OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ NR XXIII/05 Z DNIA 31 MARCA 2005 R.

PROTOKÓŁ NR XXIII/05 Z DNIA 31 MARCA 2005 R.PROTOKÓŁ NR XXIII/05
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 31 MARCA 2005 R.


Otwarcie obrad.
Po wypowiedzeniu przez Przewodnicząca Rady Gminy Pakosław Danutę Rybacką formuły „Otwieram XXIII Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00, miejsce obrad - sala narad Urzędu Gminy,
Po powitaniu radnych i gości stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Radny nieobecny usprawiedliwiony:
1.Antoni Sędłak - Sowy
2.Zenon Maciejak - Zaorle
Radny nieobecny nieusprawidliwiony
1.Zdzisław Tyczyński - Podborowo
Ponadto w Sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik - Skarbnik Gminy
4.Sołtys wsi: Golejewko,Golejewko,Dębionka,Pomocno,Sowy,Sworowo,Zaorle
5.Honorata Dymiterko - redaktor gazety Życie Rawicza,
6.Grzegorz Spychalski - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Nr V w Pakosławiu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad dzisiejszej Sesji Radni otrzymali wraz zaproszeniem na obrady Sesji Rady Gminy.
Proponuje się zmienić w punkcie 4 kolejność podejmowanych uchwał i tak:
l .Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy
3.Interpelacje i zapytania radnych
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pakosław,
b)przyjęcia planu rozwoju miejscowości Pakosław,
c)przyjęcia planu rozwoju miejscowości Chojno.
d) zmian w budżecie gminy na 2005 r
5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym ,
6.Sprawozdanie przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międyzysesyjnym .
7.Odpowiedzi na interpelacje.
8.Prezentacja samochodu przekazanego Rewirowi Dzielnicowych Nr 5 w Pakosławiu.
9.Wolne głosy i wnioski,
10.Zakończenie.
Projekt porządku obrad poddano pod głosowanie.
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” przyjęła proponowany porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Pakosław.Ad.2
Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy został sporządzony i z treścią się zapoznała.
Protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami „za” przyjęła protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodnicząca rady wyznaczyła radnego Ryszarda Samola do obliczania i podawania wyników głosowania do protokołu.

Ad.3
Interpelacja i zapytania.
Nie zgłoszono interpelacji.

Ad.4.
Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pakosław,

Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Pomoc materialna ma być przyznana w formie stypendium bądź zasiłku i jest to pomoc socjalna , natomiast drugą pomocą ma być pomoc motywacyjna czyli stypendium przyznane za osiągnięte wyniki w nauce. Proponuje się ustalić następująceII grupy dochodowe:
I grupa- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 250 zł
II grupa- dochód miesięczny na członka rodziny powyżej kwoty 250 zł i nieprzekraczający 316 zł.
Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grup dochodowej przy I grupie wynosi 56, 00 zł , przy II grupie 45 zł. Kwota stanowiąca indywidualne uzupełnienie stypendium nie może być wyższa niż 56,00 zł.
Stypendium w pełnej wysokości proponuje się w wysokości 112 zł a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich 108 zł.
Na stypendia szkolne gmina otrzymuje dodatkowo dotacje z Ministerstwa Oświaty. Dla gminy Pakosław jest to kwota 20.200 zł (kwota ta nie jest jeszcze potwierdzona na piśmie).
Mamy złożonych 112 wniosków przez naszych mieszkańców dla około 200 dzieci. Nowelizacja ustawy obliguje Radę Gminy do określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Regulamin winien zwierać sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
Radni projekt uchwały otrzymali i po dyskusji na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy dokonano dwóch poprawek a mianowicie dochód mieszkanców przy II grupie został wyliczony w kwocie 44,80zł, i proponuje się zaokrąglić do kwoty 45,00 zł. Ponadto proponuje się by stypendium nie było wypłacane gotówkowo miesięcznie lecz ma być w formie pomocy rzeczowej np. zakup podręczników lub za udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych.
Z wstępnych obliczeń wynika, że uczeń będzie mógł skorzystać z pomocy materialnej w kwocie 45,00 zł jeden raz na pół roku, a nie miesięcznie ze względu na brak środków finansowych.
Przewodnicząca Rady dodała,że proponuje się uzupełnić skład osobowy Komisji stypendialnej o pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czyli skład komisji stypendialnej będzie 4 osobowy.
Radny Ryszard Samol - zadał pytanie w sprawie zapisu paragrafu 5 regulaminu - czy również nauczyciele złożyli wnioski o stypendia szkolne na zajęcia wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania
Sekretarz Gminy udzieliła odpowiedzi , stwierdzając ,że nowelizacja ustawy o systemie oświaty opublikowana została 1 stycznia br. i wówczas było wiadomo, że obowiązkiem Rady Gminy będzie opracowanie regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy i natychmiast szkoły zostały powiadomione i otrzymały przepisy prawne .Pod koniec stycznia w szkołach odbywały się podsumowania I półrocza i nauczyciele na zebraniach z rodzicami poinformowali o możliwości skorzystania z pomocy materialnej . Wnioski dot pomocy materialnej zostały złożone w sekretariatach szkół oraz w Urządzie Gminy.
Nauczyciele nie złożyli wniosków na dofinansowanie dodatkowych zajęć.
Wnioski dot. stypendium za wyniki w nauce będą składane do dyrektora szkoły i dyrektor przyznaje takie stypendia. Środki na ten cel zostaną wydzielone w budżecie gminy. Odbyła się narada dyrektorów szkół i temat stypendiów za wyniki w nauce został przekazany. Dyrektorzy odpowiedzą jaka by była potrzebna kwota na stypendia za wyniki w nauce i wówczas zostanie dokonana zmiana budżetu gminy.
Wójt Gminy dodał, że przyznanie uczniowi stypendium za wyniki w nauce będą należały do Dyrektora Szkoły.
Radny Antoni Rojda zadał pytanie dot. terminów składania wniosków dot. pomocy materialnej.
Wójt odpowiedział , że do 15 września każdego roku będzie można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej na dany rok szkolny.
Wyjątek stanowił obecny termin składania wniosków, ze względu na publikacje przepisów prawnych.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Ryszard Samol podał wynik głosowania - 12 głosów”za”
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pakosław,
Uchwała Nr XXIII/140/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie:
przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pakosław stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

b)przyjęcia planu rozwoju miejscowości Pakosław,

Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała ,że Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił, że od 1 kwietnia br. do 6 maja br będą przyjmowane wnioski w ramach współfinansowania z UE realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Sołectwo Pakosław i Chojno zgłosiło zainteresowanie tematem. Aby złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego należało przygotować dokument - Plan Rozwoju Miejscowości. przyjęty przez zebranie wiejskie mieszkańców.
Plan Rozwoju Miejscowości zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzacje zasobów służących ujęciu stanu rzeczywistego, ocenę mocnych i słabych stron, opis planowanego przedsięwzięcia, szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia oraz harmonogram planowanego zadania.
Dokument taki został opracowany przez ekspertów zatrudnionych w Centrum Rozwoju Gminy Pępowo dla sołectwa Pakosław i Chojno.
W ramach tego projektu dla miejscowości Pakosław ustalono planowane przedsięwzięcia jak:
1.Kompleks sportowo-rekreacyjny,
2. Świetlica.
Pod planowane przedsięwzięcia został opracowany kosztorys szacunkowy.
Proponuje się dokonać zmiany zapisu kwoty szacunkowej kosztorysu planowanego zadania pod nazwą budowa nowych boisk. prawidłowy zapis to kwota - 420 tyś zł.
Pozostałe kosztorysy pozostają bez zmian i harmonogram planowanych przedsięwzięć pozostaje bez zmian.
Nazwa planu rozwoju dla miejscowości Pakosław brzmi „Pakosław wieś rekreacyjno- sportowa”.
Nazwa planu rozwoju dla miejscowości Chojno brzmi „ Chojno - Ośrodek Kultury Chazackiej”.
Planowane przedsięwzięcia do realizacji dla Chojna to:
1.Utworzenie Ośrodka Kultury Chacazkiej,
2.Zagospodarowanie centrum wsi Chojno.
Opracowano również kosztorys oraz harmonogram planowanych przedsięwzięć.
Wieś Chojno między innymi w starych księgach zapisana jest jako wieś chazacka stąd nazwa planu rozwoju..
Radny Ryszard Samol - proponuje w planie rozwoju wsi Pakosław zmienić planowany termin wykonania zamierzonych prac - budowa nowych boisk zapisany jest rok wykonania w 2006 proponuje by zapis był 2005 - 2006 .
Sekretarz Gminy przypomiała, że w budżecie gmin na rok bieżący są zabezpieczone środki finansowe
w kwocie 65 tyś na zmianę oświetlenia ulicznego i 30 tyś na dokumentację dla Pakosławia i 7.900 dla Chojna.
Wójt Gminy dodał ,że istnieje niebezpieczeństwo, że środki te nie zostaną zaakceptowane i realizowane do wartości 450 tyś zł , ale dostosowane do wartości projektu stąd uznano, że zapisanie zostaną rzeczywiste kwoty które chcemy faktycznie pozyskać. skoro kwota 65 tyś zapisana jest już w budżecie gminy jest to część tego zadania i to w tym momencie należy umniejszyć kosztorys tego zadania , a zakładamy, że wniosek zostanie przyjęty tak jak jest zapisana realizacja tego projektu .W Urzędzie Marszałkowskim nie wiadomo jeszcze w jaki sposób będą realizowane przyznane projekty czy pod faktyczne kwoty z przetargu czy pod kosztorysy.
Zapisane kwoty w budżecie gminy będą realizowane, potrzebujemy na ten rok środki finansowe na projekty techniczne i kosztorysy dlatego należy dokonać zmian w budżecie gminy aby w ramach budżetu gminy zabezpieczyć środki na projekty techniczne i kosztorysy, a w planie na przyszły rok będzie realizacja w ramach przyszłego budżetu .Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany wówczas należy zabezpieczyć w budżecie gminy potrzebną kwotę na zadanie, by poznać regulację 80 % z przyjętego zadania.
Radny Ryszard Samol - poddał wątpliwość zapisanych terminów planowanych przedziewzięć i ponowił prośbę o zmianę daty w realizacji zadania - budowa boisk na lata 2005-2006, gdyż uważa, że jeśli nie będzie takiego zapisu to się prace nie zaczną na boisku w tym roku.
Przewodnicząca Rady zgłoszoną propozycję przyjęła
Radny Antoni Rojda opis planowanego przedsięwzięcia Pakosławia określił jako „koncert życzeń”
450 tyś może być na jedną wieś , a szacunkowy kosztorys planowanych zadań dla wsi Pakosław wynosi około 700 tyś zł.
Wójt odpowiedził, że są to kosztorysy przygotowane pod zgłoszone propozycje dokładne kwoty znane będą jak będzie projekt techniczny. Wniosek który zostanie złożony nie może być większy niż na 450 tyś zł. Miejscowość może zabiegać z różnych źródeł o środki finansowe. Jeśli będą w tych programach pieniądze to można wniosek powtórzyć gdyż jest to program do 2013 roku.
Radny Antoni Rojda obawia się ,że skoro zostanie podjęta uchwała wówczas należy ją realizować.
Radny Wiesław Krzyżosiak - zadał pytanie czy należy to traktować jako plan , który każda miejscowość kiedyś może sobie stworzyć, czy jak Rada przyjmie Plan o których mowa będzie Radę obligować , stwierdził ,że nie będzie już miejsca na dalsze inne inwestycje , czy Plan Rozwoju wejdzie do wieloletniego programu inwestycyjnego. jako plan Pakosławia z którego wybrane zdanie będzie realizowane.
Wójt Gminy odpowiedział, że Plan Odnowy Wsi musi wynikać z dziedzictwa kulturowego , musi być zbieżny z uchwalonym Planem Rozwoju Lokalnego i propozycja musi być zgodna z Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
Plan Odnowy Wsi jest wieloletnim planem zamierzeń sołectwa .
Sołectwa które nie przystapiły do planu rozwoju wsi mogą to uczynić . Sołectwo musi pracować społecznie położenie dachu na świetlicy nie rozwiązuje tematu ta świetlica musi być wykorzystywana ciągle bo jeśli się wymogów nie spełni wówczas należy oddać pieniądze.
Radny Józef Tomczak wyraził niezadowolenie z zgłoszonych planów rozwoju miejscowości Pakosław i Chojno., Rada powinna sobie zdać sprawę ,że zadania zapisane w harmonogramie prac będzie trzeba realizować.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła 10 min przerwę w obradach.
Po przerwie na sali obrad obecnych jest 12 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy przedłożyła planowane terminy wykonania zamierzonych prac dla wsi Pakosław i tak:.
budowa nowych boisk 2005-2006
hipodrom, zagospodarowanie świetlicy 2006-2008
adaptacja i remont budynku świetlicy 2006-2008
uporządkowanie i polepszenie estetyki otoczenia świetlicy 2006-2008
wyposażenie OSP 2008
budowa nowej hali sportowej 2007-2009
park: zagospodarowanie stawu 2006-2008
pozostałe zadania pozostają bez zmian - budowa zbiornika retencyjnego Pakosław, regulacji rzeki Orli, budowa kanalizacji sanitarnych w Pakosławiu jest już rozpoczęta, budowa i remont chodników .
Antoni Rojda - nas nie interesują terminy wykonania prac lecz kwota 450 tysięcy złotych, plus 50 tyś na dokumentację, a co pozostałymi wydatkami na realizację zadanie. Rada Gminy podejmuje uchwałę którą będzie musiała zrealizować i jeśli pieniądze mają być wydane z budżetu gminy to się nie zgadzam na podjęcie tej uchwały tym bardzie ,że podane są kwoty planowanych zadań.
Wójt Gminy - Rada Gminy zatwierdza Plany Odnowy Wsi i nie musi gwarantować środków finansowych jeśli nie będzie miała to ich nie zabezpieczy w budżecie.
Radny Marian Szponik sprawa również jest taka sama w Chojnie i w planie są podane terminy wykonania zadań a jak nie będą zabezpieczone środki finansowe wówczas nie jest ważne ile zapisano zadań do realizacji.
Radny Rojda poinformował, że Chojno występuje tylko o 458 tys zł.
Radny Stanisław Zygmanowski stwierdził, że Chojno ma mniejsze potrzeby od Pakosławia.
Radny Antoni Rojda przekonany jest, że pozostałą kwotę na zapisane zadania dla wsi Pakosław Rada Gminy będzie musiała zagwarantować .
Przewodnicząca Rady przekazała, że Wysoka Rada podejmuje uchwał w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości, wniosek zostanie złożony na kwotę o która się można ubiegać.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Ryszard Samol podał wynik głosowania - 10 głosów”za”, 2 się wstrzymało
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 12 radnych, 10 głosami „za” przy 2 wstrzymujących podjęła uchwałę w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Pakosław
Uchwała Nr XXIII/141/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie:
zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Pakosław stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Skarbnik Gminy -. Teresa Miernik przekazała, że Uchwała Rady Gminy w części dot. budżetu musi być zgodna z WPI w budżecie gminy muszą być zapisane kwoty takie same jak w złożonym wniosku do Urzędu Marszałkowskiego .

c)przyjęcia planu rozwoju miejscowości Chojno.

Zastępca Przewodniczącej Rady radny Henryk Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju wsi Chojno.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Ryszard Samol podał wynik głosowania - 11 głosów”za”, 1 się wstrzymał
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 12 radnych, 11 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Chojno Pakosław
Uchwała Nr XXIII/142/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie:
zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Chojno stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

d)zmian w budżecie gminy na 2005 r

Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik przekazała, że proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 26.538 zł z tego:
-dotacja od wojewody na realizację zadań własnych bieżących gminy - 26 538,00
- dokonano przeniesień w paragrafie 0690 - wpływy z różych opłat w kwocie 300,00 zł dotyczy to opłaty prolongacyjnej.
Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 78 738,00 zł i tak:
- w dziale rolnictwo i łowiectwo na opracowanie dwóch dokumentacji związanych z przedłożonym Planem Rozwoju miejscowości Pakosław i Chojno o kwotę 37 900,00 zł ,
- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesień planów wydatków między zakupami materiałów a usługami pozostałymi o kwotę 800 zł.
- w dziel oświata i wychowanie dokonano przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
- w dziale pomoc społeczna zostały wprowadzone w pozostałej działalności świadczenia społeczne na dożywianie „Pomoc potrzebującym” w kwocie 26.538,00 zł
- w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 300,00 zł ( remont świetlicy w Pakosławiu.
Ponadto szczegółowo przedłożyła załącznik nr 3 do projektu uchwały czyli zestawienie przychodów i rozchodów budżetu oraz załącznik nr 4 - wieloletni program inwestycyjny dla gminy.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2005 rok wynosi
dochody 9.158.624 zł
wydatki 8.057 824 zł.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Ryszard Samol podał wynik głosowania - 11 głosów”za”,1 wstrzymującym
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddała 11 głosów „za”przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała Nr XXIII/143/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2005 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.5
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy Kazimierz Chudy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 22 lutego 2005 roku do 31 marca 2005 roku
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.6
Sprawozdanie przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie. międzysesyjnym oraz informacja dot. udziału radnych w obradach sesji w 2004 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka złożyła sprawozdanie z działalności za okres od 22 lutego 2005 roku do 31 marca 2005 roku. Informacja została przyjęta bez uwag i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.7 i 9

Odpowiedzi na interpelacje.

Nie zostały zgłoszone interpelacje w pkt.3 porządku obrad

Wolne głosy i wnioski

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że:
- do końca kwietnia należy złożyć oświadczenia majątkowe. Oświadczenia będą do odbioru w Biurze Rady Gminy .
- powiatowy Zarząd Dróg pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy kolejowej w Pakosławiu. Oznakowanie zostanie wykonane w okresie odnawiania istniejących przejść dla pieszych do końca miesiąca kwietnia br.
- od 4 kwietnia br do 15 maja w poniedziałek, wtorek i piątek w Urzędzie Gminu w biurze nr 15 udzielana będzie pomoc dla rolników w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie i dopłaty ONW na 2005 rok.Doradztwa i pomocy udziela p. Barbara Krawczyk.
- pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu w sprawie bezpieczeństwa pożarowego - zakazu wypalania.

Sołtys wsi Sworowa - stwierdził, że mapki są niegodne z stanem faktycznym posiadanych łąk Odpowiedziano, że Izby Rolnicze tym się zajmują.


Ad.8

Prezentacja samochodu przekazanego Rewirowi Dzielnicowych Nr v w Pakosławiu.

Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka przypomniała ,że Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą udzielenia dotacji Powiatowi Rawickiemu w ubiegłym roku w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozów. Nowy radiowóz Fiat Dublo jest już w posiadaniu naszego Rewiru. Wyraziła nadzieję ,że nowy samochód pozwoli naszym Policjantom skrócić czas dojazdu do miejsca zdarzeń, przez co wzrośnie efektywność działań policji.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Nr 5 p. Grzegorz Spychalski złożył podziękowanie Radnym za dofinansowanie zakupu radiowozu i wyraził zadowolenie z nowego samochodu.

Ponadto uważa,ze droga Ostrobudki - Konary jest w dobrym stanie, jednakże uważa, że nie powinny po niej jeżdzić samochody powyżej 12 ton, gdyż droga ulegnie zniszczeniu.
Zasygnalizował pojawianie się cyganów na naszym terenie , i prosił o zachowanie bezpieczeństwa , w razie konieczności zdarzenia należy kontaktować się pod numer tel. 997

Ad.10
Zakończenie.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w zawiązku z wyczerpaniem porządku obrad XXIII Sesję Rady Gminy Pakosław uważam za zamkniętą” i o godz. 15,30 zamknęła obrady.


Protokołowała:
K.Szumna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl