OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Komunikaty, zarządzenia, obwieszczenia


Zarządzenie i materiały planistyczne budżet 2005

Zarządzenie Nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosławiu
z dnia 19 października 2004 r.w sprawie : opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2005 przez
podległe Gminie jednostki organizacyjne i referaty.Na podstawie art. 1 uchwały Nr IX/49/03 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 11 września 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. W celu opracowania projektu budżetu na 2005 rok jednostki organizacyjne zobowiązane są przedłożyć Wójtowi Gminy Pakosław materiały planistyczne na drukach 1,2,3, 4,

stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

 1. Szczegółowość danych zawartych w tabelach powinna obejmować dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, którą określono w załącznikach 1,2,3, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 roku w sprawie szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 209 poz. 2132 ).

 2. Do tabeli należy dołączyć objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków oraz kalkulację kosztów utrzymania zarządzanych obiektów i świadczonych usług.


§ 2.


Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2005 należy uwzględnić następujące wskaźniki:

 1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 3,0%,

 2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto - 3%,

 3. Wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5%, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 i § 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Z 1998 roku nr 160, poz. 1080),

4. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej ( podstawa do naliczenia
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.900zł

 1. Fundusz nagród - 3 % planowanego funduszu płac,

 2. średnioroczny wskaźnik wydatków bieżących - wzrost o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,0% .


§ 3.

Kierownicy jednostek organizacyjnych, referatów przedkładają Wójtowi Gminy opracowane materiały planistyczne do dnia 31 października 2004 roku

§ 4.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dział.............
Rozdział........

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 19 października 2004r

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Źródło dochodu

Skorygowany

Plan na 2004

Przewidywane wykonanie na 31.12.04

Projekt planu na 2005

Wskaźnik wzrostu
(7:6)

1

2

3

4

5

6

7

80010

Podatek dochodowy od osób fizycznych0020

Podatek dochody od osób pranych0310

Podatek od nieruchomości0320

Podatek rolny0330

Podatek leśny0340

Podatek od środków transportowych0350

Podatek osb karta podatkowa0360

Podatek od spadków i darowizn0370

Podatek od posiadania psów0410

Wpływy z opłaty skarbowej0430

Wpływy z opłaty targowej0440

Wpływy z opłaty miejscowej0450

Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe0470

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste0480

Wpływy za sprzedaż alkoholu0490

Wpływy z innych opłat pob przez jst0500

Podatek od czynności cywilno-praw0690

Wpływy z różnych opłat0750

Dochody najmu i dzierżawy0770

Dochody ze sprzedaży majątku0830

Wpływy z usług0840

Wpływy ze sprzedaży wyr i skł maj0910

Odsetki od niet plac podat i opłat0920

Pozostałe odsetki0970

Wpływy z różnych dochodów2010

Dotacje celowe na zadania zlec2020

Dotacje na zadania na podst poroz2030

Dotacje na zadania własne2920

Subwencje ogólne z budżetu państ6220

Dotacje celowe na fin inwestycji
Dział............
Rozdział..........

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 19 października 2004r.
WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Nazwa paragrafu

Skorygowany
plan na 2004

Przewidywane wykonanie
na 31.12.2004

Projekt planu
na 2005

Wskaźnik wzrostu
(7:6)

1

2

3

4

5

6

7

83020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych3110

Świadczenia społeczne4010

Wynagrodzenia osobowe pracownik4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne4110

Składki na ubezpieczenia społeczne4120

Składki na Fundusz Pracy4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne4210

Zakup materiałów i wyposażenia4220

Zakup środków żywności4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek4260

Zakup energii4270

Zakup usług remontowych4280

Zakup usług zdrowotnych4300

Zakup usług pozostałych4410

Podróże służbowe krajowe4420

Podróże służbowe zagraniczne4430

Różne opłaty i składki4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4810

Rezerwy6050

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem rozdział

Dział............
Rozdział..........

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 19 października 2004


KALKULACJA WYNAGRODZEŃ


L.p.

Wyszczególnienie

Plan na
1 stycznia 2004 roku

Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2004 roku

Projekt planu na 2005 rok

Wskaźnik wzrostu
( 5:4)

1

2

3

4

5

6

1.

Stan zatrudnienia w osobach


w tym:


- w przeliczeniu na pełne etaty


Nauczyciele


Pracownicy administracji i obsługi

2.

Miesięczny fundusz płac


Nauczyciele


Pracownicy administracji i obsługi

3.

Roczny fundusz płac


w tym:


- wynagrodzenia brutto


Nauczyciele


Pracownicy administracji i obsługi


- fundusz nagród


Nauczyciele


Pracownicy administracji i obsługi


- nagrody jubileuszowe


Nauczyciele


Pracownicy administracji i obsługi


- odprawy emerytalno-rentowe


Nauczyciele


Pracownicy administracji i obsługi


- godziny zastępcze


- godziny ponadwymiarowe


- warunki szkodliwe dla zdrowia


- pozostałe nie wymienione podać jakie

4.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Nauczyciele


Pracownicy obsługi

5.

Umowy zlecenia i inne

6.

Dodatki mieszkaniowe

7.

Dodatki wiejskie

8.

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.

Składki na Fundusz Pracy

10.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


Nauczyciele


Pracownicy administracji i obsługi 1. Postawa naliczenia funduszu nagród 1,00% ..................................


Naliczenie 0,70% w jednostkach oświatowych.............................
Naliczenie 0,30% w budżecie gminy............................................

 1. Podstawa naliczenia funduszu nagród 3%.....................................

Naliczenie 3% ................................................................................

 1. Podstawa naliczenia 1% funduszu płac na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela( rozdział 80146) ..............................................

Załącznik nr 4 do uchwały nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 19 października 2004r.


WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCHNazwa jednostki pomocniczej

..............................................

Kwota do dyspozycji

.............................................


§Nazwa

Przewidywane wykorzystanie na 31.12.2004

Projekt planu na 2005 rok

Wskaźnik wzrostu,
(3:2)

1

2

2

3

4

4210

Zakupy materiałów
4260

Zakup energii
4270

Usługi remontowe
4300

Zakup pozostałych usług


Razem


Objaśnienia do planowanych wydatków:


......................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

....................................................................................................PRZYJMUJĘ DO REALIZACJI ZAPISY ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PAKOSŁAW Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU W SPRAWIE OPRACOWANIA MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH NA ROK BUDŻETOWY 2005

 1. .......................................................

 2. .......................................................

 3. ......................................................

 4. ......................................................

 5. ......................................................

 6. ......................................................

 7. ......................................................

 8. ......................................................

 9. ......................................................

 10. ......................................................

 11. ......................................................

 12. .......................................................

 13. .......................................................

 14. .......................................................

 15. .......................................................

 16. ......................................................

 17. .......................................................


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-10-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl