OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Protokół Nr XV/15/2004

PROTOKÓŁ NR XV/15/2004

Z SESJI RADY GMINY PAKOSŁAW

Z DNIA 26 KWIETNIA 2004


Po wypowiedzeniu przez Przewodnicząca Rady Gminy Danutę Rybacką formuły „ Otwieram XV Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00 miejsce obrad - sala narad Urzędu Gminy.

Po powitaniu radnych i gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Radny nieobecny usprawiedliwiony;
1.Zenon Maciejak z Zaorla
Radny nieobecny nieusprawiedliwiony:
1.Wiesław Krzyżosiak z Pomocna
Ponadto w sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik - Skarbnik Gminy
4.Sołtysi ;- Golejewko,Dębionka, Pomocno, Sowy, Sworowo, Zaorle,
5.Stanisław Kośmider -Redaktor Gazety Poznańskiej
6.Honorata Dymiterko - Redaktor Gazety Życie Rawicza.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodnicząca Danuta Rybacka przypomniała, że porządek obrad dzisiejszej sesji uległ zmianie , proponuje się nie wywoływać projektu uchwały w sprawie:
- ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach których zarządcą jest gmina, gdyż proponuje się aby gmina Miejska Górka i Jutrosin rozważyły proponowane w projekcie uchwały Rady Gminy Pakosław stawki .
- udzielenia pomocy finansowej Starostwu Rawickiemu na realizację zadania powiatowego w zakresie zapobiegania przestępczości, ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli , gdyż udzielając pomoc finansową w kwocie 30.000 zł na zakup samochodu należy odprowadzić podatek w wysokości 40%. Proponuje się wystosować pismo do Komendanta Policji w Rawiczu, by interweniowali ,aby dotacja czy darowizna mogła być przeznaczona na odpowiedni cel bez opłacania podatku.. W związku z powyższym Rada Gminy decyzje w formie uchwały o przekazaniu tych środków podejmie po przedstawieniu rozwiązania, które będzie zwolnione z opodatkowania.
Porządek XV Sesji Rady Gminy Pakosław przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad .
2.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
- rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
- zmian w budżecie gminy na 2004 rok
- sprzedaż nieruchomości położonych w Pakosławiu przy ul. Kolejowej
-przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny: Pakosław, Osiek, Zaorle, Sowy, Sworowo, Ostrobudki, Niedźwiadki, Kubeczki, Pomocno, Białykał, Góreczki Wielkie, Golejewko, Golejewo, Chojno,

- zmiany Statutu Gminy Pakosław
- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych
5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław.
6.Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.Odpowiedzi na interpelacje.
8. Wolne głosy i wnioski
9.Zakończenie
Przewodnicząca Rady porządek obrad poddała pod głosowanie.
Rada Gminy Pakosław w obecności 13 radnych -13 głosami „za „ przyjęła porządek XV Sesji Rady Gminy Pakosław.

Ad.2
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przekazała, że protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy został sporządzony i z treścią się zapoznałam .
Protokół z XIV Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy Pakosław w obecności 13 radnych - 13 głosami „za” przyjęła protokół z XIV Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodnicząca Rady wyznaczyła radnego Józefa Chudego ( wyraził zgodę) do obliczania i podawania wyników głosowania do protokółu

Ad.3
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Antoni Sędłak zadał pytanie dotyczące zasad bezpośrednich dopłat dla rolników z Unii Europejskiej - jakie były kryteria zaliczania gmin do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania ?
Na salę obrad wszedł radny Wiesław Krzyżosiak Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 14.


Ad.4
Podjęcie uchwał w sprawie:

- rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
Skarbnik Gminy p.Teresa Miernik przekazała, że budżet na 2003 rok Rada Gminy uchwaliła w dniu 30 grudnia 2002 roku. Ustalono dochody w wysokości 5.863.803 zł oraz wydatki w wysokości 5.847.940 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu wynosiła 15.863 zł i stanowiła nadwyżkę budżetu, która została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Przychody budżetu ustalono w wysokości 466.137 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Pakosławiu. Rozchody budżetu ustalono w kwocie 482.000 zł w tym; spłata kredytu na budowę gimnazjum w Pakosławiu i spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni i kanalizacji. W toku realizacji budżetu uchwała budżetowa była zmieniania wielokrotnie uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta.
Na koniec 2003 roku plan budżetu Gminy Pakosław po stronie dochodów zamknął się kwotą 6.237.284 zł i jest wyższy od budżetu początkowego o kwotę 373.481 zł, natomiast plan wydatków zamknął się kwotą 6.224.249 zł i jest wyższy od budżetu początkowego o kwotę 376.309 zł.
Rada Gminy wprowadziła do budżetu wolne środki w wysokości 519.965 zł
Planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu na koniec grudnia przedstawia się; razem rozchody i wydatki budżetu planowane 6.757.249, a wykonane 6.461.936 zł.
W sumie budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 1.968.811 zł jest to zadłużenie na koniec 2003 roku.
Otwarto debatę na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok.
Głos w dyskusji zabrał radny Henryk Kmieć który stwierdził, że szczegółowa analiza z wykonania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok była prezentowana na posiedzeniach komisji Rady Gminy, komisje nie wniosły uwag do sprawozdania, wręcz stwierdziły oszczędne i gospodarcze dysponowanie przez Wójta Gminy środkami budżetowymi. Komisja po przeanalizowaniu wykonania budżetu gminy nie wniosła zastrzeżeń i wystąpiła o udzielenie absolutorium wójtowi gminy z tego tytułu.
Radny Antoni Sędłak podkreślił, że to Rada miała wpływ na kształt budżetu. Od szeregu lat w naszej gminie wykonawstwo budżetu mamy prawidłowe. Została zachowana równowaga budżetowa po stronie dochodów i wydatków. Na uwagę zasługuje fakt, że zmniejsza się zadłużenie gminy, wynosi 51,53% do planowanych dochodów budżetu.
Duży niepokój budzi realizacja wpływów z podatków i opłat wymagalnych i niewymagalnych - stan zaległości powiększa się z roku na rok.
Niezrozumiały jest fakt, ze reforma oświaty narzuciła obowiązek zabezpieczenia bazy szkolnej gminom, ale nie zabezpieczyła środków finansowych na realizację zadania. My podjęliśmy się budowy gimnazjum lecz mimo usilnych starań nie pozyskaliśmy środków finansowych. Uszczuplenia dochodów gminy przez Państwo powoduje ogromne napięcie w realizacji budżetu.
Gmina nasza jednakże prowadzi gospodarcze wydatkowanie środków finansowych na bieżącą działalności i inwestycje.
Wójt Gminy Kazimierz Chudy stwierdził, że sprawozdanie zostało bardzo szczegółowo opracowane i potwierdza, że były trudne warunki do realizacji budżetu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Sędłak przedłożył wniosek i uzasadnienie o wykonaniu budżetu gminy Pakosław za 2003 rok, który został przedłożony Przewodniczącej Rady Gminy celem przesłania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy Pakosław za 2003 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Wójt Gminy przedłożył uchwałę Nr SO-14/3/S/2004/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2003 rok., w której to Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy Pakosław sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2003 rok opinię pozytywną z uwagami.
Uchwała Nr SO-14/3/S/2004/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2003 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przedłożyła Uchwałę Nr SO-3/35/A/2004/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosław w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosław w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosław z wykonania budżetu gminy za 2003 rok został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa.
Uchwała Nr SO-3/35/A/2004/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosław w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2003 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Albin Pokładek przedkłada projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pakosław za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/77/2004 w
sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pakosław za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała Nr XV/77/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pakosław za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

Wójt Gminy przyjął gratulację, po czym podziękował za współpracę i udzielenie absolutorium.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie na sali obrad uczestniczy 14 radnych.

- zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Skarbnik Gminy Teresa Miernik przekazał, że zmiany do budżetu zostały szczegółowo omówione podczas obrad komisji Rady Gminy , z tym że są dwie drobne zmiany w dochodach wprowadza się kwotę10.000 zł ,w wydatkach doszedł rozdział 9004 w dziale 900 utrzymanie zieleni ( zapłata faktury za wykonane usługi koszowe w m. Pomocno ).
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2004 rok wynosi :
dochody 7.206.083 zł
wydatki 7.195.730 zł
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały w sprawie ; zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Nie zgłoszono pytań.
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/78/2004 w
sprawie: - zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Uchwała Nr XV/78/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w
sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

- sprzedaży nieruchomości położonych w Pakosławiu przy ul. Kolejowej

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały dotyczący sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego części działki o powierzchni jaka powstała po podziale działki położonej w Pakosławiu przy ulicy Kolejowej o powierzchni nieprzekraczającej 0,3000 ha ujętej w księdze wieczystej. Koszty związane z sprzedażą nieruchomości ponosi nowonabywca.
Komisje Rady Gminy nie wniosły zastrzeżeń do projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Albin Pokładek przedkłada projekt uchwały w sprawie :
sprzedaży nieruchomości położonych w Pakosławiu przy ul. Kolejowej
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/79/2004 w
sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Pakosławiu przy ul. Kolejowej
Uchwała Nr XV/79/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w
sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Pakosławiu przy ul. Kolejowej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny: Osiek, Zaorle, Sowy, Sworowo, Ostrobudki, Niedźwiadki, Kubeczki, Pomocno, Białykał, Góreczki Wielkie, Golejewko, Golejewo, Chojno, Pakosław.

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że z dniem 1 stycznia br. straciła moc uchwała o zagospodarowania przestrzennym gminy w związku z tym jest propozycja wywołania uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław dla poszczególnych obrębów geodezyjnych .
Komisje Rady nie wniosły uwag do projektu uchwały.
W związku z tym ,że jest to kilkanaście projektów uchwał Przewodnicząca Rady Gminy proponuje przedłożenie w pełnym brzmieniu projektu jednej uchwały, po czym głosowanie odbędzie się po wymienieniu miejscowości.
Wysoka Rada propozycje przyjęła.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały w sprawie :
-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Białykał .
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/80/2004 w
-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Białykał .


Uchwała Nr XV/80/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie
-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Białykał stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Chojno

Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/81/2004 w sprawie : -przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Chojno.
Uchwała Nr XV/81/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Chojno stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Golejewko.

Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/82/2004 w sprawie : -przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Golejewko.
Uchwała Nr XV/82/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Golejewko stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Golejewo.

Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/83/2004 w sprawie : -przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Golejewo.
Uchwała Nr XV/83/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Golejewo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.


-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Kubeczki.

Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/84/2004 w sprawie : -przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Chojno.
Uchwała Nr XV/84/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Kubeczki stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Góreczki Wielkie.

Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/85/2004 w sprawie : -przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Góreczki Wielkie.
Uchwała Nr XV/85/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Góreczki Wielkie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Niedźwiadki.

Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/86/2004 w sprawie : -przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Niedźwiadki.
Uchwała Nr XV/86/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Niedźwiadki stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Osiek.

Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/87/2004 w sprawie : -przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Osiek.
Uchwała Nr XV/87/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Osiek stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Ostrobudki.

Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/88/2004 w sprawie : -przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Ostrobudki.
Uchwała Nr XV/88/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Ostrobudki stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Pakosław.

Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/91/2004 w sprawie : -przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Pakosław.
Uchwała Nr XV/91/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Pakosław stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.


-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Sworowo.

Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/92/2004 w sprawie : -przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Sworowo.
Uchwała Nr XV/92/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Kubeczki stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Pomocno.

Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/90/2004 w sprawie : -przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Pomocno.
Uchwała Nr XV/90/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Pomocno stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.


-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Sowy.

Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/91/2004 w sprawie : -przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Sowy.
Uchwała Nr XV/91/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Sowy stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.


-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Sworowo.

Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/92/2004 w sprawie : -przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Sworowo.
Uchwała Nr XV/92/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Sworowo stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Zaorle.

Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/93/2004 w sprawie : -przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Zaorle.
Uchwała Nr XV/93/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Pakosław dla terenu obejmującego obręb geodezyjny Zaorle stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.- zmiany Statutu Gminy Pakosław
Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się na podstawie mianowana zatrudnić pracowników na stanowisku- kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Samodzielne stanowisko ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami, samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej organów.
Nie zgłoszono uwag.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Albin Pokładek przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pakosław
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/94/2004 w
sprawie: zmiany Statutu Gminy Pakosław.
Uchwała Nr XV/94/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Pakosław stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w którym to proponuje się ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty w kwocie 620 zł, ponadto proponuje się ustalić przez pracodawców wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania wynagradzania pracowników w kwocie 2,10 zł.
Nie zgłoszono uwag.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Kmieć przedkłada projekt uchwały w sprawie
- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych.
Przewodnicząca Rady projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za”.
Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka ogłosiła wynik głosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/95/2004 w
sprawie: - ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych.
Uchwała Nr XV/95/2004 Rady Gminy Pakosław w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Pakosław.

Wójt Gminy Kazimierz Chudy przedłożył Radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i wykonania uchwał za okres 31 marca do 26 kwietnia 2004 roku - które stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokółu.
Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie bez uwag.


Ad.6

Informacja przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka złożyła sprawozdanie z działalności przewodniczących komisji w okresie międzysesyjnym - które stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Rada Gminy powyższe sprawozdanie przyjęła bez uwag.

Ad.7

Odpowiedzi na interpelacje.


Wójt Gminy Kazimierz Chudy udzielił odpowiedzi nt bezpośrednich dopłat do rolników i stwierdził, że samorządowcom nie są znane zasady zaliczania wiosek gminy do obszarów o trudnych warunkach gospodarowania, po czym przedłożył wycinek z prasy.
Proponuje się wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa z prośba o wyjaśnienie tej kwestii, a do wiadomości przekazać Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 14 głosów „za”

Przewodnicząca Rady Danuta Rybacka przedłożyła odpowiedzi z ostatniej Sesji Rady Gminy i tak otrzymaliśmy od:
- Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 14.04.04 znak SR.IX-3.3011-60/04 informujące o terminie przekazania do Ośrodków Pomocy Społecznej środków finansowych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy
- Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu z dnia 15.04.2004 znak PZD.0046-2/04 informujące o naprawie zagłębienia na jezdni w m. Góreczki Wielkie oraz terminu usunięcia drzewa rosnącego na drodze powiatowej Rawicz -0 Dubin w m. Chojno.
Ripsodę wniósł p. Franciszek Antkowiak który stwierdza, że zagłębienie o które wnosił (koło posesji Damiana Wawrzyniaka)celem usunięcia do tej pory nie zostało usunięte.
Przewodnicząca Rady poinformowała,że kierownik Powiatowego Zarządu Dróg będzie gościem na kolejnej Sesji Rady Gminy Pakosław i wówczas zostaną zgłoszone uwagi dot. dróg powiatowych.
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu nt.wyposażeń gospodarstw domowych zgodnie z Prawem Budowlanym
.

Ad.8
Wolne głosy i wnioski

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Rybacka przypomniała, że z dniem 30 kwietnia br upływa termin składania oświadczeń majątkowych.


Ad.9
Zakończenie


Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad XV Sesję Rady Gminy w Pakosławiu uważam za zamkniętą” o godz. 16.40 zamknęła sesję.Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2002-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl