OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Budżet 2005

Budżet 2005


Uchwała Nr XXI/125/2004
Rady Gminy Pakosław
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art.109, art.116 ust. 1 i 4, art.124 ust. 1, 2, 3 i 4, art.128 ust. 2 pkt 1, art.134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.052.683zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie
666.664zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 57.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 7.899 683zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 6.285.946zł w tym:
a) wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.614.663zł,
b) obsługę długu kwotę 42.000zł,
c) dotacje:
- celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w ogólnej kwocie 17.874zł,
- podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 114.537zł zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych kwocie 10.000zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
2) wydatki majątkowe kwotę 1.613.737zł zgodnie z załącznikiem nr 10
do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
gminie ustawami w kwocie 666.664zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5
do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się:
1) Rezerwę ogólną w kwocie 49.955zł
2) Rezerwę celową na zadania oświatowe 5.855zł2

§ 4. 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 1.153.000zł w tym:
1) spłata kredytów 624.000zł
2) spłata pożyczek 529.000Zł
2. Różnica miedzy dochodami, a wydatkami budżetu wynosi 1.153.000zł i stanowi
nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Upoważnia się Wójta gminy do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów między rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 50.000zł.,

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy zgodnie z załącznikiem nr 7
do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
gminie w zakresie administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami
na 2005 rok w kwocie 11.000zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Pakosław zgodnie
z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: T.Miernik
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2004-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-25
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl