OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

PROTOKÓŁ NR XVII/2004 Z DNIA 26 LIPCA 2004 ROKU
PROTOKÓŁ NR 17/2004
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 26 LIPCA 2004 ROKU


Ad.1

Otwarcie obrad.

Po wypowiedzeniu przez Przewodnicząca Rady Gminy Pakosław Danutę Rybacką formuły „ Otwieram XVII Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.20,00 miejsce obrad - sala narad Urzędu Gminy.
Po powitaniu radnych i gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Ponadto przekazała radnym wyrazy podziękowania za zrozumienie zwołania w trybie pilnym dzisiejszej Sesji i uczestnictwa w obradach.
Radny nieobecny nieusprawiedliwiony:
Ryszard Samol -Pakosław
Ponadto w sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik - Skarbnik Gminy
4.Stanisław Stelmach - insp. Urzędu Gminy.
5.Stanisław Kośmider -Redaktor Gazety Poznańskiej
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodnicząca Danuta Rybacka przypomniała, że porządek obrad dzisiejszej sesji otrzymali radni wraz z zaproszeniem.
Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Pakosław przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad .
2.Interpelacje i zapytania radnych
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
- współfinansowania projektu ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pakosław, Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Sekretarz Gminy.
- przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pakosław na lata 2004- 2006, 2007 -2013,
4.Odpowiedzi na interpelacje.
5.Wolne głosy i wnioski.
6.Zakończenie.

Prządek obrad przyjęto bez uwag.
Przewodnicząca Rady wyznaczyła radnego Stanisława Zygmanowskiego ( wyraził zgodę) do obliczania i podawania wyników głosowania do protokółu.

Ad.2

Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji jak tez nie zadano pytań.

Ad.3

Podjęcie uchwał w sprawie:

Przed przystąpieniem do podejmowania uchwał głos zabrał Wójt Gminy Kazimierz Chudy który przypomniał, że w dniu 30 września br. Gmina złożyła wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie zadania budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Pakosław ul. Olbina i Rolnicza, Pomocno część Osieka i część Zaorla oraz Ostrobudek
Wniosek został zarejestrowany pod pozycją 87.
Na salę obrad wszedł radny Ryszard Samol. Rada Gminy liczy 15 radnych, obecnych jest 15 radnych.
W dniu 21 lipca br. gmina otrzymała fax z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego o dokonanie uzupełnienia i skorygowanie wniosku w 5 punktach a dotyczą:
1.błędnie podanych lat wskaźników,
2.w tytule projektu ujęte zostało przykanaliki. Zgodnie z Uzupełnieniem Programu ZPORR koszt ich wykonania nie jest w całości kosztem kwalifikowanym,
3.kosztrrys inwestycji przedstawiony został zbyt ogólnie,
4.błędnie opracowano montaż finansowy. Dofinansowanie z ERDF powinno wynosić dokładnie 75%,
5.brak szczegółowych dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji. Poprawione dokumenty należy przesłać w terminie 7 dni tj. do dnia 28 lipca br., z stąd też wynikł termin zwołania pilnej sesji.
Stanisław Stelmach poinformował, że opracowany wniosek składa się z 18 stron, po czym omówił szczegółowo każdą ze stron .
Dodał, że na kanalizowanie wymienionych wsi Pakosław Gmina uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu promesę w kwocie 1,2 mln zł.
Po złożonych informacjach radny Wiesław Krzyżosiak zadał pytanie dotyczące przesunięcia na okres póżniejszy kanalizacji wsi Pomocno.
Radny Antoni Rojda zadał pytanie w sprawie ilości podłączonych gospodarstw wsi Pakosław do kanalizacji sanitarnej.
Pan Stanisław Stelmach odpowiedział radnemu W.Krzyżosiak , że przesunięto termin tylko o 6 miesięcy, wieś Pomocno musi zostać skanalizowana do września 2006 roku, a kolejność realizacji inwestycji uzależniona jest od środków finansowych. Jak zostanie nasz cały projekt zaakceptowany wówczas przetarg odbędzie się na całość kanalizacji a rozpisany etapami i nie powinien mieć obaw iż wieś Pomocno zostanie pominięta został tylko przesunięty termin realizacji.
Radny Antoni Sędłak w pełni akceptuje proponowane propozycje , a radni winny być świadomi zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Radni wyrazili również obawy w sprawie dokonywanych kwartalnie spłat kredytu były pytania co do zapewnień otrzymywania środków finansowych.

Pan Stanisław Stelmach przekonał radnych ,że tak będzie wg. dzisiejszych zapewnień a dofinansowanie z ZPORR jest przewidziane do 2013 roku i jeśli nasz wniosek zostanie teraz odrzucony to ponownie złożymy w 2007 roku.

Po dyskusji przystąpiono do projektu uchwały w sprawie:

- zmiana budżetu gminy na 2004 rok

Pani Teresa Miernik Skarbnik Gminy przekazała, że w związku z wprowadzeniem poprawek do wniosku o dofinansowanie zadania budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Pakosław ul. Olbina i Rolnicza,Pomocno część Osieka i część Zaorla oraz Ostrobudki proponuje się do uchwały budżetowej z dnia 4 lutego br. wprowadzić zapisy zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji.
Zwiększa się wydatki majątkowe finansowanie z budżetu gminy o kwotę 8.500 zł , ulegnie zmianie wieloletni program inwestycyjny i należy dokonać zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy na 2004 rok wynosi:
dochody 8.015.289 zł
wydatki - 8.016.505 zł.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Stanisław Zygmanowski podał wynik głosowania - 13 głosów „za”, 1 „przeciw.”1 się „wstrzymał”
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 13 głosami „za”, przy 1 „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok .
Uchwała Nr XVII/102/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Pakosław na 2004 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

- współfinansowania projektu ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pakosław, Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Sekretarz Gminy Maria Klicińska przekazała,że w poprzedniej uchwale intencyjnej którą Rada podjęła 25 czerwca roku mieliśmy zapisane ,że gmina zabezpieczy środki finansowe w wysokości 25,01% inwestycji tj. 1.167.269.14 zł na dzień dzisiejszy proponujemy dokonać zmiany ponieważ jesteśmy w posiadaniu promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.200,000 zł i ta pożyczka ma być przydzielona na 2005 rok w kwocie 6.000.00 zł i w 2006 rok pozostałą część i dodatkowo aby to zdanie miało płynność finansową to na każdy kwartał musimy zabezpieczyć własne środki finansowe więc proponujemy również zapisać ,że w 2005 gmina przekaże z środków własnych 300.00 zł i w 2006 r również 300.000 zł. Ponadto proponuje się wskazać kwotę w wysokości 53.500 zł która została ujęta w budżecie gminy na ten rok na realizację tego zadania.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie: współfinansowania projektu ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pakosław, Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Radny Zenon Maciejak wyraził niezadowolenie, że w wieloletnim planie inwestycyjnym do 2006 roku nie ma zapisanego zadania jak wykonanie dokumentacji na Góry Zaorlińskie.
Wójt Gminy odpowiedział, że wnioski przyjmowane są na zadania do wartości 1mil Euro i posiadają dokumentację .
Radny Antoni Rojda stwierdził, że droga w Chojnie posiada dokumentację już od 1994 roku i nie jest brana pod uwagę.
Przewodnicząca Rady przekazała, że rolnicy co wystąpili z wnioskami o dopłaty z środków UE muszą być podłączeni do kanalizacji sanitarnej.
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Stanisław Zygmanowski podał wynik głosowania - 12 głosów „za”, 1 „przeciw.”2 się wstrzymało
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 12 głosami „za”, przy 1 „przeciwnym” i 2 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę w sprawie współfinansowania projektu ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pakosław ,Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Uchwała Nr XVII/103/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie: współfinansowania projektu ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pakosław ,Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

- przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pakosław na lata 2004- 2006, 2007 i 2013
Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przypomniała, że PRL to obligatoryjny dokument stanowiący załącznik do składanego wniosku w sprawie współfinansowania budowy kanalizacji. Na ostatniej Sesji Rady Gminy Rada podjęła już taką uchwałę, jednakże dziś w dziale VII Plan Finansowy na lata 2004-2006 i na lata 2007-2013 w układzie źródeł finansowania planu Rozwoju Lokalnego należy dokonać zmian z udziałem procentowym jaki jest wykazany w poprawionym wniosku, a więc budżet gminy na to zadanie będzie finansował w 15 %, budżet państwa w 10 % i środki z Unii 75%. W wniosku wymienionych jest 20 zadań na wyszacowaną wartość 25.490.000 zł.
Radny Ryszard Samol zadał pytanie dotyczące zapewnień realizacji otrzymania środków finansowych zgodnie z planem.
Sekretarz Gminy udzieliła odpowiedzi i stwierdziła, że jeśli nasz wniosek nie zostanie przyjęty wówczas realizowane będą zadania zapisane w budżecie gminy na ten rok.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały w sprawie:
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pakosław na lata 2004- 2006, 2007 - 2013
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Stanisław Zygmanowski podał wynik głosowania - 13 głosów „za”, i 2 się wstrzymało
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 13 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pakosław na lata 2004- 2006, 2007 i 2013
Uchwała Nr XVII/103/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie:
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pakosław na lata 2004- 2006, 2007 - 2013 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.4
Odpowiedzi na interpelacje.

Nie zgłoszono pytań i nie ma odpowiedzi.

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przedłożyła odpowiedź z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu delegatura w Lesznie znak LDM/4372/53/2022/2004 roku dot. złej jakości wody rzeki Orli w okolicy miejscowości Zaorle oraz poinformowała,że tablica z nazwą miejscowości została postawiona w m. Dębionka

Ad.5

Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka proponuje w najbliższym czasie zwiedzanie Gimnazjum w Pakosławiu na które radni otrzymają zaproszenie.
Radny Antoni Rojda wrócił do złożonej w dniu 25.06.br przez Wójta Gminy na wspólnym posiedzeniu komisji informacji w sprawie Firmy Mega i proponuje by Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę zakresie finansowania budowy gimnazjum.
Wójt udzielił odpowiedzi i przekazał, że brak jest do dziś rozstrzygnięcia z Sądu, natomiast dokumenty są do wglądu.
Wniosek I
Komisja Rewizyjna winna sprawdzić dokumenty płatności firmie Mega za budowę Gimnazjum
Wniosek poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział bierze 15 radnych, oddano 1 głos „za”.
Radny Antoni Sędłak zgłosił II wniosek
Należy odczekać za wydaniem wyroku przez Sąd który rozpatruje sprawę.
Wniosek poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział bierze 15 radnych, oddano 13 głosów”za” 1 się wstrzymał i 1 głos przeciwny.

Proponuje się wystosować pismo do Wodociągów Gminnych spółka z o.o w Pakosławiu z prośbą o sporządzenie wykazu niepodłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnych z podziałem na poszczególne miejscowości z terenu Gminy.
13 głosów „za”
Radny Wiesław Krzyżosiak zadał pytanie w sprawie regulacji rzeki Orli i zbiorników oraz gdzie należy zgłaszać zapotrzebowanie na platformy dla bocianów.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Kazimierz Chudy i tak:
5 km rzeki Orli zostało wykonane i jest już po odbiorze, nie jest rozpisany przetarg na kolejny etap prac gdyż brak jest środków finansowych.
Pan Stanisław Stelmach odpowiedział, że zbiorniki są na etapie dokumentacji technicznej, a jeśli chodzi o postawienie platformy dla bocianów to zadanie własne gminy .
Sekretarz Gminy Maria Kalicińska poinformowała ,że Starostwa będą przyjmować wnioski o stypendia.
Radny Henryk Kmieć zaprasza wszystkich zainteresowanych na zawody sikawek do Cichowa w dniu 15 sierpnia br..

Ad.6
Zakończenie


Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad XVII Sesję Rady Gminy w Pakosławiu uważam za zamkniętą” o godz. 22.00 zamknęła obrady sesji.

Protokółowała:
K.Szumna
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl