OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

PROTOKÓŁ NR XII/12/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.


PROTOKÓŁ NR XII/12/2003

Z SESJI RADY GMINY PAKOSŁAW

Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 ROKU.

Po wypowiedzeniu przez Przewodnicząca Rady Gminy Danutę Rybacką formuły „ Otwieram XII Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.11,00, miejsce obrad - sala rotundowa pakosławskiego pałacu.

Przewodnicząca Rady stwierdza, że w sesji udział bierze 13 radnych tj, 93 % składu osobowego Rady, co stanowi qourum przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Radny nieobecny nieusprawiedliwiony:
1.Lucjan Kuczyński Białykał
2.Zenon Maciejak Zaorle
Ponadto w sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik - Skarbnik Gminy
5.Sołtysi ;- Golejewko,Dębionka, Ostrobudki,Pomocno, Sowy, Sworowo, Zaorle,
6.Redaktor Gazety - „Poznańskiej”
7.Redaktor Gazety „ Zycie Rawicza”
8.Prezesi,Dyrektorzy ,Kierownicy Zakładów Pracy jednostek samorządowych, zakładów prywatnych,
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Porządek obrad uległ zmianie , proponuje się z porządku obrad usunąć projekt uchwały w sprawie udziału gminy Pakosław w kosztach na modernizacje i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chojnie.
Proponowane zmiany do porządku obrad poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów „za”.
Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Pakosław przedstawia się następująco:

I część
1.Otwarcie obrad .
2.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej.
- zmian w budżecie gminy na 2003 rok,
5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław.
6.Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.Odpowiedzi na interpelacje.
II część
1.Dorobek gminy w 2003 roku.
2.Wręczenie wyróżnień.
3.Część artystyczna
4.Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie.

Porządek obrad poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów „za”.

Ad.2
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy został sporządzony i po zapoznaniu się z treścią został podpisany.
Protokół z XI Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Udział w głosowaniu bierze 13 radnych, oddano 13 głosów „za”.

Przewodnicząca Rady wyznaczyła radnego Zdzisława Tyczyńskiego ( wyraził zgodę) do obliczania i podawania wyników głosowania do protokółu

Ad.3
Interpelacje i zapytania radnych.


Nie zgłoszono.

Ad.4
Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia gminnego programu i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej.

Wiceprzewodniczący Rady Albin Pokładek przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Zdzisław Tyczyński podał wynik głosowania - 13 głosów”za”,
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 13 radnych, oddano 13 głosów „za”.
Uchwała Nr XII/64/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie
- przyjęcia gminnego programu i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

- zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik szczegółowo przedłożyła zmiany w budżecie gminy
Na salę obrad wszedł radny Lucjan Kuczyński. W sesji udział bierze 14 radnych.
Skarbnik Gminy dalej przedkłada zmiany w budżecie i tak:


Dochody
Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:22-12-03 dzień:30-12-03
Ogółem Ogółem Ogółem
750 Administracja publiczna 35 300,00 44 100,00 8 800,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na 300,00 9 100,00 8 800,00
prawach powiatu)
244 Dotacje otrzymane z funduszy 0,00 8 800,00 8 800,00
celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora
754 finansów publicznych 200,00 400,00 200,00
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 200,00 200,00
097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 200,00
756 Dochody od osób prawnych, od 1 894 648,00 1 895 648,00 1 000,00
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
75616 osobowości prawnej 730 772,00 731 772,00 1 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i
037 opłat lokalnych od osób fizycznych 40,00 1 040,00 1 000,00
Podatek od posiadania psów
853 Opieka społeczna 436 581,00 443 541,00 6 960,00
85315 Dodatki mieszkaniowe 8 400,00 6 560,00 -1 840,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 8 400,00 6 560,00 -1 840,00
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin ( związków
85319 gmin) 65 700,00 74 500,00 8 800,00
Ośrodki pomocy społecznej
244 Dotacje otrzymane z funduszy 0,00 8 800,00 8 800,00
celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora
900 finansów publicznych 55 160,00 36 663,00 -18 497,00
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 54 000,00 35 503,00 -18 497,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 54 000,00 35 503,00 -18 497,00
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami 6 238 821,00 6 237 284,00 -1 537,00
Razem

Wydatki
Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:22-12-03 dzień:30-12-03
Ogółem Ogółem Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 36 577,00 36 957,00 380,00
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych 490,00 870,00 380,00
zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i
biologicznych w tkankach zwierząt i
produktach pochodzenia
3020 Nagrody i wydatki osobowe 490,00 870,00 380,00
zwierzęcego.
niezaliczone do wynagrodzeń
600 Transport i łączność 88 884,00 88 884,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 83 513,00 87 896,00 4 383,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 600,00 12 100,00 -7 500,00
4270 Zakup usług remontowych 33 500,00 45 383,00 11 883,00
60095 Pozostała działalność 5 371,00 988,00 -4 383,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 371,00 988,00 -4 383,00
750 Administracja publiczna 900 706,00 894 440,00 -6 266,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na 716 565,00 710 299,00 -6 266,00
prawach powiatu)
4010 Wynagrodzenia osobowe 425 882,00 418 236,00 -7 646,00
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 319,00 75 519,00 1 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 640,00 10 820,00 180,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i 69 700,00 69 900,00 200,00
ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 69 500,00 69 700,00 200,00
4270 Zakup usług remontowych 3 108,00 3 308,00 200,00
758 Różne rozliczenia 23 341,00 0,00 -23 341,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 23 341,00 0,00 -23 341,00
4810 Rezerwy 23 341,00 0,00 -23 341,00
853 Opieka społeczna 591 373,00 600 038,00 8 665,00
85315 Dodatki mieszkaniowe 12 000,00 11 865,00 -135,00
3110 Świadczenia społeczne 12 000,00 11 865,00 -135,00
85319 Ośrodki pomocy społecznej 135 292,00 144 092,00 8 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 84 274,00 91 694,00 7 420,00
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 262,00 17 462,00 1 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 229,00 2 409,00 180,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona 424 336,00 442 161,00 17 825,00
środowiska
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 207 363,00 219 896,00 12 533,00
4260 Zakup energii 81 179,00 91 931,00 10 752,00
4300 Zakup usług pozostałych 97 350,00 99 131,00 1 781,00

90095 Pozostała działalność 214 473,00 219 765,00 5 292,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 199 000,00 0,00 -199 000,00
budżetowych
6610 Dotacje celowe przekazane gminie lub 0,00 204 292,00 204 292,00
miastu stołecznemu Warszawie na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
921 jednostkami samorządu terytorialnego 253 889,00 253 889,00 0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92116 Biblioteki 103 416,00 103 416,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 839,00 6 769,00 -70,00
4410 Podróże służbowe krajowe 251,00 321,00 70,00
Razem 6 226 786,00 6 224 249,00 -2 537,00
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2003 rok wynosi:
Dochody 6.237.284 zł
Wydatki 6.224.249 zł

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Zdzisław Tyczyński podał wynik głosowania - 14 głosów ”za”,
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 14 radnych, oddano 14 głosów „za”.
Uchwała Nr XII/64/2003 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie
Zmian w budżecie gminy na 2003 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.5
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.

Wójt Gminy Kazimierz Chudy przedłożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i wykonania uchwał za okres od 12 grudnia 2003 roku do 30 grudnia 2003 roku.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Ad.6
Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka złożyła sprawozdanie za okres od 12 grudnia 2003 do 30 grudnia 2003 roku o działaniach przewodniczących Komisji Rady.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 5 do protokółu.


Ad.7
Odpowiedzi na interpelacje.

Brak odpowiedzi gdyż nie zgłoszono interpelacji.

Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła przerwę w obradach w której można obejrzeć wystawę szopek bożenarodzeniowych.

II CZĘŚĆ OBRAD

Po przerwie obecnych jest 14 radnych.

Ad.1

Dorobek Gminy w 2003 roku.
Wójt Gminy Kazimierz Chudy przedłożył realizację programu działania samorządu w roku 2003.
Dorobek Gminy w 2003 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.2
Wręczenie wyróżnień.

Wójt Gminy w dowód uznania wręczył dyplomy firmom i osobom które najlepiej przyczyniły się do rozwoju gospodarczego gminy.
Dyplomy otrzymali: Elżbieta Mazurek z Ostrobudek za wydajność mleka obór do 20 krów, Zakład Mięsny Białykał p. Jadwiga Bajerowicz za otrzymany znak jakości „Dobre bo Polskie oraz zdobyła certyfikaty eksportowe,”, Zakład Mięsny w Golejewie p. Edward Dworecki za otrzymany certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2003, Wojciech Wawrzyniak z Pakosławia którego dwie krowy zdobyły najwyższe trofea, „Somapol” Chojno p. Sławomir Sobota który zdobył znak jakości konsumentów „Dobre bo Polskie” oraz otrzymał nagrodę Organizator Pracy Bezpiecznej, Stadnina Koni w Chojnie p. Marian Dudzik za oborę w Chojnie należąca do Stadniny Koni w Golejewku uznaną za najlepszą w kraju wśród obór Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,p.Danuta Pietruszka Orozco, p.Regina Dybowska, p. Monika Rybacka za prowadzony Klub Europejski,dyrektor gimnazjum p.Tadeusz Gospodarek za najlepsze osiągnięcia uczniów w egzaminach zewnętrznych ,p.Stanisław Sierpowski i Daniel Krzyżosiak z Pakosławia za osiągnięcia Klubu Sportowego AWDANIEC.

Ad.3
Część artystyczna.

Uczniowie Klubu Europejskiego wystąpiły z programem cztery pory roku.

Ad.4
Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady Gminy wyraziła zaniepokojenie sytuacją w służbie zdrowia. Lekarka Katarzyna Ruszak przekazała, że chce leczyć mieszkańców gminy ale nie na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia..Obciążono lekarzy dodatkowo całodobowym dyżurem i kosztami transportu pacjenta do szpitala. Chorzy po Nowym Roku mogą szukać pomocy w Izbie Przyjęć w rawickim szpitalu lub w pogotowiu ratunkowym.
Radny Antoni Sędłak proponuje wystosować stanowisko Rady Gminy do Prezydenta RP, Premiera RP,Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministra Zdrowia w sprawie lekarzy prowadzących dotychczas działalność Podstawowej Opieki Zdrowotnej którzy nie przystąpili do kontraktu i od 1 stycznia 2004 roku i między innymi mieszkańcy naszej gminy zostali pozbawieni całkowicie opieki lekarskiej. Zaapelować o natychmiastowe podjęcie rozmów i bezzwłoczne rozwiązanie problemów, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom podstawową opiekę lekarską w ramach płaconych składek.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony przez radnego Antoniego Sędłaka wniosek.
Radny Zdzisław Tyczyński podał wynik głosowania - 14 głosów ”za”,
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania. W głosowaniu udział bierze 14 radnych, oddano 14 głosów „za”.
Stanowisko Rady Gminy w sprawie pozbawienia mieszkańców gminy Pakosław od 1 stycznia 2004 roku podstawowej opieki lekarskiej stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Pan Wojciech Wawrzyniak w imieniu wyróżnionych podziękował za otrzymane dyplomy i stwierdził, że miło jest być docenianym przez władze lokalne .
Ponieważ jest to ostatnia sesja Rady Gminy Pakosław w roku 2003 przy lampce szampana składano życzenia noworoczne.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „w związku z wyczerpaniem porządku obrad XII Sesję Rady Gminy w Pakosławiu uważam za zamkniętą” obrady zakończono o godzinie 14,00.


Protokołowała:
K.Szumna

Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl