OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ NR XXV/05 Z DNIA 27 KWIETNIA 2005 R.

PROTOKÓŁ NR XXV/05 Z DNIA 27 KWIETNIA 2005 R.


PROTOKÓŁ NR XXV/05
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 27 KWIETNIA 2005 R.


Otwarcie obrad.
Po wypowiedzeniu przez Przewodnicząca Rady Gminy Pakosław Danutę Rybacką formuły „Otwieram XXV Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00, miejsce obrad - sala narad Urzędu Gminy,
Po powitaniu radnych i gości stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Radny nieobecny nieusprawidliwiony
1.Ryszard Samol - Pakosław
Ponadto w Sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik - Skarbnik Gminy
4.Sołtys wsi: Golejewko,Golejewko,Dębionka,Pomocno,Sowy,Sworowo,Zaorle
5.Honorata Dymiterko - redaktor gazety Życie Rawicza,
6.Michał Doliński - Prezes Wodociągów Gminnych spółka z o.o Pakosław.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad dzisiejszej Sesji Radni otrzymali wraz zaproszeniem na obrady Sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Kazimierz Chudy proponuje wycofać z porządku obrad projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Pakosławiu, ul. Parkowa.
Projekt uchwały był tematem posiedzeń komisji stałych Rady Gminy, jednakże Wojewódzki Konserwator Zabytków wniósł uwagi do granic działek od starej stodoły przy pałacu.

Porządek obrad:

l .Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy
3.Interpelacje i zapytania radnych
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2004 rok i udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy
b) wprowadzenia opłaty za świadczenia przedszkolne
5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym ,
6.Sprawozdanie przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międyzysesyjnym .
7.Odpowiedzi na interpelacje.
8.Wolne głosy i wnioski,
9.Wizytacja Hydrofornii w Białymkale
10.Zakończenie.
Projekt porządku obrad poddano pod głosowanie.
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” przyjęła proponowany porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Pakosław.Ad.2
Przyjęcie protokołu z obrad XXIII I XXIV Sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że protokół z obrad XXIII I XXIV Sesji Rady Gminy został sporządzony i z treścią się zapoznała.
Protokół z obrad XXIII I XXIV Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła protokół z obrad XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodnicząca rady wyznaczyła radnego Antoniego Sędłaka do obliczania i podawania wyników głosowania do protokołu.

Ad.3
Interpelacja i zapytania.
Nie zgłoszono interpelacji.

Ad.4.
Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy poinformował, że budżet 2004 roku uległ wielokrotnym zmianom tak po stronie dochodów i wydatków.
Zwiększono dochody z początkowego budżetu 7.123.119 zł do 8.707.161 zł na dzień 31 grudnia 2004 roku. Zwiększono również wydatki z 6.908.545 zł do 9.487.951 zł na koniec roku. Zdecydowanie zmniejszono zadłużenie budżetu z 31,94% na koniec 2003 roku do 20,89% na koniec roku sprawozdawczego. Po refundacji pomocy SAPARD w kwocie 439.699 zł na rozbudowę stacji wodociągowej w Białymkale zadłużenie jest jeszcze niższe. Podobnie jak w latach ubiegłych wiele starań wymagało poszukiwania środków z źródeł zewnętrznych na inwestycję i modernizację infrastruktury gminnej. Pozyskane środki finansowe z zewnątrz to :
- dotacje na dokończenie budowy gimnazjum w kwocie 753.000 zł, dodatkowa subwencja na doposażenie Gimnazjum w kwocie 195.000 zł, dotacje z programu aktywizacji obszarów wiejskich na modernizację szkoły w Sowach w kwocie 16,000 zł, dotacja na nawierzchnię asfaltowa drogi gminnej Ostrobudki - Konary w kwocie 144,000 zł, pomoc unijna z programu Sapard na modernizacje i rozbudowę stacji wodociągowej w Białymkale w kwocie 439,000 zł,- umorzenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 670.000 zł.
Problemem w realizacji budżetu jest niesolidność wielu podmiotów i osób w płaceniu podatków, a także wnoszeniu pozostałych opłat. Coraz częściej poza odsetkami karnymi sięga się do zabezpieczeń hipotecznych. Kolejnym problemem budżetu jest obciążenie gmin wypłatą różnych świadczeń bez pełnego zabezpieczenia środków z budżetu Państwa, przykładem zasiłki w opiece społecznej, dożywianie uczniów w szkołach, umniejszona subwencja oświatowa, a ostatnio stypendia socjalne dla uczniów.
W roku ubiegłym zakończono kilka ważnych dla mieszkanców inwestycji gminnych i tak:
- zakończono realizacje budowy gimnazjum gminnego, uruchomiono oddział przedszkolny w Sowach, zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnie ścieków w Chojnie, zmodernizowano i rozbudowano stację uzdatniania wody w Białymkale, pobudowanio połączenie drogowe pomiędzy Ostrobudkami i Konarami, w oświetlenie uliczne wyposażono Góry Zaorlińskie, wspólnie z Energetyką Poznańską zabudowano kabel energetyczny i maszty oświetleniowe w Pakosławiu ul. 22 stycznia oraz wykonano iluminacje świetlną kościoła w Pakosławiu.
Modernizacji i rozbudowie poddano Dom Strażaka w Pakosławiu, w Góreczkach Wielkich i Sowach.
Ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odrestaurowano historyczne płaskorzeźby w sali balowej pakosławskiego pałacu.
Dokonano odbioru technicznego 3 kilometrów uregulowanej rzeko Orli , kontynuowano opracowanie koncepcji i projektu technicznego zbiornika retencyjnego „Pakosław”,Gmina znalazła się wśród głównych znakowanych szlaków rowerowych Wielkopolski - na trasie oznakowanego w roku ubiegłym „ Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego” , zakończonego węzłem rowerowych tras w Pakosławiu . Oznakowany tez został gminny 15 kilometrowy „ Szlak Miodowy”.
Aktywnie promowano gminę biorąc udział w targach, wystawach itp.
Pomyślnie oceniono wniosek o pomoc unijną z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.5000.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnych w Pakosławiu, Ostrobudkach, Pomocnie, Zaorlu i Osieku.
Po tym wprowadzeniu głos zabrał radny Zenon Maciejak z Zaorla który na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok wysoko ocenił działania Wójta , za zdobycie środków finansowych z zewnątrz, jednakże wskazał na negatywne strony działania . Za takie uważa zasądzenie Gminy przez firmę „Wojtaszek „ z Rawicza za płatności za materiał który wcześniej zapłaciliśmy firmie „Mega”. Ponadto strony południowe gminy są bardziej „inwestowane” niż pozostałe miejscowości.
Wójt Gminy odpowiedział, że sprawę do sądu wniosła firma egzekwująca długi „Megi” - Gmina zapłaciła za towar, ale „Mega” nie przekazała tych pieniędzy firmie, w której zaopatrywała się w materiał potrzebny do budowy gimnazjum.
Natomiast co do inwestowania wiosek to nie ma przeszkód, by każde sołectwo wzięło udział w programie „ Odnowa wsi” i zgłosiło swoje potrzeby.
Radny Wiesław Krzyżosiak z Pomocna wyraził swoje obawy, czy jest sens ubiegać się o datacje w „Odnowie wsi” na lata 2007-2013. Jeśli budżet unijny nie jest jeszcze uchwalony na te lata, to może nie ma w ogóle sensu przygotowania takich planów. Dodał, że w 2007 roku maja być przyjęte do Unii kolejne państwa i to tam pójdzie większość środków i wówczas okaże się, że nasze pieniądze wydane na przygotowanie planów pójdą w błoto.
Wójt Gminy odpowiedział, że Unia Polsce uchwaliła budżet.
Po tej dyskusji Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka przekazała, że Komisja Rewizyjna po wnikliwej analizie budżetu wyraziła opinię o wykonaniu budżetu i wystąpiła do Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Antoni Sędłak przedłożył treść wniosku i uzasadnienie o wykonaniu budżetu gminy za 2004 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej znak 0148/1/05 z dnia 11.04.05 wraz z opinią i uzasadnieniem o wykonaniu budżetu gminy Pakosław za 2004 rok stanowi załącznik r 2 do protokołu.
Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik przedłożyła uchwałę składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2004 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wydał opinie pozytywna z uwagami.
Uchwała Nr SO-14/5/S/ 2005/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2005 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przedłożyła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosław w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy na 2004 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraził opinie, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosław w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosław z wykonania budżetu gminy za 2004 rok został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa z wskazaną uwagą.
Uchwała Nr SO-9/11/A/2005/LN Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosław w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pakosław z wykonania budżetu gminy za 2004 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Antoni Sędłak podał wynik głosowania - 14 głosów”za”
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała Nr XXV/144/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie:
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy złożyła gratulacje Wójtowi Gminy, po czym Wójt Gminy Kazimierz Chudy podziękował za wsparcie .

  1. wprowadzenia opłaty za świadczenia przedszkolne.


Sekretarz Gminy przekazała, że proponuje się wprowadzić nowe opłaty za przedszkola. Miesięcznie koszt pobytu dziecka w placówce wzrośnie średnio o 5 zł. Zwolnieni będą rodzice 6 latków , których dzieci przebywać będą w zerówce do 5 godzin dziennie. Poprzednia uchwała w tej sprawie była podejmowana w 1998 roku. Na komisji oświaty była propozycja by dokonać dodatkowego zapisu dotyczącego wniesienia innej kwoty opłaty dla przedszkola w Sowach. Prośbę tę motywowano innym standardem placówki. Jednak po rozmowie z dyrektor przedszkola postanowiono nie dokonywać zmiany projektu uchwały , gdyż przedszkole w Sowach czynne jest 5 godzin i nie ma tam innych opłat.
Proponuje się wprowadzić opłaty miesięczne za świadczenia nie objęte podstawowymi programami wychowania przedszkolnego w wysokości:
a) 40 zł za 8,5 godz pobyt dziecka 3-4-5 letniego w placówce
b) 30 zł za 5 godz pobyt dziecka 3-4-5 letniego w placówce
c) 20 zł za pobyt dziecka 6 letniego w placówce przebywającego powyżej 5 godzin
Opłaty ustalone w ust.1 nie obejmują kosztów wyżywienia.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Radny Antoni Sędłak podał wynik głosowania - 14 głosów”za”
Przewodnicząca Rady ogłosiła wynik głosowania. Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie: wprowadzenia opłaty za świadczenia przedszkolne.
Uchwała Nr XXV/145/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie:
wprowadzenia opłaty za świadczenia przedszkolne stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.5
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Kazimierz Chudy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 31 marca 2005 roku do 27 kwietnia br.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.6
Sprawozdanie przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz informacja dot. udziału radnych w obradach sesji w 2004 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka złożyła sprawozdanie z działalności za okres od 31 marca 2005 roku do 27 kwietnia 2005 rok Informacja została przyjęta bez uwag i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.7

Odpowiedzi na interpelacje.

Nie zostały zgłoszone interpelacje w pkt.3 porządku obrad

Ad.8
Wolne głosy i wnioski

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na XIII Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowiska Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej, która odbędzie się w dniach 21 i 22 maja 2005 roku,
Ponadto przypomniała ,że 30 kwietnia upływa termin składania oświadczeń majątkowych,
Radny Antoni Sędłak zaprosił na festyn sportowy w dniu 1 maja br, na strzelnicy w Pakosławiu,
Radny Antoni Wojtyś zwrócił na dziury na drogach . Ponadto do 15 maja należy zgłaszać udział w wycieczce do
Przewodnicząca udzieliła odpowiedzi, i stwierdziła, że na następną sesję zostanie zaproszony Kierownik Zarządu Dróg i wówczas zostanie omówiony temat stanu dróg.

Radny Zenon Maciejak - jakie obowiązują zasady w zakresie znakowania trzody chlewnej ?

Wójt Gminy proponuje , że 28 kwietnia odbędzie się sesja powiatowa i uwaga w sprawie określenia znakowania zwierząt zostanie przekazana na sesji powiatowej.


Ad.9,10
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w zawiązku z wyczerpaniem porządku obrad XXV Sesję Rady Gminy Pakosław uważam za zamkniętą”.
Radni udali się do Białegokału celem lustracji hydrofornii w Białymkale.


Protokołowała:
K.Szumna

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl