OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

PROTOKÓŁ NR XX/04 Z DNIA 6 GRUDNIA 2004 ROKUPROTOKÓŁ NR XX/04
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 6 GRUDNIA 2004 ROKU
Ad.1
Otwarcie obrad.
Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącą Rady Gminy Pakosław Danutę Rybacką formuły „ Otwieram 20 Sesję Rady Gminy Pakosław " rozpoczęto obrady o godz.13,00 miejsce obrad - sala narad Urzędu Gminy.
Po powitaniu radnych i gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi qorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Radny nieobecny usprawiedliwiony
l. Antoni Sędłak - Sowy
Radny nieobecny nieusprawiedliwiony:
1.Zenon Maciejak - Zaorle,
Ponadto w sesji udział wzięli:
l .Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik - Skarbnik Gminy
4.Honorata Dymiterko - redaktor Życie Rawicza
5.Stanisław Kośmider - redaktor Gazety Poznańskiej
Lista obecności stanowi załącznik nr l do niniejszego protokółu.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej Marii Żyto-Marcinka która była radną Rady Gminy Pakosław III kadencje .
Proponuje się wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Przewodnicząca Danuta Rybacka przedłożyła proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji Porządek obrad XX Sesji Rady Gminy Pakosław przedstawia się następująco:
l .Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy
3.Interpelacje i zapytania radnych
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2004 r
b)obniżenia ceny l q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław,
c) określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości,
d)określenia stawek podatku i wprowadzenia zwolnień od środków transportowych,
e) określenia stawek podatku i wprowadzenia zwolnień od posiadanych psów,
f)opłata targowa,
g)określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego,
h)przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz przeciwdziałania narkomanii,
i)uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
5.Informacja dot. przyznanych Grantów na rok szkolny 2004/2005
6.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław,
7.Sprawozdanie przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międyzy sesyj nym
8.Odpowiedzi na interpelacje. "
9.Wolne głosy i wnioski.
10.Zakończenie.
Ad.2 . .
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że protokół z 19 Sesji Rady
Gminy został sporządzony i z treścią się zapoznałam .
Protokół z 19 Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy Pakosław w obecności 13 radnych - 13 głosami „za" przyjęła protokół z 19 Sesji
Rady Gminy Pakosław.
Przewodnicząca Rady wyznaczyła radnego Albina Pokładka ( wyraził zgodę) do obliczania i podawania wyników głosowania do protokółu
Ad.3
Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono interpelacji jak też nie zadano pytań.
Ad.4
Podjęcie uchwał w sprawie:
Na salę obrad wszedł radny Zenon Maciejak
a) zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik przekazała, że proponuję się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 224.247 zł i tak:
w dziale - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 3 452,00 zł,
w dziale - różne rozliczenia proponuje się zwiększyć dochody o kwotę 217 695 zł i w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego proponuje się zwiększyć dochody o kwotę 3 100,00 zł
Proponuje się zmniejszenie budżetu gminy : - w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 77 900,00 zł, w dziale turystyka o kwotę - l 050,00, w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3 000,00, w dziale obsługa długu publicznego o kwotę -20501,00 zł, w dziale różne rozliczenia o kwotę 56290,00 zł„ w dziale oświata i wychowanie 213 766, 00,w dziale ochrona zdrowia 3 452,00 zł, pomoc społeczna -3 300,00 zł, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 108 500,00 zł, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 740,00 zł. Ogółem wydatki budżetu gminy wynoszą 224 247,00 zł
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy na rok bieżący wynosi: dochody - 8.697.799 zł wydatki 9.478.589 zł.
Radny A. Rójda prosi o wyjaśnienie w dochodach w budżecie w dziale różne rozliczenia
kwoty 217 695 00 zł., jest to nowe zadanie - cytuję,, dlaczego p. Wojtaszek nie skarży firmy
Mega tylko Urząd Gminy co wnosiłem do Komisji Rewizyjnej celem wyjaśnienia ".
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik stwierdzając, że zabezpieczenie
tych wydatków ujęte zostało w budżecie gminy.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Radny Ryszard Samol zadał pytanie dlaczego p. Wojtaszek dawali towar na budowę
Gimnazjum skoro nie otrzymywali zapłaty ?
Wójt Gminy odpowiedział twierdząc, że była umowa między Wykonawcą i Podwykonawcą.
Radny Antoni Rój da stwierdził, że skoro Firmę Mega skarżyć będziemy na koszt Gminy , to
środki finansowe na budowę Gimnazjum się zwiększą.
Wójt Gminy odpowiedział, że Gmina Pakosław występuje do Sądu jako jeden z podmiotów, a
podmiotów jest wielu.
Radny Antoni Rojda stwierdził, że Chojno musiało zabezpieczenie dać swoim majątkiem
przy budowie oczyszczalni w Chojnie, dlatego nie zrozumiałe jest dlaczego Gmina ma
ponosić koszty związane z firmą Mega.
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 13 głosów „za", l się wstrzymał
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 13 głosami „za", l głos się wstrzymał podjęła
uchwałę w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Uchwała Nr XX/116/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2004 rok stanowi załącznik do protokołu nr 2
b)obniżenia ceny l q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław,
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka przekazała, że cena l q żyta podana przez Główny Urząd Statystyczny wynosi 37,67 zł. .Proponowana cena l q żyta na 2005 rok w naszej gminie to kwota 35 zł. Komisja Rolnictwa proponuje cenę l q żyta w wysokości 34 zł., Komisja Kultury , Finansów i Rewizyjna 35 zł.
Radny A. Rojda proponuje by nie podnoszono opłat podatkowych na rok 2005, gdyż ludzie nie maj ą pieniędzy. Rolnictwo jest w zapaści i nie może podnieść się od dna. Przewodnicząca Rady proponuje poddać pod głosowanie najdalej idącą kwotę ceny l q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego czyli 35 zł. Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie. Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - l głos, „za", „przeciw" -10 głosów, „wstrzymujących"- 3
Poddano pod głosowanie drugą propozycję ceny l q żyta - 34zł
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania -12 głosów, „za", 2 się „wstrzymało „
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie:
obniżenia ceny l q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław.
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 13 głosów „za", l się wstrzymał Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 13 głosami „za", l głos się wstrzymał podjęła uchwałę w sprawie: obniżenia ceny l q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław, Uchwała Nr XX/117/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie: obniżenia ceny l q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
c) określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, Projekt uchwały szczegółowo był analizowany podczas obrad komisji stałych Rady Gminy.
Nie zgłoszono innych propozycji, wobec czego zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
Radny A. Rojda stwierdził, że zapis w paragrafie 2 a dotyczący zwolnienia od podatku od nieruchomości grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, obiekty sportowe, place zabaw oraz wykorzystywane przez jednostki pomocnicze gminy na wykonywanie zadań statutowych, z wyjątkiem ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej jest niezrozumiały , gdyż np. w Domu Kultury w Chojnie dzierżawca sklepu płaci podatek .
Wójt Gminy wyjaśnił, że części budynku zajęte na prowadzenie działalności płacą podatek, Centrum Kultury Francuskiej w pakosławskim pałacu jest zwolnione.
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 14 głosów „za",
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za", podjęła uchwałę w sprawie: określenia stawek i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2005 rok. Uchwała Nr XX/118/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie: określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
d)ustalenia stawek podatku i wprowadzenia zwolnień od środków transportowych, Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik wskazała Wysokiej Radzie błędy komputerowe w projekcie uchwały celem naniesienia poprawek , a dot. pozycji paragrafu l pkt 5 -podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton -trzy osie oraz cztery osie i więcej.
Radny Ryszard Samol stwierdził, że jest dość obszerny materiał i zdaniem radnego może należało pozycje związane tematycznie połączyć w l punkt.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Radca Prawny zaakceptował treść projektu uchwały . Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek , Henryk Kmieć oraz Danuta Rybacka przedłożyli projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku i wprowadzenia zwolnień od środków transportowych.
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie. Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 14 głosów „za", Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za", podjęła uchwałę w sprawie: określenia stawek i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2005 rok.
Uchwała Nr XX/119/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku i wprowadzenia zwolnień od środków transportowych stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
e) określenia stawek podatku i wprowadzenia zwolnień od posiadanych psów,
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka przekazała, że proponuje się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości - 17,00 zł. Osoby fizyczne opłatę tą powinni uiścić bez wezwania do końca miesiąca marca lub ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa w kasie Urzędu Gminy lub u inkasenta tj. sołtysa poszczególnej wsi.
Ponadto proponuje się zwolnić od płacenia za jednego psa osoby fizyczne posiadające psa utrzymywanego w celu pilnowania nieruchomości nie wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
Komisje Rady nie wniosły innych propozycji.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie
określenia stawek podatku i wprowadzenia zwolnień od posiadanych psów,
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 14 głosów „za",
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za", podjęła uchwałę w sprawie:
określenia stawek podatku i wprowadzenia zwolnień od posiadanych psów,


Uchwała Nr XX/120/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie: określenia stawek podatku i wprowadzenia zwolnień od posiadanych psów stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
f) opłata targowa
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że proponuje się ustalić opłatę
targową na rok 2005 w wysokości:
za sprzedaż z kosza - 2,30 zł od stoiska 5,50 zł.. Komisje proponowane stawki opłaty
przyjęły jednogłośnie, nie wniesiono innych propozycji.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały w sprawie
określenia stawek podatku i wprowadzenia zwolnień od posiadanych psów,
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 14 głosów „za",
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za", podjęła uchwałę w sprawie: opłaty
targowej
Uchwała Nr XX/121/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie
opłaty targowej stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
g)określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego,
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że Komisje Rady projekty
wzorów formularzy do w/w podatków zaakceptowały jednogłośnie, po czym przedłożyła
projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 14 głosów „za",
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za", podjęła uchwałę w sprawie:
określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, od nieruchomości i lesnego.
Uchwała Nr XX/122/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie:
określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
h)przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz przeciwdziałania narkomanii,
Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna Kolber przekazała, że w celu przeciwdziałania alkoholizmowi i jego skutkom, proponuje przyjąć się do realizacji na 2005 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w którym zawarte są zadania i tak:
I zadanie - zwiększenie terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
II zadanie - udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
III zdanie - prowadzenie profilaktyki, działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, W punkcie 12 Komisje wniosły zapis - o dofinansowanie instruktora piłki nożnej
IV zadanie - Przestrzeganie przepisów ustawy,
V zadanie określa zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji. Proponuje się wynagrodzenie dla przewodniczącego w wysokości 5-krotnej diety przysługującej pracownikom z tytułu podróży służbowej na terenie kraju za jedno posiedzenie komisji, pozostali członkowie w wysokości 4 krotnej diety.
VI zadanie to wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwijaniu problemów alkoholowych
VII zadanie to edukacja społeczna.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Albin Pokładek przedłożył projekt uchwały w sprawie
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz
przeciwdziałania narkomanii,
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 14 głosów „za",
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za", podjęła uchwałę w sprawie:
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz
przeciwdziałania narkomanii,
Uchwała Nr XX/123/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004 roku w
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz
przeciwdziałania narkomanii stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
i)uchwalenia rocznego programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się uchwalić roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Celem programu jest między innymi
kształtowanie polityki gminy w zakresie realizacji zadań publicznych , tworzenie podstaw
konkurencji w obszarze zadań publicznych, ustalenie zasad dotowania przez gminę
organizacji pozarządowych, podnoszenie jakości ofert w zakresie zadań publicznych
realizowanych przez gminę.
Zastępca Przewodniczącej Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały w sprawie
uchwalenia rocznego programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 14 głosów „za",
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za", podjęła uchwałę w sprawie:
uchwalenia rocznego programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Uchwała Nr XX/124/ 2004 r. z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach. Po przerwie na sali obrad obecnych jest 14 radnych.
Ad.5
Informacja dot. przyznanych Grantów na rok szkolny 2004-2005.
Pracownik Urzędu Gminy p. Wojciech Walkowiak przedłożył szczegółowo sprawozdanie z przyznania środków budżetowych działu oświata na finansowanie Gminnego Grantu Edukacyjnego na rok szkolny 2004/05.
Po raz drugi wójt gminy przyznał granty edukacyjne z przeznaczeniem na realizację szkolnych i międzyszkolnych programów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Granty przyznawane są przez wójta wyłaniane w drodze konkursu. Konkurs zamykany jest raz w roku 15 sierpnia. W roku bieżącym złożono 17 wniosków na łączną kwotę 47 tyś 887 zł .Po korektach przyznano 15 dotacji, gdyż możliwości finansowe są mniejsze niż zapotrzebowanie i kwoty poszczególnych grantów zostały zmniejszone. Średnia stawka za godzinę lekcyjną wynosi 18 zł.. W przyszłym roku będzie jeszcze mniej środków finansowych. Subwencja oświatowa została zmniejszona o 177.536 zł i być może uniemożliwi taką pomoc.
Sprawozdanie z przyznania środków budżetowych działu oświata na finansowanie Gminnego Grantu Edukacyjnego na rok szkolny 2004/05 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.6
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy Pakosław,
Wójt Gminy złożył Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i
wykonania uchwał za okres od 10 listopada 2004 r. do 6 grudnia 2004 roku.
Radny Marian Szponik wyraził niezadowolenie z usuwania awarii przez Zakład
Energetyczny. Zdaniem radnego Zakład Energetyczny w kryzysowych sytuacjach jaka miała
miejsce u nas powinien korzystać z usług firm prywatnych .
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przedłożyła interpelację Radnego Powiatu
p.Wojciecha Wawrzyniaka która złożył na sesji powiatowej w sprawie przepływu informacji
co do usuwania awarii energetycznych.
Radny Albin Pokładek uważa, że Zakład Energetyczny powinien zastanowić się nad starym
systemem powiadamia mieszkańców o braku prądu poprzez sołtysów obecne powiadamianie
mieszkańców o braku prądu w gazecie poznańskiej lub w Internecie nie sprawdza się.
Radni Gminy Pakosław interpelację Rady Powiatu dot. wyłączeń prądu popierają.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Ad.7
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach przewodniczących Komisji Stałych Rady
Gminy w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przedłożyła sprawozdanie z działalności przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy za okres od 10 listopada 2004 roku do 6 grudnia 2004 roku, które zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.8
Odpowiedzi na interpelacje
W punkcie 3 porządku obrad nie zgłoszono interpelacji ani pytań.

Ad.9
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka przedłożyła treść pisma Wójta Gminy skierowanego
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wystąpienia pokontrolnego z dnia
10 listopada br. o podjętych działaniach dotyczących realizacji wniosków.
Ad. l 0
Zakończenie.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad 20 Sesję Rady Gminy w Pakosławiu uważani za zamkniętą" o godz.15.3 5 zamknęła obrady sesji


Protokołowała: K. Szumna


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl