OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

PROTOKÓŁ NR XI/11/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r.


PROTOKÓŁ NR 30/XXX/2001

PROTOKÓŁ NR X/10/2003

Z SESJI RADY GMINY PAKOSŁAW

Z DNIA 29 PAŻDZIERNIKA 2003 ROKU.

Po wypowiedzeniu przez Przewodnicząca Rady Gminy Danutę Rybacką formuły „ Otwieram X Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00, miejsce obrad - Sala Okrągła Pałacu w Pakosławiu.
Wójt Gminy Kazimierz Chudy poinformował, że dziś mamy okazję po raz pierwszy obejrzenia Sali Okrągłej Pakosławskiego Pałacu, gdzie przez ostatnie dwa miesiące prowadzono prace sztukatorskie nad pieczołowitym odrestaurowaniem wystroju sufitu..Te kosztowne prace sfinansował w całości Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu. Obecnie Konserwator wspólnie z Urzędem Gminy przygotował projekt -wniosek do Ministra Kultury w Warszawie o sfinansowanie w roku 2004 dalszych prac restauracyjnych w Sali Okrągłej
Przygotowywana będzie w Sali Okrągłej wystawa z okazji 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II pod tytułem” Spotkania mieszkańców gminy z Ojcem Świętym Janem Pawłem II”. Planowane jest też spotkanie bibliotekarzy z regionu leszczyńskiego, przygotowywana jest przez dr Jacka Jarczewskiego z Rawicza wystawa malarstwa, przygotowywana jest również wystawa szopek bożonarodzeniowych, odbędą się także tradycyjne już koncerty noworoczne.

Przewodnicząca Rady stwierdza, że w sesji udział bierze 14 radnych tj, 93 % składu osobowego Rady, co stanowi qourum przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Radny nieobecny usprawiedliwiony
Zdzisław Tyczynski - Podborowo
Ponadto w sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik - Skarbnik Gminy
4.Maciej Świerzewski - Radca Prawny
5.Sołtysi ;- Golejewko,Golejewo,Dębionka, Ostrobudki,Pomocno, Sowy, Sworowo, Zaorle,
6.Redaktor Gazety - „Poznańskiej” .i „Zycia Rawicza”
7.Pani Dorota Maćkowiak -Dyrektor Szkoły Podstawowej - Pakosław,
8.Pani Małgorzata Piechocka -Dyrektor Szkoły Podstawowej -Sowy,
9.Pani Mariola Jnakowska Dyrektor Przedszkola - Pakosław, Chojno,
10.Pan Tadeusz Gospodarek -Dyrektor Gimnazjum Gminnego,
11.Pani Halina Kusz -Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Pakosław
12.Pani Dorota Matuszak -Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pakosław
13.Pan Grzegorz Spychalski -Kierownik Rewiru Dzielnicowych Nr 5 w Pakosławiu
14.Pan Wojciech Wawrzyniak -Radny Powiatu Rawickiego.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Porządek obrad uzupełniono o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań oraz proponuje się wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Chojnie.
Proponowane zmiany do porządku obrad poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział bierze 14 radnych, oddano 14 głosów „za”.
Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Pakosław przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad .
2.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2003 rok,
- nabycia nieruchomości w Chojnie,
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pakosław
- utworzenia instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej,
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań
-wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu.
5.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
6.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław.
7.Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.Odpowiedzi na interpelacje.
9.Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Ad.2
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy został sporządzony i po zapoznaniu się z treścią został podpisany.
Protokół z IX Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Udział w głosowaniu bierze 14 radnych,
oddano 14 głosów „za”.

Przewodnicząca Rady wyznaczyła radnego Mariana Szponika ( wyraził zgodę) do obliczania i podawania wyników głosowania do protokółu

Ad.3
Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek zgłoszony podczas obrad Komisji Finansów i Rewizyjnej w sprawie funkcjonowania Gabinetu Stomatologicznego w Pakosławiu.
Mieszkańcy gminy są niezadowoleni z działalności p.doktor stomatolog Iwony Miljan
Bardzo często Gabinet Stomatologiczny jest nieczynny. Brak tez informacji, kiedy będzie czynny. Kolejne terminy jednak są nieaktualne ponieważ gabinet jest zamknięty.
W dniu 29 października br o godz.,9,00,10,00, 11.15 telefonu nikt nie odbierał.
Sytaucje takie są notoryczne.
Wniosek poddano pod głosowanie - w głosowaniu udział bierze 14 radnych, oddano 14 głosów „za” przesłaniem wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia .

Radny Henryk Kmieć wnosi wniosek w sprawie ustawienia znaku ograniczającego prędkość poruszania się pojazdami samochodowymi do 40km przez miejscowość Sworowo, ze względu na duży ruch samochodowy.
Przewodnicząca Rady wniosek poddała pod głosowanie- w głosowaniu udział bierze 14 radnych, oddano 1 głos „za”,12 `przeciw”, 1 się wstrzymał.


Ad.4

Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Skarbnik Gminy p.Teresa Miernik szczegółowo przedłożyła wprowadzenie zmian do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków i tak:


Dochody
Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:30-09-03 dzień:29-10-03
Ogółem Ogółem Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 3200,00 2600,00 -600,00
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych 3000,00 1000,00 -2000,00
zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i
biologicznych w tkankach zwierząt i
produktach pochodzenia
083 Wpływy z usług 3000,00 1000,00 -2000,00
zwierzęcego.
01095 Pozostała działalność 200,00 1600,00 1400,00
069 Wpływy z różnych opłat 200,00 1600,00 1400,00
020 Leśnictwo 9780,00 10380,00 600,00
02095 Pozostała działalność 9780,00 10380,00 600,00
075 Dochody z najmu i dzierżawy 1780,00 2380,00 600,00
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
Dochody od osób prawnych, od
756 podobnym charakterze 1702802,00 1702802,00 0,00
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
75601 osobowości prawnej 17100,00 10440,00 -6660,00
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych
035 Podatek od działalności gospodarczej 17000,00 10250,00 -6750,00
osób fizycznych, opłacany w formie
091 karty podatkowej 100,00 190,00 90,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 522707,00 523367,00 660,00
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i
050 innych jednostek organizacyjnych 50,00 200,00 150,00
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z 500,00 1010,00 510,00
tytułu podatków i opłat
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 724772,00 730772,00 6000,00
leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i
045 opłat lokalnych od osób fizycznych 620,00 0,00 -620,00
Wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe
049 Wpływy z innych lokalnych opłat 3700,00 4320,00 620,00
pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:30-09-03 dzień:29-10-03
Ogółem Ogółem Ogółem
050 Podatek od czynności 32000,00 38000,00 6000,00
cywilnoprawnych
758 Różne rozliczenia 3523778,00 3544005,00 20227,00
75802 Część podstawowa subwencji 493447,00 496616,00 3169,00
ogólnej dla gmin
292 Subwencje ogólne z budżetu 493447,00 496616,00 3169,00
państwa
75805 Część rekompensująca subwencji 389149,00 406207,00 17058,00
ogólnej dla gmin
292 Subwencje ogólne z budżetu 389149,00 406207,00 17058,00
państwa
853 Opieka społeczna 469289,00 414278,00 -55011,00
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 326900,00 277989,00 -48911,00
na ubezpieczenia społeczne
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 326900,00 277989,00 -48911,00
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 15500,00 8450,00 -7050,00
ustawami
wychowawcze
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 15500,00 8450,00 -7050,00
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
85395 Pozostała działalność 33389,00 34339,00 950,00
ustawami
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0,00 950,00 950,00
w postaci pieniężnej
900 Gospodarka komunalna i ochrona 54000,00 55160,00 1160,00
środowiska
90095 Pozostała działalność 0,00 1160,00 1160,00
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i 0,00 1160,00 1160,00
składników majątkowych
Razem 6056560,00 6022936,00 -33624,00

Wydatki . Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:30-09-03 dzień:29-10-03
Ogółem Ogółem Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 31475,00 35475,00 4000,00
01008 Melioracje wodne 16000,00 20000,00 4000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6000,00 10000,00 4000,00
600 Transport i łączność 94336,00 92884,00 -1452,00
60016 Drogi publiczne gminne 88965,00 87513,00 -1452,00
4300 Zakup usług pozostałych 16000,00 12000,00 -4000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 15865,00 18413,00 2548,00
budżetowych
758 Różne rozliczenia 54409,00 45855,00 -8554,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 54409,00 45855,00 -8554,00
4810 Rezerwy 54409,00 45855,00 -8554,00
801 Oświata i wychowanie 2858869,00 2862432,00 3563,00
80101 Szkoły podstawowe 1614122,00 1616795,00 2673,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 976691,00 978911,00 2220,00
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195943,00 196342,00 399,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 26851,00 26905,00 54,00
80110 Gimnazja 1059583,00 1060473,00 890,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 465311,00 466051,00 740,00
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97106,00 97238,00 132,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13306,00 13324,00 18,00
851 Ochrona zdrowia 65700,00 66350,00 650,00
85195 Pozostała działalność 13500,00 14150,00 650,00
4300 Zakup usług pozostałych 13500,00 14150,00 650,00
853 Opieka społeczna 624081,00 569070,00 -55011,00
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 378300,00 330339,00 -47961,00
na ubezpieczenia społeczne
3110 Świadczenia społeczne 369300,00 321339,00 -47961,00
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 15500,00 8450,00 -7050,00
wychowawcze
3110 Świadczenia społeczne 15500,00 8450,00 -7050,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 562993,00 564484,00 1491,00
85404 Przedszkola 523980,00 525471,00 1491,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 285074,00 286314,00 1240,00
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58484,00 58705,00 221,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8008,00 8038,00 30,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona 404948,00 423977,00 19029,00
środowiska
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 191834,00 207363,00 15529,00
Strona: 1
Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:30-09-03 dzień:29-10-03
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Ogółem Ogółem Ogółem
191834,00 207363,00 15529,00
4260 Zakup energii 75000,00 81179,00 6179,00
4300 Zakup usług pozostałych 88000,00 97350,00 9350,00
90095 Pozostała działalność 210614,00 214114,00 3500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 941,00 4441,00 3500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa 242557,00 245217,00 2660,00
narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 101381,00 104041,00 2660,00
kluby
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20645,00 23305,00 2660,00

Razem 6094525,00 6060901,00 -33624,00


Po przedłożonym projekcie uchwały wywiązała się dyskusja.
Radny Zenon Maciejak podważa w projekcie uchwały w wieloletnim program inwestycyjnym zapis dotyczący budowy drogi gminnej tzw. „wiśniówki”, uważa, że są to duże koszty i zaciągnięcie kolejnego zobowiązania finansowego staje się niebezpieczne.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zapis ten musi istnieć w projekcie uchwały , by można było zaciągnąć zobowiązanie, natomiast jeśli Rada Gminy nie wyrazi woli budowy drogi gminnej tzw. „wiśniówki” wówczas zapis zostanie wycofany z projektu uchwały.
Wójt Gminy wskazał celowość budowy przedmiotowej drogi.
Przewodnicząca Rady zaproponowała do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy wrócić po przegłosowaniu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na budowę drogi gminnej tzw. Wisniówka”.

- nabycia nieruchomości w Chojnie.
Sekretarz Gminy p.Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania działek położonych w Chojnie z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Gmina Pakosław.
Wiceprzewodniczący Rady Albin Pokładek przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Marian Szponik podał wynik głosowania - 14 głosów”za”
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 14 radnych, oddano 14 głosów „za”.
Uchwała Nr X/51/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 29 października 2003 roku w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w Chojnie stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław, w części dotyczącej wsi Pakosław - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji nieuciążliwej działalności gospodarczej (działka ew. nr 97/4).

Sekretarz Gminy p.Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław w części dotyczącej wsi Pakosław teren Spółdzielni Kółek Rolniczych. Ustalenia planu są zgodne z zasadami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakosław w zakresie przekształconego terenu pod budownictwo jednorodzinne z możliwością nieuciążliwej działalności gospodarczej.
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Marian Szponik podał wynik głosowania - 13 głosów”za”, 1 przeciwny.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 14 radnych, oddano 13 głosów „za”, 1 przeciw.
Uchwała Nr X/52/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 29 października 2003 roku w sprawie; zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław, w części dotyczącej wsi Pakosław - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji nieuciążliwej działalności gospodarczej (działka ew. nr 97/4) stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

- utworzenia instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej.
Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu funkcjonowałą do tej pory jako jednostka gospodarcza jednakże ustawa obliguje, by to była instytucja kultury w związku z tym przygotowano projekt uchwały w powyższej sprawie.
Ustawodawca wskazuje by na czele biblioteki stał Dyrektor, który kieruje jej działalnością. a na komisjach Rady Gminy proponowano by na czele biblioteki stał kierownik
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka zaproponowała Radzie głosowanie, czy ma być zapis Dyrektor, czy Kierownik.
Proponuje się, by nie przeprowadzono głosowania skoro ustawa wskazuje na Dyrektora i taki zapis winien być w uchwale - wypowiedź Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Antoniego Sędłaka.
. Wiceprzewodniczący Rady Albin Pokładek przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Marian Szponik podał wynik głosowania - 13 głosów ”za”, 1 przeciwny.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 14 radnych, oddano 13 głosów „za”, 1 przeciw.
Uchwała Nr X/53/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 29 października 2003 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań.
Wójt Gminy p. Kazimierz Chudy przekazał, że uważa za zasadne zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego rozpisania przetargu na dokończenie budowy gimnazjum gminnego w Pakosławiu do kwoty 1.500 ,000 zł i odsetek ustalonych w przetargu z jednoczesnym ich kredytowaniem przez wykonawcę realizującego inwestycje w okresie 5 lat od daty podpisania umowy. Źródłem pokrycia zobowiązań będą środki z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem spłaty w planach budżetowych w latach następnych.
Radny Antoni Rojda przypomniał o zobowiązaniach kredytowych budżetu gminy i stwierdził, że ma obawy do budżetu gminy, sądzi, że kolejnego zaciągnięcia zobowiązania budżet nie udżwignie.
Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik wyjaśniła dokładnie wielkość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę i określiła, że zadłużenie na koniec 2003 roku będzie wynosiło około 33 % budżetu rocznego.
Radny Wiesław Krzyżosiak stwierdził, że budowę gimnazjum należy skończyć, lecz obawia się czy gmina otrzyma pieniądze z zewnątrz po zakończeniu budowy.
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Marian Szponik podał wynik głosowania - 12 głosów”za”, 2 przeciwny.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 14 radnych, oddano 12 głosów „za”, 2 się wstrzymało.
Uchwała Nr X/54/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań.
Wójt Gminy p.Kazimierz Chudy przekazał, że proponuje zaciągniecie zobowiązania dotyczącego rozpisania przetargu na pobudowanie drogi gminnej w Ostrobudkach tzw.”wiśniówka”na odcinku 620 m do kwoty 75.000 zł z jednoczesnym ich kredytowaniem przez wykonawcę realizującego inwestycje w okresie do 2004 roku.
Źródłem pokrycia zobowiązań będą środki określone w budżecie gminy na 2004 rok.
Wójt Gminy p.Kazimierz Chudy poruszył również sprawę budowy drogi Konary -Ostrobudki i podjętych działań do realizacji tego zadania.
Radny Zenon Maciejak zabrał głos i stwierdził, że nie kwestionuje budowy drogi, lecz należy sobie uświadomić jakie gmina ma już zobowiązania finansowe i Rada ma podjąć kolejne zobowiązanie, a należy mieć na uwadze złożone wnioski do Agencji na które będzie należało mięć środki finansowe na ich realizację. Zdaniem Radnego Zenona Maciejka należy projekt tej uchwały odłożyć na później.
Radny Antoni Sędłak wyraził również swoje niezadowolenie z projektu uchwały, obawiając się o budżet gminy.
Wójt Gminy odpowiedział, że proponując wywołanie tej uchwały miał na uwadze względy gospodarcze , nie mamy budżetu na 2004 rok, nie wiemy jakie będą podatki, jest wiele niewiadomych w związku z tym proponuje sprawę rozpisania przetargu na pobudowanie drogi gminnej w Ostrobudkach na odcinku 620 m odłożyć do czasu uchwalenia budżetu gminy i wówczas wrócić ponownie do tego tematu.
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Marian Szponik podał wynik głosowania - 4 głosy”za”, 7 przeciw, 3 się wstrzymało
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 14 radnych, oddano 4 głosy „za”, 7”przeciw, 3 się wstrzymało.
Uchwała Nr X/55/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 29 października 2003 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań nie została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
Zadanie zostaje wykreślone z załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr X/50/03 z dnia 29.X.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Pakosłąw na 2003 rok i Rada wraca do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Pakosław na 2003 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Marian Szponik podał wynik głosowania - 14 głosów”za”
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 14 radnych, oddano 14 głosów „za”.
Uchwała Nr X/50/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok stanowi załącznik nr 8 do protokółu.

- wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka poinformowała, że do Sądu Rejonowego w Rawiczu wybranych ma być 7 ławników w tym 3 do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy. Zgłoszonych zostało 5 kandydatów do Sądu Rejonowego, 3 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Został powołany zespół opiniujący kandydatów na ławników, celem wydania opinii o zgłoszonych kandydatach.
Przewodniczący zespołu opiniującego kandydatów na ławników radny Antoni Rojda przedłożył opinie o zgłoszonych kandydatach.
Opinia o zgłoszonych kandydatach na ławników stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
Przewodnicząca Rady Gminy proponuje powołać Komisje Skrutacyjną do przeprowadzenia tajnego głosowania na ławników.
Radny Antoni Rojda, Józef Chudy,Henryk Kmieć wyrazili zgodę na zostanie członkiem Komisji Skrutacyjnej.
Skład Komisji Skrutacyjnej poddano pod głosowanie, oddano 14 głosów „za”
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Antoni Rojda przedłożył procedurę głosowania nad wyborem ławników, po czym radny Henryk Kmieć z listy obecności kolejno wyczytał nazwisko radnego, a Józef Chudy rozdał kartki do głosowania. Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę celem dokonania aktu głosowania.
Akt głosowania odbył się w Centrum Kultury Francuskiej.
Po przerwie na Sali obrad obecnych jest 14 radnych tj. 93%, co stanowi quorum przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Antoni Rojda odczytał protokół z przeprowadzonych wyborów na ławników.
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Marian Szponik podał wynik głosowania - 14 głosów”za”
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 14 radnych, oddano 14 głosów „za”.
Uchwała Nr X/55/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu stanowi załącznik nr 10 do protokółu.


Ad. 5
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie tj. do 30 kwietnia br.jednakże nie wszyscy radni prawidłowo wypełnili oświadczenia. Szczegóły omawiane były podczas posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy.
Wójt Gminy natomiast przekazał, że oświadczenia które zgodnie z przepisami wysłano do Marszałka wypełnione były prawidłowo.

Ad.6
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie miedzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław.

Wójt Gminy p.Kazimierz Chudy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i wykonania uchwał za okres od 11 września do 29 października 2003 roku, ponadto poinformował o szkoleniach rolników przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wypełniana wniosków.
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 11 do protokółu.

Ad.7
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka złożyła sprawozdanie z posiedzeń Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy za okres od 11 września do 29 października 2003r.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 12
do protokółu.

Ad.8
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt Gminy p. Kazimierz Chudy odpowiedział w sprawie dotyczącej zakupu terenu boiska sportowego w Sowach. Po przeprowadzonej rozmowie Nadleśnictwo przyjęło propozycje zamiany gruntu, bierzemy pod uwagę do zamiany lasy Osiek-Pomocno,

-droga do Pałacu Golejewskiego jest czynna.

Przewodnicząca Rady przedłożyła :

- pismo z dnia 10-10-2003 znak BFwe-3133-285/RF/2003 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy.

- pismo z dnia 19.09.2003 r. znak DKS/31/BCz/1605W Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych.

- pismo z dnia 7.10.2003 znak NU/TE4 w sprawie likwidacji automatów telefonicznych TP.

- pismo z dnia 26.09.2003 z Banku Spółdzielczego w Jutrosinie w sprawie działalności kredytowej dla rolników.

- sprzedaż towarów w Pakosławiu ( temat wróci przy ustalaniu opłat targowych)

- nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ad.9
Wolne głosy i wnioski.

Radny Marian Szponik - zadał pytanie w sprawie likwidacji słupów telefonicznych na chodniku w Pakosławiu koło posesji p. Białek

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi i stwierdził, że zostało wysłane pismo do Telekomunikacji Polskiej S.A. w sprawie usunięcia słupów telefonicznych na ul. Dublińskiej , który uniemożliwia swobodne poruszanie się po chodniku ze względu na wąskie przejście i otrzymaliśmy odpowiedź pozytywną,. Słupy telefoniczne zostaną w momencie budowy chodnika .

Radny Powiatu p. Wojciech Wawrzyniak zabrał głos i przekazał szczegółowo sprawozdanie z obrad Sesji Rady Powiatu ,gdzie tematem m.in. były inwestycje drogowe.

Radny Zenon Maciejak - stwierdził,że rozmównice telefoniczne to wymóg nowoczesności, uwaga przekazana do radnego powiatu, by również radni powiatowi zajęli się telekomunikacją,

Radny Antoni Sędłak z niepokojem patrzy na sytuację w rolnictwie .Proponuje wysłać wniosek do Ministra Rolnictwa w sprawie interwencyjnego skupu żywca. Obecnie cena żywca wynosi 2,90 zł, a kosztował 4,00 zł, obecna cena nie gwarantuje opłacalności.

Oddano 14 głosów „za” przesłaniem wniosku do Ministra Rolnictwa,

Radny Lucjan Kuczyński przekazał radnemu powiatowemu , by pilnował budowę drogi do Białegokału.


Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w związku wyczerpaniem porządku obrad X Sesję Rady Gminy w Pakosławiu uważam za zamkniętą” zakończono o godz.17,00

Protokółowała
K.Szumna

Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl