OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Protokół Nr II/2/06 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r.

Numer dokumentu: II/2/06
Rok: 2006

PROTOKÓŁ NR II/2/2006
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 4 GRUDNIA 2006

Otwarcie obrad.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław Mirosława Biechowiaka formuły „Otwieram II Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00, miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy,
Po powitaniu radnych i gości stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy – Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska – Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik – skarbnik Gminy
4..Sołtys wsi: Golejewko,Golejewko,Dębionka,Pomocno,Sowy,Sworowo,Zaorle,
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Wraz z zaproszeniem otrzymali państwo radni projekt porządku obrad

Do porządku obrad sesji dodano projekty uchwał które były wprowadzone do porządku posiedzeń komisji a dotyczyły:

- zmiany Uchwały Nr 38/213/06 z dnia 27.IX.2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji,
- zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji,
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
ORAZ wycofano z porządku obrad projekt uchwały dotyczący ustalenia ceny drewna tartacznego do podatku leśnego
Po wprowadzonych zmianach porządek obrad II Sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczenia - ślubowanie Wójta .
3.Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany Uchwały Nr 38/213/06 z dnia 27.IX.2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji,
b) zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji,
zmian w budżecie gminy na 2006 rok
c)zmian uchwały Nr XXXVII/202/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pakosław oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu,
d)zmian w budżecie gminy na 2006 rok
e)zamiany nieruchomości położonej w Niedźwiadkach
f) obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław,
g)określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2007 rok,
h) opłaty targowej,

i)ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
j)określenia stawki podatku i wprowadzenia zwolnień z podatku od psów.
l) uchwalenia rocznego programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
ł) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
m)ustalenie wynagrodzenia dla Wójta
6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
7.Odpowiedzi na interpelacje
8.Wolne głosy i wnioski.
9.Zakończenie.

Ad.2

Wręczenie zaświadczenia – ślubowanie Wójta.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej pan Stanisław Stelmach wręczył Kazimierzowi Chudemu zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy, po czym złożył wobec rady ślubowanie.
Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi Gminy przyjęcia obowiązków gospodarza gminy.

Ad.3
Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że protokół z obrad I Sesji Rady Gminy został sporządzony , z treścią się zapoznał i do wglądu jest w Biurze Rady.
Protokół z obrad I Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” przyjęła protokół z obrad I Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodniczący rady wyznaczył radnego Józefa Chudego do obliczania i podawania wyników głosowania do protokołu.

Ad.4

Interpelacja i zapytania.

Radny Roman Kozica z Góreczek Wielkich – na drodze powiatowej Pakosław – Góreczki Wielkie należy wyciąć krzaki, gdyż stwarzają niebezpieczeństwo dla poruszających się pojazdów,
Rady Henryk Kmieć z Sworowa- na drodze powiatowej w Sworowie (koło sklepu) obsuwa się asfalt, należy dokonać naprawy przedmiotowej drogi, by nie dopuścić do dalszej degradacji nawierzchni asfaltowej,

Ad.5

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr 38/213/06 z dnia 27.IX.2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji,
Skarbnik Gminy p.Teresa Miernika przekazała, że proponuje się zaciągnąć zobowiązania o wartości przekraczającej granice ustalona w budżecie gminy na 2006 rok w zakresie inwestycji pod nazwa ”Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Śaciegna” w Chojnie do kwoty 931.260 zł, oraz w zakresie inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze Ściegna” w Chojnie do kwoty 331.725 zł.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr II/5//2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r.w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 38/213/06 z dnia 27.IX.2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


b)zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji.

Skarbnik Gminy p.Teresa Miernika przekazała, że proponuje się zaciągnąć zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2006 rok w zakresie inwestycji pod nazwą „Most drewniany w Sowach na rzece Orli „do kwoty 159.105 zł.
Zobowiązania finansowane będzie z dochodów własnych gminy.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Piechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.

Uchwała Nr II/6//2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r.w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji stanowi załącznik nr 3 do protokołu

c)zmiany uchwały Nr XXXVII/202/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pakosław oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu,

Skarbnik Gminy pani Teresa Miernik przekazała, że proponuje się dokonać zmiany emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu i tak w roku 2006 obligacje zostaną wyemitowane od serii A do serii L, natomiast w roku 2007 w seriach od Ł do serii T.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r.w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXVII/202/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pakosław oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
d)zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Skarbnik Gminy pani Teresa Miernik przekazała, że zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 204.387 zł, zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 705.613 zł oraz dokonuje się planu przeniesienia planu wydatków. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych. Kwota wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 634.773 zł, Wprowadza się zmiany w wydatkach wieloletniego programu inwestycyjnego Kwota wydatków wieloletniego programu po dokonanych zmianach wynosi2.359.802 zł.
Przychody budżetu ustala się w kwocie 3.526.028 zł, rozchody ustala się w kwocie 2.531.825 zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 994.203 zł i stanowi niedobór budżetu, który zostanie pokryty z emisji obligacji oraz wolnych środków.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2006 rok wynosi:
dochody – 10.539.838 zł, wydatki 11.534.041 zł.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r.w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2006 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.e)zamiany nieruchomości położonej w Niedźwiadkach

Sekretarz Gminy pani Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości składającej się z działki nr 24/13 o powierzchni 294 m2 położonej w Niedźwiadkach której właścicielem jest Gmina z nieruchomością składającą się z działki nr 24/10 o powierzchni 294m2 położonej w Niedźwiadkach, stanowiącą własność osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogę gminną. Koszty związane z zamianą ponosi Gmina.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”podjęła uchwałę
Uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r.w sprawie:
zamiany nieruchomości położonej w Niedźwiadkach stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


f) obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław,

Sekretarz Gminy pani Maria Kalicińska przekazała, że Prezes GUS w komunikacje ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku przyjmowaną za podstawę naliczania podatku rolnego na rok 2007 w kwocie 35,52 zł. Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w tej sprawie i proponuje obniżenie cent 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa naliczania podatku rolnego na terenie gminy w kwocie 30,00 zł.
Komisja Rolnictwa proponuje cenę 1 żyta w kwocie 29,00 zł. Pozostałe stałe komisje przyjęły cenę proponowaną przez Wójta Gminy czyli w kwocie 30,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie cenę 30,00 zł 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2007 roku.
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania – 10 głosów „za",,4 przeciw i 1 głos się wstrzymał .
Ze względu na wynik głosowania drugiej propozycji nie poddano pod głosowanie.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 11 głosów „za", 4 glosy „przeciw”
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 11 głosów „za”,przy 4 głosach „przeciwnych” podjęła uchwałę w sprawie: obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław. w kwocie 30,00 zł.
Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 20006 roku w sprawie: obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław
stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

g)określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2007 rok,

Sekretarz Gminy przekazała,że podatki od nieruchomości zostały podwyższone średnio o dwa lub trzy procenty. Oto niektóre z stawek podatkowych: od 1m² budynków lub części mieszkania płacić będziemy 0,57 zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 13,50 zł za 1 m² ,od pozostałych gruntów 0,15 zł za 1 m². Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,62 zł od 1m², od pozostałych gruntów 0,15zł za 1 m.
Radny Zenon Maciejak poinformował, że na posiedzeniu komisji finansów proponował pozostawienie stawek podatku od nieruchomości na poziome roku 2005, jednakże propozycja ta nie została przegłosowana.
Pozostałe komisje stałe rady nie wniosły uwag do propozycji Wójta Gminy i nie zgłosiły innej propozycji.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 14 głosów „za", 1 głos „przeciw”
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 14 głosów „za”,przy 1 głosie „przeciwnym” podjęła uchwałę w sprawie:
określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2007 rok,
Uchwała Nr II/ 11/06 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2007 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


h) opłaty targowej,

Sekretarz Gminy przekazała, że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały proponuje by opłata targowa obowiązywała w dwóch kategoriach, tj. od sprzedaży z kosza, skrzyni 2,60 zł i od stoiska 5,80 zł.
Komisje stałe rady gminy projekt uchwały zaakceptowały, nie zgłoszono innych propozycji.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”podjęła uchwałę.
Uchwała Nr II/12/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r.w sprawie:
opłaty targowej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

i)ustalenia stawek podatku od środków transportowych,


Sekretarz Gminy przekazała, że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały proponuje i proponuje by środki transportowe zostały podwyższone o 2% w stosunku do podatku z roku bieżącego.
Komisje stałe rady gminy projekt uchwały zaakceptowały, nie zgłoszono innych propozycji.

Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę..
Uchwała Nr II/ 13/06 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie:
ustalenia stawek podatku od środków transportowych, stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

j)określenia stawki podatku i wprowadzenia zwolnień z podatku od psów.


Sekretarz Gminy przekazała, że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały proponuje by właściciele psów ( rolnicy od trzeciego i każdego następnego a pozostałe osoby od drugiego i każdego następnego psa) winny zapłacić bez wezwania do końca marca po 22 zł.
Zwalnia się od podatku od posiadania psów osoby fizyczne posiadające psa utrzymywanego w celu pilnowania nieruchomości nie wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby psów, zwolnienie dotyczy tylko jednego psa.Wynagrodzenie dla inkasenta określa się w wysokości 20% zebranej i odprowadzonej przez niego na rachunek budżetu gminy kwoty podatku od posiadania psów.
Komisje stałe rady gminy projekt uchwały zaakceptowały, nie zgłoszono innych propozycji.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”podjęła uchwałę.
Uchwała Nr II/14/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r.w sprawie:
określenia stawki podatku i wprowadzenia zwolnień z podatku od psów stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

l) uchwalenia rocznego programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

Sekretarz Gminy przekazała, że Rada Gminy uchwaliła roczny program współpracy z organizacjami samorządowymi. W programie zostały ustalone cele, strategia oraz wymienione zadania przyjęte do realizacji w roku 2007. Najistotniejszym zadaniem to upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – szeroką działalność w tym punkcie prowadzi klub sportowy „ AWDANIEC”, dla którego Rada Gminy corocznie przekazuje dotacje.
Komisje stałe rady gminy projekt uchwały zaakceptowały, nie zgłoszono innych propozycji.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”podjęła uchwałę.
Uchwała Nr II/15/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r.w sprawie:
uchwalenia rocznego programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.ł) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

Sekretarz Gminy przekazała, że ustalony został regulamin wynagradzania nauczycieli na 2007r. Projekt regulaminu został uzgodniony ze związkami zawodowymi nauczycieli. Dodatek motywacyjny ustalony został na poziomie roku bieżącego to jest 5 %, dodatek wychowawczy zmieniony został z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy na 50,- zł, poprzednio wynosił 30,- zł miesięcznie. Pozostałe zapisy nie zostały zmienione.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę..
Uchwała Nr II/ 16/06 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie:
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


m)ustalenie wynagrodzenia dla Wójta

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak zaproponował Wysokie Radzie,wywołanie uchwały dot. wynagrodzenia Wójta Gminy. Proponuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6.980 zł brutto.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Józef Chudy podał wynik głosowania - 13 głosów „za", 2 głosy „wstrzymujące”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 13 głosów „za”, przy 2 głosach „wstrzymujacych podjęła uchwałę.
Uchwała Nr II/ 17/06 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie:
ustalenie wynagrodzenia dla Wójta stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 6.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Kazimierz Chudy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 27 listopada 2006 r. do 4 grudnia 2006 r.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.7

Odpowiedzi na interpelacje.

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielił Wójt Gminy i tak:

- droga z Pakosławia w kierunku Góreczek jest drogą powiatową jak również droga w Sworowie. Interpelacja zostanie przesłana według kompetencji do Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu.

Radny Antoni Sędłak – Sowy zwrócił uwagę, że nie otrzymał odpowiedzi na zgłoszoną interpelację w sprawie uboju żywca w punktach usługowych z Inspekcji Weterynaryjnej w Rawiczu.
Ad.8

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady przedłożył pismo z dnia 12 .11.2006 r. z Ministerstwa Transportu dot. ujęcia na liście priorytetowych inwestycji na lata 2007-2013 dróg ekspresowych S5 i S11.

Antoni Wojtyś - Sworowo :
- proponuje by materiał z mostu na Kątach Sowskich był materiałem do naprawy mostu na Gaci.,
- zgłosił również ,że jest zła droga do świetlicy wiejskiej w Sworowie ,
Zenon Maciejak – Zaorle :
- zwrócił uwag, że na drodze Pakosław-Sowy , Osiek – Pomocno są oznakowane drzewa do wycinki. Drzewa to piękne drzewostany jak dąb czy lipy . powinniśmy zdrowych drzew nie usuwać, w to miejsce niema nowych nasadzeń, raczej dbajmy o przyrodę.
Antoni Sędłak – Sowy
- w powiecie z nowo wybranymi władzami należy podjąć ponownie temat budowy drogi Słupia Kapitulna-Sworoowo ,
Roman Kozica – Góreczki Wielkie
- stwierdza, że należy dbać o drogi gdzie już mieszkają mieszkańcy i z niej korzystają jak droga Góreczki Wielkie - Baranowo,

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi i tak:
- obecnie w opracowywaniu jest program działania na 4-letnią kadencję. Rada zdecyduje jakie zadania zostaną zapisane celem realizacji.
- Most na Kątach Sowskich ma być drewniany, natomiast na Gaci jest droga rolnicza i jest regulacja rzeki Orli,
- Konserwator zieleni uczestniczy w oznakowywaniu drzew do wycinki, w roku następnym powiat czyni przygotowania do poszerzenia drogi Sowy- Białykał. i nie powinniśmy stwarzać problemów, a jeśli chodzi o drzewa przy drodze Osiek – Pomocno należy się ponownie przyjrzeć czy „pomnikowe” egzemplarze należy usunąć.
- Droga Góreczki Wielkie –Baranowo znajdzie się w planie budowy drogi po założeniu kanalizacji sanitarnej.
Lucjan Kuczyński – Białykał
- stwierdza ,że na drodze w miejscowości Sowy w kierunki p. Pieprzyków są wyrwy które należy usunąć,


Ad.9

Zakończenie.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad I I Sesję Rady Gminy Pakosław uważam za zamkniętą” zakończył obrady Sesji o godz. 16,45.

Protokołowała:

K.Szumna


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-10-05 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl