OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/74/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XIII/74/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Numer uchwały: 74
Numer sesji: 13
Rok: 2007


Uchwała Nr XIII/74/07
Rady Gminy Pakosław
z dnia 13 grudnia 2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166 i art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:

W uchwale Nr IV/23/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 1 uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok oraz w załączniku nr 1 do uchwały,
o kwotę 13.706zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok oraz w załączniku nr 2 do uchwały, o kwotę 13.706zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 2 pkt 1 lit.b) uchwały w sprawie budżetu na 2007 rok otrzymuje
brzmienie:
„b) dotacje 212.680 zł,
w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 130.896 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 66.584 zł
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 15.200 zł”.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych określonych w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a) uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok oraz w załączniku Nr 3 do uchwały. Kwota wydatków majątkowych jednorocznych po dokonanych zmianach wynosi 332.159zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach jednostek pomocniczych określonych w § 2 ust.
3 pkt 2 uchwały, w sprawie budżetu gminy na 2007 rok oraz w załączniku Nr 6 do
uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach wieloletniego programu inwestycyjnego określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b) uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok oraz w załączniku Nr 4 do uchwały. Kwota wydatków wieloletniego programu
inwestycyjnego po dokonanych zmianach wynosi 1.467.698zł zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. § 6 uchwały w sprawie budżetu na rok 2007 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
1) przychody 5.800,00zł,
2) wydatki 16.930,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8”.
2. Załącznik Nr 8 „Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 roku” do uchwały w sprawie budżetu gminy
na 2007 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2007 rok wynosi:

Dochody 10.914.748zł
Wydatki 10.952.931zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl