OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Numer uchwały: 2004/14/74
Numer sesji: 14
Rok: 2004Uchwała Nr XIV/74/2004
Rady Gminy Pakosław
z dnia 31 marca 2004 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami), Rada Gminy w Pakosławiu uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XIII/66/2004 z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2004 rok ustalone w § 1 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok oraz w załączniku Nr 1 do uchwały o kwotę 72.964zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 26.963zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.
3. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 4.035zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2004 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok oraz w załączniku Nr 2 do uchwały o kwotę 72.964zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 4.035zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2004 rok wynosi:
Dochody 7.196.083
Wydatki 6.981.509

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Pakosławiu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl