OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwałYy Nr XXII/133/2005

Projekt uchwałYy Nr XXII/133/2005
UCHWAŁA NR XXII/133/2005
RADY GMINY PAKOSŁAW
z dnia 22 lutego 2005 r.w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn.zm)
Rada Gminy Pakoslaw uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na 2005 rok:

Regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród
i niektórych innych składników wynagrodzenia w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2 Traci moc uchwała Nr XXXIII/186/2002 Rady Gminy Pakosław z dnia 10 października
2002 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
oraz uchwała Nr XVI/97/2000 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 11.09.2000 r. w
sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego - w części dotyczącej regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia.


§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od dnia 01.01.2005
roku.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl