OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Numer uchwały: 2004/17/102
Numer sesji: 17
Rok: 2004

Uchwała Nr XVII/102 /2004
Rady Gminy Pakosław
z dnia 26 lipca 2004 r..

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 109, art.116 ust. 1
art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku
Nr 15, poz. 148 ze zmianami), Rada Gminy w Pakosławiu uchwala co następuje:W uchwale Nr XIII/66/2004 z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 8.500zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wieloletni Program inwestycyjny dla Gminy Pakosław otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna 34.640zł
2) Rezerwa na zadania oświatowe 11.705zł

§ 5. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2004 rok wynosi:

Dochody 8.015.289 zł
Wydatki 8.016.505 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Pakosławiu.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl