OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Budżet 2006

Budżet 2006


Uchwała Nr XXXI/178/2005
Rady Gminy Pakosław
z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art.109, art. 110 ust.1 i 2, art.112, art.116 ust. 1, 3, i 4, art.124, art.128 ust. 2 pkt 1, art.134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 8.462.144zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie
1.022.436zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 57.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.365.392zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 6.988.988zł w tym:
a) wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.917.705zł,
b) obsługę długu kwotę 56.000zł,
c) dotacje:
- celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w ogólnej kwocie 26.050zł,
- podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 120.590zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w kwocie 10.000zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
2) wydatki majątkowe kwotę 2.376.404zł zgodnie z załącznikiem nr 10
do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
gminie ustawami w kwocie 1.022.436zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5
do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się:
1) Rezerwę ogólną w kwocie 6.152zł
2) Rezerwę celową na zadania oświatowe 6.415zł2

§ 4. 1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 1.997.049zł w tym:
1) pożyczka na prefinansowanie ze środków funduszy strukturalnych projektu pod
nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pakosław, Pomocno,
Osiek, Zaorle i Ostrobudki” w ramach Zintegrowanego Projektu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 : 716.101zł,
2) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1.280.948zł
2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 1.093.801zł w tym:
1) spłata kredytu: 287.700zł,
2) spłata pożyczki: 90.000zł.
3) spłata pożyczki na prefinansowanie ze środków funduszy strukturalnych projektu
pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pakosław,
Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki”w ramach Zintegrowanego Projektu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006: 716.101zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 903.248zł i stanowi
niedobór budżetu, który zostanie pokryty z pożyczek i kredytów.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) Zaciągania kredytu krótkoterminowego oraz spłaty zobowiązań z tego tytułu łącznie
do wysokości 100.000zł w ciągu roku budżetowego,
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów między rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 50.000zł.
5) zaciągania długu do wysokości planowanych przychodów w budżecie oraz do
spłaty z tego tytułu zobowiązań do wysokości określonej w rozchodach budżetu.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy zgodnie z załącznikiem nr 7
do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
gminie w zakresie administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami
na 2006 rok w kwocie 11.000zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Pakosław zgodnie
z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: T.Miernik
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2005-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-25
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl