OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

PROTOKÓŁ NR XVIII/2004 Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2004

PROTOKÓŁ NR 18/2004

Z SESJI RADY GMINY PAKOSŁAW

Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2004


Po wypowiedzeniu przez Przewodnicząca Rady Gminy Danutę Rybacką formuły „ Otwieram 18 Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00 miejsce obrad - sala narad Urzędu Gminy.
Po powitaniu radnych i gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Radny nieobecny usprawiedliwiony;
1.Zdzisław Tyczyński - Podborowo
Radny nieobecny nieusprawiedliwiony:
1.Ryszard Samol - Pakosław
2.Zenon Maciejak - Zaorle
Ponadto w sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik - Skarbnik Gminy
4.Sołtysi ;- Golejewko,Dębionka, Pomocno, Sowy, Sworowo, Zaorle,
5.Stanisław Kośmider -Redaktor Gazety Poznańskiej
6.Honorata Dymiterko - Redaktor Gazety Życie Rawicza.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Przed rozpoczęciem obrad Sesji Rady Gminy udzielono głosu uczniom gimnazjum pakosławskiego , którzy wręczyli radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy zaproszenie na oficjalne otwarcie gimnazjum. Otwarcie gimnazjum odbędzie się 18 pażdziernika br. , o godz.11,00.
Na salę obrad wszedł radny Zenon Maciejak Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu 13.
Przewodnicząca Danuta Rybacka przedłożyła porządek obrad 18 Sesji Rady Gminy Pakosław.
Porządek 18 Sesji Rady Gminy Pakosław przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad .
2.Przyjęcie protokołu z obrad 16 i 17 Sesji Rady Gminy
3.Interpelacje i zapytania radnych
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2004 r
b) zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław określającej zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa
c)udzielenia dotacji Powiatowi Rawickiemu w 2004 roku,
d) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach których zarządcą jest Gmina,
e) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
f) zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
g) przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej,
h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznego gimnazjum ( akt założycielski).
5.Informacja o realizacji budżetu za I półrocze .
6.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław,
7.Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międyzysesyjnym
8.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2003 rok,
9.Odpowiedzi na interpelacje.
10.Wolne głosy i wnioski.
11.Zakończenie.

Przewodnicząca Rady porządek obrad poddała pod głosowanie.
Rada Gminy Pakosław w obecności 13 radnych -13 głosami „za „ przyjęła porządek 18 Sesji Rady Gminy Pakosław.

Ad.2
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że protokół z 16 i 17 Sesji Rady Gminy został sporządzony i z treścią się zapoznałam .
Protokół z 16 i 17 Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy Pakosław w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” przyjęła protokół z 16 i 17 Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodnicząca Rady wyznaczyła radnego Wiesława Krzyżosiaka ( wyraził zgodę) do obliczania i podawania wyników głosowania do protokółu

Ad.3
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Lucjan Kuczyński Białykał - poinformował, że rodzice dzieci szkolnych z Białegokału są niezadowoleni z dowozu dzieci ze szkoły do domu. Dzieci są wysadzane w Białymkale na początku miejscowości i muszą niektóre z nich 2 km iść pieszo do domu. Jest to niebezpieczne i krzywdzące dla nich, a są wśród nich gimnazjaliści oraz dzieci z Szkoły Podstawowej.

Ad.4
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Skarbnik Gminy przekazała, że projekt zmian w budżecie gminy był przedmiotem obrad komisji Rady jednakże w okresie od posiedzeń komisji do dnia dzisiejszego dokonano 3 zmian dotyczących planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz wprowadzenia wydatkowych przychodów w związku z otrzymaniem pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizacje stacji przepompowej w Pakosławiu zmieniła się też kwota dochodu budżetu gminy. Na komisjach była dyskutowana kwota 16.972 zł ( dotacja na remont świetlicy przy Szkole Podstawowej w Sowach). Zmieniła się ta kwota ze względu na zmianę umowy ma być 41.53 % gdyż tak wymaga FAO. W pierwszej umowie była zapisana kwota - 16.972 zł z przekazem do umowy na kwotę 16 802 zł . Na komisji Rolnictwa była dyskutowana kwota o wprowadzeniu pożyczki w kwocie 439 699 zł natomiast nie była ona wprowadzona jako przychód budżetu.
W związku z tym dziś został przygotowany nowy projekt uchwały wraz postanowieniem i załącznikami nr 1,2 i 3, a załącznik nr 4 i 5 pozostaje bez zmiany.
Natomiast jeżeli chodzi o zmianę dochodu budżetu to proponuje się zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 439.699 zł w rolnictwie gdyż została włączona dotacja z Sapardu na modernizację przepompowni w Pakosławiu. W związku z tym że termin zakończenia inwestycji został przesunięty do końca listopada br i jest termin trzy miesięczny do wywiązania się z rozliczenia z gminą dlatego proponuje się wycofanie tej dotacji która została wprowadzona do budżetu i na to miejsce proponuje się wprowadzić przychody budżetu w kwocie 439.000 zł . Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to pożyczka pomostowa nie umarzalna na okres 6 miesięcy w roku 2005 i 1 miesiąca 2004,ponieważ gmina musi zapłacić faktury w miesiącu listopadzie br. W ciągu 6 miesięcy gmina się rozliczy i wówczas wpłyną pieniądze na konto budżetu gminy, które będą przeznaczone na spłatę tej pożyczki , czyli w momencie gdy otrzymamy dotację z Sapardu wówczas spłacamy pożyczkę WFOŚ. W związku z tym, że wydatki i dochody były w kwocie 439.679 zł i o tą kwotę zmniejsza się dochody budżetu. Proponuje się podwyższyć dochody w leśnictwie o kwotę 433 zł i w dochodach od osób prawnych i fizycznych 256 zł .
W dziale oświata i wychowanie był zapis 16.972 zł proponuje się wprowadzić aneksem zapis do umowy kwotę16.802 zł. Łącznie proponuje się zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 422.198 zł. W wydatkach budżetu zmienia się w dziale oświata i wychowanie umniejsza się wydatki związane z dotacją 170 ,000 dlatego proponuje się zwiększyć wydatki o kwotę 2.376, zł..
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2004 rok wynosi:
dochody 7.597.950 zł, wydatki 8.023,740 zł

Zastępca Przewodniczącej Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za”,
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”, podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok .
Uchwała Nr XVIII/105/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Pakosław na 2004 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

b) zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław określającej zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa .
Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że na ostatniej Sesji Rada Gminy podjęła uchwałę określająca zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa. Proponuje się poszerzenia tej uchwały o zmianę zapisu że ulgi o których mowa w ust.1 w stosunku do przedsiębiorców stosowane będą tylko w ramach pomocy de minimis co oznacza kwotę 100.000 zł Euro przez okres trzech lat.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław określającej zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa .


Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za”,
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”, podjęła uchwałę w sprawie
zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław określającej zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa .
Uchwała Nr XVIII/106/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie:
zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław określającej zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

c)udzielenia dotacji Powiatowi Rawickiemu w 2004 roku,

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że już wcześniej Rada Gminy wyraziła wolę przekazania środków finansowych na zakup samochodu dla naszej Policji, jednakże wątpliwość budziła kwota opodatkowana podatkiem dochodowym . Obecnie otrzymaliśmy wyjaśnienie, że Gmina przekazuje dotacje Starostwu które dokona zakupu samochodu, jest to kwota w wysokości 30.000 zł.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały w sprawie:
udzielenia dotacji Powiatowi Rawickiemu w 2004 roku,
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za”,
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”, podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia dotacji Powiatowi Rawickiemu w 2004 roku,
Uchwała Nr XVIII/107/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 września 2004 roku w sprawie:
udzielenia dotacji Powiatowi Rawickiemu w 2004 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

d) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach których zarządcą jest Gmina,
Inspektor Urzędu Gminy Stanisław Stelmach wyjaśnił wątpliwość zgłoszoną podczas obrad Komisji Kultury, a dotyczyła poboru opłat za zamieszone już w pasie drogowym infrastruktury technicznej ? i tak: opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina będą obowiązywały po wejściu wżycie przedmiotowej uchwały, czyli za te urządzenia które już są w pasie drogowym nie będą pobierane opłaty.
Proponowane stawki były tematem obrad komisji nie wniesiono uwag. Są niższe niż w gminie M. Górka i Jutrosin należących do Spółki „ Wodociągi Gminne” w Pakosławiu.
Radny Wiesława Krzyżosiak zasygnalizował, że proponowane stawki opłat będą niekorzystne dla naszego budżetu.
Wójt Gminy stwierdził, że Rada Nadzorcza Wodociągi Gminne ma wystąpić z wnioskiem o zrównanie opłat ,proponuje się, by - Gmina Miejska Górka obniżyła stawkę opłat rocznych za 1 m2.. Powyższy wniosek zostanie złożony na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej „Wodociągi Gminne” .
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie:
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach których zarządcą jest Gmina,
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 12 głosów „za”, 1 głos się wstrzymał
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy Pakosław w obecności 13 radnych - 12 głosami „za”, 1 wstrzymującym podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach których zarządcą jest Gmina,

Uchwała Nr XVIII/108/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 września 2004 roku w sprawie:
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach których zarządcą jest Gmina stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

e) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Inspektor Urzędu Gminy Stanisław Stelmach przekazał, że proponuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 315.000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Białymkale” na którą w roku bieżącym planuje się wydatkować 900.900,00 zł. Pożyczka ta będzie spłacana kwartalnie do 2008.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za”,
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Uchwała Nr XVIII/110/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

f) zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Inspektor Urzędu Gminy Stanisław Stelmach przekazał, że proponuje się drugą pożyczkę tzw.pomostową w kwocie 439.000,00 zł na zadanie „ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Białymkale”
Pożyczka pomostowa będzie przeznaczona na spłatę inwestycji przebudowy przepompowni w Pakosławiu, która ma być zakończona w miesiącu listopadzie br ,a rozliczenie Gmina musi przedłożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 10 grudnia br. o czym szczegółowo informowała p. Skarbnik Gminy w zmianach do budżetu gminy na rok bieżący. W związku z tym ,że od ARIMR otrzymujemy 439.699,61 zł dotacji na pokrycie tej w właśnie kwoty gmina musi zaciągnąć pożyczkę pomostową i ona jest przeznaczona na ten okres do którego otrzymamy zwrot dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeśli otrzymamy środki finansowe wówczas automatycznie przedmiotowa pożyczka zostanie spłacona.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za”,
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Uchwała Nr XVIII/111/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

g) przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się przystąpić do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej który funkcjonuje od kilku lat.
Przedmiotowe stowarzyszenie jest największą organizacją zrzeszającą gminy wiejskie z całego kraju. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywania problemów tego środowiska. Obecnie Związek zrzesza ponad 490 gmin wiejskich. Związek Gmin Wiejskich RP na kongresie w Warszawie zgłosił postulaty w sprawie nowego systemu finansowania oświaty, zwiększenia środków finansowych dla gmin wiejskich z Funduszy Europejskich uzasadniając swoje stanowisko tym ,że zabrakło funduszy sapardowskich , zmianę zasiłków rodzinnych .
Składka na członka obliczona jest na około 1000 zł rocznie i jest propozycja wstąpienia do związku w styczniu 2005 roku.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za”,
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie
przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej .
Uchwała Nr XVIII/111/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 września 2004 roku w sprawie:
przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

h)wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że podczas ostatniej sesji została podjęta uchwałę w sprawie sprzedaży gruntu położonego w parku w Pakosławiu który wpisany jest do rejestru zabytków. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami która obowiązuje od 1998 roku zapis - nieruchomości wpisane do rejestru zabytków obniża się o 50 % chyba że Rada postanowi inaczej, proponuje się obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków i ustalenie tej bonifikaty na poziomie 10%.
Bonifikata 10% stosowana była na terenie naszej gminy w przypadku nowonabywców nieruchomości za gotówkę.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za”,
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
Uchwała Nr XVIII/112/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 września 2004 roku w sprawie:
wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

i) zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznego gimnazjum (akt założycielski).
Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że gimnazjum które do tej pory miało siedzibę Chojnie funkcjonuje z dniem 1 września 2004 w Pakosławiu należy dokonać zmian adresu siedziby Obecny adres brzmi :Gimnazjum w Pakosławiu, ul. Parkowa 15.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznego gimnazjum (akt założycielski).
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za”,
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie :
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznego gimnazjum (akt założycielski).

Uchwała Nr XVIII/113/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 września 2004 roku w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznego gimnazjum (akt założycielski) stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła 10 min przerwę w obradach.
Po przerwie na sali obrad jest 13 radnych.

Ad.5
Informacja o realizacji budżetu gminy za 1 półrocze 2004 roku.

Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka przekazała, że radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze br. Sprawozdanie było bardzo szczegółowo opisane i nie widzi potrzeby prezentowania tegoż zagadnienia podczas obrad sesji Rady.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag do otrzymanego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze br.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku stanowi załącznik nr 11 do protokółu.

Ad.6.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław.
Wójt Gminy złożył Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i wykonania uchwał za okres od 26 czerwca do 28 września. 2004 r.
Informacja została przyjęta bez uwag i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.7
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przedłożyła sprawozdanie z działalności przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy za okres od 26 czerwca do 28 września 2004 roku.
Radny Wiesław Krzyżosiak prosił o uzupełnienie informacji o zapis który zgłoszono na posiedzeniu komisji Kultury, a dotyczył złej nawierzchni na boisku szkolnym w Sowach.
Przewodnicząca Rady zobowiązała się przekazać uwagę p. Dyrektor SzP. w Sowach.
Informacja z działalności przewodniczących komisji Stałych Rady Gminy za okres od 26 czerwca do 28 września br została przyjęta stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.8
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2003 rok.
Wójt Gminy złożył informacje o złożonych przez sekretarza gminy ,skarbnika gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych oświadczeniach majątkowych .
Informacja ta stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Następnie Przewodnicząca Rady złożyła informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy.
Wójt Gminy jak też Przewodnicząca Rady swoje oświadczenie złożyli Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z kopią zeznania podatkowego PIT.
Informacja o złożonych Przewodniczącej Radzie oświadczeniach majątkowych za 2003 rok przez Radnych stanowi załącznik nr 15 do protokółu.

Ad. 9.
Odpowiedzi na interpelacje:

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszona interpelacje i stwierdził, że został rozpisany na okres 1 roku przetarg na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz zerówek.
W miesiącu sierpniu zawarto umowę na realizację dowozu dzieci
Po przetargu Dyrektorzy Szkół podpisują umowy zgodnie ze specyfikacją i oni odpowiadają za realizację zadania.
Uwaga zostanie przekazana wg kompetencji Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sowach p. Piechockiej i Dyrektorowi Gimnazjum p. Gospodarkowi.

Ad.10.
Wolne głosy i wnioski:
Radny Antoni Rojda - Chojno
zgłasza wniosek do realizacji przez Komisję Rewizyjną w sprawie przetargu na dowóz uczniów do szkół w 2003 i 2004 roku, celem potwierdzenia czy po otwarciu gimnazjum w Pakosławiu koszty dowozu się pomniejszyły, a przy okazji należy się zająć interpelacją p. Kuczyńskiego, gdyż przewoźnik dzieci powinień odbierać i przywozić z tego samego miejsca.
Przewodnicząca Rady wniosek poddała pod głosowanie:
W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów „za”
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Antoni Sędłak informacje przyjął i w miesiącu październiku br. Komisja Rewizyjna zajmie się dowozem uczniów do szkół i Wysoką Radę zapozna z wynikami kontroli.

Ad.11
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad 18 Sesję Rady Gminy w Pakosławiu uważam za zamkniętą” o godz.15.45 zamknęła obrady sesji.


Protokołowała:
K.Szumna

Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl