OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Budżet 2008

Budżet 2008
Uchwała Nr XIII/73/07
Rady Gminy Pakosław
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), lit. d), lit. i) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 10.036.683 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 9.945.913zł
- dochody majątkowe w kwocie 90.770zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.905.308 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 11.851.847zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 9.212.197 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.230.394 zł,
b) dotacje 205.143 zł,
c) wydatki na obsługę długu 110.709 zł,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 2.639.650 zł.
a) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 228.650zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
b) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 2010 zgodnie z
załącznikiem Nr 5.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.905.308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 36.083 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.500zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.200 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.300 zł.
§ 4. 1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 2.190.164zł w tym:
1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2.190.164zł
2. Spłata kredytów i pożyczek następować będzie z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem ich w planach budżetowych opracowywanych na lata obejmujące spłatę.
3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 375.000zł w tym:
1) Spłata pożyczki 45.000zł,
2) wykup obligacji 330.000zł
4. Różnica miedzy dochodami a wydatkami budżetu wynosi 1.815.164zł i stanowi niedobór budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 35.000 zł;
2) celowe w wysokości 47.800 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000 zł,
b) na zadania oświatowe 31.800 zł,
c) na poręcznie 15.000zł.

§ 6. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 5.000 zł;
2) wydatki 8.709 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.390.164 zł,
z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.815.164 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 375.000zł.
§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2008 w wysokości 15.000zł,

§ 12. Ustala się kwotę 200.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: T.Miernik
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-25
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl