OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Obwieszczenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze strefy działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław

Wójt Gminy Pakosław ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Nr II/15/06 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r. roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 
§ 1
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Pakosław lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę).
 
§ 2
Konkurs dotyczy zadań, których przedmiotem jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez:
- prowadzenia zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w gminie i na terenie jednostek pomocniczych Gminy Pakosław, których celem jest przygotowanie zawodników gminnych klubów sportowych do rywalizacji sportowej ,a szczególnie w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu oraz rozgrywek określonych przez Polskie Związki Sportowe
- organizacje imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych z udziałem mieszkańców Gminy Pakosław, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów.

§ 3

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2006 r. wynosiła 26.050,00 PLN i przeznaczona była na dotacje dla LUKS „Awdaniec” Pakosław (dotacja na opłaty sędziów, wpisowe dla OZPN, ubezpieczenia, podróże), natomiast w 2007 r. wyniesie 33.624,00 PLN;
§ 4
Zasady przyznawania dotacji:
1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2007 r. do godz. 15.00 oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z późn. zm.), w siedzibie zamawiającego - Urzędzie Gminy w Pakosławiu ul. Kolejowa 2 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Formularze ofert można odebrać w Urzędzie Gminy w Pakosławiu ul. Kolejowa 2 pok nr 8.
2.Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych”
4.Do oferty należy dołączyć:
a/ aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru 
    dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej 
    przez niego działalności (np. aktualny odpis z KRS)
b/ aktualny statut, o ile przepisy prawa przewidują opracowanie takiego
    dokumentu dla danego podmiotu,
c/ sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za trzy 
    kwartały 2006 roku,
Podpunkt c/ nie dotyczy podmiotów, które rozpoczęły działalność  od drugiej połowy 2006 roku.
5.Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Pakosław lub na rzecz jej mieszkańców.
6.Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8.Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1/ merytoryczne - zbieżność oferty z przedsięwzięciami określonymi w 
    § 2 i oferowany zakres działań oceniane w skali: 0-2),
2/ społeczne - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla 
    mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie
    społeczne na usługi świadczone w ramach projektu
    (oceniane w skali: 0-2),
3/ finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, udział środków
    własnych oraz z innych źródeł finansowania (oceniane w skali: 0-2),
4/ organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie
    (oceniane w skali: 0-2),
5/ analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych
    latach (oceniane w skali: 0-2)  - nie dotyczy podmiotów, które rozpoczęły
    działalność od drugiej połowy 2004 roku,
6/ promujące Gminę - (oceniane w skali: 0-2).
9.Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.
10.Dotacja może być przyznana jednemu lub podzielona na większą liczbę podmiotów.
11.Podmiot dotujący nie jest związany wnioskowaną przez oferenta wysokością dotacji i może  przyznać inną kwotę dotacji.
12.Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zakończenia zbierania ofert, w siedzibie zamawiającego przy ul. Kolejowej 2 w Pakosławiu.
13.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Pakosław w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Wójta jest ostateczna.
14.W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.
15. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Pakosław oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego
16.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 ze zm.).
17.Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31 grudnia 2007 r.
18.Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 ze zm. ) w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia zadania.
19.Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela inspektor Wojciech Walkowiak w Urzędzie Gminy w Pakosławiu ul. Kolejowa 2, pok. Nr 8 tel. +48 65 547 83 32. W Urzędzie można zapoznać się również z wzorem umowy oraz wzorami sprawozdania finansowego i merytorycznego.

Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl