OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Szkoła Podstawowa w Sowach


DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWACH

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOWACH


1.


Nazwa i adres jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
W SOWACH
SOWY 76
TEL. (065)5478353

2.

Określenie stanowiska

KSIĘGOWA - W DZIALE KSIĘGOWOŚCI SZKOLNEJ3.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

 1. Wymagania niezbędne:

  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  • niekaralność za przestępstwa umyślne,

  • nieposzlakowana opinia,

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane) lub średnie ekonomiczne i dwuletni staż,

  • dobra znajomość zarządzeń i ustaw związanych z prowadzeniem księgowości szkolnej,

  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym edytorów tekstu


 1. Wymagania dodatkowe:

  • znajomość specyfiki pracy w księgowości szkolnej,

  • kreatywność, komunikatywność i systematyczność w pracy,

  • dobra organizacja na stanowisku pracy.


4.

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych
na stanowisku księgowej

  • opracowywanie projektów analiz gospodarki finansowej jednostki oraz projektów wniosków wynikających z tych analiz,

  • sporządzanie projektów planów finansowych dla jednostki budżetowej,

  • udzielanie instruktażu w sprawach realizacji wydatków, organizacji ewidencji składników majątkowych i zasad racjonalnego gospodarowania tymi składnikami,

  • zastępowanie pracownika do spraw kadrowych w okresie jego urlopu wypoczynkowego,

  • odbieranie i przekazywanie informacji telefonicznych,

  • sporządzanie projektów sprawozdań finansowych,

  • naliczanie wynagrodzeń nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły,

  • sporządzanie projektów sprawozdań do ZUS - u, Urzędu Skarbowego, NFZ z tytułu odprowadzanych w imieniu pracodawcy składek i podatku od osób fizycznych ; odpowiada za terminowe opłacanie składek,

  • wykonywanie dekretacji i kompleksowej księgowości analitycznej i syntetycznej (zgodnie z rozporządzeniem nr 46 Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r.),

  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego i obrotowego,

  • sporządzanie projektu planu i naliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz kontrolowanie prawidłowości jego wykorzystania,

  • dbanie o terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów zgodnie z planem budżetowym,

  • wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zaleconych przez dyrektora .

5.

Wskazanie wymaganych dokumentów

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny,

  • kwestionariusz osobowy,

  • kserokopie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,

  • kserokopie świadectw pracy,

  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

  • opatrzenie CV i listu motywacyjnego oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z naborem o treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).”6.Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty dotyczące naboru należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem Oferta zatrudnienia na stanowisku księgowej” do dnia 21 grudnia 2006 r. do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie szkoły w Sowach lub przesłać pocztą na adres szkoły.7.Informacje dodatkowe

Oferty rozpatrywać będzie komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.
22 grudnia 2006 r. po sprawdzeniu wymogów formalnych lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszych postępowań zostanie opublikowana na stronie BIP urzędu gminy Pakosław.
Napiszą oni test kwalifikacyjny
i przeprowadzona zostanie z nimi rozmowa kwalifikacyjna w dniu
3 stycznia 2007 r. w szkole w Sowach
o godz. 14:00.
Informacja o ostatecznym wyniku naboru zostanie podana od razu po sprawdzeniu testu oraz opublikowana na stronie BIP i szkolnej tablicy ogłoszeń.
Złożone dokumenty będą zwracane wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego.Sowy, 7 grudnia 2006 r.
4Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 1995-08-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl