OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

PROTOKÓŁ NR VIII/8/2003 z dnia 22 lipca 2003

PROTOKÓŁ NR VIII/8/2003

Z SESJI RADY GMINY W PAKOSŁAWIU

Z DNIA 22 LIPCA 2003 ROKU.

Po wypowiedzeniu przez Przewodnicząca Rady Gminy Danutę Rybacką formuły „ Otwieram VIII Sesję Rady Gminy w Pakosławiu” rozpoczęto obrady o godz.8,00, miejsce obrad - salka narad Urzędu Gminy.
W sesji udział bierze 13 radnych tj, 86,6 % składu osobowego Rady, co stanowi qourum przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Radny nieobecny nieusprawiedliwiony :
1.Zenon Maciejak - Zaorle
2.Zdzisław Tyczynski -Podborowo
Ponadto w sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik - Skarbnik Gminy
4.Maciej Świerzewski - Radca Prawny
5.Sołtysi ;- Golejewko,Dębionka, Pomocno, Sowy, Sworowo, Zaorle,
6.Redaktor Gazety - „Poznańskiej” .i „Zycia Rawicza”

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.

Nie wniesiono zmian do porządku obrad.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad .
2.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Propozycje podjęcia uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2003 rok,
- nabycia nieruchomości położonych w Pakosławiu,
- zbycia nieruchomości położonych w Pakosławiu przy ul. Dubińskiej,
- dzierżawy pomieszczeń pałacu położonego w Pakosławiu przy ulicy Parkowej 14.
5.Informacja o stanie klęski żywiołowej w gminie
6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław.
7.Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.Odpowiedzi na interpelacje.
9.Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.Ad.2

Przewodnicząca Rady Gminy wyznaczyła radnego Ryszarda Samol ( wyraził zgodę) do obliczania i podawania wyników głosowania do protokołu.

Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został sporządzony i po zapoznaniu się z treścią podpisała.
Protokół z VII Sesji Rady Gminy w Pakosławiu poddano pod głosowanie.
W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów „za”.

Ad.3

Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Antoni Sędłak z Sów - zgłosił interpelację dotyczącą ;
- na drodze powiatowej w miejscowości Sowy przy Szkole Podstawowej powstaje wyrwa, która stwarza niebezpieczeństwo dla poruszających się pojazdów i pieszych,
- przy drogach powiatowych niektóre wyjazdy z pól są mało widoczne szczególnie na drodze powiatowej Pakosław -Białykał w kierunku Sów.
Radny Henryk Kmieć z Sworowa - zgłosił interpelację dotyczącą:
- zmiany lokalizacji lampy ulicznej w miejscowości Sworowo, lampę należy usytuować w miejscu takim by oświetlała drogę i świetlicę wiejską,
- rzeka Stara Orla jest zanieczyszczona i należy wyczyścić koryto rzeki przy moście w Sworowie oraz dokonać wykoszenia na całym odcinku,

Radny Antoni Rojda z Chojna poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na zgłoszoną interpelację w sprawie zapowiadanych zmian w podatku rolnym.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka odpowiedziała, że pismo zostało wysłane, lecz nie wpłynęła odpowiedż.

Ad.4

Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik przekazała, proponuje się w uchwale Nr III/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosław na 2003 rok wprowadzić następujące zmiany:
Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2003 rok ustalone w § 1 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku nr 1 do uchwały o kwotę 20.334 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2003 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku nr 2 do uchwały o kwotę 20.334 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2003 rok wynosi:

Dochody 5.987.682zł
Wydatki 6.025.647złWiceprzewodniczący Rady Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Ryszard Samol podał wynik głosowania - 13 głosów „za”
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła wynik głosowania - w głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów”za” .
Uchwała Nr VIII/40/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok stanowi załącznik nr 2 do protokółu

- nabycia nieruchomości położonych w Pakosławiu.

Podinspektor Urzędu Gminy poinformował, że proponuje się wykup części działek nr 247/7, 244/2, 241/2 ( ogólna powierzchnia1,68 ha)jakie powstaną po podziale geodezyjnym .Przedmiotowe działki to własność trzech rolników z Pakosławia. Wstępnie z właścicielami gruntów zostały podpisane umowy kupna, gdzie ustalono cenę za 1 m2 ziemi 2 zł.. Nabycie w/w nieruchomości jest potrzebne w celu utworzenia kompleksu oświatowo- sportowego.
Wiceprzewodniczący Rady Albin Pokładek przedkłada projekt uchwały.
Radny Antoni Rojda zabrał głos i stwierdził, że nie należy nabywać nieruchomości, gdyż gminy nie stać na wykup gruntów, a nie jest skończona budowa gimnazjum, ponadto przypomniał, że nie stać gminy na budowę drogi w Chojnie „Ściegna”.
Wójt Gminy zabrał głos i stwierdził, że w pierwszej kolejności będzie ukończona budowa gimnazjum, a potem zajmiemy się kompleksem sportowym.
Projekt wyżej wymienionej uchwały został wywołany na dzisiejszej Sesji Rady Gminy ,ze względu że w terminie do 23 lipca br można zgłaszać do ministerstwa gospodarki wnioski o dofinansowanie budowy boiska sportowego, jednym z warunku złożenia w/w wniosku do www.isekp.mg.gov.pl jest posiadanie przez gminę własnych gruntów. Wówczas gdy nasz wniosek zostanie przyjęty otrzymamy 75 % dofinansowania inwestycji.
Radny Marian Szponik zabrał głosi i stwierdził, że jest to dobry moment na wykup gruntu który przylega do budowanego gimnazjum i należy go wykupić, bo być może w przyszłości nie będzie to możliwe i działki staną się jeszcze droższe.
Przewodnicząca Rady Gminy projekt uchwały poddała pod głosowanie
Radny Ryszard Samol podał wynik głosowania - 12 głosów „za”, 1 przeciwny
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła wynik głosowania - w głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 12 głosów”za”, 1 przeciw. .
Uchwała Nr VIII/41/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Pakosławiu stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

- zbycia nieruchomości położonych w Pakosławiu, ul. Dubińska

Podinspektor Urzędu Gminy przekazał, że dotychczasowy użytkownik gruntu położonego przy ul. Dubińskiej złożył wniosek do Urzędu Gminy o wykup gruntu o powierzchni 0,32 ha przylegającego do jego gospodarstwa. Wszystkie koszty związane z ze sprzedażą ponosi nowonabywca. Proponuje się więc wyrazić zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej działki nr 440/1 położonej w Pakosławiu przy ul. Dubińskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Kmieć czyta projekt uchwały
Przewodniczą Rady Gminy projekt uchwały poddała pod głosowanie
Radny Ryszard Samol podał wynik głosowania - 13 głosów „za”,
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła wynik głosowania - w głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów”za”,
Uchwała Nr VIII/42/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Pakosławiu, ul. Dubińska stanowi załącznik nr 4 do protokołu.- wydzierżawienia pomieszczeń pałacu położonego w Pakosławiu przy ul. Parkowej 14.

Wójt Gminy przekazał, że dotychczasowi dzierżawcy pałacowej w Pakosławiu złożyli rezygnację z dzierżawy pomieszczeń pałacu położonego w Pakosławiu przy ulicy Parkowej. Jest oferta na wydzierżawienie pomieszczeń w pałacowej. Proponuje się wydzierżawienie w drodze przetargu pomieszczeń pałacu z wyłączeniem pomieszczeń zajętych przez Gminę na siedzibę Centrum Kultury Francuskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Albin Pokładek czyta projekt uchwały
Radny Antoni Sędłak wskazał na fakt, że dotychczasowy dzierżawca obiektu zainwestował bardzo dużo w pomieszczenia i należy rozważnie podejść do rozliczeń finansowych.
Wójt Gminy odpowiedził, że jest komisja która dokonuje inwentaryzacji obiektu, Gmina chce zatrzymać zainstalowaną windę .
Przewodnicząca Rady Gminy projekt uchwały poddała pod głosowanie
Radny Ryszard Samol podał wynik głosowania - 13 głosów „za”,
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła wynik głosowania - w głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów ”za”,
Uchwała Nr VIII/43/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń pałacu położonego w Pakosławiu przy ulicy Parkowej 14 stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Ad.5
Informacja o stanie klęski żywiołowej w gminie.
Inspektor Urzędu Gminy, który wchodził w skład komisji do szacowania strat spowodowanych klęską suszy szczegółowo przedłożył informację z wyszacowania strat spowodowanych suszą na terenie gminy.
Na sale obrad wszedł sołtys wsi Golejewka Leon Jóskowiak
Radny Antoni Sędłak zabrał głos i stwierdził, że należy wysłać pismo do Rządu RP o przyspieszenie prac w kierunku udzielenia pomocy rolnikom dotkniętym suszą.
Przewodnicząca Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego w sprawie udzielenia przez Rząd pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy.
Radny Ryszard Samol podał wynik głosowania - 13 głosów „za”
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że wniosek w/w sprawie zostanie przesłany .
Szczegółowa informacja wyszacowania strat spowodowanych suszą stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

Ad.6
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław.

Wójt Gminy Pakosław Kazimierz Chudy przedłożył informację z działalności międzysesyjnej i wykonania uchwał za okres od 21 maja do 22 lipca br.
Dodał ponadto, że dziś otrzymali radni i sołtysi Stanowisko IV Kongresu Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie;
- likwidacji gminnych, powiatowych i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska - delegaci IV Kongresu Gmin Wiejskich RP protestują przeciwko likwidacji gminnych, powiatowych funduszy,
- rządowego projektu ustawy o dochodach JST - obawy IV Kongresu dotyczą przede wszystkim zamierzonych do przekazania gminom od 1 stycznia 2004 roku spraw np. utrzymania gminnych ośrodków pomocy społecznej, ponoszenia opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- oświaty,
- szans polskich gmin wiejskich w integracji z Unią Europejską
Radny Antoni Sędłak zadał pytanie czy znane są dochody gminy, skoro już się mówi o kolejnych zadaniach dla samorządów.
Wójt odpowiedział, że samorządy będą opiniowały budżety, dziś nie wiadomo co będzie stanowić dochód gmin.
Informacja została przyjęta przez Wysoka Radę bez uwag i stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ad.7
Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka szczegółowo przedłożyła sprawozdanie z działalności przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy w okresie od 21 maja do 22 lipca br.
Informacja została przyjęta bez uwag i stanowi załącznik nr 8 do protokółu.

Ad.8
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Wójt Gminy Kazimierz Chudy i tak:
- sprawa dróg powiatowych zostanie przesłana w/g kompetencji do Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu,
- sprawa dot. lokalizacji lampy w m. Sworowo - zadanie własne gminy i będzie wizja lokalna uzasadniająca przełożenie lampy, zadanie przekazano Inspektorowi Urzędu Gminy
- sprawa dot. rzeki Stara Orla - pismo w sprawie wyczyszczenia koryta rzeki przy moście w Sworowie i wykoszenia na całym odcinku zostanie przekazana w/g kompetencji do Wojwódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie,


Ad.9
Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady Gminy przedłożyła:
- pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. Apelu nr 2 Rady Gminy w sprawie sytuacji w rolnictwie który został przesłany do Pani Zofi Krzyżanowskiej podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- oraz w sprawie apelu Nr 1 Rady Gminy dotyczący zmiany rozpatrzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 roku w sprawie wprowadzenia nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych, skierowany do Pani Krystyny Gurbiel Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
- poinformowała ,że wysłano pisma do stowarzyszeń, związków zawodowych, sołtysów w sprawie zgłaszania do Sądu Rejonowego w Rawiczu ławników którzy mają być wybrani przez Radę Gminy.
Do Sądu Rejonowego w Rawiczu wybranych ma być 7 ławników w tym 3 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

Sołtys wsi Zaorla Stanisław Hańćkowiak zabrał głos w sprawie klęski suszy i stwierdził, że w Zaorlu, Sowach zboże nie nadaje się do zbioru. Proponowane kredyty przez Rząd nie są dobrą forma pomocy dla rolników, gdyż kredyt należy spłacić i wszyscy rolnicy z tej formy nie skorzystają, Rząd winien się zastanowić nad inną formą pomocy rolnikom np. przez dostarczenie kwalifikowanego materiału siewnego,.
Sołtys wsi Sworowa Antoni Wojtyś stwierdził,że pomoc dla rolników potrzebna jest już, gdyż rolnik winien przetrwać kryzys paszowy, winien utrzymać pogłowie zwierząt.
Sołtys wsi Sowy Franciszek Szkaradek wnioskuje o wystąpienie z pismem do Banku Spółdzielczego o obniżenie opłaty za operacje bankowe, stopy procentowej przy korzystaniu przez rolników z kredytu suszowego.
Ponadto proponuje spotkanie radnych , sołtysów przy muzyce i grylu w dniu 2 sierpnia br. .
Wszyscy chętni mogą się zgłaszać w biurze rady, odpłatność 15 zł od pary.
Radny Antoni Rojda stwierdził, że są rolnicy którzy korzystali wiosną z kredytu na zakup nawozów nie pójdą po kredyt suszowy, gdyż ich nie stać na spłaty kredytu jest to działanie celowe Rządu by wykończyć rolników,
Proponuje,by Wójt Gminy rozważył artykuł p. Gospodarek z gazety Pakosław i Okolice.
Ponadto należy dokładnie wyjaśnić rolnikom sprawę utylizacji, Minister Pilarczyk wypowiadał się w telewizji i mówił ,że budżet państwa pokrywa 98%.
Wójt Gminy odpowiedził, że sołtysi otrzymali pismo w sprawie utylizacji i płacą 50 zł od bydła.
Uwaga - przygtować informacje dla sołtysów w sprawie utylizacji.
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała wniosek zgłoszony podczas obrad Komisji w sprawie likwidacji placówek pocztowych w Chojnie i Pakosławiu, Wniosek zostanie przesłany do Rejonowego Urzędu Pocztowego w Lesznie.
Radny Antoni Rojda dostarczył informacje w sprawie działalności blisko 100 letniej placówki pocztowej w Chojnie.
Radny Ryszard Samol - proponuje, by przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy przedkładali informacje na sesji o zgłaszanych wnioskach, uwagach czy zajętym stanowisku podczas obrad komisji.
Radny Wiesław Krzyżosiak - proponuje wystosować apel do członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego by wzięli pod uwagę trudną sytuację rolników i zmniejszyli oprocentowanie kredytu suszowego i operacji bankowych.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie o rozważenie przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego wniosku dot. -zmniejszenia oprocentowania kredytów i udzielanych pożyczek oraz zmniejszenia opłaty za operacje bankowe.
Radny Ryszard Samol podał wynik głosowania 13 głosów”za”
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że zostanie wysłane pismo do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w/w sprawie.


Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad VIII Sesję Rady Gminy w Pakosławiu uważam za zamkniętą” , zakończono o godz. 10,30.Protokółowała;
K.Szumna

Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-07-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl