OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Budżet 2007

Budżet 2007


Uchwała Nr IV/23/07
Rady Gminy Pakosław
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 10.173.505 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.


Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:


dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.932.408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 10.070.347zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.


Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1.


wydatki bieżące w wysokości 8.701.357 zł, w tym na:

1.


wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.128.867 zł,
2.

dotacje 173.238 zł,


w tym:

*


podmiotowe dla instytucji kultury 129.414 zł,
*

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań


zleconych do realizacji stowarzyszeniom 33.624 zł

*


dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10.200 zł,


c) wydatki na obsługę długu 102.256 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.368.990zł,
z tego:
a) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 80.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5,
b) wydatki wieloletniego programami inwestycyjnego w kwocie 1.288.990zł zgodnie
z załącznikiem nr 4.

3.


Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1.


wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.932.408 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2.

wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 30.883zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.500zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.500zł oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.000 zł.
§ 4. 1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 1.058.000zł w tym:
1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 880.000zł
2) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 178.000zł
2. Spłata kredytów i pożyczek następować będzie z dochodów własnych gminy z
uwzględnieniem ich w planach budżetowych opracowywanych na lata obejmujące
spłatę.
3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 1.161.158zł w tym:
1) spłata pożyczki 90.000zł
2) wykup obligacji 220.000zł
3) spłata pożyczki na prefinansowanie ze środków funduszy strukturalnych projektu
pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pakosław,
Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki”w ramach Zintegrowanego Projektu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 233.993zł
4) spłata pożyczki na prefinansowanie ze środków funduszy strukturalnych projektu
pod nazwą „Chojno Ośrodek Kultury Chazackiej” 227.467zł
5) spłata pożyczki na prefinansowanie ze środków funduszy strukturalnych projektu
pod nazwą „Pakosław wieś rekreacyjno - sportowa” 389.698zł
4. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 103.158zł i stanowi
nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów,
pożyczek i wykup obligacji.
5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.
§ 5. Tworzy się rezerwy:

1.


ogólną w wysokości 23.500 zł;
2.

celową na zadania oświatowe w wysokości 31.600 zł§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.


przychody 8.000 zł;
2.

wydatki 20.140 zł


zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 1.361.158 zł,
z tego na:

1.


pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000 zł;
2.

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.161.158 zł.


§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1.


na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 4;
2.

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1.


zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł;
2.

dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji,
3.

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.§ 10. Ustala się kwotę 200.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 11. Ustala się kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym w wysokości
do 20.000zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady

Mirosław Biechowiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: T.Miernik
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-25
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl