OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Protokół Nr I/1/06 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 listopada2006 r.

Numer dokumentu: I/1/06
Rok: 2006

PROTOKÓŁ NR I/1/2006
Z SESJI RADY GMINY W PAKOSŁAWIU
Z DNIA 27 LISTOPADA 2006 ROKU.

Ad.1
Otwarcie sesji.
Godzina rozpoczęcia sesji - godz. 13,00, miejsce obrad - sala narad Urzędu Gminy.
I inauguracyjną Sesję Rady Gminy w Pakosławiu zwołała przewodnicząca poprzedniej
kadencji Danuta Rybacka.
W I Sesji Rady Gminy uczestniczyło 15 radnych -co stanowi 100% składu osobowego rady.
Ponadto w sesji brali udział:
l .Kazimierz Chudy - Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska - Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik Skarbnik Gminy
4.sołtysi wsi: Golejewko,Golejewo,Dębionka,Ostrobudki,Pomocno,Sworowo, Zaorle.,Pakosław,Góreczki Wielkie ,Sowy
5.Redaktor Gazety: Panoramy,Życia Rawicza, .
ó.Stanisław Stelmach - Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Pakosławiu.
Lista obecności stanowi załącznik nr l do niniejszego protokółu.
Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do
czasu wyboru przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem obecny na sesji
nowej kadencji.
Senior Lucjan Kuczyński , prowadzi I Sesję Rady Gminy w Pakosławiu.
Umożliwił przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej Panu Stanisławowi Stelmachowi
wręczenia zaświadczeń o dokonanym wyborze na pełnienie funkcji radnego w
obecnej kadencji .

Ad.2

Ślubowanie .

Wykonywanie mandatu jest uwarunkowane złożeniem ślubowania.
Najmłodszym wiekiem Wiesław Krzyżosiak odczytał rotę ślubowania, po czym kolejno radni powstali i wypowiadali słowo „Ślubuję" i niektórzy dodali zwrot „Tak mi dopomóż Bóg".

Ad.3

Ustalenie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad przygotowany został przez zwołującego sesję przewodniczącą rady poprzedniej kadencji panią Danutę Rybacką.
Porządek obrad otrzymali Państwo wraz z zaproszeniem


Nie zgłoszono uwag, wobec czego radny Lucjan Kuczyński stwierdził, że rada gminy będzie obradowała na I sesji według proponowanego w zaproszeniu porządku obrad.
Ad.4

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław

a) zgłaszanie kandydatów na funkcje Przewodniczącego Rady.

Zgłoszono kandydatów do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Gminy:
- radnego Mirosława Biechowiaka
- radnego Zenona Maciejaka

b)powołanie komisji Skrutacyjnej

Dla uporządkowania i sprawnego przeprowadzenia tajnego głosowania wyboru Przewodniczącego Rady i dwóch wiceprzewodniczących. rada powołuje Komisję Skrutacyjną .
W skład Komisji Skrutacyjnej zaproponowano radnego Stanisława Sierpowskiego, Pokładka Albina, Krzyżosiaka Wiesława.
Wymienione osoby wyraziły zgodę do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Członkowie Komisji proponują radnego Stanisława Sierpowskiego jako przewodniczącego Komisji.
Radny Senior Lucjan Kuczyński przeprowadził głosowanie proponowanego składu
Komisji Skrutacyjnej.
Na Sali obrad obecnych jest 15 radnych , oddano 15 głosów za składem Komisji Skrutacyjnej.


c)przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Stanisław Sierpowski przedłożył Wysokiej Radzie regulaminu głosowania, po czym przygotowano karty wyborcze ostemplowane pieczęcią Rady zawierające listę kandydatów w kolejności alfabetycznej.


d)akt głosowania odbył się w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Gminy ,

Radny Lucjan Kuczyński ogłosił przerwę w obradach . Po przerwie na sali obrad obecnych jest 15 radnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Sierpowski przedłożył protokół z obliczania głosów oddanych w głosowaniu w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Pakosław.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z oddanymi kartkami stanowi załącznik nr 2 do
protokółu.

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

Radny senior Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy w Pakosławiu.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział bierze 15 radnych, oddano
15 głosów „za" wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław - Mirosław Biechowiak .
Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

Ad.5

Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

Radny Senior Lucjan Kuczyński zaprosił nowowybranego Przewodniczącego Rady Mirosława Biechowiaka do stołu i przekazał prowadzenie dalszej części obrad.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak otrzymał gratulacje i życzenia .
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak złożył wszystkim podziękowania za otrzymany mandat zaufania , poczym przystąpił do prowadzenia dalszej części obrad.Ad.6

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy .

Zgodnie z Statutem Gminy Rada Gminy wybiera dwóch wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów a więc procedura wyborów wiceprzewodniczących jest analogiczna jak w przypadku przewodniczącego rady.


a) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego rady gminy.

Zgłoszono kandydatów do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy w
Pakosławiu – radną Danutę Pietruszka-Orozco ( wyraziła zgodę) , radnego Henryka Kmieć (wyraził zgodę),

b)przyjęcie regulaminu wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Stanisław Sierpowski przedłożył Wysokiej Radzie regulaminu głosowania, po czym Komisja przygotowłą karty wyborcze ostemplowane pieczęcią Rady zawierające listę kandydatów w kolejności alfabetycznej.

c)akt głosowania odbył się w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Gminy ,

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak ogłosił przerwę w obradach . Po przerwie na sali obrad obecnych jest 15 radnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Sierpowski przedłożył protokół z obliczania głosów oddanych w głosowaniu w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Pakosław.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z oddanymi kartkami stanowi załącznik nr 4 do
protokółu.

d)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Piechowiak przedłożył projekt uchwały w sprawie
wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Pakosław.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
W głosowaniu udział bierze 15 radnych, oddano 15 głosów"za" przedłożonym projektem
uchwały.
Uchwała Nr I/2/06 roku Rady Gminy Pakosław z dnia 27 listopada 2006
roku w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy w Pakosławiu stanowi
załącznik nr 5 do protokółu.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił wiceprzewodniczących do stołu obrad, a Komisji Skrutacyjnej podziękował za pracę a wybranych .

Ad. 7

Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

a)zapoznanie z zasadami organizacji komisji rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera rada w głosowaniu jawnym, zastępcę przewodniczącego wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek przewodniczącego komisji.
Przewodniczącym Komisji nie może być osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego lub wice-przewodniczącego Rady Gminy

b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono kandydaturę radnego Antoniego Sędłaka (wyraził zgodę)do pełnienia funkcji
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Kandydaturę radnego Antoniego Sędłaka poddano pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym udział bierze 15 radnych, oddano 15 głosów „za" radnym Antonim
Sędłakiem do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

c) zgłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kandydatów do uzupełnienia składu Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Antoni Sędłak proponuje uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej o radnych : Stanisława Zygmanowskiego (wyraził zgodę), Albina Pokładka ( wyraził zgodę).

d) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział bierze 15 radnych, oddano
15 głosów „za" przedłożonym projektem uchwały.
Uchwała Nr I/3/06 roku z dnia 27 listopada 2006 roku Rady Gminy Pakosław w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

Ad.8
Powołanie składu osobowego komisji stałych Rady Gminy.

Przewodniczący Rady przekazał, że zgodnie ze Statutem Gminy Rada powołuje następujące stałe komisje:
1.Komisję Rewizyjną
2.Gospodarki Mienia Gminnego Finansów i ładu Przestrzennego,
3.Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
4.Kultury,Oświaty,Zdrwoaia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego
i zaproponował :

a) 3 osobowy skład Komisji Gospodarki Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego ,
b)4 osobowy skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
c) 4 osobowy skład Komisji Kultury,Oświaty,Zdrowia,Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Przedłożoną propozycję Wysoka Rada przyjęła jednogłośnie.

Radny Antoni Sędłak proponuje by radni sami zdecydowali w której komisji stałej chcą pracować.

d)przerwa ( ukonstytuowanie się Komisji-wybór przewodniczącego i zastępcy),

Przewodniczący Rady propozycję uznał za zasadną i w tym celu ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie na sali obrad obecnych jest 15 radnych.

Przewodniczący komisji stałych rady podali skład osobowy swojej komisji.

e)podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy .

Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział bierze 15 radnych, oddano
15 głosów „za" przedłożonym projektem uchwały.
Uchwała Nr I/4/06 roku z dnia 27 listopada 2006 roku Rady Gminy Pakosław w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy załącznik nr 7 do protokółu.


Ad.9

Sprawozdanie Wójta o stanie mienia


Wójt Gminy złożył sprawozdanie o stanie mienia gminy.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Ad.10

Wolne głosy i wnioski.

Radny Wiesław Krzyżosiak zadał pytanie czy otrzymano odpowiedź dot. złożonego w poprzedniej kadencji wniosku do Inspekcji Weterynaryjnej w Rawiczu o dokonanie zmian przepisów regulujących kwestie uboju żywca w punktach usługowych.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi i stwierdził, że przeprowadził rozmowę z lekarzem weterynaryjnym , który zobowiązał się przesłać wyjaśnienie w danej sprawie.
Przewodniczący Rady poinformował, że
- zgodnie art.24h punkt 4 ustawy o samorządzie gminnym radny składa pierwsze oświadczeni majątkowe na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy w której uzyskał mandat.
Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznych.
Wzory oświadczeń majątkowych otrzymali państwo radni ,celem wypełnienia i dostarczenia do mnie lub do Biura Rady

- . radni otrzymali zbiór prawa samorządowego.

-.ponadto otrzymali państwo radni projekty uchwał :

a)podatkowych by przeprowadzić głęboką analizę, a które będą podejmowane na kolejnej sesji 4 grudnia.

b) oraz projekt budżetu gminy na 2007 rok


Ad.11

Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad I sesję rady gminy Pakosław zamknięto o godz.15,30.


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-10-05 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl