OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Protokół Nr III/3/06 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2006 r.

Numer dokumentu: III/3/06
Rok: 2006

PROTOKÓŁ NR III/3/2006
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 28 GRUDNIA 2006

Otwarcie obrad.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław Mirosława Biechowiaka formuły „Otwieram III Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00, miejsce obrad – sala konferencyjna pakosławskiego pałacu,
Po powitaniu radnych i gości stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Radny nieobecny usprawiedliwiony:
1.Albin Pokładek – Chojno
Radny nieobecny nieusprawiedliwiony
Zenon Maciejak – Zaorle,
Ponadto w Sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy – Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska – Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik – skarbnik Gminy
4..Sołtys wsi: Golejewko,Golejewko,Dębionka,Pomocno,Sowy,Sworowo,Zaorle,Ostrobudki, Pakosław,
5.Joanna Domagała – redaktor gazety Życia Rawicza,
6.Prezesi,Dyrektorzy,Kierownicy prywatnych i uspołecznionych podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych,
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Wraz z zaproszeniem otrzymali państwo radni projekt porządku obrad.
Zmianie uległy przepisy prawne w zakresie planowania przestrzennego dlatego z porządku obrad proponuje się wycofać projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Pakosław w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław” zatwierdzonego uchwałą nr XIV/89/2000 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 czerwca 2000 roku,

Proponowany porządek obrad przedstawia się następuąaco:
1. Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiana budżetu gminy na 2006 rok
b) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
c)przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
d)przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społeczno-użytecznych na 2007 rok,
5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
6.Odpowiedzi na interpelacje
7.Wolne głosy i wnioski.
II część uroczysta:
1.Dorobek Gminy w 2006 roku.
2.Wręczenie wyróżnień.
3.Część artystyczna
4.Zakończenie


Ad.2
Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że protokół z obrad II Sesji Rady Gminy został sporządzony , z treścią się zapoznał i do wglądu jest w Biurze Rady.
Protokół z obrad II Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” przyjęła protokół z obrad II Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodniczący rady wyznaczył radnego Henryka Kmiecia do obliczania i podawania wyników głosowania do protokołu.

Ad.3

Interpelacja i zapytania.

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad.4

Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiana budżetu gminy na 2006 rok

Skarbnik Gminy p.Teresa Miernika przekazała, że proponuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 76.120 zł.. Dochody te obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie.
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 76.120 zł i dokonuje się przeniesienia planów wydatków.
Rezerwy po zmianach wynoszą:
ogólna -8.661,00 zł, rezerwa na zadania oświatowe – 1.549,00 zł.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2006 rok wynosi:
Dochody –10.631,172 zł, wydatki – 11.625,375 zł.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Henryk Kmieć podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr III/18/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2006 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.b) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że w celu przeciwdziałania alkoholizmowi i jego skutkom przyjmuje się do realizacji na 2007 rok Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych .
Program ten zawiera szczegółowo rozpisane cele programu, strategie działania, zadania, edukację społeczną.
Program szczegółowo przedstawiany był na posiedzeniach komisji stałych rady gminy.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Henryk Kmieć podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr III/19/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2006 r.w sprawie:
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


c)przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że w celu przeciwdziałania narkomanii i jego skutkom przyjmuje się do realizacji na 2007 rok Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, gdzie określono cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zadania, edukacje społeczne.
Program był szczegółowo przedstawiony podczas obrad komisji stałych rady gminy.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Henryk Kmieć podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr III/20/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2006 r.w sprawie:
przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


d)przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społeczno-użytecznych na 2007 rok,

Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu organizowania prac społeczno użytecznych proponuje się ustalić roczny plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w gminie.
Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społeczno użytecznych określa rodzaje prac, liczbę godzin do wykonywania prac oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy mogą być skierowani do wykonywania prac społeczno użytecznych.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Henryk Kmieć podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr III/21/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2006 r.w sprawie:
przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społeczno-użytecznych na 2007 rok, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnymWójt Gminy Kazimierz Chudy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 4 grudnia 2006 r. do 28 grudnia 2006 roku
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 6, 7

Odpowiedzi na interpelacje. Wolne głosy i wnioski

Radny Antoni Sędłak – Sowy

Stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi z Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie uboju zwierząt

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Biechowiak przedłożył pismo z Inspekcji Weterynaryjnej skierowane do Rady Gminy oraz do Wojewódzkiego Wielkopolskiego Lekarza Weterynarii dot. uboju żywca.

Zdaniem radnego Antoniego Sędłaka odpowiedź ta nie wyjaśniła tematu do końca .


Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.II część uroczysta:

II część obrad odbywa się w sali rotundowej pakosławskiego pałacu.

Ad.1.

Dorobek Gminy w 2006 roku.


Wójt Gminy złożył informacje dot. Dorobku Gminy w 2006 roku .

Dorobek Gminy w 2006 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Ad.2

Wręczenie wyróżnień.

Przewodniczący Rady przekazał, że co roku właściciele firm które osiągają sukcesy gospodarcze są wyróżniane.

W tym roku wyróżnienie otrzymują:
1.Pani Narcyza Wierzchowska - firma „Handlowo-Usługowa Anna” z Pakosławia

2.Pan Jacek Hajduk - firma „Olejarnia Hajduk” z Pakosławia

3.Pan Józefa Mosiek firma „Usługi Dźwigowe, Koszowe, Sprzętowe” z Golejewa,

4.Pan Wenancjusz Pernaka – Firma „Handel Artykułami, Spożywczo-Przemysłowymi” z Rawicza .
Ad.3

Część artystyczna

Dzieci z Szkoły Podstawowej w Sowach przygotowały część artystyczną pt.”Jasełka”.


Ad.4

Zakończenie


Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad III Sesję Rady Gminy Pakosław uważam za zamkniętą” zakończył obrady Sesji o godz. 16,00

W związku z tym ,że jest to ostatnia sesja Rady Gminy w 2006 roku Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia noworoczne i zaprosił na szampana.

Protokołowała:

K.Szumna


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-09
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl