OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

PROTOKÓŁ NR XI/11/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r.

PROTOKÓŁ NR XI/11/2003

Z SESJI RADY GMINY PAKOSŁAW

Z DNIA 12 GRUDNIA 2003 ROKU.

Po wypowiedzeniu przez Przewodnicząca Rady Gminy Danutę Rybacką formuły „ Otwieram XI Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00, miejsce obrad - Sala Narad Urzędu Gminy w Pakosławiu.

Przewodnicząca Rady stwierdza, że w sesji udział bierze 12 radnych tj, 93 % składu osobowego Rady, co stanowi qourum przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Radny nieobecny usprawiedliwiony
Marian Szponik - Pakosław
Antoni Rojda - Chojno
Radny nieobecny nieusprawiedliwiony;
Ryszard Samol - Pakosław
Ponadto w sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik - Skarbnik Gminy
5.Sołtysi ;- Golejewko,Dębionka, Ostrobudki,Pomocno, Sowy, Sworowo, Zaorle,
6.Redaktor Gazety - „Poznańskiej”
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Porządek obrad uzupełniono o projekt uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej .
Proponowane zmiany do porządku obrad poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział bierze 12 radnych, oddano 12 głosów „za”.
Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Pakosław przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad .
2.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Rawiczu
- określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości,
- ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
- określenia stawki podatku od posiadania psów w 2004 roku,
- obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław,
- zmiana budżetu gminy Pakosław na 2003 rok,
- zmiany Uchwały Rady Gminy Pakosław z dnia 22 stycznia 2003 Nr IV/26/2003 zatwierdzającej przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Pakosław na 2003 rok.
-utworzenia instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej .
5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław.
6.Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.Odpowiedzi na interpelacje.
8.Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.
Porządek obrad poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział bierze 12 radnych, oddano 12 głosów „za”.

Ad.2
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy został sporządzony i po zapoznaniu się z treścią został podpisany.
Protokół z X Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Udział w głosowaniu bierze 12 radnych, oddano 12 głosów „za”.

Przewodnicząca Rady wyznaczyła radnego Józefa Tomczaka ( wyraził zgodę) do obliczania i podawania wyników głosowania do protokółu

Ad.3
Interpelacje i zapytania radnych.
Danuta Rybacka - Pakosław wnosi o ustawienie słupków odblaskowych przy wjeździe od strony Golejewka do Pakosławia przy posesji p. Kasperskiego,
Na salę obrad wszedł radny Ryszard Samol, obecnych jest 13 radnych.
Franciszek Antkowiak - Góreczki Wielkie - od strony Domaradzic w kierunku Góreczek Wielkich jest zniszczony znak drogowy pierwszeństwo przejazdu ,
Zenon Maciejak - Pomocno - zwrócił uwagę na przewóz paliw po drogach. Zdaniem radnego z cystern wylewa się paliwo, co powoduje wypłukiwanie masy asfaltowej ,
Józef Tomczak - Osiek - przy posesji p.Toronta znak jednego znaku drogowego brak , a drugi jest niewidoczny , natomiast od strony Pomocnego miejscowość Osiek jest nieoznaczona.

Ad.4

Podjęcie uchwał w sprawie:

- Udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Rawiczu.
Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik przekazała, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu na pokrycie kosztów zakupu respiratora o dużym stopniu regulacji stężenia tlenu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu proponuje udzielić się pomoc finansową w kwocie 5.000 zł.
Komisja Kultury proponuje udzielenie pomocy finansowej na zakup respiratora w kwocie 3.000 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka stwierdziła, że jest zasadne przy dofinansowaniu zakupów branie pod uwagę środki finansowe a liczba mieszkańców.
Gmina Pakosław to mała gmina o liczbie mieszkańców 4.500 , a np. Miasto i Gmina Jutrosin, czy Miejska Górka, które też dofinansowały zakup respiratora w kwocie 5.000 zł, a liczba mieszkańców jest większa.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kwotę 3.000 zł.
Radny Józef Tomczak podał wynik głosowania - 2 głosy”za”, 9 przeciw, 2 się wstrzymało.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 2 głosy „za”, 9 przeciw,2 się wstrzymało.
Poddano pod głosowanie kwotę 5.000 zł.
Radny Józef Tomczak podał wynik głosowania - 11 głosów”za”, 2 przeciw, Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 11 głosów „za”, 2 przeciw,
Proponuje się zmienić zapis projektu uchwały w paragrafie pierwszym ust.2 poprzez wykreślenie ” nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł „ a wpisać „ w wysokości 5.000 zł”.
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Józef Tomczak podał wynik głosowania - 11 głosów”za”, 2 przeciw.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 11 głosów „za”, 2 przeciw.
Uchwała Nr XI/56/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Rawiczu stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka udzieliła głosu projektodawcy uchwał podatkowych p. Wójtowi Gminy.
Wójt Gminy przekazał, że przyjęto zasadę wzrostu podatków o wskaźnik inflacji 0,06%, a więc jest niewielki wzrost stawek podatkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Komisje stałe Rady Gminy proponowane projekty uchwał przyjęli jednogłośnie oprócz ustalenia podatku od psów .
Przystąpiono do przedkładania projektów uchwał w sprawie.

- określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2004 rok,
Wiceprzewodniczący Rady Albin Pokładek przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy przedłożyła opinię w sprawie podatku od nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Józef Tomczak podał wynik głosowania - 13 głosów”za”,
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów „za”.
Uchwała Nr XI/57/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie
- określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2004 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

- ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kmieć, Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka następnie Wiceprzewodniczący Albin Pokładek przedkładają projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Józef Tomczak podał wynik głosowania - 13 głosów”za”,
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów „za”.
Uchwała Nr XI/58/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie
Ustalenia stawek podatku od środków transportowych stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

- określenia stawki podatku i wprowadzenia zwolnień z podatku od posiadania psów.

Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka poddała pod głosowanie I propozycję:
- roczna stawka podatku od posiadania psów przez osoby fizyczne w wysokości 16 zł - od każdego psa.
Radny Józef Tomczak podał wynik głosowania - 2 głosy ”za”, 8 przeciw, 3 się wstrzymało
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 2 głosy ”za”, 8 przeciw, 3 się wstrzymało
Poddano pod głosowanie II propozycję - zwolnienie od podatku od posiadania psów osoby fizyczne posiadające psa utrzymywanego w celu pilnowania nieruchomości nie wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, a w przypadku posiadania dwóch lub większej liczby psów, zwolnienie dotyczy tylko jednego psa.
Radny Józef Tomczak podał wynik głosowania -9 głosów ”za”, 2 przeciw, 2 się wstrzymało
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 9 głosów ”za”, 2 przeciw, 2 się wstrzymało

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Józef Tomczak podał wynik głosowania - 13 głosów”za”,
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów „za”.
Uchwała Nr XI/59/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie
- określenia stawki podatku i wprowadzenia zwolnień z podatku od posiadania psów stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

- obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka przedłożyła postanowienie Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie stawek podatku rolnego na 2004 rok - opinia pozytywna i stanowi załącznik nr 7
Wiceprzewodniczący Rady Albin Pokładek przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Józef Tomczak podał wynik głosowania - 13 głosów”za”,
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów „za”.
Uchwała Nr XI/60/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie
- obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

- zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Skarbnik Gminy szczegółowo przedłożyła wprowadzone zmiany do budżetu gminy i tak:
Zmiana budżetu Gminy na 2003 rok
Dochody
Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:28-11-03 dzień:12-12-03
Ogółem Ogółem Ogółem
756 Dochody od osób prawnych, od 1 702 802,00 1 894 648,00 191 846,00
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
75621 osobowości prawnej 369 998,00 561 844,00 191 846,00
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
001 Podatek dochodowy od osób 368 398,00 560 244,00 191 846,00
fizycznych
853 Opieka społeczna 421 178,00 436 581,00 15 403,00
85378 Usuwanie skutków klęsk 0,00 15 403,00 15 403,00
żywiołowych
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 15 403,00 15 403,00
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami 6 031 572,00 6 238 821,00 207 249,00
Razem

Zmiana budżetu Gminy na 2003 rok
Wydatki
Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:28-11-03 dzień:12-12-03
Ogółem Ogółem Ogółem
600 Transport i łączność 92 884,00 88 884,00 -4 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 87 513,00 83 513,00 -4 000,00
4270 Zakup usług remontowych 37 500,00 33 500,00 -4 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 65 106,00 64 786,00 -320,00
70005 Gospodarka gruntami i 65 106,00 64 786,00 -320,00
nieruchomościami
4300 Zakup usług pozostałych 6 306,00 5 986,00 -320,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i 69 700,00 69 700,00 0,00
ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 69 500,00 69 500,00 0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na 0,00 27 568,00 27 568,00
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
3020 stowarzyszeniom 4 350,00 3 781,00 -569,00
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 340,00 15 010,00 -1 330,00
4260 Zakup energii 1 900,00 1 680,00 -220,00
4270 Zakup usług remontowych 2 700,00 3 108,00 408,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 730,00 2 570,00 -160,00
4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 6 303,00 -697,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 000,00 0,00 -25 000,00
budżetowych
801 Oświata i wychowanie 2 880 455,00 3 015 709,00 135 254,00
80110 Gimnazja 1 062 983,00 1 198 477,00 135 494,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 348 043,00 483 537,00 135 494,00
budżetowych
80113 Dowożenie uczniów do szkół 161 883,00 161 643,00 -240,00
4300 Zakup usług pozostałych 139 872,00 139 632,00 -240,00
851 Ochrona zdrowia 66 350,00 71 350,00 5 000,00
85111 Szpitale ogólne 0,00 5 000,00 5 000,00
6300 Wydatki na pomoc finansową 0,00 5 000,00 5 000,00
udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52 200,00 52 200,00 0,00
inwestycyjnych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 300,00 11 300,00 -4 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 4 000,00 4 000,00
jednostek budżetowych
853 Opieka społeczna 575 970,00 591 373,00 15 403,00
85378 Usuwanie skutków klęsk 0,00 15 403,00 15 403,00
żywiołowych

Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:28-11-03 dzień:12-12-03
Ogółem Ogółem Ogółem
3110 Świadczenia społeczne 0,00 15 403,00 15 403,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa 248 217,00 253 889,00 5 672,00
narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 107 041,00 112 713,00 5 672,00
kluby
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 305,00 20 317,00 -5 988,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 -4 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 60 000,00 75 660,00 15 660,00
budżetowych
926 Kultura fizyczna i sport 21 220,00 21 460,00 240,00
92695 Pozostała działalność 21 220,00 21 460,00 240,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 450,00 6 690,00 240,00
Razem 6 069 537,00 6 226 786,00 157 249,00
Do przedłożonego materiału nie wniesiono uwag.
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Józef Tomczak podał wynik głosowania - 13 głosów”za”,
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów „za”.
Uchwała Nr XI/62/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Pakosław na 2003 rok stanowi załącznik nr 9 do protokółu.- zmiany Uchwały Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 22 stycznia 2003 Nr
IV/26/2003 zatwierdzającej przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Pakosław na 2003 rok.


Wydatki ogółem

Dział

Rozdz.

§

Treść

Plan na 2003r.
(w zł)

900Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

56.874


90011


Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

56.8744210

Zakup materiałów i wyposażenia

  1. Sprzątanie Świat Polska”

1.000
2. Nasadzenia zakup drzew i krzewów
2.000
3. Zakup matek pszczelich 700

3.7004300

Zakup usług pozostałych

  1. Dofinansowanie wycieczek ekologicznych

dla dzieci szkolnych 3.250

  1. Koszty obsługi bankowej 100

  2. Program Ochrony Zlewni Baryczy 2.000

  3. Projekt odbudowy stawu Park Pakosław 4.000

  4. Projekt i pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie wód opadowych 3.540

12.8906110

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

  1. Modernizacja oczyszczalni Chojno 22.191

2. Projekt modernizacji uzdatniania wody Białykał 18.093

40.284Wiceprzewodniczący Rady Albin Pokładek przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Józef Tomczak podał wynik głosowania - 13 głosów”za”,
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów „za”.
Uchwała Nr XI/62/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie
- zmiany Uchwały Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 22 stycznia 2003 Nr
IV/26/2003 zatwierdzającej przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Pakosław na 2003 rok stanowi załącznik nr 10 do protokółu.

- utworzenia instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej.
Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że należy dokonać zmiany zapisu w paragrafie 6 gdyż zgodnie z prawem miejscowym uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, a nie jak brzmiał zapis ,że wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2004 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Józef Tomczak podał wynik głosowania - 13 głosów”za”,
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów „za”.
Uchwała Nr XI/63/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie
- utworzenia instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 11 do protokółu.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie na Sali obrad obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Kolejny punkt porządku obrad

Ad.5
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław.


Wójt Gminy Kazimierz Chudy przedłożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i wykonania uchwał za okres od 29 października do 12 grudnia 2003 roku.
Radny Antoni Sędłak zadał pytanie w sprawie grantów dla szkół - Szkoła Podstawowa Sowy otrzymała 100 zł czym to jest uzasadnione ?
Wójt Gminy odpowiedział, że wielkość otrzymanego grantu zależna jest między innymi od aktywności danej placówki w ramach zajęć dodatkowych
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 12 do protokółu.

Ad.6
Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka złożyła sprawozdanie za okres od 29 października do 12 grudnia 2003 roku o działaniach przewodniczących Komisji Rady.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 13 do protokółu.

Ad.7

Odpowiedzi na interpelacje.

Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała na interpelacje zgłoszone podczas obrad ostatniej Sesji Rady Gminy i tak:
- pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych z dnia 15.11.2003 roku nr RRr076/82/2752/2003 w sprawie interwencji na rynku wieprzowiny.
Radny Sędłak Antoni stwierdza, że koszt skupu żywca w cenie 3,40 lub 3,20 nie pokrywa kosztów produkcji 1 kg żywca, dodał że polityka rolna winna być bardziej ukształtowana. Związek Izb Rolniczych winien być bardziej zaangażowany w pracach na rzecz rolników.

- pismo Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 03.12.2003 znak NMZ-52-1838 dotyczące funkcjonowania Gabinetu Stomatologicznego w Pakosławiu,

Również wysłano pismo do Pana Zbigniewa Dederka Dyrektora Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowa w sprawie zaniepokojenia się wizją braku świadczeń lekarza rodzinnego w gminie Pakosław w nadchodzącym nowym roku
Odpowiedź otrzymaliśmy 11 grudnia 2003 roku od Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie świadczeń zdrowotnych w 2004 roku z której wynika, że podjęto decyzję o rozpoczęciu rokowań, zmierzających do jak najszybszego zawarcia umów na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w tym lekarza rodzinnego.

Na interpelacje zgłoszone podczas obrad dzisiejszej Sesji Wójt Gminy Udzielił odpowiedzi i stwierdził:

Sprawa uzupełnień znaków drogowych na drogach powiatowych zostanie skierowana do Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Rawiczu, natomiast znaki drogowe na drogach gminnych to zadanie dla nas.
Natomiast nie są znane osoby które rozwożą paliwo po drogach dlatego nie wiadomo do kogo wysłać pismo w sprawie rozlewania paliwa na zakrętach.


Ad.8
Wolne głosy i wnioski.

Sołtys wsi Ostrobudek Jerzy Przewoźny zwrócił uwagę ,że przy wjeździe w drogę z Golejewka do Ostrobudek stoją samochody i trudno dokonać manewru samochodem.
Wójt Gminy odpowiedział, że wniosek zostanie zgłoszony drogowcom i Policji.

Ponadto zgłosił wniosek by ustawić znaki drogowe koło stawu w Golejewku.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „w związku z wyczerpaniem porządku obrad XI Sesję Rady Gminy w Pakosławiu uważam za zamkniętą” obrady zakończono o godzinie 16,00.


Protokółowała;
K.Szumna


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl