OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/105/2004 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała nrXVIII/105/2004 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Numer uchwały: 2004/XVIII/105
Numer sesji: XVIII
Rok: 2004
Uchwała Nr XVIII/105 /2004
Rady Gminy Pakosław
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 109, art.116 ust. 1 art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami), Rada Gminy w Pakosławiu uchwala co następuje:

W uchwale Nr XIII/66/2004 z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:


§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2004 rok ustalone w § 1 uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok oraz w załączniku nr 1 do uchwały, o kwotę
422.198zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2004 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok oraz w załączniku nr 2 do uchwały, o kwotę
2.346zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 5 do niniejszej
uchwały.

§ 3. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 969.790 w tym:
1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Białymkale” 315.000zł
2) Pożyczka pomostowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody
w Białymkale” 439.000zł
3) wolne środki 215.790zł
2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 544.000zł w tym:
1) Spłata kredytu 324.000zł
2) Spłata pożyczki 220.000zł
3. Różnica miedzy dochodami a wydatkami budżetu wynosi 425.790 i stanowi
deficyt budżetu, który zostanie pokryty z pożyczek.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna 6.800zł
2) Rezerwa na zadania oświatowe 11.705zł
§ 5. Wieloletni Program inwestycyjny dla Gminy Pakosław otrzymuje brzmienie jak
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2004 rok wynosi:

Dochody 7.597.950
Wydatki 8.023.740

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Pakosławiu.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl