i jest to rodzina 4 osobowa to dodatek przysługuje wszystkim członkom rodziny ?
Odpowiedziała Sekretarz Gminy i stwierdziła, że jeśli małżonek jest nauczycielem na terenie gminy Pakosław to się należy dodatek wszystkim członkom rodziny, a jeśli małżonek nie jest nauczycielem to dodatek przysługuje 3 członkom rodziny.
Radny Ryszard Samol stwierdził, że z odpowiedzi wynika, iż jeżeli nauczycielowi który mieszka na terenie Gminy a uczy w szkole w Rawiczu to jemu już nie przysługuje dodatek mieszkaniowy.
Skarbnik Gminy przekazała, że w mieście nauczycielowi nie przysługuje dodatek mieszkaniowy .
Radny Ryszard Samol - zapytał - czy nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy za pracę na wsi czy z powodu ,że zamieszkuje na terenie gminy.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi który pracuje na wsi.
Sekretarz Gminy dodała, że dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli w roku 2004 wynosił ponad 40 tyś zł .
Radny Ryszard Samol stwierdził, że ta kwota wystarczyłaby na zapłatę Grantów o jakie wnioskowali nauczyciele.
Radny Wiesław Krzyżosiak dopowiedział, że właśnie jego propozycja na Komisji Kultury była za obniżeniem o 1 % dodatku mieszkaniowego, gdyż dodatek nauczycielom należy się obligatoryjnie, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym budynku czy swoim mieszkaniu, zdaniem radnego nauczyciele mają przyznanych dużo dodatków a w tym przypadku Radni mają wpływ na budżet przez obniżenie dodatku mieszkaniowego nauczycielom . Te środki finansowe można przyznać nauczycielom którzy są aktywni. Śmieszny był zapis w regulaminie wynagradzania nauczycieli który brzmiał iż nauczycielowi należy się dodatek motywacyjny za wykonywanie swoich obowiązków, a to wynika z umowy o pracę.
Wyczerpano dyskusję, nie zgłoszono innych propozycji, wobec czego
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka poddała pod głosowanie propozycje Wójta Gminy czyli dodatek mieszkaniowy w wysokości dla 1 osoby - 5,5%, dla 2 osób - 7,5%. dla 3 osób 9,0% , dla 4 i więcej osób - 11%.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 10 głosów”za”,2 głosy „przeciw, 1 głos się wstrzymał.
Przewodnicząca Rady stwierdziła ,że biorąc pod uwagę wynik głosowania pozostałe dwie propozycje nie poddano pod głosowanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przedłożyła projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 11 głosów”za”, 2 głosy „przeciw.”
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 13 radnych, 11 głosami „za”, przy 2 głosach „,przeciwnych” podjęła uchwałę w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakosław
Uchwała Nr XXII/134/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakosław stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

g) ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych

Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w której proponuje się ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty w kwocie 650 zł, oraz wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania wynagradzania tych pracowników w kwocie 2,10 zł.
Wysoka Rada nie zgłosiła uwag.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 13 głosów”za”,
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za”, podjęła uchwałę w sprawie: ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych
Uchwała Nr XXII/135/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie
ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

h) ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Sekretarz Gminy p.Maria Kalicińska przekazała, że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w której proponuje się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kwocie 810 zł oraz wartość jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania wynagradzania tych pracowników w kwocie 2,40 zł.
Wysoka Rada nie zgłosiła uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przedłożyła projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 13 głosów”za”,
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za”, podjęła uchwałę w sprawie: ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Uchwała Nr XXII/136/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie
ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

i) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu.
Sekretarz Gmin p.Maria Kalicińska przekazała, że w podjętej uchwale na poprzedniej sesji mieliśmy błąd w zapisie w paragrafie 16, gdzie zapis brzmiał iż podstawą gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy stąd dziś ponownie został wywołany projekt uchwały. Prawidłowy zapis paragrafu 16 brzmi - podstawę gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowy.
Wysoka Rada nie zgłosiła uwag.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 13 głosów”za”,
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za”, podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu.
Uchwała Nr XXII/137/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

j) przyjęcia sprawozdania z wykonania planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2004 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka udzieliła głosu przewodniczącym Komisji Stałych Rady Gminy i tak:
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska radny Franciszek Antkowiak przedłożył sprawozdanie z działalności Komisji za 2004 rok, które zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego radny Józef Chudy przedłożył sprawozdanie z działalności Komisji za 2004 rok, które zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Antoni Sędłak złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego za 2004 rok, które zostały przyjęte bez uwag i stanowią załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przedłożyła projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 13 głosów”za”,
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za”, podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2004 r.
Uchwała Nr XXII/138/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2004 rok stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

k) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka udzieliła głosu Przewodniczącym Komisji Stałych Rady Gminy Pakosław.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska radny Franciszek Antkowiak przedłożył plan pracy komisji na rok bieżący, który przedstawia się następująco:
1.Działalność Gminnego Związku Spółek Wodnych.
2.Eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni ścieków i wodociągów.
3.Działalność związków rolników.
4.Działalnośc grup producenckich na terenie Gminy (Agro-Pakos. Zw.Hodowców Trzody Chlewnej)
5.Rolnictwo w Unii Europejskiej.
6.Sprawozdanie z działalności Komisji w roku bieżącym.
7.Opracowanie planu pracy na 2006 rok.
8.Opiniowanie materiałów sesyjnych.
9.Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Komisji Kultury,Oświaty,Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego radny Józef Chudy przedłożył plan pracy Komisji na rok bieżący który przedstawia się następująco:
1.Opieka zdrowotna.
2.Informacja dotycząca realizacji kalendarza imprez.
3.Sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5.Udział w imprezach kulturalno-sportowych .
6.Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
7.Sprawozdanie z wykonania planu pracy w roku bieżącym.
8.Plan pracy na 2006 rok
9.Opiniowanie materiałów sesyjnych.
10.Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Antoni Sędłak przedłożył plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok bieżący, który przedstawia się następująco:
1.Kontrola realizacji podatków od osób fizycznych i prawnych:
- podatek od nieruchomości,
-podatek rolny i leśny,
-podatek od środków transportowych
2.Kontrola realizacji opłat za wieczyste użytkowanie.
3.Kontrola egzekwowania zaległości podatkowych ich zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
4.Kontrola wykonania budżetu.
5.Kontrola wydatków na inwestycje i remonty.
6.Kontrola sposobu przeprowadzania zamówień publicznych.
7.Przygotowanie wniosku odnośnie absolutorium zgodnie z procedura udzielania absolutorium.
8.Wspólne posiedzenia z Komisja Gospodarki Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego.
9.Opiniowanie materiałów sesyjnych.
10.Sprawozdanie z działalności komisji za 2005 rok,.
11.Przygotowanie projektu planu pracy na 2006 rok.
12.Wolne głosy i wnioski.
Następnie przedłożył plan pracy Komisji Gospodarki Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego, który przedstawia się następująco:
1.Opracowanie budżetu gminy.
2.Realizacja budżetu gminy.
3.Realizacja wszelkich podatków.
4.Opiniowanie materiałów sesyjnych.
5.Sprawozdanie z działalności komisji w roku bieżącym.
6.Wspólne posiedzenia z Komisją Rewizyjną
7.Plan pracy na rok 2006.
8. Wolne głosy i wnioski.
Do przedłożonych planów pracy nie wniesiono uwag.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 13 głosów”za”,
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za”, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy
Uchwała Nr XXII/139/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie na sali obrad obecnych jest 13 radnych.

Ad.5
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy Kazimierz Chudy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 29 grudnia 2004 roku do 22 lutego 2005 roku.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad.6
Sprawozdanie przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie. międzysesyjnym oraz informacja dot. udziału radnych w obradach sesji w 2004 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka złożyła sprawozdanie z działalności za okres od 29 grudnia 2004 roku do 22 lutego 2005 roku oraz przedłożyła informacje dot udziału radnych w obradach sesji za 2004 rok. Informacja została przyjęta bez uwag i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad.7
Odpowiedzi na interpelacje.

Nie zostały zgłoszone interpelacje w pkt.3 porządku obrad.

Ad.8
Wolne głosy i wnioski.
Skarbnik Gminy p.Teresa Miernik poinformowała, że w kasie UG można odebrać PIT-y, natomiast informacje dot. wysokości diet za ubiegły rok można uzyskać w Biurze Rady.Ad.9
Zakończenie.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w zawiązku z wyczerpaniem porządku obrad XXII Sesję Rady Gminy Pakosław uważam za zamkniętą” i o godz. 15,00 zamknęła obrady.

Protokołowała:
K.SzumnaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl