OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 0151/42/07 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie : opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2008 przez podległe Gminie jednostki organizacyjne i referaty.

Zarządzenie Nr 0151/42/07 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie : opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2008 przez podległe Gminie jednostki organizacyjne i referaty.

Numer dokumentu: 42
Rok: 2007

Zarządzenie Nr 0151/42/07
Wójta Gminy Pakosławiu
z dnia 1 października 2007 r.w sprawie : opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2008 przez
podległe Gminie jednostki organizacyjne i referaty.Na podstawie art. 1 uchwały Nr XXXVIII/215/2006 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 27 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W celu opracowania projektu budżetu na 2008 rok jednostki organizacyjne
zobowiązane są przedłożyć Wójtowi Gminy Pakosław materiały planistyczne na drukach 1,2,3,4 stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

2. Szczegółowość danych zawartych w tabelach powinna obejmować dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, którą określono w załącznikach 1,2,3,4, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 107 poz. 726).
3. Do tabeli należy dołączyć objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków oraz kalkulację kosztów utrzymania zarządzanych obiektów i świadczonych usług.

§ 2. Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2008 należy uwzględnić następujące wskaźniki:
1. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto – 4,30%,
2. Wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5%, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 i § 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Z 1997 roku nr 160, poz. 1080),
3. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej ( podstawa do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.250zł
4. Fundusz nagród – 3 % planowanego funduszu płac,
5. Średnioroczny wskaźnik wydatków bieżących – wzrost o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,30% .
6. Wysokość składki na Fundusz Pracy 2,45%.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych, referatów przedkładają Wójtowi Gminy opracowane materiały planistyczne do dnia 25 października 2007 roku

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Dział Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 05151/42/07
Wójta Gminy Pakosław
Rozdział z dnia 01 października 2007
DOCHODY
Przewidywane Plan Wskaźnik
Dział Rozdział Nazwa paragrafu wykonanie za na 2008 rok wzrostu
2007 rok 05:06
1 2 3 4 5 6
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochody od osób pranych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0350 Podatek od działa gosp osób fiz opłacane w for karty podatkowej karty podatkowej
0360 Podatek od spadków i darowizn
0370 Podatek od posiadania psów
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0430 Wpływy z opłaty targowej
0440 Wpływy z opłaty miejscowej
0450 Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe
0470 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste
0480 Wpływy za sprzedaż alkoholu
0490 Wpływy z innych opłat pob przez jst
0500 Podatek od czynności cywilno-praw
0690 Wpływy z różnych opłat
0750 Dochody najmu i dzierżawy skł maj
0770 Wpł z opłatn nabycia prawa włsności oraz prawa użyt wieczyst
0830 Wpływy z usług
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów
0870 Wpł ze sprzed skłąd majątkowych
0910 Odsetki od niet plac podat i opłat
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
2010 Dotacje celowe na zadania zlec
2020 Dotacje na zadania na podst poroz
2030 Dotacje na zadania własne
2920 Subwencje ogólne z budżetu państ
6220 Dotacje celowe na fin inwestycji
Razem rozdziałDział Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 05151/42//07
Wójta Gminy Pakosław
Rozdział z dnia 01 października 2007
WYDATKI
Przewidywane Plan Wskaźnik
Dział Rozdział Nazwa paragrafu wykonanie za na 2008 rok wzrostu
2007 rok 05:06
1 2 3 4 5 6
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu do instytucji kultury
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2830 Dotacja celowa z budżetu na fin lub dof zadań zlec do realizacji pozost jednost nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do Internetu
4360 Opłaty z tyt usług telekomunikacji telefonii komórkowej
4370 Opłaty z tyt usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
4380 Zakup usług obejmujące tłumaczenia
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4410 Podróże służbowe krajowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740 Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
4810 Rezerwy
6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem rozdziałDział Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 05151/42/07
Wójta Gminy Pakosław
Rozdział z dnia 01 października 2007

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ

Przewidywane Plan Wskaźnik
l.p. Wyszczególnienie wykonanie za na 2008 rok wzrostu
2007 rok 05:06
3 4 5 6
1. Stan zatrudnienia w osobach
w tym:
- w przeliczeniu na pełne etaty
Nauczyciele
Pracownicy administracji i obsługi
2. Miesięczny fundusz płac
Nauczyciele
Pracownicy administracji i obsługi
3. Roczny fundusz płac
w tym:
- wynagrodzenia brutto
Nauczyciele
Pracownicy administracji i obsługi
- fundusz nagród
Nauczyciele
Pracownicy administracji i obsługi
- nagrody jubileuszowe
Nauczyciele
Pracownicy administracji i obsługi
- odprawy emerytalno-rentowe
Nauczyciele
Pracownicy administracji i obsługi
- godziny zastępcze
- godziny ponadwymiarowe
- warunki szkodliwe dla zdrowia
- pozostałe nie wymienione podać jakie
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Nauczyciele
Pracownicy obsługi
5. Umowy zlecenia i inne
6. Dodatki mieszkaniowe
7. Dodatki wiejskie
8. Składki na ubezpieczenia społeczne
9. Składki na Fundusz Pracy
10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Nauczyciele
Pracownicy administracji i obsługi
1. Postawa naliczenia funduszu nagród 1,00% ..................................

Naliczenie 0,70% w jednostkach oświatowych.............................
Naliczenie 0,30% w budżecie gminy............................................

2. Podstawa naliczenia funduszu nagród 3%.....................................
Naliczenie 3% ................................................................................

3. Podstawa naliczenia 1% funduszu płac na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela( rozdział 80146) ..............................................
Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 05151/42/07
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 01 października 2007r.


WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCHNazwa jednostki pomocniczej

..............................................

Kwota do dyspozycji

.............................................


§ Nazwa Przewidywane wykorzystanie na 31.12.2007 Projekt planu na 2008 rok Wskaźnik wzrostu,(3:2)
1 2 2 3 4
4210 Zakupy materiałów
4260 Zakup energii
4270 Usługi remontowe
4300 Zakup pozostałych usług
Razem
Objaśnienia do planowanych wydatków:


......................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: T.Miernik
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-11-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-17
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl