OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

PROTOKÓŁ NR XVI/04 Z DNIA 25 CZERWCA 2004 ROKU
PROTOKÓŁ NR XVI/04
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 25 CZERWCA 2004 ROKU


Po wypowiedzeniu przez Przewodnicząca Rady Gminy Danutę Rybacką formuły „ Otwieram XVI Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.14,00 miejsce obrad - sala narad Urzędu Gminy.
Po powitaniu radnych i gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Radny nieobecny usprawiedliwiony;
1.Raszard Samol Pakosław
2.Zdzisław Tyczyński - Podborowo
Radny nieobecny nieusprawiedliwiony
1.Albin Pokładek Chojno
2.Antoni Rojda Chojno
Ponadto w sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik - Skarbnik Gminy
4.Henryk Lipowczyk - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu
5.Stanisław Stelmach - insp. Urzędu Gminy.
6.Sołtysi ;- Golejewko,Dębionka, Pomocno, Sowy, Sworowo, Zaorle, Ostrobudki
7.Stanisław Kośmider -Redaktor Gazety Poznańskiej
8.Honorata Dymiterko - Redaktor Gazety Życie Rawicza.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka poinformowała, że porządek obrad XVI sesji Rady Gminy zaproszeni do wzięcia udziału w obradach otrzymali wraz z zaproszeniem.
Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Pakosław
1.Otwarcie obrad .
2.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Informacja dot. stanu dróg powiatowych i gminnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
- określania zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy podatkowej - ordynacja podatkowa,
- ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
- współfinansowania projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w gminie Pakosław dla miejscowości Pakosław , Pomocno,Osiek, Zaorle, Ostrobudki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- zmiany uchwały Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 29.04.1997 r. Nr XXVIII/154/97 w sprawie ustaleń miesięcznych stawek czynszu dzierżawy za lokale użytkowe i ich powierzchni gruntu.
- przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego,
6.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław.

7.Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne głosy i wnioski
10.Zakończenie

Ad.2
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy został sporządzony i z treścią się zapoznałam .
Protokół z XV Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy Pakosław w obecności 11 radnych - 11 głosami „za” przyjęła protokół z XV Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodnicząca Rady wyznaczyła radnego Henryka Kmiecia ( wyraził zgodę) do obliczania i podawania wyników głosowania do protokółu

Na salę obrad wszedł radny Antoni Rojda.
Aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych.

Ad.3
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Franciszek Antkowiak - Góreczki Wielkie - zadał pytanie w sprawie terminu utwardzenia drogi powiatowej Niezgoda - Płaczkowo
Radny Zenon Maciejak - Zaorle - kwestionuje czystość wód rzeki Orli na wysokości miejscowości Zaorle, zdaniem radnego woda jest bardzo zanieczyszczona. w porównaniu do roku ubiegłego,
Na salę obrad wszedł radny Albin Pokładek.
Aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych.
Radny Antoni Rojda - Chojno - postulował usunięcie z drogi powiatowej przed Chojnem suchych drzew.

Ad.4
Informacja dot. stanu dróg powiatowych i gminnych.

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg pan Henryk Lipowczyk szczegółowo przedłożył informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu o robotach drogowych wykonanych w roku 2003 oraz o aktualnym stanie dróg powiatowych .
Ponadto udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i tak:
Droga powiatowa Niezgoda - Płaczkowo nie ujęta w planie do 2008 roku ze względu na brak pieniędzy i należy utrzymywać stan starych dróg, natomiast drzewa zostaną jesienią usunięte,

Pan Stanisław Stelmach przedłożył informację dotycząca stanu dróg gminnych .
W roku bieżącym zaplanowano: budowę drogi Konary - Ostrobudki, przetarg się odbył lecz umowa nie jest podpisana ponieważ jeden z oferentów się odwołał, założenie dywanika asfaltowego,bieżące utrzymanie dróg likwidację dziur na drogach gminnych droga Ostrobudki - Góreczki Wielkie zakupiono aszkę , planujemy łatanie dziur na drodze Zaorle, Góry Zaorlińskie, ścinkę poboczy na drodze Podborowo-Chojno oraz równiarka na drodze Chojno - Niemarzyn, pozostałe środki finansowe zostaną na bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie.

Po złożonych informacjach zgłoszono uwagi i tak:
Radna Danuta Rybacka - przypomniała ,że w Dębionce nie ma tablicy miejscowości.
Kierownik PZD odpowiedział, że miejscowość Dębionka w następnym tygodniu będzie rzez ustawiony znaku miejscowości w odpowiednim miejscu.
Radny Henryk Kmieć- Sworowo - życzył by mieszkańcom Sworowa cienkiego dywaniku na drodze we wsi , ponadto w Sworowie należy zlikwidować dziurę powstałą przy moście ze względu na bezpieczeństwo i pobocza wymagają ścinki.
Kierownik PZD p. H.Lipowczyk odpowiedział, iż położenie cienkiego dywaniku we wsi Sworowo jest nie możliwe, gdyż jest słabe podłoże, dziura zostanie zlikwidowana masą ciepłą przy robotach drogowych,
Radny Lucjan Kuczyński - Białykał do usunięcia jest drzewo akacja które się pochyla i zagraża bezpieczeństwu we wsi Białykał, ponadto jadąc przez las na łukach należy usunąć zbędne krzewy, dbając o bezpieczeństwo.
Kierownik PZD p. H.Lipowczyk odpowiedział, że sprawdzi stan drzewa.
Radny Antoni Sędłak - Sowy - podziękował za prace z zakresu dróg powiatowych na terenie naszej gminy, jednakże jest nie zrozumiałe przyjęcie przez państwo, gdzie kiedyś nas zapewniano że będziemy więcej mogli w zakresie poprawy dróg robić, jak odpowiednie mechanizmy uruchomimy przy cenie paliwa i wówczas więcej dostaniemy na prace drogowe. Celowe byłoby wspomóc Zarząd Dróg występując z wnioskiem do Sejmu RP o zwiększenie odpisu od akcyzy paliwowej na utrzymanie dróg.
Zadowolenie budzi fakt ujęcia w planie budowy drogi do Białegokału.
Wydaje się być celowe poprawienie bezpieczeństwa pieszych poprzez uruchomienie chodników lub ścieżki rowerowej pomiędzy Golejewkiem a Golejewem .
Natomiast jeśli chodzi o drogi gminne to jest zasadne by wyrówniarka była również na tzw. „kisówce” i na odcinku drogi Sworowo- Niedźwiadki gdzie występują dziury.
Kierownik PZD odpowiedział, że ścieżka rowerowa Golejewko- Golejewo jest brana pod uwagę w roku następnym
Pan Stanisław Stelmach odpowiedział, że praca wyrówniarki na tych drogach gminnych jest wskazana jednakże nie wiadomo czy starczą środki finansowe.
Radny Albin Pokładek - Chojno - na drodze powiatowej na zakręcie Miejska Górka - Chojno stoi woda należałoby wyrównać asfalt.
Kierownik PZD p. H. Lisowczyk odpowiedział, że temat jest znany i powinien być rozwiązany.
Radny Lucjan Kuczyński - Białykał - jadąc z Olszy w kierunku Białegokału stoi tablica na której miejscowość Białykał jest pisany oddzielnie Biały Kał 2 km.
Radny Franciszek Antkowiak - Góreczki Wielkie - droga z Białegokału do Olszy jest w złym stanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka poddała pod głosowanie wniosek do Sejmu RP o zwiększenie odpisu od akcyzy paliwowej na utrzymanie dróg. - oddano 13 głosów „za”

Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu o robotach drogowych wykonanych w roku 2003 oraz o aktualnym stanie dróg powiatowych po okresie zimowym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Skarbnik Gminy Teresa Miernik poinformowała, że zmiany w budżecie gminy zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2004 rok wynosi : dochody 8.014.644 zł, wydatki 8.015.860 zł.
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 480.831 zł, i przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe. Ogólna rezerwa po zmianach wynosi 44.840 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 1.216 zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z pożyczki.
Nie zgłoszono pytań, ani uwag.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały w sprawie
- zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Henryk Kmieć podał wynik głosowania - 13 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVI/96/2004 w
sprawie: - zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Uchwała Nr XVI/96/2004 Rady Gminy Pakosław w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

- określania zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy podatkowej - ordynacja podatkowa,

Skarbnik Gminy Teresa Miernik przekazała, że szczegółowo omówiono projekt uchwały podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady, natomiast dziś przedłożyła wprowadzone zmiany do projektu uchwały.
Komisje Rady wypracowały dwie propozycje w paragrafie 4 - Organem właściwym do umarzania należności jest
1 propozycja - Wójt Gminy Pakosław po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Pakosław wobec należności przekraczających dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia.
2 propozycja - Wójt Gminy Pakosław sam decyduje i składa Radzie sprawozdanie
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka poddała pod głosowanie I propozycje
Odbyły się 4 razy głosowanie ze względu na zły wynik głosowania.
Radny Henryk Kmieć po piątym głosowaniu podał wynik głosowania - 9 głosów „za”
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w związku z tym, że oddano 9 głosów „za” I propozycją drugiej propozycji nie poddaje pod głosowanie i zapis w projekcie uchwały będzie następujący:
- Organem właściwym do umarzania należności jest:
1.Wójt Gminy Pakosław samodzielnie wobec należności nie przekraczających dziesięciokrotności minimalnego wynagradzania
2.Wójt Gminy Pakosław po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Pakosław wobec należności przekraczających dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Albin Pokładek przedkłada projekt uchwały w sprawie :
określania zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy podatkowej - ordynacja podatkowa,

Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Henryk Kmieć podał wynik głosowania - 12 głosów „za”, 1 się wstrzymał
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za”, 1 głosem wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XVI/97/2004 w sprawie: określania zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy podatkowej - ordynacja podatkowa,
Uchwała Nr XVI/97/2004 Rady Gminy Pakosław w sprawie: określania zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy podatkowej - ordynacja podatkowa stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

- ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Skarbnik Gminy Teresa Miernik poinformowała, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzeń Komisji przed 26 kwietnia br. , uległ zmianie zapis paragraf 12 projektu uchwały i przypomniała ,że o dotacje mogą wystąpić podmioty które nie są określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały w sprawie :
- ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Henryk Kmieć podał wynik głosowania - 13 głosów „za”,
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XVI/98/2004 w sprawie: - ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

- współfinansowania projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w gminie Pakosław dla miejscowości Pakosław , Pomocno, Osiek, Zaorle , Ostrobudki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,


Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się zrealizować w latach 2004-2006 projekt „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Pakosław, Pomocno, Osiek, Zaorle i Otrobudki. Inwestycja ma być realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z krajowych środków publicznych.. Gmina współfinansuje inwestycje w wysokości 25,01 % w związku z tym zostaje wywołana uchwała intencyjna.Termin składania wniosku upływa z dniem 30 czerwca br.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Albin Pokładek przedkłada projekt uchwały w sprawie :
- współfinansowania projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w gminie Pakosław dla miejscowości Pakosław ul. Olbina i Rolnicza, Pomocno, część wsi Osiek, część wsi Zaorle oraz Ostrobudki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Henryk Kmieć podał wynik głosowania - 13 głosów „za”,
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XVI/99/2004 w sprawie : współfinansowania projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w gminie Pakosław dla miejscowości Pakosław , Pomocno, Osiek, Zaorle Ostrobudki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
- zmiany uchwały Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 29.04.1997 r. Nr XXVIII/154/97 w sprawie ustaleń miesięcznych stawek czynszu dzierżawy za lokale użytkowe i ich powierzchni gruntu.

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że podczas dokonywania pomiarów geodezyjnych na terenie parku w Pakosławiu ujawniony został fakt, iż osoby fizyczne użytkują grunty, które są własnością gminy stąd projekt uchwały dot. ustaleń miesięcznych stawek dzierżawy za lokale użytkowe i od powierzchni gruntu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały w sprawie :
- zmiany uchwały Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 29.04.1997 r. Nr XXVIII/154/97 w sprawie ustaleń miesięcznych stawek czynszu dzierżawy za lokale użytkowe i ich powierzchni gruntu.
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Henryk Kmieć podał wynik głosowania - 13 głosów „za”,
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XVI/100/2004 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 29.04.1997 r. Nr XXVIII/154/97 w sprawie ustaleń miesięcznych stawek czynszu dzierżawy za lokale użytkowe i ich powierzchni gruntu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

- przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego,

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że aby skorzystać z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, musi być opracowany Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pakosław na lata 2004,2007-2013. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pakosław opracował Instytut Rozwoju Inicjatyw Europejskich w Poznaniu wspólnie z komisją społeczną w skład której weszli przewodnicząca Rady, przewodniczący komisji stałych rady, zastępcy Przewodniczącej Rady, pracownicy Urzędu . Plan Rozwoju Lokalnego zawiera między innymi dane o aktualnej sytuacji społeczno- gospodarczej gminy, zadania polegające na poprawie sytuacji w gminie, oczekiwanie wskaźniki osiągnięć planu rozwoju lokalnego, plan finansowy w układzie źródeł finansowania.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Albin Pokładek przedkłada projekt uchwały w sprawie :
uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pakosław na lata 2004,2006,2007-2013.
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Henryk Kmieć podał wynik głosowania - 13 głosów „za”,
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XVI/101/2004 w sprawie: - przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego,
Uchwała Nr XVI/101/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pakosław stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie na sali obrad obecnych jest 13 radnych.

Ad.6

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał Rady Gminy.


Wójt Gminy Kazimierz Chudy przedłożył Radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i wykonania uchwał za okres od 26 kwietnia 2004 roku do 25 czerwca br - które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.
Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie bez uwag.


Ad.7

Informacja przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka złożyła sprawozdanie z działalności przewodniczących komisji w okresie międzysesyjnym - które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Rada Gminy powyższe sprawozdanie przyjęła bez uwag.

Ad.8
Odpowiedzi na interpelacje.

Wójt Gminy odpowiedził ,że pracownicy którzy wykaszają rowy twierdzą, że woda w rzece Orli jest czysta, żyją ryby, jednakże sprawa zostanie przekazana do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie.

Ad.9

Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady przypomniała Wysokiej Radzie o zgłoszonym wniosku
do Sejmu RP o zwiększenie odpisu od akcyzy paliwowej na utrzymanie dróg. .

Ad.10
Zakończenie


Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad XVI Sesję Rady Gminy w Pakosławiu uważam za zamkniętą” o godz. 17.00 zamknęła sesję.

Protokółowała:
K.Szumna


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl