OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Zarządzenie Nr 89/2004 Wójta Gminy Pakosław z dnia 19 pażdziernika 2004 roku

Numer dokumentu: 89
Rok: 2004Zarządzenie Nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosławiu
z dnia 19 października 2004 r.w sprawie : opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2005 przez
podległe Gminie jednostki organizacyjne i referaty.Na podstawie art. 1 uchwały Nr IX/49/03 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 11 września 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1.


 1. W celu opracowania projektu budżetu na 2005 rok jednostki organizacyjne zobowiązane są przedłożyć Wójtowi Gminy Pakosław materiały planistyczne na drukach 1,2,3, 4,


stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.


 1. Szczegółowość danych zawartych w tabelach powinna obejmować dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, którą określono w załącznikach 1,2,3, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 roku w sprawie szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 209 poz. 2132 ).

 2. Do tabeli należy dołączyć objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków oraz kalkulację kosztów utrzymania zarządzanych obiektów i świadczonych usług.§ 2.


Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2005 należy uwzględnić następujące wskaźniki:


 1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 3,0%,

 2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto - 3%,

 3. Wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5%, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 i § 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Z 1998 roku nr 160, poz. 1080),


4. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej ( podstawa do naliczenia
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.900zł


 1. Fundusz nagród - 3 % planowanego funduszu płac,

 2. średnioroczny wskaźnik wydatków bieżących - wzrost o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,0% .§ 3.

Kierownicy jednostek organizacyjnych, referatów przedkładają Wójtowi Gminy opracowane materiały planistyczne do dnia 31 października 2004 roku

§ 4.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dział.............
Rozdział........

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 19 października 2004r

DOCHODY


Dział

Rozdz.

§

Źródło dochodu

Skorygowany

Plan na 2004

Przewidywane wykonanie na 31.12.04

Projekt planu na 2005

Wskaźnik wzrostu
(7:6)

1

2

3

4

5

6

7

8
   
0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych
       
   
0020

Podatek dochody od osób pranych
       
   
0310

Podatek od nieruchomości
       
   
0320

Podatek rolny
       
   
0330

Podatek leśny
       
   
0340

Podatek od środków transportowych
       
   
0350

Podatek osb karta podatkowa
       
   
0360

Podatek od spadków i darowizn
       
   
0370

Podatek od posiadania psów
       
   
0410

Wpływy z opłaty skarbowej
       
   
0430

Wpływy z opłaty targowej
       
   
0440

Wpływy z opłaty miejscowej
       
   
0450

Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe
       
   
0470

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste
       
   
0480

Wpływy za sprzedaż alkoholu
       
   
0490

Wpływy z innych opłat pob przez jst
       
   
0500

Podatek od czynności cywilno-praw
       
   
0690

Wpływy z różnych opłat
       
   
0750

Dochody najmu i dzierżawy
       
   
0770

Dochody ze sprzedaży majątku
       
   
0830

Wpływy z usług
       
   
0840

Wpływy ze sprzedaży wyr i skł maj
       
   
0910

Odsetki od niet plac podat i opłat
       
   
0920

Pozostałe odsetki
       
   
0970

Wpływy z różnych dochodów
       
   
2010

Dotacje celowe na zadania zlec
       
   
2020

Dotacje na zadania na podst poroz
       
   
2030

Dotacje na zadania własne
       
   
2920

Subwencje ogólne z budżetu państ
       
   
6220

Dotacje celowe na fin inwestycji
       

Dział............
Rozdział..........

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 19 października 2004r.
WYDATKI


Dział

Rozdział

§

Nazwa paragrafu

Skorygowany
plan na 2004

Przewidywane wykonanie
na 31.12.2004

Projekt planu
na 2005

Wskaźnik wzrostu
(7:6)

1

2

3

4

5

6

7

8
   
3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
       
   
3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
       
   
3110

Świadczenia społeczne
       
   
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownik
       
   
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
       
   
4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
       
   
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne
       
   
4120

Składki na Fundusz Pracy
       
   
4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
       
   
4210

Zakup materiałów i wyposażenia
       
   
4220

Zakup środków żywności
       
   
4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek
       
   
4260

Zakup energii
       
   
4270

Zakup usług remontowych
       
   
4280

Zakup usług zdrowotnych
       
   
4300

Zakup usług pozostałych
       
   
4410

Podróże służbowe krajowe
       
   
4420

Podróże służbowe zagraniczne
       
   
4430

Różne opłaty i składki
       
   
4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
       
   
4810

Rezerwy
       
   
6050

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych
       
   
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
       
     
Razem rozdział
       


Dział............
Rozdział..........

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 19 października 2004


KALKULACJA WYNAGRODZEŃ


L.p.

Wyszczególnienie

Plan na
1 stycznia 2004 roku

Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2004 roku

Projekt planu na 2005 rok

Wskaźnik wzrostu
( 5:4)

1

2

3

4

5

6

1.

Stan zatrudnienia w osobach
       
 
w tym:
       
 
- w przeliczeniu na pełne etaty
       
 
Nauczyciele
       
 
Pracownicy administracji i obsługi
       

2.

Miesięczny fundusz płac
       
 
Nauczyciele
       
 
Pracownicy administracji i obsługi
       

3.

Roczny fundusz płac
       
 
w tym:
       


- wynagrodzenia brutto
 
Nauczyciele
       
 
Pracownicy administracji i obsługi
       


- fundusz nagród
 
Nauczyciele
       
 
Pracownicy administracji i obsługi
       


- nagrody jubileuszowe
 
Nauczyciele
       
 
Pracownicy administracji i obsługi
       


- odprawy emerytalno-rentowe
 
Nauczyciele
       
 
Pracownicy administracji i obsługi
       
 
- godziny zastępcze
       
 
- godziny ponadwymiarowe
       
 
- warunki szkodliwe dla zdrowia
       
 
- pozostałe nie wymienione podać jakie
       

4.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
       
 
Nauczyciele
       
 
Pracownicy obsługi
       

5.

Umowy zlecenia i inne
       

6.

Dodatki mieszkaniowe
       

7.

Dodatki wiejskie
       

8.

Składki na ubezpieczenia społeczne
       

9.

Składki na Fundusz Pracy
       

10.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
       
 
Nauczyciele
       
 
Pracownicy administracji i obsługi
       

 


 1. Postawa naliczenia funduszu nagród 1,00% ..................................Naliczenie 0,70% w jednostkach oświatowych.............................
Naliczenie 0,30% w budżecie gminy............................................


 1. Podstawa naliczenia funduszu nagród 3%.....................................


Naliczenie 3% ................................................................................


 1. Podstawa naliczenia 1% funduszu płac na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela( rozdział 80146) ..............................................


Załącznik nr 4 do uchwały nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 19 października 2004r.


WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCHNazwa jednostki pomocniczej

..............................................

Kwota do dyspozycji

.............................................


§

Nazwa

Przewidywane wykorzystanie na 31.12.2004

Projekt planu na 2005 rok

Wskaźnik wzrostu,
(3:2)

1

2

2

3

4

4210

Zakupy materiałów
     

4260

Zakup energii
     

4270

Usługi remontowe
     

4300

Zakup pozostałych usług
     
 
Razem
     
Objaśnienia do planowanych wydatków:


......................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

....................................................................................................PRZYJMUJĘ DO REALIZACJI ZAPISY ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PAKOSŁAW Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU W SPRAWIE OPRACOWANIA MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH NA ROK BUDŻETOWY 2005


 1. .......................................................

 2. .......................................................

 3. ......................................................

 4. ......................................................

 5. ......................................................

 6. ......................................................

 7. ......................................................

 8. ......................................................

 9. ......................................................

 10. ......................................................

 11. ......................................................

 12. .......................................................

 13. .......................................................

 14. .......................................................

 15. .......................................................

 16. ......................................................

 17. .......................................................

 


Autor informacji: T.Miernik
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2004-10-20 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl