OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/66/2004 z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Uchwała Nr XIII/66/2004 z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Numer uchwały: 66
Numer sesji: 13
Rok: 2004

Uchwała Nr XIII/66/2004

Rady Gminy Pakosław

z dnia 4 lutego 2004 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 48 ust.1 pkt  2, art.109, art.116 ust. 1 i 4, art.124 ust. 1, 2, 3 i 4, art.128 ust. 2 pkt 1, art.134    ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.123.119zł

           zgodnie  z załącznikiem nr 1 do uchwały.

       2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

            1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

                z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie

                229.390zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

            2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

                w kwocie 54.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.908.545zł

            zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

       2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

            1) wydatki bieżące kwotę 5.461.912zł w tym:

            a) wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.223.316zł,

            b) obsługę długu kwotę 63.700zł,

            c) dotacje podmiotowe z budżetu:

            - dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie

               15.000zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

            - dla instytucji kultury w wysokości 97.945zł zgodnie z załącznikiem nr 3

               do uchwały,

            - dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora

               finansów publicznych kwocie 9.700zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

            2) wydatki majątkowe kwotę 1.446.633zł zgodnie z załącznikiem nr 11

               do uchwały.

       3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

            1)  wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

              gminie ustawami w kwocie 229.390zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

            2)  wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

              i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5

             do uchwały.

 

§ 3. W budżecie tworzy się:

        1) Rezerwę ogólną w kwocie 17.000zł

        2) Rezerwę celową na zadania oświatowe 13.215zł

 

 

 

2

 

§ 4. 1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 329.426zł – pożyczka z Narodowego

           Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę stacji

           wodociągowej o II stopień pompowania.

           Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem  

           jej w planach budżetowych opracowywanych na lata obejmujące spłatę.

       2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 544.000zł w tym:

            1) spłata kredytów 324.000zł

            2) spłata pożyczek 220.000zł

       3. Różnica miedzy dochodami, a wydatkami budżetu wynosi 214.574zł i stanowi

           nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

       4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

 

§ 5.    Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

           i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 6.     Upoważnia się Wójta gminy do:

       1. zaciągania kredytu krótkoterminowego oraz spłaty zobowiązań z tego tytułu łącznie

            do wysokości 100.000zł w ciągu roku budżetowego,

       2.  dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów między rozdziałami

            i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,

       3.  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

            niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

       4.  samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 50.000zł.

       5. zaciągania długu  do wysokości planowanych przychodów w budżecie oraz do

           spłaty z tego tytułu zobowiązań do wysokości  określonej w rozchodach budżetu.

 

§ 7.    Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy zgodnie z załącznikiem nr 7

          do uchwały.

 

§ 8.    Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

          gminie w zakresie administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami

          na 2004 rok w kwocie 11.000zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

 

§ 9.    Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem

          nr 9 do uchwały.

 

§ 10.  Ustala się wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Pakosław zgodnie

          z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 11.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 12.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

          Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                        Danuta Rybacka

Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: T.Miernik
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl