OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

PROTOKÓŁ NR XIV/04 Z DNIA 31 MARCA 2004
PROTOKÓŁ NR XIV/04

Z SESJI RADY GMINY PAKOSŁAW

Z DNIA 31 MARCA 2004

Po wypowiedzeniu przez Przewodnicząca Rady Gminy Danutę Rybacką formuły „ Otwieram XIV Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00 miejsce obrad - sala narad Urzędu Gminy.

Po powitaniu radnych i gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Ponadto w sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Maciej Świerzewski - radca prawny
5.Sołtysi ;- Golejewko,Golejewko,Dębionka, Pomocno, Sowy, Sworowo, Zaorle,
6.Waldemar Horodło - Komendant Powiatowej Policji w Rawiczu
7.Sławomir Rojda - z-ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu
8.Grzegorz Spychalski - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Nr V w Pakosławiu
W tym momencie na salę obrad przybył radny Zdzisław Tyczyński. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 15.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodnicząca Danuta Rybacka przypomniała, że porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad .
2.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakosław z przeznaczeniem na poszerzenie rzeki Orli,
- ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach których zarządcą jest Gmina,
- uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
5.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu rawickiego i gminy Pakosław.
6.Informacja dotycząca ochrony przeciwpożarowej powiatu rawickiego i gminy Pakosław.
7.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław.
8.Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9.Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne głosy i wnioski
11.Zakończenie
Jednocześnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.
Radni nie zgłosili zmian do porządku obrad.
Ad.2
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy został sporządzony i wprowadzony do Biuletynu Informacji Publicznej .
Protokół z XIII Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy Pakosław w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła protokół z XIII Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodnicząca Rady wyznaczyła radnego Franciszka Antkowiaka ( wyraził zgodę) do obliczania i podawania wyników głosowania do protokółu

Ad.3
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Wiesław Krzyżosiak Pomocno - stwierdził, że na drodze powiatowej Zaorle - Osiek postawiona tablica miejscowości Osiek jest żle postawiona, gdyż osoby z zewnątrz są zdezorientowane jak dojechać do Osieka.

Ad.4
Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian do budżetu gminy na 2004 rok
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka stwierdziła ,że bardzo szczegółowo materiał został przedkładany na komisjach rady przez panią skarbnik gminy Teresę Miernik w związku z czym uważa, że nie widzi potrzeby prezentowania zmian do budżetu podczas obrad sesji, jednocześnie zwróciła się z pytaniem czy Wysoka Rada zgadza się z tym stanowiskiem.
Rada Gminy Pakosław w obecności 15 radnych przyjęła stanowisko Przewodniczącej Rady.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Franciszek Antkowiak podał wynik głosowania - 15 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/74/2004 w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 rok - która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakosław z przeznaczeniem na poszerzenie rzeki Orli,
Inspektor Stanisław Stelmach przedłożył Radzie informację dotycząca darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości będących własnością gminy z przeznaczeniem pod poszerzenie koryta rzeki Orli, pobudowanie wału ochronnego i pasa konserwacyjnego.
Radny Ryszard Samol wyraził niezadowolenie z przekazania nieodpłatnego przedmiotowych nieruchomości. Wójt Gminy Kazimierz Chudy udzielił odpowiedzi, że z przepisów prawnych wynika iż należy grunty gminy przekazać nieodpłatnie Skarbowi Państwa., nie można sprzedać .
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakosław z przeznaczeniem na poszerzenie rzeki Orli,

Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Franciszek Antkowiak podał wynik głosowania - 15 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/75/2004 w sprawie : wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakosław z przeznaczeniem na poszerzenie rzeki Orli, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

- ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach których zarządcą jest Gmina,

Inspektor Stanisław Stelmach przedłożył Radzie proponowane stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu;
- prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg,
- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
- umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
Wywiązała się dyskusja w której udział wziął radny: Wiesław Krzyżosiak, Ryszard Samol, Zenon Maciejak, a dotyczyła nieścisłości związanych z interpretacją zapisów w projekcie uchwały.
W związku z wątpliwościami jakie budzi projekt uchwały Przewodnicząca proponuje odłożyć projekt uchwały w sprawie - ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach których zarządcą jest Gmina do kolejnej sesji celem wnikliwej analizy przedmiotowej uchwały.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” odłożeniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach których zarządcą jest Gmina do kolejnej sesji Rady.

- uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Sekretarz Gminy Maria Kalicińska szczegółowo omówiła potrzebę wywołania danej uchwały, ponadto przypomniała, że program współpracy omawiany był na posiedzeniach komisji w związku z tym nie ma potrzeby prezentowania programu podczas obrad sesji.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Franciszek Antkowiak podał wynik głosowania - 15 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/76/2004 w
- uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

Ad.5
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu rawickiego i gminy Pakosław.

Komendant Powiatowej Policji w Rawiczu mł.insp. Waldemar Horodko złożył informację nt. działalności policji, celem zachowania bezpieczeństwa w powiecie rawickim. Ustosunkował się do oceny społecznej policji. którą opublikowała Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych nr V w Pakosławiu p.Grzegorz Spychalski przedłożył Radzie. informację nt. bezpieczeństwa w gminie - która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.6

Informacja dotycząca ochrony przeciwpożarowej powiatu rawickiego i gminy.


Z-ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu p.Sławomir Rojda przedłożył Radzie informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu rawickiego w 2003 roku- która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min. przerwę w obradach.
W czasie przerwy obejrzano zakupiony samochód strażacki dla OSP Pakosław .

Po przerwie na sali obrad w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych .

Gminny Komendant Henryk Kmieć przedłożył informację nt. ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy- która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

Dyskusję wywołał temat w sprawie wydania opinii przez kominiarza o badaniu kominów co roku, jak również opinii o przeprowadzanym badaniu instalacji elektrycznej co 5 lat w swoim gospodarstwie , gdyż w po zdarzeniu losowym należy się okazać w/w opiniami.

Stwierdzono, że społeczeństwo nie jest poinformowane w co należy wyposażyć swoje gospodarstwo domowe by czuć się bezpiecznym, być może rozwiązaniem byłyby ulotki przygotowane przez Powiatową Straż Pożarną które trafiłyby do każdego gospodarstwa, być może tematem winny się zająć firmy ubezpieczeniowe.

Wniosek
Proponuje się wystąpić z pismem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o wyjaśnienie kwestii dot. opinii o drożności kominów oraz podanie informacji kto jest uprawniony do badań instalacji elektrycznej.

Przewodnicząca Rady wniosek poddała pod głosowanie i ogłosiła wynik -
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 12 głosami „za” , 3 „przeciwnych” zajęła stanowisko, by wystąpić z pismem do KPOSP w Rawiczu .

Ad.7
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław.

Wójt Gminy Kazimierz Chudy przedłożył Radzie sprawozdanie z działalności miedzysesyjnej i wykonania uchwał za okres 4luty do 31 marca 2004 roku - które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.
Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie

Ad.8

Informacja przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka złożyła sprawozdanie z działalności przewodniczących komisji w okresie międzysesyjnym - które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Rada Gminy powyższe sprawozdanie przyjęła.
Ad.9

Odpowiedzi na interpelacje.

Przewodnicząca Rady poinformowała Radę, że odpowiedzi na interpelacje z ostatniej sesji udzieliła na posiedzeniach Komisji Stałych Rady.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelację nt nowo ustawionej tablicy z nazwą miejscowości Osiek i stwierdził, że każda korekta jest gorsza.

Radny Zenon Maciejak stwierdził, że najprostszym rozwiązaniem w celu rozwiązania problemu jest zmiana granic sołectw.

Ad.10
Wolne głosy i wnioski

Wójt Gminy poinformował ,że jeśli będą chętni do badania płuc wówczas zostanie powtórzona spirometria

Stanisław Zygmanowski - zadał pytanie w sprawie niewypłaconych środków finansowych za szkody spowodowane suszą.
Wójt Gminy odpowiedział ,iż Wojewoda Wielkopolski nie przekazał środków finansowych do gmin dlatego nie zostały wypłacone rolnikom poszkodowanym.
Wniosek.
Należy wysłać pismo do Wojewody Wielkopolskiego z pytaniem kiedy będą przekazane środki posuszowe do gmin.
Przewodnicząca Rady wniosek poddała pod głosowanie i ogłosiła wynik -
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” , wyraziła wolę wystosowania pisma do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie środków posuszowych.

Ad.11
Zakończenie.

Przewodnicząca Rady złożyła życzenia świąteczne.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad XIV Sesję Rady Gminy w Pakosławiu uważam za zamkniętą” o godz. 16.40 zamknęła sesję.
Protokółowała:
Krystyna SzumnaAutor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl