OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

PROTOKÓŁ NR XIX/04 Z DNIA 10 LISTOPADA 2004 ROKU
PROTOKÓŁ NR XIX/04
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 10 LISTOPADA 2004 ROKU
Ad. l
Otwarcie obrad.
Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącą Rady Gminy Pakosław Danutę Rybacką formuły „ Otwierani 19 Sesję Rady Gminy Pakosław " rozpoczęto obrady o godz.13,00 miejsce obrad - sala narad Urzędu Gminy.
Po powitaniu radnych i gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Radny nieobecny usprawiedliwiony
1. Józef Tomczak - Osiek
Radny nieobecny nieusprawiedliwiony:
1. Albin Pokładek -Chojno,
2.Zenon Maciejak - Zaorle
Ponadto w sesji udział wzięli:
l .Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik - Skarbnik Gminy
4.Dorota Matuszak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Lista obecności stanowi załącznik nr l do niniejszego protokółu.
Na salę obrad wszedł radny Albin Pokładek .
W sesji udział bierze 13 radnych. Przewodnicząca Danuta Rybacka przypomniała, że porządek obrad dzisiejszej sesji otrzymali radni wraz z zaproszeniem.
Porządek obrad 19 Sesji Rady Gminy Pakosław przedstawia się następująco:
l .Otwarcie obrad .
2.Przyjęcie protokołu z obrad 18 Sesji Rady Gminy
3.Interpelacje i zapytania radnych
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2004 r
b) zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie budowy gimnazjum w Pakosławiu
5.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
6.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław,
7.Sprawozdanie przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międyzy sesyj nym
8.Odpowiedzi na interpelacje.
9.Wolne głosy i wnioski.
10.Zakończenie.

Ad.2
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że protokół z 18 Sesji Rady
Gminy został sporządzony i z treścią się zapoznałam .
Protokół z 18 Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy Pakosław w obecności 13 radnych - 13 głosami „za" przyjęła protokół z 18 Sesji
Rady Gminy Pakosław.
Przewodnicząca Rady wyznaczyła radnego Lucjana Kuczyńskiego ( wyraził zgodę) do obliczania i podawania wyników głosowania do protokółu
Ad.3
Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono interpelacji jak też nie zadano pytań.
Ad.4
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie budowy gimnazjum w Pakosławiu. Skarbnik Gminy Teresa Miernik przekazała, że Gmina z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu otrzymała dotacje na dokończenie budowy gimnazjum w kwocie 753 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotacja nie może być wyższa niż 50 % wartości inwestycji. W związku z tym, że część faktur na budowę gimnazjum została zapłacona, brakuje tylko kwota 271 tyś zł proponuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 300 tyś zł na dofinansowanie budowy gimnazjum w Pakosławiu
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie budowy gimnazjum w Pakosławiu Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Lucjan Kuczyński podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za", podjęła uchwałę w sprawie:
zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie budowy gimnazjum w Pakosławiu
Uchwała Nr XIX/114/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie budowy gimnazjum w Pakosławiu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
b) zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik poinformowała, że proponuje się zwiększyć budżet
gminy o kwotę 763 834 zł. Zwiększenie budżetu następuje w dziel oświata i wychowanie o
kwotę 763,194 zł i w dziale pomocy społecznej o kwotę 640,00 zł z przeznaczeniem na
dożywanie dzieci w szkołach. Proponuje się zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 118 834 00.
Wydatki są wyższe o wprowadzony do budżetu gminy po stronie dochodów kredyt w
wysokości 300 tyś zł i wprowadzoną kwotę w wysokości 55 tyś zł która była po stronie
dochodów w budżecie gminy, a jest to kwota która została po spłaceniu pożyczki z
WFOSiGW na rok 2004 udzielonej w kwocie 220 tyś zł a spłata w wysokości 165 tyś zł
nastąpiła w m-cu lutym,, w dziale gospodarka mieszkaniowa proponuje się zwiększyć
wydatki o kwotę 5 000,00 zł na studium wykonalności, w działalności usługowej
zmniejszyć wydatki o kwotę 73 985,00 zł, w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa proponuje się zmienić klasyfikację rozdziałową czyli przenieść kwotę
30,000 zł na dotację celową z przeznaczeniem na zakup samochodu do Policji, w dziale
oświata i wychowanie proponuje się zwiększyć wydatki o kwotę l 132314, 00 zł (w
szkołach podstawowych - 6 0657,00 zł, w przedszkolach - l 150,00 zł, w Gimnazjum -
l 125 107,00 zł w tym jest kwota 300 tyś zł kredytu i 753 tyś zł dotacji), w dziale pomoc
społeczna proponuje się zwiększyć wydatki o kwotę 640,00 zł , w dziele gospodarka
komunalna i ochrona środowiska proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 55 000 00
zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji.
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 780.790 zł i stanowi deficyt
budżetu, który zostanie pokryty z pożyczek i kredytu.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na rok 2004 wynosi:
Dochody-8.387 802 zł
Wydatki-9.168 592 zł
Nie zgłoszono pytań
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Lucjan Kuczyński podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami „za", podjęła uchwałę w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2004 rok .
Uchwała Nr XIX/115/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie:
zmian w budżecie gminy Pakosław na 2004 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad.5 . : . : . . . .
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu p. Dorota Matuszak szczegółowo przedłożyła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2004 rok, które zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.6
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy Pakosław,
Wójt Gminy złożył Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i
wykonania uchwał za okres od 28 września. 2004 r. do 10 listopada 2004 r.
Informacja została przyjęta bez uwag i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.7
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach przewodniczących Komisji Stałych Rady
Gminy w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przedłożyła sprawozdanie z działalności przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy za okres od 28 września 2004 roku do 10 listopada 2004 roku, które zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.8
Odpowiedzi na interpelacje
W punkcie 3 porządku obrad nie zgłoszono interpelacji ani pytań.
Ad.9
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka przedłożyła treść pisma:
- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu w sprawie oświadczeń majątkowych radnych gminy,
- Wojewody Wielkopolskiego w sprawie oświadczeń majątkowych Wójta Gminy oraz
Przewodniczącej Rady
Radny Franciszek Antkowiak złożył podziękowanie Radzie za naprawę drogi Pakosław
Góreczki Wielkie,
Radny H. Kmieć prosił by rozpropagowano wśród mieszkańców temat dot. zagrożenia
pożarowego w sezonie grzewczym, gdyż sezon grzewczy jest okresem zwiększonego
zagrożenia pożarowego wynikającego z użytkowania urządzeń grzewczych, często
niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa pożarowego.
Radni i sołtysi otrzymali od OSP ulotki w tej sprawie.
Radny R. Samol zaprosił na mecz piłki nożnej w dniu 11.11. br oraz na „Hubertusa"
Ad. 10
Zakończenie.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad XIX Sesję Rady Gminy w Pakosławiu uważam za zamkniętą" o godz.15.3 5 zamknęła obrady sesji.
Protokołowała: K.Szumna 

Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl