OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/102/2004 z dnia 26 lipca 2004 r w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XVII/102/2004 z dnia 26 lipca 2004 r w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Numer uchwały: 2003/9/44
Numer sesji: 9
Rok: 2003

Zmiany budżetu 2003
Uchwała Nr IX/44/2003
Rady Gminy w Pakosławiu
z dnia 11 września 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 109, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami) , Rada Gminy w Pakosławiu uchwala co następuje:


W uchwale Nr III/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2003 rok ustalone w § 1 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku nr 1 do uchwały o kwotę 44.786 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2003 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku nr 2 do uchwały o kwotę 44.786 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2003 rok wynosi:

Dochody 6.032.468 zł
Wydatki 6.070.433 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pakosławiu.


Zmiana budżetu Gminy na 2003 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Dochody w Pakosławiu Nr IX/44/2003
z dnia 11 września 2003r
Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:29-08-03 dzień:11-09-03
Ogółem Ogółem Ogółem
756 Dochody od osób prawnych, od 1677802,00 1702802,00 25000,00
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
75621 osobowości prawnej 344998,00 369998,00 25000,00
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
001 Podatek dochodowy od osób 343398,00 368398,00 25000,00
fizycznych
758 Różne rozliczenia 3513992,00 3523778,00 9786,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 2611396,00 2621182,00 9786,00
dla jednostek samorządu
terytorialnego
292 Subwencje ogólne z budżetu 2611396,00 2621182,00 9786,00
państwa
801 Oświata i wychowanie 13408,00 23408,00 10000,00
80110 Gimnazja 0,00 10000,00 10000,00
629 Środki na dofinansowanie własnych 0,00 10000,00 10000,00
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Razem 5987682,00 6032468,00 44786,00
Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Zmiana budżetu Gminy na 2003 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Pakosławiu Nr IX/44/2003
z dnia 11 września2003r.
Wydatki

Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:29-08-03 dzień:11-09-03
Ogółem Ogółem Ogółem
750 Administracja publiczna 900706,00 900706,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na 707928,00 707428,00 -500,00
prawach powiatu)
4010 Wynagrodzenia osobowe 439445,00 431445,00 -8000,00
pracowników
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39708,00 47208,00 7500,00
75095 Pozostała działalność 124288,00 124788,00 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 35812,00 36312,00 500,00
pracowników
754 Bezpieczeństwo publiczne i 44700,00 69700,00 25000,00
ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 44500,00 69500,00 25000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 25000,00 25000,00
budżetowych
801 Oświata i wychowanie 2839083,00 2858869,00 19786,00
80101 Szkoły podstawowe 1604336,00 1614122,00 9786,00
4270 Zakup usług remontowych 20100,00 29886,00 9786,00
80110 Gimnazja 1049583,00 1059583,00 10000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 338043,00 348043,00 10000,00
budżetowych
900 Gospodarka komunalna i ochrona 403975,00 404948,00 973,00
środowiska
90095 Pozostała działalność 209641,00 210614,00 973,00
4300 Zakup usług pozostałych 5351,00 6324,00 973,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa 240530,00 239557,00 -973,00
narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 99354,00 98381,00 -973,00
kluby
4300 Zakup usług pozostałych 6036,00 5063,00 -973,00
Razem 6025647,00 6070433,00 44786,00
Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl


Zarządzenie Nr 37/2003
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 18 września 2003r.w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.Na podstawie art. 124, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 oraz § 7 Uchwały Rady Gminy Nr III/18/2002 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok, Zarządzam co następuje:


W uchwale Nr III/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2003 rok ustalone w § 1 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku nr 1 do uchwały o kwotę 23.592zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


  1. Kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie 13.600zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały§ 2.


  1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2003 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku nr 2 do uchwały o kwotę 23.592zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


  1. Kwota wydatków o której mowa w ust. 1 obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie 13.600zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3.


Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 12.000zł
Rezerwa ogólna na zadania oświatowe 42.409zł.

2


§ 4.


Po wprowadzonych zmianach plan budzetu na 2003 rok wynosi:


Dochody 6.056.060zł
Wydatki 6.094.025zł

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pakosławiu.

Zmiana budżetu Gminy na 2003 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Dochody Pakosław Nr 37/2003
z dnia 18 września 2003 roku

Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:11-09-03 dzień:18-09-03
Ogółem Ogółem Ogółem
853 Opieka społeczna 445197,00 468789,00 23592,00
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 313300,00 326900,00 13600,00
na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 313300,00 326900,00 13600,00
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
85395 Pozostała działalność 23397,00 33389,00 9992,00
ustawami
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21057,00 31049,00 9992,00
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
Razem 6032468,00 6056060,00 23592,00
Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.plZmiana budżetu Gminy na 2003 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Pakosław Nr 37/2003 z dnia 18
Wydatki września 2003 roku

Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:11-09-03 dzień:18-09-03
Ogółem Ogółem Ogółem
750 Administracja publiczna 900706,00 900706,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na 707428,00 707428,00 0,00
prawach powiatu)
4280 Zakup usług zdrowotnych 650,00 1650,00 1000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 17000,00 16000,00 -1000,00
758 Różne rozliczenia 57409,00 54409,00 -3000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 57409,00 54409,00 -3000,00
4810 Rezerwy 57409,00 54409,00 -3000,00
801 Oświata i wychowanie 2858869,00 2858869,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 1614122,00 1614122,00 0,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe 98518,00 90603,00 -7915,00
niezaliczone do wynagrodzeń
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52226,00 58226,00 6000,00
4270 Zakup usług remontowych 29886,00 31801,00 1915,00
853 Opieka społeczna 599989,00 623581,00 23592,00
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 364700,00 378300,00 13600,00
na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne
3110 Świadczenia społeczne 355700,00 369300,00 13600,00
85395 Pozostała działalność 31697,00 41689,00 9992,00
3110 Świadczenia społeczne 30827,00 40819,00 9992,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 562993,00 562993,00 0,00
85404 Przedszkola 523980,00 523980,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11855,00 13855,00 2000,00
4270 Zakup usług remontowych 4700,00 2700,00 -2000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa 239557,00 242557,00 3000,00
narodowego
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8660,00 8660,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5160,00 3560,00 -1600,00
4300 Zakup usług pozostałych 3500,00 5100,00 1600,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 98381,00 101381,00 3000,00
kluby
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17645,00 20645,00 3000,00
926 Kultura fizyczna i sport 20980,00 20980,00 0,00
92695 Pozostała działalność 20980,00 20980,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 6700,00 6500,00 -200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 100,00 100,00
Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:11-09-03 dzień:18-09-03
Ogółem Ogółem Ogółem
Razem 6070433,00 6094025,00 23592,00
Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Wójta Gminy Pakosław Nr 37/2003

z dnia 18.09. 2003 roku


DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESUADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
Dział

§

Nazwa

Dochody

Wydatki

Plan po

Plan po

Rozdzzmniejszenie -

zmniejszenie -

zmianach

zmianach
zwiększenie +

zwiększenie +

Dochody

Wydatki

750


Administracja publiczna

0

0

34 200

34 200

75011


Urzędy Wojewódzkie

0

0

34 200

34 200


201

Dot cel otrzym z budż państw

0


34 200
na real zad bież z zakr adm rząd


oraz innych zad zlec gm ustaw

4010

Wynagrodzenia osob pracow

0

0

0

25 584


4040

Dodatkowe wynagr roczne

0

0

0

2 091


4110

Składki na ubez społeczne

0

0

0

4 948


4120

Składki na Fund Pracy

0

0

0

678


4210

Zakup materiałów i wyposaże

0

0

0

242


4440

Odp na zakł fund świad socjal

0

0

0

657
751


Urzę nacz org władzy kontr

0

0

12 910

12 910i och praw oraz sądownic
75101


Urzę nacz org władzy kontr

0

0

864

864i ochrony prawa


201

Dot cel otrzym z budż państw

0

0

864

0na real zad bież z zakr adm rzą


oraz innych zad zlec gm ustaw

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

0


864

75110


Ref ogólnokraj i referenda

0

0

12 046

12 046


201

Dot cel otrzym z budż państw

0


12 046

0na real zad bież z zakr adm rzą


oraz innych zad zlec gm ustaw

3030

Różne wyd na rzecz os fiz

0

0


8 554


4110

Składki na ubez społecz

0

0


194


4120

Składki na Fundusz Pracy

0

0


30


4210

Zakup mater i wyposażen

0

0


1 773


4300

Zakup usług pozostałych

0

0


1 329


4410

Podróże służbow kraj

0

0


166
754


Bez publ i ochr przeciwpoż

0

0

200

200

75414


Obrona cywilna

0

0

200

200


201

Dot cel otrzym z budż państw

0


200

0na real zad bież z zakr adm rzą


oraz innych zad zlec gm ustaw

4210

Zakup materiałów i wyposażen

0

0

0

100


4300

Zakup usług pozostałych

0

0

0

100801


Oświata i wychowanie

0

0

2 559

2 559

80101


Szkoły podstaowe

0

0

2 559

2 559


201

Dot cel otrzym z budż państw

0

0

2 559
na real zad bież z zakr adm rzą


oraz innych zad zlec gm ustaw

3240

Styp oraz inne form pom dla ucz

0

0

0

2 559
853


Opieka społeczna

13 600

13 600

426 840

426 840

85313


Skł na ubez zdr opł za osob

0

0

16 400

16 400pob niekt świad z pom społ

201

Dot cel otrzym z budż państw

0


16 400

0na real zad bież z zakr adm rząd


oraz innych zad zlec gm ustaw

4130

Składki na ubezp zdrowotne

0


16 400

85314


Zasiłki i pomoc w naturze

0

0

326 900

326 900oraz skład na ubez społecz

201

Dot cel otrzym z budż państw

13 600

0

326 900

0na real zad bież z zakr adm rząd


oraz innych zad zlec gm ustaw

3110

Świadczenia społeczne

0

13 600


317 900


4110

Składki na ubezp społeczne

0

0


9 000

85316


Zasił rodz pielęg i wychowaw

0

0

15 500

15 500


201

Dot cel otrzym z budż państw

0


15 500
na real zad bież z zakr adm rząd


oraz innych zad zlec gm ustaw

3110

Świadczenia społeczne


0

0

15 500

85319


Ośrodki pomocy społecznej

0

0

65 700

65 700


201

Dot cel otrzym z budż państw

0

0

65 700

0na real zad bież z zakr adm rząd


oraz innych zad zlec gm ustaw

3020

Nagr i wyd nie zalicz do wynagr

0


0

40


4010

Wynagrodzenia osob pracow

0


0

42 137


4040

Dodatkowe wynagr roczne

0


0

3 336


4110

Składki na ubez społeczne

0


0

8 131


4120

Składki na Fund Pracy

0


0

1 114


4210

Zakup materiałów i wyposaże

0


0

3 600


4280

Zakup usług zdrowotnych

0


0

200


4300

Zakup usług pozostałych

0


0

3 955


4410

Podróże służbowe krajowe

0


0

2 000


4430

Różne opłaty i składki

0


0

175


4440

Odpisy na zakł fun świad socjal

0


0

1 012

85395


Pozostała działalność

0

0

2 340

2 340


201

Dot cel otrzym z budż państw

0

0

2 340

0na real zad bież z zakr adm rząd


oraz innych zad zlec gm ustaw

3110

Świadczenia społeczne

0

0

0

2 340


900


Gospod kom i ochr środow

0

0

54 000

54 000

90015


Oświetl ulic, placów i dróg

0

0

54 000

54 000


201

Dot cel otrzym z budż państw

0

0

54 000

0na real zad bież z zakr adm rząd


oraz innych zad zlec gm ustaw

4260

Zakup energii

0

0

0

37 200


4300

Zakup usług pozostałych

0

0

0

16 800RAZEM

13 600

13 600

530 709

530 709
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl